Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 16 oktober 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.10.12

  Enschede wil de strategische investeringsagenda gebruiken om Enschede ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden om in te leven, wonen en werken. Dat doen we door, via de agenda, te investeren in de stad. Bijvoorbeeld door via de publieke ruimte een impuls te geven aan de leefbaarheid in de stad. Daarmee houden we Enschede aantrekkelijk voor onze inwoners. En het helpt ons om aantrekkelijk te zijn voor mensen die hier nog niet wonen. Dit, ook in lijn met de motie 170.000+ zoals aangenomen bij vaststelling van de Zomernota op 5 juli jl. De motie 170.000+ zal een koers bepalen hoe we naar die 170.000+ inwoners kunnen groeien.


 • 2021.10.12

  Op 22 september 2021 zijn er door de dhr. G. Tillema (D66) vragen gesteld over de Oostweg en ontsluiting Oost. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.10.12

  Op 23 september 2021 zijn er door de mevr. Lents (BBE) vragen gesteld over de oversteek Schukkinkweg - Oostweg. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.10.12

  In een brief aan de Raad geeft het college aan hoe het proces van uitvoering verloopt van de volgende moties over het onderdeel 'Duurzaam wonen, leven en werken' uit de Zomernota 2021:
  - Motie ‘Geef de rups geen nieuwe kans;
  - Motie ‘Ondersteunen vernieuwingen Volkspark’;
  - Motie ‘Bomen beter beschermen’;
  - Motie ‘Een toegankelijk Enschede voor iedereen’;
  - Motie ‘Onderzoek naar compenseren bezuiniging op onderhoud paden en wegen’;
  - Motie ‘Meer zon op eigen dak’;
  - Motie ‘Vaststellen bestemmingsplannen en cultuurhistorische panden en monumenten’.


 • 2021.10.12

  Het College en de Raad wensen regelmatig geïnformeerd te worden over (grote) gebiedsontwikkelingsprojecten. Om te voldoen aan deze informatiebehoefte is in samenwerking met de rekeningcommissie in 2018 de digitale projectenrapportage “Projectview” ontwikkeld. Projectview voorziet in een digitaal dashboard op projectniveau. De projectrapportage kent 2 rapportagemomenten in april en oktober. In de huidige versie wordt gerapporteerd over de MPG-projecten.
  Met dit besluit stemt het college in met het digitaal beschikbaar stellen van Projectview per 1 oktober 2021 aan de Raad.


 • 2021.10.12

  Op 8 juli heeft de rekenkamercommissie aan de raad haar bevindingen aangeboden uit het doorwerkingsonderzoek Bevoorschotting bijstand. Conform het onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie onderzoekt de rekenkamercommissie een aantal jaar na uitvoering van een onderzoek of en in hoeverre de aanbevelingen zijn opgevolgd. In de brief geeft het college antwoord op een aanvullende vraag over het geven van voorschotten aan inwoners die bijstand hebben aangevraagd van de Rekenkamercommissie aan de raad.


 • 2021.10.12

  In 2021 had Enschede flink minder last van de eikenprocessierups dan in 2020. Er kwamen maar 228 meldingen van overlast binnen dit jaar. In 2020 waren dat nog 1.990 meldingen, en in 2019 zelfs 4.628. Ligt dat helemaal aan de succesvolle aanpak van de gemeente? Enschede bestreed de rups, waar dat kon, met biologische bestrijdingsmiddelen. Een goot deel van het succes is hiermee gehaald, maar waarschijnlijk niet alles. In andere gemeenten is de overlast namelijk ook verminderd. De weersomstandigheden waren dit jaar ongunstig voor de ontwikkeling van de rups. Deze twee factoren, dus de bestrijding en het weer, gaven de rups weinig kans om tot veel overlast te leiden.
  Er was minder overlast, en dus meer tijd om de overlast van de rups op lange termijn te bekijken. Zo is de bestrijdingskaart verder aangescherpt, en deden we mee aan een proef waarbij drones nesten in de eiken opzochten. Dit was landelijk nieuws. Zo hopen we uiteindelijk meerdere en makkelijkere manieren te vinden om de eikenprocessierups te bestrijden.
  De kans op overlast volgend jaar is afhankelijk van onze bestrijding en andere factoren, zoals het weer. Daarom blijft het voorlopig elk jaar nodig om de eikenprocessierups al vroeg in het seizoen te bestrijden met aaltjes of bacteriën. Het College besluit daarom om de aanpak van de eikenprocessierups door te zetten in 2022 en verder.


 • 2021.10.13

  Het bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) vraagt de colleges van de deelnemende gemeenten om een standpunt in te nemen over de toekomst van het OLCT. Het college zal als standpunt inbrengen dat zij bij voorkeur de huidige organisatiestructuur wil wijzigen waarbij alle activiteiten van de Crematoria Twente BV worden ingebracht in de gemeenschappelijke regeling OLCT. Mocht deze organisatiewijziging leiden tot aanzienlijke financiële nadelen of verhoging van de risico’s voor de gemeente dan wordt ingestemd met het niet wijzigen van de huidige organisatiestructuur van het OLCT. Dit is een wijziging van het in 2012 ingenomen standpunt over het OLCT. Destijds werd het hebben van een aandeel in een crematorium niet langer als publieke taak werd beschouwd. Het college informeert de raad per brief over het ingenomen standpunt. De raad heeft de mogelijkheid zienswijzen tegen het standpunt van het college in te dienen.


 • 2021.10.15

  De gemeente Enschede wil het gebruik van elektrische auto's stimuleren en goed voorbereid zijn op de plaatsing van circa 400 nieuwe oplaadpalen in de openbare ruimte in de periode van 2022 tot en met 2025. Hiertoe gaat de gemeente Enschede de samenwerking aan met de provincie Overijssel en andere Overijsselse gemeenten. Het doel is de realisatie van een uniforme, duurzame en toekomstbestendige slimme laadinfrastructuur voor elektrische auto's in Overijssel. Het gebruik van elektrische auto’s zorgt voor een significante verbetering van het woon- en leefklimaat, zoals een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en minder CO2-uitstoot en dient daarmee meerdere (beleids)doelen. Het succes van deze aanpak wordt bepaald door de schaalgrootte die ontstaat met deze samenwerking. Met deze schaalgrootte verbetert het resultaat voor de Overijsselse gemeenten en de gebruikers van elektrische auto’s, en wordt het gebruik van duurzame energie gestimuleerd.