Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 30 januari 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.01.25

  Deze artikel 35-vragen zijn gesteld op maandag 11 januari, door CDA raadslid Mart van Lagen.


 • 2021.01.25

  De schuldhulpverlening aan zelfstandigen (ZZP-ers) hebben we bij de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) georganiseerd. Door dit netwerk van zelfstandigen heeft de ROZ ook de Tijdelijke overbruggingsregelingen zelfstandig ondernemers (TOZO regelingen) voortvarend opgepakt. Hiermee geeft het college geeft antwoorden op de door de heer ten Vergert gestelde raadsvragen over ondernemers in Enschede die buiten de boot vallen voor schuldhulpverlening. De gemeenten Enschede en Hengelo waren een van de eerste gemeenten in Nederland die schuldhulpverlening voor zelfstandigen/ondernemers had. Schuldhulpverlening aan zelfstandigen is specialistisch en is vaak nauw verweven met de levensvatbaarheid van de onderneming/zelfstandige. In het kader van de uitvoering van het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) kan een levensvatbaarheidsonderzoek van een onderneming worden gedaan en kan een afweging worden gemaakt om een uitkering in het kader van de Bbz toe te kennen. Dit is dan ook de reden we de schuldhulpverlening aan zelfstandigen bij het ROZ hebben georganiseerd.

  Aanleiding voor het stellen van vragen aan het college was: het actualiteitenprogramma Pointer van KRO-NCRV.


 • 2021.01.25

  Op 5 januari zijn door mevrouw Wichgers-Apeldoorn (SP) artikel 35 vragen gesteld over wijkteams naar aanleiding van het krantenbericht in de Tubantia van 5 januari 2021. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.01.25

  Op 5 januari zijn door de heer Elferink (PVV) artikel 35 vragen gesteld naar aanleiding van het krantenbericht in de Tubantia van 5 januari 2021. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.01.25

  De heer Elferink heeft 40 artikel 35 vragen gesteld over het onderwerp hoe gemeente Enschede omgaat met mensen die geregistreerd worden als ‘vertrokken onbekend waarheen’ en het brieadres. Het college heeft op 12 januari besloten dat deze vragen beantwoord zullen worden met een technische sessie. Er is daarover contact geweest met de heer Elferink. De heer Elferink kan zich voorstellen dat we voor deze aanpak kiezen. Een deel van deze vragen valt echter buiten de reikwijdte van deze technische sessie en zal daarom apart worden beantwoord.


 • 2021.01.25

  De toegang tot voorzieningen voor beschermd wonen in de centrumgemeente Enschede wordt sinds 2015 uitgevoerd door het Cimot beschermd wonen. Vanaf 1 januari 2022 wordt het Cimot beschermd wonen gepositioneerd binnen de gemeente Enschede. Aanleiding hiervoor is dat het Cimot op dit moment geen formele entiteit is en dat de acht gemeenten die behoren tot de centrumgemeente Enschede ter voorbereiding op de decentralisatie hebben besloten om de toegang bovenlokaal te blijven vormgeven binnen een gemeente. Uitgangspunt daarbij is om kennis en expertise die de afgelopen jaren is opgebouwd te behouden. Met de positionering van het Cimot binnen de gemeente Enschede wordt beoogd de toegang tot het beschermd wonen binnen de centrumgemeente toekomstbestendig en efficiënter, vanuit een formele entiteit te organiseren.


 • 2021.01.26

  Enschede is een ambitieuze fietsstad. Als sinds jaar en dag investeert de stad in goede fietsvoorzieningen en innovatieve ideeën om fietsen steeds aantrekkelijker te maken. Uit een evaluatie van de ‘Fietsvisie Enschede Fietsstad 2020’ uit 2012 blijkt dat het gros van de plannen voor de periode 2012 tot 2020 daadwerkelijk is uitgevoerd. De meeste doelen zijn bereikt!

  Maar we zijn er nog niet. We zien nieuwe kansen en nieuwe ontwikkelingen waar we een antwoord op willen geven. Het wordt steeds drukker op de fietspaden en de diversiteit aan fietsen neemt toe (denk aan elektrische fietsen). Dat is mooi. Maar het vraagt om meer ruimte voor de fiets. Ook is extra aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers nodig. We gaan dus door met het verbeteren van faciliteiten voor fietsers, om ook de goede resultaten te kunnen doortrekken naar de toekomst.

  We hebben de Fietsvisie daarom herijkt, zoals in de Mobiliteitsvisie Enschede is vastgesteld. Op basis van de evaluatie van de Fietsvisie Enschede Fietsstad 2020, de vastgestelde koers in de Mobiliteitsvisie en een uitgebreid participatieproces heeft deze herijking plaatsgevonden. De Fietsvisie Enschede 2030 is daarvan het resultaat.

  De Fietsvisie Enschede 2030 gaat verder met de ingezette spiraal naar boven en zet een stap verder voor wat betreft verkeersveiligheid Daarmee bereiken we drie doelen die sterk met elkaar samenhangen: meer fietsbewegingen, veilig op de fiets en tevreden fietsers. Fietsen levert een belangrijke bijdrage aan de doelen van de stad, niet alleen voor de bereikbaarheid, maar ook voor het aantrekken en vasthouden van talent, het maken van een duurzame groene stad en het werken aan een inclusieve samenleving. In lijn met deze visie is ook een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende jaren.


