Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 4 juli 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.06.30

  De noodopvang die is opgestart voor de groep daklozen waarvoor het van belang was dat zij ergens terecht konden om verspreiding van het virus van deze doelgroep tegen te gaan. De richtlijnen vanuit het Rijk ten aanzien van Covid-19 zijn versoepeld van “blijf zoveel mogelijk binnen” naar “vermijd drukte”. De noodopvang bij Humanitas Onder Dak kan als gevolg van deze versoepeling afgebouwd worden. Als eerste stopt de noodopvang overdag per 1 juli 2020 en wordt de dagopvang weer in gebruik genomen als reguliere inloopvoorziening. Door de versoepeling van het Rijk zijn er meer voorzieningen geopend waar de doelgroep gebruik van kan maken, waardoor de noodzaak voor de 24-uurs openstelling van de noodopvang er niet meer is. Door het openstellen van de inloop kan een bredere groep inwoners weer gebruik maken van de inloopvoorziening.
  De noodopvang in de nacht wordt voor de mensen die er op zijn aangewezen gecontinueerd tot uiterlijk 1 augustus 2020. Vanaf 1 juli 2020 kunnen er geen nieuwe mensen gebruik maken van deze noodopvang. Nieuwe mensen moeten gebruik maken van de gebruikelijke weg van toegang tot de maatschappelijke opvang, net zoals voor de openstelling van de tijdelijke noodopvang.
  Voor de mensen die nu nog in de noodopvang verblijven wordt er een passend traject gezocht voor uitstroom.


 • 2020.06.30

  Op 11 juni zijn door mevrouw Futselaar (SP) artikel 35 vragen gesteld over kinderen die gemeld worden bij de Raad voor de Kinderbescherming en over eventuele klachten hierover. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2020.06.30
 • 2020.06.30
 • 2020.06.30

  Het bestemmingsplan “Buitengebied herstel verbeelding” heeft betrekking op de locaties
  Arendsweg 55, Badweg 197, Beldershoekweg 20-22, Bergweg 105-107, Burg. Stroinkstraat LNK, sectie AL, nummer 233, Ganzebosweg 200, Hegeboerweg 130, Kwinkelerweg 361, Landweerweg 49, Molenveld 101, Oldenzaalsestraat 1200, Oude Deldenerweg 231-235, Pompstationweg 69, Spieleweg 24, Spieleweg 26A, Stemlandeweg 30-30A, Twekkelerweg LNK, sectie AL, nummer 497, Twekkelerweg 25, Veldhaarweg 30A, Wiefkerweg 10 en de Zuid Esmarkerrondweg 320 / Kromhofsweg 16.

  Bij deze adressen blijkt de situatie op de verbeelding niet juist te zijn weergegeven. Dit kan in de praktijk problemen geven bij bijvoorbeeld bouwaanvragen of andere verzoeken in relatie tot het bestemmingsplan.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen.
  In de periode van tervisielegging zijn 9 zienswijzen kenbaar gemaakt.
  5 zienswijzen van de 9 hebben ertoe geleid dat de verbeelding van het bestemmingsplan is aangepast.

  Verder zijn de planregels op enkele plaatsen naar aanleiding van zienswijzen en ambtshalve gecorrigeerd of aangevuld met algemene regels uit het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest” en het paraplubestemmingsplan “Buitengebied Zonnepanelen”. Deze correcties en aanvullingen hebben er niet voor gezorgd dat het bestemmingsplan een ander plan is geworden ten opzichte van het ontwerpplan. Zij zijn ter verduidelijking of voor de volledigheid opgenomen.


 • 2020.06.30

  Landgoed De Keizer bestaat uit een villa met tuin. De villa is in 1923 is gebouwd in opdracht van H.J. van Heek. Villa en tuin vormen een landgoed, dat deel uitmaakt van een groot aantal landgoederen dat in de hoogtijdagen
  van de Twentse textielindustrie door de fabrikanten is aangelegd in het Twentse landschap. De ontwikkeling van de landgoederen heeft een belangrijke invloed op het landschap gehad.
  De eigenaren van het landgoed De Keizer hebben het college van B&W verzocht om het landgoed aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het landgoed is onderzocht door het Oversticht. Vervolgens is de gemeentelijke monumentencommissie om advies gevraagd. In vervolg op het rapport van het Oversticht en het advies van de monumentencommissie hebben B&W het voornemen om het landgoed (bestaande uit villa, het interieur van de villa en de tuin) aan te wijzen als gemeentelijk monument. In afwachting van een definitief besluit leggen B&W voorbescherming op de villa, het interieur van de villa en de tuin.


