Besluiten College van B&W

dinsdag 19 november 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  Als gevolg van de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren kunnen gemeenschappelijke
  regelingen niet meer aansluiten bij de CAO-gemeenten. Als oplossing hiervoor is onder de vlag van de VNG een
  werkgeversvereniging opgericht, waar gemeenschappelijke regelingen aan kunnen deelnemen. Deze
  werkgeversvereniging stelt dan een CAO vast. De Regio Twente wil aansluiten bij deze werkgeversvereniging en stelt
  de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De
  gemeenteraad wordt voorgesteld geen gebruik te maken van deze mogelijkheid.


 • -

  Sommige gezinnen krijgen geen toeslag van de Belastingdienst. Er zijn ook gezinnen die voor de Participatiewet een partner hebben die geen recht heeft op een uitkering. Deze gezinnen krijgen een uitkering van 50% in plaats van 70% van de bijstandsnorm. Van deze lage uitkering kunnen ze normaal niet rondkomen. Hierdoor kunnen ze de vaste lasten niet betalen en komen in de schulden. Ze moeten daardoor noodgedwongen een beroep doen op voorzieningen zoals de Voedselbank en de Stadsbank.

  Geen toeslag van de Belastingdienst
  De meeste gezinnen krijgen wel een toeslag van 20% van de Belastingdienst. Door een verschil van definitie tussen de Belastingwetgeving en de Participatiewet komen deze gezinnen niet in aanmerking voor de toeslag van de Belastingdienst. Voor deze gezinnen verhogen we de uitkering naar 70% van de bijstandsnorm zodat ze beter met hun uitkering rond kunnen komen.

  Geen rechthebbende partner
  Door omstandigheden hebben sommige gezinnen een zogenoemde niet-rechthebbende partner. Deze partner heeft geen recht op een Participatiewet uitkering. Ook deze gezinnen kunnen niet normaal rondkomen met een uitkering van 50% van de bijstandsnorm. Het gaat hierbij om een partner die in het buitenland woont, te weinig geld heeft om financieel bij te dragen aan het gezinsinkomen en het onmogelijk is om bij elkaar te wonen. Met dit voorstel wordt ook voor deze gezinnen uitkering verhoogd naar 70% in plaats van 50%. Met het vaststellen van deze beleidsregels wordt de bestaande werkwijze geformaliseerd.

  Voor het ontvangen van giften tot 500 euro op jaarbasis voor mensen met een bijstandsuitkering heeft het College nieuwe beleidsregels opgesteld. In bepaalde gevallen wordt deze gift niet gekort op de uitkering.

  Het opstellen van beleidsregels bevordert de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen.


 • -

  De Grensinformatiepunten vervullen een belangrijke rol in de informatievoorziening aan grenswerkers en zij die overwegen aan de andere kant van de grens te gaan werken. Naast algemene informatie is vanwege de grote verschillen in regelgeving maatwerkadvies noodzakelijk omdat de voor- en de nadelen per werknemer sterk kunnen verschillen. Het maatwerkadvies biedt (potentiële) grenswerkers de mogelijkheid om een gefundeerde persoonlijke afweging te maken. Het belang van de GIP's wordt breed onderschreven door regionale partners (grensprovincies en -gemeenten) en nationale overheden (Den Haag, Hannover en Düsseldorf). In de afgelopen jaren zijn de GIP's steeds op tijdelijke basis gefinancierd. Hieraan komt echter een eind, omdat uit het Europees programma INTERREG geen structurele bijdrages kunnen worden verstrekt. Vanwege het grote belang van de GIP's hebben de grensregio's en nationale overheden (Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen) de wens om de financiering van de GIP's ook voor de toekomst veilig te stellen. Hiertoe wordt door betrokken partijen aan Nederlandse kant van de landsgrens op 25 november 2019 een convenant getekend. Aan Duitse en Belgische zijde wordt een vergelijkbaar traject gelopen. Uitgangspunt is structurele financiering van de GIP's uiterlijk per 1.1.2021. Op basis hiervan krijgen de Grensinformatiepunten een solide financiële basis waarmee ze hun dienstverlening kunnen voortzetten en verder kunnen verbeteren. Wethouder Arjan Kampman van centrumgemeente Enschede ondertekent namens de Arbeidsmarktregio Twente het convenant voor het GIP EUREGIO.


 • -

  De gemeenteraad heeft met de behandeling van de gemeentebegroting 2020-2023 middelen vrijgemaakt om vanaf 2021 weer te investeren in schoolgebouwen. Dit is nodig; 68% van alle schoolgebouwen in Enschede zijn in 1980 of eerder gebouwd. Ze zijn dan ook veelal bouwkundig, installatietechnisch en functioneel verouderd. Met de in de gemeentebegroting opgenomen middelen kunnen we vanaf 2021 jaarlijks € 14 miljoen investeren. En daarmee de ambitie die we als gemeente hebben waar maken. Dat is de realisatie van duurzame, energieneutrale, wijkgerichte en flexibele gebouwen die het onderwijskundig concept van een school ondersteunen. We willen dat alle kinderen in Enschede goed onderwijs krijgen in passende gebouwen. En dat zo mogelijk ook de wijk gebruik kan maken van de gebouwelijke faciliteiten

  Tot 2021 hebben we echter nog te maken met een investeringsplafond van € 0 voor Onderwijshuisvesting. Dit is in de Raadsvergadering van 22 juni 2015 besloten na twee fikse Rijkskortingen waardoor het product Onderwijshuisvesting in de financiële problemen kwam. Aangegeven is destijds dat het plafond van € 0 er niet toe mag leiden dat de veiligheid of het leerproces van de leerlingen in het gedrang komt. Dit uitgangspunt leidt ertoe dat er met het Programma 2020 toch geïnvesteerd moet worden in een nieuwe locatie voor de school Innova en het herstel van een constructiefout bij de Prinseschool. En dat de Alfonsusschool een huurvergoeding krijgt en het Reliëf middelen voor de inrichting van een gymzaal.


 • -
 • -

  Op 11 november jl. heeft de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling de motie “Niet doorvoeren subsidiekorting” aangenomen. Tijdens de vergadering bleek er onduidelijkheid te zijn over de interpretatie van de motietekst. Omdat het college goed vastgelegd wil hebben wat de interpretatie is, informeert zij de raad over de uitvoering van de motie en welk effect dit heeft op de subsidiebedragen die partijen ontvangen in 2020 en daarna.


 • -

  De regio Twente voert voor veertien gemeenten verschillende taken uit. Gemeenten worden altijd in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op een (incidentele) verhoging van de bijdrage aan de Regio door de gemeente Enschede. Voor komend jaar gaat het om een incidentele verhoging voor versterking bedrijfsvoering en structureel voor bijeenkomsten van de vertegenwoordigers uit de veertien gemeenteraden(Twenteraad). Aan de gemeenteraad wordt een afweging voorgelegd op basis waarvan de Raad al dan niet gebruik wil maken van het indienen van een zienswijze op de verhoging van gemeentelijke bijdrage.