 • 2021.01.27

  Het college kon tot nu toe de slachtoffers van de toeslagenaffaire niet gericht benaderen voor hulp en ondersteuning omdat we geen namen en adressen van de Belastingdienst kregen. Wel hebben we een oproep in Huis aan Huis geplaatst en konden inwoners zich melden via een centraal e-mailadres. Door een intensieve lobby richting VNG, Divosa en de leden van de Tweede Kamer krijgen we nu de adresgegevens van ouders in onze gemeente die het slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire van de Belastingdienst. Hiervoor moet de gemeente een overeenkomst afsluiten met de Belastingdienst.

  Het college is blij met dit resultaat. Op dit moment hebben we geen beeld van de omvang van de hulpvraag. We hebben nu de mogelijkheid om in beeld te brengen wat er nodig en gewenst is. Dit doen we zorgvuldig maar wel voortvarend. Hierdoor kunnen we nu gericht en om maat ondersteuning bieden of verwijzen naar de andere gespecialiseerde instanties in onze gemeente voor hulp.


 • 2021.01.28

  Gedeputeerde Staten stuurt 26 januari een brief aan Provinciale Staten over de ontwikkelingen op Technology Base. Omdat het belangrijke is dat het bestuur van zowel de provincie als de gemeente over dezelfde informatie beschikken brengt het college van B&W deze brief onder de aandacht van de gemeenteraad.


 • 2021.01.28

  Sinds enkele jaren is de uitvoering van belangrijke wetten in het sociaal domein bij de gemeente terecht gekomen. Veel Enschedeërs zijn daardoor afhankelijk van de gemeente voor hun zorg en bijstand . De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de voorwaarden waaronder het college van B&W de regelingen uitvoert. Ook moet de gemeenteraad het werk van het college controleren. Er leven zorgen over de vraag of de uitvoering van deze wetten voldoende rekening houdt met de individuele omstandigheden van de mensen. Neemt het college daarbij ook de ruimte om naar individuele omstandigheden te kijken? Ook na gesprekken tussen het gemeentebestuur en betrokkenen zijn deze zorgen blijven bestaan. In het gesprek tussen de gemeenteraad en het college waren beide het eens dat het verstandig is om nu een aantal deskundigen van buiten de gemeente in te schakelen.
  Leden van de gemeenteraad kunnen zelf met een voorstel aan de raad komen. De Gemeentewet heeft voor de raad een aantal onderzoeksinstrumenten beschikbaar. De initiatiefnemers stellen nu voor om een externe commissie van onderzoek en advies in te stellen. Deze commissie krijgt een duidelijke opdracht. Vraag aan de commissie is om binnen tien weken na de installatie met een advies te komen. De uitkomsten kunnen via een debat in de raad tot nieuwe, aangescherpte voorwaarden leiden. Door dit debat in mei aanstaande te voeren, zouden deze voorwaarden ook in de Zomernota verwerkt kunnen worden. Dan kan de meerjarenbegroting 2022-2025 in het najaar ook rekening houden met de nieuwe voorwaarden.


 • 2021.01.28

  Vanaf het uitbreken van de coronacrisis heeft het college diverse (financiële) maatregelen genomen ter ondersteuning van de stad. Naast deze maatregelen ter ondersteuning op de korte termijn kijkt het college ook naar de effecten op de langere termijn en wat dit voor de stad betekent. Van de lopende maatregelen gaat het college bekijken welk vervolg daarop noodzakelijk is, in 2021 zou dat kunnen gaan over een verlenging maar ook nieuwe maatregelen. Tegelijkertijd werkt het college aan de langere termijn. Enerzijds door te onderzoeken welke projecten versneld kunnen worden uitgevoerd, eventueel met financiële ondersteuning uit de landelijke en Europese fondsen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Anderzijds zal het college bij zomernota 2021 in beeld brengen wat langere termijn effecten van corona zijn op de vijf strategische opgaven van Enschede.


 • 2021.01.28

  Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) is een landelijke organisatie die onderzoek doet naar zorgfraude en daarbinnen trends en ontwikkelingen signaleert. Het IKZ heeft een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON) naar de verwevenheid van zorg en criminaliteit. Op vrijdag 15 januari is het onderzoeksrapport ‘verwevenheid Zorg en Criminaliteit’ aangeboden aan de Tweede Kamer.


 • 2021.01.29

  Het College streeft naar een stad waarin inwoners die ondersteuning nodig hebben, deze zoveel mogelijk kunnen vinden in de wijk. Laagdrempelig en door het netwerk dat er al is. Een aantal (sport)verenigingen hebben kenbaar gemaakt een bredere maatschappelijke rol te willen spelen dan alleen het aanbieden van sportactiviteiten. In het kader van de transformatie van het sociaal domein heeft het College van B&W in december 2018 daarom onder de titel 'Kracht van Verenigingen' besloten om op vier plekken in de stad te onderzoeken of (sport-)verenigingen alternatieve activiteiten kunnen ontwikkelen, passend bij de vereniging, voor inwoners met een lichte ondersteuningsvraag. Vanwege het verkennende karakter informeert het College de Raad periodiek over deze ontwikkeling. 30 juni heeft de Raad de eerste voortgangsbrief ontvangen. Middels een tweede voortgangsbrief wordt de Raad geïnformeerd u over de laatste stand van zaken. Het College concludeert dat de bekendheid met en doorverwijzingen naar sportverenigingen als voorliggende voorzieningen verder is gegroeid.