Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 19 juni 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.06.15

  De heer Arjen Brouwen (DPE) heeft vragen gesteld over de ouderenzorg in Enschede. Het college heeft deze vragen beantwoord.


 • 2021.06.15

  In september 2018 is de pilot OnderwijsJeugdhulpArrangementen (OJA) gestart op een aantal scholen in Enschede. De OJA heeft als doel om de ondersteuning voor kinderen en ouders beter te maken. Dit doen we door op school en thuis eerder en sneller passende hulp te bieden. Op deze manier verbetert de zorg, en verminderen onnodige bureaucratie en kosten. De zorgaanbieders Jarabee en Pluryn ontvangen een vast bedrag voor de totale jeugdhulp op de OJA-scholen.
  We zijn trots op de mooie resultaten die tot nu toe behaald zijn. De ouders en scholen zijn tevreden met de korte lijnen, laagdrempelige manier van zorg vragen en snelle inzet van hulp. Het gaat om circa 900 leerlingen op de OJA-scholen die voordeel hebben van deze samenwerking tussen het onderwijs en jeugdhulp. We zien dat de ingezette lijn in 2020 zich heeft voortgezet en dat de gemiddelde kosten per client voor de groep onder directe regie van de zorgaanbieders dalen. Het financiële resultaat onder aan de streep ontwikkelt zich positiever dan het totale resultaat op Jeugdhulp voor de gemeente. Zonder de OJA waren de uitgave Jeugdhulp hoger geweest.
  Het college heeft eerder bepaald dat ze voor het schooljaar 2020 / 2021 de zorgkosten dekken waar Jarabee en Pluryn geen directe invloed op hebben en die leiden tot overschrijding van het budget. Het gaat om de leerlingen op een OJA-school die wel jeugdhulp ontvangen, maar waar de zorgaanbieders geen invloed op hebben. Bijvoorbeeld omdat de jeugdhulp is toegewezen door een kinderrechter. Deze periode wordt verruimd van januari 2020-september 2022, zodat Jarabee en Pluryn in staat blijven om de pilot OJA uit te voeren. Dit leidt niet tot een directe kostenverhoging voor geheel jeugdhulp in Enschede.
  Op dit moment wordt een Maatschappelijke Kosten Baten (MKBA) uitgevoerd waarbij het maatschappelijk rendement in beeld wordt gebracht. We verwachten de uitkomsten vóór de zomervakantie 2021.
  In het schooljaar (2021-2022), het vierde jaar van de pilot OJA, kunnen dan, mede op basis van het MKBA, besluiten worden genomen over de voortgang en inrichting van de OJA. De wijze van financiering en het bepalen van de hoogte van het budget maken hier onderdeel van uit.
  Uiteindelijk willen we een toekomstbestendige aanpak bieden aan onze kinderen, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom blijven we ons inzetten om de kinderen van onze stad gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien.


 • 2021.06.17

  Openbaar, muv bijlage 6

  In het kader van actieve informatieplicht en transparantie wil het college informatie delen met de gemeenteraad over het wifitellingendossier. Omdat delen van deze informatie betrekking hebben op de juridische stappen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of betrekking heeft op derden, wil het college delen van de informatie onder geheimhouding verstrekken aan de raad.


 • 2021.06.17

  In een memo d.d. 25 maart 2021 aan de leden van de stadsdeelcommissie Centrum is aangekondigd dat er een beeldkwaliteitplan wordt opgesteld over de toekomstige inrichting en opzet van de terrassen in de periode na Covid-19. Bij nader inzien hebben we moeten concluderen dat een beeldkwaliteitplan voor dat doel niet het juiste instrument is. Voordat een beeldkwaliteitplan kan worden gemaakt is er eerst een visie op de terrassen in de binnenstad nodig. Die visie moet vervolgens worden vertaald in regelgeving. Momenteel wordt door Het Oversticht in opdracht van de gemeente Enschede gewerkt aan een visie op de terrassen in de binnenstad (Stadserf). In die visie worden kaders gesteld voor de inrichting en ruimtelijke uitstraling van de terrassen, niet alleen voor de Oude Markt maar voor het gehele Stadserf. Doel van die visie is voor de periode na Covid-19 duidelijkheid te scheppen over wat voor soort bouwwerken (zoals luifels, overkappingen en verankerde windschermen) en andere objecten (zoals parasols, tafels en stoelen, bloembakken, vlonders en losse windschermen) we op terrassen willen toestaan en hoeveel ruimte we willen bieden aan terrassen. De visie maakt onderscheid in diverse categorieën locaties en terrassen en geeft per soort locatie en terras richtlijnen waar terrassen aan moeten voldoen. Daarnaast beoogt de visie ook een grondslag te vormen voor het verkrijgen van een subsidie voor het op de Oude Markt plaatsen van permanente (gebouwde) windschermen. Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie moet de visie nog voor het zomerreces worden vastgesteld door ons college. Vaststelling van de visie is voorzien in week 27. Na het zomerreces gaan we met uw raad en alle betrokken partners en belanghebbenden in gesprek over de definitieve visie op de terrassen in de binnenstad. De visie zal vervolgens ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden en pas daarna worden vertaald in de daarvoor geldende lokale regelgeving.