 • 2020.06.30

  Het College streeft naar een stad waarin inwoners die ondersteuning nodig hebben, deze zoveel mogelijk kunnen vinden in de wijk. Laagdrempelig en door het netwerk dat er al is. Een aantal (sport)verenigingen hebben kenbaar gemaakt een bredere maatschappelijke rol te willen spelen dan alleen het aanbieden van sportactiviteiten. In het kader van de transformatie van het sociaal domein heeft het College van B&W in december 2018 daarom onder de titel 'Kracht van Verenigingen' besloten om op vier plekken in de stad te onderzoeken of (sport-)verenigingen alternatieve activiteiten kunnen ontwikkelen, passend bij de vereniging, voor inwoners met een lichte ondersteuningsvraag.  In 2019 is gestart op twee locaties (Victoria'28 in Enschede Zuid en Rigtersbleek in Enschede West). Op deze twee locaties wordt door Thuis@ (Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede) vijf dagen per week activiteiten en een maaltijd aangeboden voor kinderen die in afstemming met de Wijkteams Enschede aan het programma deelnemen. Met de Coöperatie heeft een terugblik plaatsgevonden over het jaar 2019. Het College stelt vast dat de eerste resultaten positief zijn. Meer dan 100 kinderen nemen inmiddels deel of hebben deelgenomen aan het activiteitenprogramma bij één van de locaties van de Kracht van Verenigingen. Kinderen met een lichte ondersteuningsvraag die bij een voor hen vaak bekende plek in de wijk terecht kunnen, en waarmee een (hogere) maatwerkvoorziening zorg kan worden voorkomen of bestaande inzet kan worden verminderd. Het College heeft daarnaast Avanti-Wilskracht een subsidie verleend om in Enschede Oost met een derde voorziening te kunnen starten. Dit geeft een logische verdeling over de stad. Drie dagen per week, van 14.00-19.00 uur, kunnen kinderen met een lichte ondersteuningsvraag bij Avanti-Wilskracht terecht. De financiële bijdrage van de gemeente dient als dekking voor de begeleiding en de activiteiten die de vereniging extra organiseert. Deelname aan het programma gebeurt in afstemming met het Wijkteam.


 • 2020.06.30

  Bij de behandeling van de zomernota 2019 heeft de gemeenteraad de motie ‘taal voor talentbehoud’ vastgesteld. Op 19 december 2019 heeft het College de Raad geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen in het kader van deze motie. Het College heeft toegezegd dat zij de ideeën voor het inzetten van het Regieteam Integratie voor (Oost-Europese) arbeidsmigranten en voor Roma nader zouden uitwerken en de raad daarover in de eerste helft van 2020 nader zou informeren. Het College geeft in een brief aan de Raad aan dat zij besloten heeft geen intensieve aanpak in te zetten voor (Oost-Europese) arbeidsmigranten. Voor de doelgroep Roma is de uitwerking nog niet afgerond.


 • 2020.06.30

  Sinds 2015 werken de gemeenten Hengelo, Enschede, Almelo, Hof van Twente en Lochem samen in het Havenbedrijf Twente. Eerder dit jaar is de samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd vastgesteld. Inmiddels zijn echter nieuwe uittredingsvoorwaarden overeengekomen. Hierdoor is opnieuw een vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst nodig, met aanpassing van artikel 24 waarin deze uitredingsvoorwaarden zijn geregeld.

  Het Havenbedrijf Twente is op vele fronten actief om de doelen vanuit de samenwerking te bewerkstelligen en daarmee bij te dragen aan economische structuurversterking, werkgelegenheid, duurzaamheid en profilering van de regio als logistieke hotspot. De prestaties van de binnenhavens Twentekanalen staan vanaf 2020 online op: www.portoftwente.com/Havenbedrijf/Havenmonitor.


