Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 10 april 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.04.06

  Dhr. Van Dijk (D66) en Mevr. Hümmels (PvdA) hebben schriftelijke vragen gesteld over het vinden van woningen voor starters. Deze vragen zijn door het college schriftelijk beantwoord.


 • 2021.04.06

  Op 12 maart 2021 zijn bij de Raadsgriffie op grond van artikel 35 vragen gesteld over adequate opvang en huisvesting ‘vaste klanten’ WNNO door de heer Jelle Kort van de fractie Groen Links en mevrouw Rienke Hofman- Bijlstra van de PvdA fractie.
  Het college beantwoordt deze vragen conform bijlage.


 • 2021.04.06

  Op 26 maart 2021 is een volgende compensatiepakket gepubliceerd dat door het rijk wordt uitgekeerd aan de medeoverheden voor de gemaakte kosten voor de coronacrisis. Hierbij wordt de raad geïnformeerd over de bijdragen die Enschede ontvangt en wordt inzicht gegeven in de totale beschikbare bijdragen voor 2021 voor de gevolg van Covid-19.


 • 2021.04.06

  Het Enschedees Jongerenberaad geeft sinds de oprichting in juni 2015 gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en aan de scholen. Het Jongerenberaad is niet politiek. De leden komen van middelbare scholen en van het mbo en vinden het interessant om over maatschappelijke vraagstukken mee te denken. Sinds de oprichting heeft het Jongerenberaad 35 adviezen gegeven.


 • 2021.04.06

  Vanaf 2018 hebben het College en de raad ten behoeve van de ontwikkeling van Kennispark Twente diverse besluiten genomen. Zo zijn Gebiedsstrategie Kennispark, de Structuurvisie Kennispark Twente, de Strategische Aanpak Kennispark Twente, het Stedenbouwkundig Plan en de Structuurvisie Kennispark Twente vastgesteld en is de Gebiedsdirecteur Kennispark benoemd. Deze besluiten geven de richting en de mogelijkheden aan om Kennispark Twente, tot ontwikkeling te brengen als een dynamische toplocatie voor onderwijs en bedrijfsleven, in samenwerking met de Universiteit Twente (UT) en de ondernemers.
  De gemeente Enschede en UT hebben een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de uitvoering van deze besluiten en om de ontwikkeling van Kennispark Twente te kunnen realiseren. Daarin committeren zijn zich voor een periode van vier jaar aan het financieel ondersteunen van een zelfstandige gebiedsorganisatie die met die uitvoering aan de slag gaat. Zo’n zelfstandige gebiedsorganisatie is gewenst om de samenwerking tussen UT, gemeente, vastgoedeigenaren en ondernemers in het gebied te faciliteren en de regie te houden op de projecten en acties die voortkomen uit de Strategische Aanpak Kennispark.
  Het College heeft een keuze gemaakt voor één organisatievorm voor de gebiedsorganisatie uit vier beschikbare varianten. De gekozen variant betreft een Stichting waarbij de gemeente medeoprichter en -financier is en de Stichting gescheiden rollen kent: wethouder/opdrachtgever geeft opdracht aan wethouder/opdrachtnemer, die neemt zitting in Raad van Toezicht van de Stichting.
  Het College informeert de raad per brief over de gekozen variant voor de gebiedsorganisatie voor Kennispark. De raad heeft de mogelijkheid zienswijzen tegen het ontwerp besluit van het College in te dienen. Met inachtneming van de ingediende zienswijzen neemt het College daarna een definitief besluit over de gebiedsorganisatie voor Kennispark.


 • 2021.04.06

  Het College vindt de samenwerking met woningcorporaties en huurdersorganisaties belangrijk. Om samen met de corporaties en huurdersorganisaties meer te bereiken voor de stad, heeft het college van B en W de meerjarige geactualiseerde prestatieafspraken 2021 vastgesteld. Het gaat daarbij om een actualisatie van de meerjarige afspraken tussen de corporaties SJHT, De Veste, Domijn, De Woonplaats, Ons Huis, hun huurdersorganisaties en de gemeente. De actualisatie is mede uitgevoerd aan de hand van de uitkomsten van het in 2020 gehouden woondebat en de actualisatie van de Woonvisie Enschede. Daarbij zijn er voor 2021 drie thema's benoemd waarop gezamenlijk extra wordt ingezet. Dit zijn monitoring (bestaand speerpunt), zoektijden en maatwerk en flexwonen. Met Woonzorg Nederland zijn eerder ook afspraken gemaakt voor haar bezit in Enschede. Deze afspraken voldoen nog.


 • 2021.04.06

  De rekenkamercommissie heeft meegedaan aan een quick scan naar rolopvatting van raadsleden en gebruik van het raadsinstrumentarium. De rekenkamercommissie heeft conclusies en aanbevelingen geformuleerd, die middels dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden aangeboden.


 • 2021.04.06

  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het welzijnsbeleid in de gemeente Enschede. De rekenkamercommissie heeft conclusies en aanbevelingen geformuleerd, die middels dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden aangeboden.


