Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 18 juli 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.07.10

  Enschede is een stad waar iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Een stad waar je prettig op kunt groeien en waardig oud kunt worden. En waar mensen naar elkaar omkijken. Met het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Trots, Lef, Bouwen, Kansrijk Enschede’ heeft het College deze lijnen uitgezet. Dat kan alleen binnen een houdbaar financieel stelsel, iets wat we niet bereiken als we blijven doen wat we nu doen. We zullen op een andere wijze met elkaar de zorg en ondersteuning vorm en inhoud moeten geven. We noemen dit de transformatie in het sociaal domein. De transformatie is volop gaande en is in een fase beland waar meer armslag nodig is om in te spelen op initiatieven binnen en buiten de gemeente. Initiatieven die een versnelling kunnen aanbrengen ten aanzien van de opgaven waar we voor staan. Voor een houdbaar financieel stelsel hebben we uiteraard ook voldoende financiële middelen van het Rijk nodig.

  Het College heeft daarom zeven versnellingsopdrachten vastgesteld, die afzonderlijk een bijdrage leveren aan één of meerdere doelen van de transformatie in het Sociaal Domein. De versnellingsopdrachten krijgen onder het programma Transformatie Sociaal domein verder invulling. Met deze opdrachten willen we inwoners in staat stellen om zo gewoon mogelijk mee te doen, zodat ze geen of minder individuele, geïndiceerde zorg nodig hebben. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat mensen een goede start hebben en indien nodig we er op tijd bij zijn als mensen toch een ondersteuningsvraag hebben. We stimuleren het gebruik van bestaande buurt- en wijkfaciliteiten en hebben aandacht voor de leefomgeving van onze inwoners. Dit realiseren we door het verbeteren van de toegang en het creëren van nieuwe, indien mogelijk groepsgerichte, voorzieningen waarbij sprake kan zijn van enige mate van specialistische zorginzet. Daarbij maken we met onze partners afspraken over een efficiëntere inrichting en uitvoering van zorg en ondersteuning. Uiteindelijk beogen we een duurzame (financiële) zelfredzaamheid van de betreffende huishoudens te realiseren.


 • 2020.07.13

  De gemeente Enschede stemt in met de ‘Twentse Belofte 2020-2024’. Dit is het regionaal plan voor de jongeren van 12 tot 27 jaar voor wie het behalen van een diploma en het vinden van een baan niet vanzelfsprekend is.
  Jongeren zonder diploma hebben zes keer zoveel kans om maatschappelijk uit te vallen. Daarom is er landelijk en regionaal speciale aandacht voor deze jongeren. Elke vier jaar maken het onderwijs en de gemeenten in Twente een plan om te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren het onderwijs met succes afronden: De Twentse Belofte. Samen beschrijven ze hoe ze willen voorkomen dat jongeren te vroeg stoppen met hun opleiding en hoe ze jongeren ondersteunen die al voortijdig zijn gestopt met hun opleiding.
  De Twentse Belofte wordt voor 30 september ingediend bij het ministerie van OCW. Op basis van dat plan krijgen onderwijs en gemeenten jaarlijks een financiële bijdrage voor de uitvoering van deze wettelijke taak.
  De afgelopen jaren is er al een goede samenwerking en aanpak gegroeid in Twente. Met goede resultaten. Daarom komt het nieuwe plan sterk overeen met het vorige plan en sluit het naadloos aan op eerder gemaakte afspraken over de arbeidsmarkt en de zorg.
  Hoe mooi is het als jongeren opgroeien met perspectief op een hoopvolle zelfredzame toekomst.