 • 2020.06.30

  AutoMaatje is bijna twee jaar actief in Enschede. AutoMaatje is vervoer, waarbij vrijwilligers (minder mobiele) buurtgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto en ontvangen daarvoor een vergoeding van degene die wordt vervoerd. Samen met de gemeente Enschede en AutoMaatje Enschede wordt een ontwikkelfase van september 2020 tot eind 2021 gestart. De welzijnsorganisatie Alifa coördineert de werkzaamheden van AutoMaatje en ontvangt hiervoor een aanvullende subsidie ter hoogte van 80.262,50 euro. Daarmee verdwijnt de wachtlijst voor inwoners en is een groei van ritten mogelijk. Bovendien wordt de coördinatiefunctie ook geborgd en daarmee wordt het persoonlijke contact en matching van vrijwilligers en reizigers voortgezet. De uitvoering van AutoMaatje wordt in gezamenlijkheid met de gemeente Enschede gemonitord.


 • 2020.06.30

  Het bestemmingsplan “Ouverturestraat 56A” heeft als doel ter plaatse van een voormalig aannemersbedrijf op het perceel Ouverturestraat 56A te Enschede 8 geschakelde half-vrijstaande woningen en een ruime groenvoorziening te realiseren.

  Naast het bestemmingsplan wordt op meerdere gronden, ook buiten het plangebied van het bestemmingsplan, de welstandscategorie uit de Welstandsnota gewijzigd.


 • 2020.06.30

  Het bestemmingsplan “Heutinkstraat 401” heeft als doel om twee halfvrijstaande woningen op de gronden gelegen tussen de percelen Heutinkstraat 395 en 403 mogelijk te maken. Deze gronden hebben reeds een woonbestemming, maar een bouwvlak ontbreekt. Een bouwvlak wordt via dit bestemmingsplan toegevoegd.


 • 2020.06.30

  De bestaande regionale bodemkwaliteitskaart regio Twente is uitgebreid met PFAS. De Nota bodembeheer is ook aangevuld met de notitie Beleidsregels PFAS regiogemeenten Twente. Alle Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen gebruiken vanaf nu hetzelfde beleid voor PFAS voor het ontgraven en het toepassen van grond. Dit vereenvoudigt het hergebruiken van grond binnen Twente, verlaagt de kosten voor de gebruikers en draagt bij aan een duurzaam bodemgebruik. De vaststelling van de aanvullende bodemkwaliteitskaart met bijbehorende notitie is een definitief besluit. Binnen zes weken na publicatie kunnen belanghebbenden een bezwaar indienen over de aanvullende bodemkwaliteitskaart met bijbehorende notitie.


 • 2020.06.30

  De ontwikkeling van het gebied de Kop Boulevard is de belangrijkste centrumontwikkeling in Enschede voor de komende jaren. In het kader van ontwikkeling van het gebied De Kop wordt de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de voortgang van dit project.


 • 2020.07.01

  De gemeente heeft in de gemeentebegroting vastgelegd dat Twekkelerveld de eerste bestaande wijk is die in Enschede van het aardgas afgaat. De grote verscheidenheid aan woningtypen in Twekkelerveld geeft ons de mogelijkheid om ervaring op te doen met deze stadsbrede verduurzamingsopgave. Het aardgasvrij maken van de wijk kan samen met de renovatieplannen van de corporaties een vliegwiel zijn voor een brede kwaliteitsimpuls voor de wijk. Om een begin te kunnen maken met deze opgave, wordt een aanvraag voor een proeftuin Aardgasvrije Wijken bij het ministerie van BZK ingediend.


