Raadsvergadering

maandag 9 november 2020 16:00 - 23:00
Locatie:
Vml. Werkplein
Voorzitter:
B.J. Sanders

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5.1

  In het afgelopen jaar is er intensief gewerkt aan het formuleren van een nieuw kader voor het armoedebeleid. Gesprekken met partners en inwoners in de stad, bijeenkomsten en onderzoeken door Nibud en KWIZ hebben de basis gelegd voor deze kadernota Rondkomen met je inkomen. De nota is een product voor de stad, maar ook is deze kadernota het verhaal van de stad. Doordat het beleid is gemaakt voor, maar ook dóór de stad draagt dit bij aan de kwaliteit en het maatschappelijk draagvlak ervan. We hebben het over rondkomen met je inkomen in plaats van over armoede, omdat we willen voorkomen dat mensen denken dat er geen mogelijkheden zijn om te participeren of zich schamen. Bovendien gaat armoede niet alleen over de hoogte van het inkomen; ook iemand die goed verdient kan bijvoorbeeld schulden hebben.

  Met het armoedebeleid van de afgelopen jaren hebben we veel inwoners kunnen ondersteunen. Dat is bijvoorbeeld gebleken uit de onderzoeken van KWIZ en het Nibud. We kiezen er om die reden voor het goede beleid te behouden en op onderdelen te versterken. We hanteren daarbij het uitgangspunt om mensen te ondersteunen met meer aandacht voor hun persoonlijke situatie, in goed vertrouwen, en met een realistische kijk op de mate van zelfredzaamheid. Met de nota zetten we nog meer in op een integrale benadering: ook de thema’s inkomen en schulden maken, naast inkomensondersteuning, nu deel uit van deze nota. Deze 3 thema’s kunnen niet los van elkaar worden gezien.
  Verder starten we met nieuw beleid dat tegemoet komt aan de volgende uitgangspunten: rust en financiële ruimte creëren, het toekomstperspectief van kinderen vergroten, de toegang tot de ondersteuning verbeteren, samenwerking met maatschappelijke partners, bereik en preventie. Daar is nog meer winst te behalen. Dat is des te meer van belang in een tijd waarin veel wordt gevraagd van de veerkracht van de stad. Dit beleid ondersteunt die veerkracht en voorkomt dat er (verdere) tweedeling ontstaat.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2020 besluit: De raad voor te stellen: a. De kadernota 'Rondkomen met je inkomen' vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het beleidskader schuldhulpverlening 2017-2020 en de kadernota armoedebeleid 2015-2019. b. Te besluiten de structurele meerkosten van het nieuwe beleid uit de nota ''Rondkomen met je inkomen" te dekken uit het product arbeidsmarktparticipatie. c. De Gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen. d. Bij de uitwerking de effectiviteit meetbaar te maken, zowel maatschappelijk als financieel. e. De effectiviteit een integraal onderdeel te laten zijn van ''Rondkomen met je inkomen". f. Met een jaarlijkse tussen evaluatie naar de gemeenteraad te komen op basis van de effectiviteit.

  00:42:53 - 00:46:09 - B. Overink
  00:46:09 - 00:55:22 - V.H.A. van Dijk
  00:55:43 - 00:56:51 - J.W. Elferink
  01:01:24 - 01:11:24 - H. Wolf
  01:11:47 - 01:18:21 - A. Koc
  01:18:58 - 01:26:27 - E.G. Versteeg
  01:26:56 - 01:39:41 - D. Sariakce
  01:40:03 - 01:43:52 - P. van Ek
  01:43:52 - 01:45:10 - R. Hofman-Bijlstra
  01:45:10 - 01:46:49 - H. Meijer-Ytsma
  01:46:49 - 01:53:35 - R.R. Kreeft
  01:54:03 - 02:27:36 - J. Kampman
  02:41:47 - 03:09:55 - V.H.A. van Dijk
 • 5.2

