Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 16 maart 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.03.12

  De heer Brouwer (DPE) heeft op 18 januari 2019 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 met als onderwerp Convenant. Deze vragen zijn door het college beantwoord.


 • 2019.03.12

  De heer Kreeft van de VVD fractie heeft artikel 35 vragen gesteld over welk effect de CRvB-uitspraak heeft op oninbare vorderingen door onterecht uitgekeerde bijstandsuitkeringen heeft. Het college kan hierop nog geen antwoord geven, omdat het CRvB nog geen uitspraak gedaan heeft. Nadat de CRvB uitspraak heeft gedaan in deze onderzoekt het college de mogelijke consequenties.


 • 2019.03.12

  GroenLinks heeft vragen gesteld over de brand op 6 december 2018 in Lingen.


 • 2019.03.12

  In het regeerakkoord heeft het kabinet middelen uitgetrokken voor verbetering en doorontwikkeling van de onafhankelijke cliëntondersteuning. In dat verband zijn 14 koplopergemeenten of -regio’s, waaronder de regio Twente, aangewezen. Zij krijgen in een tweejarig traject de gelegenheid te werken aan verbeteringen. Alle koplopers is gevraagd een projectplan en een begroting in te dienen. In het bestuurlijk overleg Samen 14 van 6 maart jl. is het voorliggende projectplan vastgesteld.
  Het traject start met een onderzoek naar de bekendheid, de organisatie, de reikwijdte / bereik en de knelpunten in Twente. De resultaten daarvan zijn bepalend voor het vervolg. De thema’s voor de volgende stappen zijn benoemd, maar de richting is nog volledig open en moet nader worden ingevuld naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek en de wensen van gemeenten en alle andere betrokken partijen. In het traject willen wij toewerken naar een breed bekende, toegankelijke en integrale cliëntondersteuning in Twente: tijdig, op de juiste plek en door een passende ondersteuner (naaste/vrijwilliger, professional of onafhankelijke cliëntondersteuner).
  Het project heeft niet als doel dat in alle gemeenten de cliëntondersteuning op eenzelfde wijze wordt vormgegeven. Wel dat er meer samenhang en afstemming is tussen de verschillende domeinen, dat de kwaliteit verhoogd wordt, dat krachten en kennis worden gebundeld, met aandacht voor samenwerking, kennisdeling en inzet van vrijwilligers. We willen daarbij ook kijken naar goede ervaringen/projecten cliëntondersteuning elders in het land en welke mogelijkheden deze bieden voor Twente.
  De verwachting is dat dit op lange termijn ook kan leiden tot minder kosten.


 • 2019.03.13

  Bij de realisatie van zonneparken en windturbines kunnen initiatiefnemers aanlopen tegen het feit dat de huidige capaciteit van het elektriciteitsnetwerk niet toereikend is. De gemeente probeert hiervoor in overleg met de netwerkbeheerder (Enexis) tot oplossingen te komen.


 • 2019.03.13

  Eind 2018 bent u geïnformeerd over de doorstart van de failliete stichting Zorggroep Saron door Stichting Saron Zorgverlening en het aangekondigde onderzoek naar de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de zorgverlening. Het onderzoek naar de activiteiten van zowel stichting Saron Zorgverlening als van de stichting Zorggroep Saron is eind 2018 uitgevoerd door de Toezichthouders Zorg van de gemeente Enschede. De reden voor het onderzoek vormde het feit dat stichting Saron Zorgverlening de activiteiten en de organisatie van de (in september 2018 gefailleerde) stichting Zorggroep Saron vrijwel geheel heeft overgenomen en ongewijzigd heeft voortgezet, in combinatie met het gegeven dat ons tal van signalen bereikten over de gebrekkige kwaliteit van de zorg die werd geboden.

  Het ingestelde onderzoek richtte zich op de kwaliteit van de zorg, de bedrijfsvoering en de financieel/administratieve organisatie van zowel de (toen inmiddels al in staat van faillissement verkerende) stichting Zorggroep Saron als van de nieuw opgerichte stichting Saron Zorgverlening.

  Na onderzoek door onze toezichthouders komen wij tot de conclusie dat de Stichting Saron Zorgverlening niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De gemeente Enschede is hierdoor genoodzaakt de subsidieverlening per 25 maart te weigeren.


 • 2019.03.14

  Detailhandel, horeca, Leisure en consumentgerichte dienstverlening (Retail) ondervinden veranderingen als gevolg van wijzigingen in consumentengedrag. De groei aan fysieke winkels neemt af als gevolg van online bestedingen en tegelijk blijft de consument graag 'winkelen' en wil boodschappen vooral nog doen in fysieke winkels. De consument is mobiel en goed geïnformeerd en bezoekt daarom vooral de locaties met de grootste keuzevrijheid in een aantrekkelijke omgeving. Daarbij spelen horeca, Leisure en andere voorzieningen zoals diensten een steeds belangrijker rol. De retailfuncties concentreren zich gezamenlijk in verschillende centra, zoals de binnenstad en de boodschappencentra. Maar ook steeds vaker op zogenaamde 'third places', gemixte gebieden waar wonen, voorzieningen en werken door elkaar lopen, waar volop ruimte is voor interactie. Om ervoor te kunnen zorgen dat we mee kunnen gaan in deze veranderingen en anderzijds ervoor te zorgen dat de functies in de toekomst behouden blijven is een goede retailstructuur van belang. Met deze beleidsnotitie worden de uitgangspunten voor de structuurvisie Retail vastgelegd.


 • 2019.03.14