 • 2020.07.02

  De stad is weer bezig aan een wederopbloei. De stad wordt weer bezocht om te winkelen, te recreëren en te werken. Met de verruiming van de terrasopstelling kan een deel van de ingeleverde capaciteit als gevolg van de 1,5 meter norm worden gecompenseerd. De horeca ondernemers, evenementenorganisatoren en verhuurders van evenementenhallen zijn en worden nog steeds hard getroffen door de Corona crisis. Een deel van hen is zoekende naar andere inkomstenbronnen. Allen gedreven vanuit de zoektocht naar een nieuw verdienmodel, maar zeker ook om invulling te geven aan de vraag naar een verantwoorde vorm van vermaak voor de bewoners en bezoekers is een aantal creatieve ideeën ontstaan. De verwachting is dat veel Nederlanders op vakantie gaan in eigen land. Omdat de bestaande horeca nog beperkt is in capaciteit en we ook zien dat de drukte zich sterk concentreert is een spreiding en een breed aanbod in de stad wenselijk. Op dit moment hebben wij als gemeente drie tijdelijke horeca initiatieven ontvangen. Deze zijn allen in strijdig gebruik met het bestemmingsplan. Om hiervan af te wijken is een beleidslijn wenselijk en daarnaast een spoedprocedure voor het vergunningentraject. In dit collegevoorstel wordt een voorstel gedaan voor een toetsingskader voor deze initiatieven.


 • 2020.07.03

  Om de voortgang van de transformatie in het Sociaal Domein goed te kunnen volgen is het Huis van Sturing ontwikkeld. Doel van dit instrument is zowel de Raad als het College in staat te stellen om vanuit een goede informatiepositie te kunnen sturen op het proces van transformatie. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen moeten we wendbaar zijn en in beeld hebben wat er goed gaat en waar het beter kan of moet. Tweemaal per jaar wordt alle informatie verzameld en in een overzichtelijke rapportage weergegeven. De tweede rapportage is klaar. Met de tweede rapportage geeft het College een update over de stand van zaken rondom de transformatie in het sociaal domein. In het Huis worden feiten en cijfers gecombineerd met beelden en verhalen die door inwoners en professionals zijn gedeeld. Wat we zien met deze rapportage is dat binnen de organisatie de transformatie gedachte steeds meer gedeeld wordt. Dit zien we ook terug in verschillende projecten. In de cijfers rondom gebruik van Wmo en Jeugdwet producten zien we de transformatiebeweging nog niet altijd terug. Dit komt mede door externe ontwikkelingen, zoals het abonnementstarief. We moeten hier met elkaar kijken hoe we hierin nog verdere stappen kunnen zetten en welke keuzes hier voor nodig zijn.

  In januari 2020 heeft de Raad de eerste rapportage ontvangen. Tijdens de bespreking van deze rapportage zijn verschillende ideeën en suggesties gedaan voor verbetering van de monitor. De ideeën en suggesties die passen binnen het door de Raad vastgestelde ontwerp zijn in deze rapportage meegenomen. Verbeteringen die leiden tot een aanpassing van het huidige ontwerp, zullen samen met de derde rapportage aan de Raad worden voorgelegd. Met de derde rapportage beoogt het College een robuust basisinstrument neer te zetten voor de komende jaren.


 • 2020.07.03
 • 2020.07.03

  Als stad zijn en worden we geraakt door de coronacrisis. Nu de lockdown bijna geheel is afgebouwd en we ons leven inpassen in de 1.5 m samenleving, maken we de rekening op. We merken dat we als stad kwetsbaar zijn, dat een economische recessie nog te verwachten is (omvang onzeker) maar ook dat er enorm veel kracht in de stad zit en dat die kracht Enschede zo kenmerkt door de geschiedenis heen. Ondernemers die creatief zijn geweest, inwoners die elkaar hielpen, ouders die werkten en thuis onderwijs gaven enzovoort. Dit moment, nu de corona storm is gaan liggen is een mooi moment om de stad in te gaan en te gaan strandjutten naar verlangens, ideeën en activiteiten die deze stad sterker en mooier maken en voorbereiden op nieuwe stormen die onvermijdelijk gaan komen: STADJUTTEN! De motie van de raad van 25 mei helpt ons daarbij. Met deze brief informeren we de raad en de stad over hoe trots we zijn met op kracht van onze stad en haar inwoners. Dat we daarvan gebruik willen maken, dat we willen faciliteren waar nodig en dat we wensen en dromen over Enschede en van Enschedeërs zichtbaar willen maken en nieuwsgierig zijn naar wat dat van ons als gemeente vraagt. Samen met de Raad en met de stad maken we de contouren voor een investeringsprogramma “Kracht van de stad”.