  De door BOA’s uitgeschreven boetes worden sinds 2010 opgelegd met het handhavingsinstrument ‘bestuurlijke strafbeschikking’. Door invoering van het handhavingsinstrument ‘bestuurlijke boete’ kan de gemeente beter handhaven op kleine ergernissen in de openbare ruimte. De bestuurlijke boete levert alleen problemen op voor inwoners die zich niet aan de regels houden. De verwachting is dan ook dat het merendeel van de inwoners van Enschede de voordelen zullen ervaren van deze verandering. Er zal namelijk effectiever gehandhaafd kunnen worden en overlastgevers zullen minder makkelijk wegkomen met de vervelende situaties die zij veroorzaken, ten koste van anderen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2020, besluit: 1\. De APV vast te stellen conform bijgevoegde wijzigingsverordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Enschede 2021 met invoeringsdatum 1 januari 2021. 2\. De Afvalstoffenverordening vast te stellen conform bijgevoegde wijzigingsverordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Enschede 2021 met invoeringsdatum 1 januari 2021. 3\. De Parkeerverordening 2016 vast te stellen conform bijgevoegde wijzigingsverordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Enschede 2021 met invoeringsdatum 1 januari 2021.

  03:30:49 - 03:44:44 - V.H.A. van Dijk
  03:51:31 - 03:52:50 - E.G. Versteeg
  03:52:57 - 04:08:50 - J.C.R. van Houdt
  04:22:24 - 04:23:05 - A. Koc
  04:25:41 - 04:26:34 - Y.A. Hummels
  04:26:34 - 04:32:41 - J.C.R. van Houdt
 • 5.3

  Het college van B&W heeft ingestemd met de gemeentebegroting 2021-2024. De gemeentebegroting wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van 9 november 2021.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2020 besluit: 1\. De gemeentebegroting 2021\-2024 vast te stellen\, met dien verstande dat het budget van 135k/jaar voor Natuureducatie met ingang van het begrotingsjaar 2021 structureel wordt overgeheveld naar het eindproduct “Landelijke gebied”\(Duurzaam Wonen\, Leven\, Werken\) en in te zetten voor initiatieven rondom educatie en beheer van natuur en landschap, zoals een voedselbos en het gebiedsproces Wageler (Lammerinkswönner); 2\. In te stemmen met het voornemen om een fonds Wederopbloei in te stellen; 3\. Het college opdracht te geven om de governance en de technische uitwerking van het fonds op korte termijn aan de raad voor te leggen; 4\. De in 2020 door het Rijk \(in de septembercirculaire\) toegekende incidentele Corona handhavingsmiddelen van € 460.000,- over te hevelen naar 2021 en in te zetten voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt: om ons huidige tekort aan BOA’s op te lossen. De aanpassingen verwerken in het handhavingsplan 2021 en de Raad daarover in het voorjaar informeren; 5\. Bij de Zomernota 2021\, voorstellen te doen t\.b\.v de gemeentebegroting 2022 en verder\, hoe in de benodigde financiering met € 650\.000\,\- van het aan te vullen aantal BOA’s\, structureel kan worden voorzien met ingang van 2022\.

  04:42:06 - 04:55:58 - M.G.B. Teutelink
  04:55:58 - 05:12:24 - G.J.S. Tillema
  05:12:24 - 05:28:52 - R.R. Kreeft
  05:28:52 - 05:42:02 - A. Koc
  05:42:02 - 05:50:47 - H. Wolf
  05:50:47 - 05:58:51 - Y.A. Hummels
  05:58:51 - 06:05:27 - P. van Ek
  06:05:27 - 06:15:59 - J.W. Elferink
  06:15:59 - 06:24:26 - H. de Roode
  06:24:26 - 06:30:08 - D. Sariakce
  06:30:08 - 06:36:01 - A. Brouwer
  06:36:01 - 06:45:40 - E.G. Versteeg
 • 5.4

  De voorlopige prognose voor 2020 gaat uit van een saldo van +9,6 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2020. Bij de coronanota was dat nog -5,1 miljoen euro. Het is belangrijk te beseffen dat in de begroting 2020 het middelenkader sluitend is gemaakt door een onttrekking uit de algemene reserve van 14,1 miljoen euro. Ondanks de prognose van +9,6 miljoen euro moet naar verwachting eind 2020 dus nog steeds 4,5 miljoen euro uit de algemene reserve onttrokken worden. Ten aanzien van dit resultaat is wel enige terughoudendheid geboden. Zo is er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een tweede golf corona en zijn er een groot aantal risico’s die het resultaat flink kunnen wijzigen.

  De prognose voor 2020 is opgenomen in het rapport “actualisatie tussenrapportage 2020”. Dit rapport is een onderdeel van de Planning & Control cyclus en geeft een financieel en beleidsmatig inzicht in de voortgang over 2020. Per programma is een analyse van de grootste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzicht van de begroting 2020 gemaakt.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., besluit: 1\. De actualisatie van de tussentijdse rapportage 2020 vast te stellen; 2\. Het voordeel van de septembercirculaire \(597\.000 euro\) te bestemmen voor het fonds wederopbloei; 3\. De technische begrotingswijzigingen 2020 vast te stellen\.
 • 6
 • 6.1

  Voor de locatie van de voormalige Aldi aan de Deurningerstraat 97 – 103 en Kottendijk 14 is op 26 mei 2020 een bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bestaande bebouwing op deze percelen te slopen en daarvoor in de plaats woningen te realiseren. Voor de nieuwe woningen is een beeldkwaliteitplan opgesteld welke bij de welstandsnota wordt vastgesteld. Het ontwerp van de wijziging welstandsnota 113 met bijbehorend beeldkwaliteitplan heeft van 13 mei tot en met 24 juni 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze zes weken zijn er geen zienswijzen hierop naar voren gebracht. De “wijziging 113, Voormalige Aldi – Deurningerstraat” met beeldkwaliteitsplan Deurningerstraat kan ongewijzigd worden vastgesteld.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 2020 besluit: 1\. Wijziging 113 van de Welstandsnota “Voormalige Aldi \- Deurningerstraat” met beeldkwaliteitplan Deurningerstraat vast te stellen\.
 • 6.2

  Aanvragen voor subsidie voor gevelverbetering in de binnenstad komen via de huidige stimuleringsmaatregel minder goed van de grond dan verwacht. De grotere ingrepen blijven uit, omdat de regeling niet aantrekkelijk genoeg is. Daarom willen we de aantrekkelijkheid van de stimuleringsbijdrage vergroten. Het gaat om een verhoging van de maximale subsidiebijdrage voor een gevel naar 15.000 euro, een verhoging van het percentage van de subsidiebijdrage naar 40% , een verhoging van de bijdrage voor aaneengeschakelde gevels en een uitbreiding van het gebied waarbinnen subsidies worden toegekend – de aangepaste regeling geldt voor het hele stadserf.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., besluit: de Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening stimuleringsfonds binnenstad Enschede vast te stellen.
 • 6.3

  De gemeente Enschede stimuleert pandeigenaren en huurders aan de slag te gaan met de duurzaamheid van hun (gehuurde) panden op het Business & Sciencepark, dat onderdeel uitmaakt van Kennispark Twente. De eerste stap daarvoor is in beeld te krijgen hoe het met die duurzaamheid is gesteld. Vanuit de middelen voor de regiodeal Twente stelt de gemeente Enschede € 80.000 beschikbaar voor het uitvoeren van zogenoemde duurzaamheidsscans. Per pand is een subsidie beschikbaar van € 1.000. De scans moeten worden uitgevoerd door bureaus die aantoonbaar beschikken over de daarvoor benodigde expertise. De scans vormen de basis voor de daadwerkelijk verbetering van de duurzaamheid en vergroening van de panden.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2020 besluit: 1\. de tijdelijke subsidieverordening 'Duurzaamheidsscan panden Business & Sciencepark\, Kennispark Twente te Enschede' vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020\.
 • 7