 • 2021.04.07

  Door de gemeenteraad is op 1 februari 2021 de Verordening kwaliteit leefomgeving vastgesteld. Deze verordening vervangt (en integreert) de Marktverordening, de Monumentenverordening, de Havenbeheerverordening, de Afvalstoffenverordening en een aantal bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarbij is bepaald dat deze verordening op 1 mei 2021 in werking treedt.
  Dat heeft ook tot gevolg dat de Legesverordening – meer in het bijzonder de daarbij behorende Tarieventabel - moet worden aangepast omdat de grondslag voor legesheffing voor vergunningen en toestemmingen ook is veranderd: deze is nu te vinden in de nieuwe Verordening kwaliteit leefomgeving. De in de Tarieventabel opgenomen tarieven veranderen niet qua hoogte. Ook de daarin opgenomen ‘activiteiten waarvoor sprake is van legesheffing wijzigen niet.
  Het betreft een ‘technische’ aanpassing: alleen de grondslag voor de (al bestaande) legesheffing wordt aangepast en gebaseerd op de nieuwe verordening.
  Omdat het een redactionele aanpassing is kan het college op basis van de door de gemeenteraad gedelegeerde bevoegdheid tot deze aanpassing besluiten.


 • 2021.04.07

  Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten het bestemmingsplan moskee Kuipersdijk 2020 niet vast te stellen. De motivering van dit besluit is onvoldoende kenbaar. Omdat er namens de Islamitische Stichting Nederland bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep is aangetekend tegen dit besluit, is het belangrijk om de argumenten die bij het besluit horen op te schrijven en vast te stellen.
  In de bijlage bij dit raadsvoorstel staan de argumenten op basis waarvan de gemeenteraad heeft besloten om het bestemmingsplan niet vast te stellen. De argumenten die in deze bijlage staan opgesomd, komen overeen met de argumenten die de verschillende raadsfracties gebruikten in de vergadering van stadsdeelcommissie Oost op 8 december 2020 en in het debat voorafgaande aan het besluit van uw raad van 16 december 2020. Het college heeft hier geen inhoudelijke zaken aan toegevoegd.


 • 2021.04.07

  Enschede wil een duurzame stad zijn met een aangenaam leefklimaat. Zeker in de binnenstad waar we vele bezoekers ontvangen en waar efficiënte bevoorrading van de winkels en horeca belangrijk is voor de centrumondernemers leidt dat soms tot overlast. De voertuigen die nodig zijn om activiteiten in de stad plaats te laten vinden, zorgen ook voor luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeersonveiligheid in datzelfde gebied. Om ervoor te zorgen dat we aantrekkelijke bestemming voor bezoekers blijven, kiezen we voor minder én schoner autoverkeer in de binnenstad. Dit sluit goed aan bij de landelijke opgave van het klimaatakkoord waarin is vastgelegd dat de 30-40 grootste gemeentes van Nederland hier mee aan de slag gaan. In Enschede doen we dit in vier stappen.
  1. Het aanscherpen van het toegangsbeleid van het stadserf. We kijken daarbij welke voertuigen daar echt moeten zijn en hoe we deze zo min mogelijk kunnen laten rijden tijdens winkeltijden. Daarmee geven we ruimte aan het winkelend publiek en verminderen we de overlast.
  2. Vanaf 1 mei 2025 geldt dat alle bestel- en vrachtverkeer op het stadserf uitstootvrij moet zijn; het stadserf wordt een Zero-emissiezone. Dit betekent bijvoorbeeld dat bestel- en vrachtwagens zullen gaan rijden op elektriciteit en waterstof of meer gebruik maken van (bak)fietsen en hubs. Met deze eerste twee stappen gaan we direct aan de slag.
  3.  We hebben de ambitie om zo snel mogelijk, maar zeker vanaf 2030 de Zero-emissiezone uit te breiden naar het hele gebied binnen de singels. Dit past bij de landelijke ambitie en leidt er ook toe dat het verkeer in de woonwijken schoner en duurzamer wordt.
  4. We spreken de ambitie uit om vanaf 2030 op het stadserf ook een Zero-emissiezone in te voeren voor personenauto’s.
  Voor deze laatste twee stappen geldt dat we nu de ambitie uitspreken en de komende tijd verder gaan met het onderzoeken van de mogelijkheden. Het besluit tot invoering zal op een later moment genomen worden, waarbij we afspreken om een eventueel besluit tenminste vier jaar van tevoren aan te kondigen. Zodat iedereen zich er op kan voorbereiden.


 • 2021.04.08

  Door de heer Overink zijn vragen aan het college gesteld over een petitie tegen het in voorbereiding zijnde windmolenbeleid van de gemeente. Deze vragen worden via dit voorstel beantwoord.


 • 2021.04.08

  Gemeente Enschede wil dat iedereen in de samenleving kan meedoen. Maar we moeten zorg en ondersteuning ook betaalbaar houden. Wij denken dit te kunnen bereiken door één brede toegang: de (vernieuwde) Wijkwijzer. Dit betekent dat we de sociale basis verder ontwikkelen met de Wijkwijzer als spil in de wijken. Veel oplossingen voor mensen liggen namelijk in hun eigen woonomgeving. Zoals bijvoorbeeld hulp bij de administratie. Daarom is het belangrijk dat we netwerken en voorzieningen in buurten en wijken versterken en met elkaar verbinden. Zo krijgen inwoners sneller informatie, advies en ondersteuning bij hun hulpvraag en zijn ze eerder op de juiste plek. Door voorzieningen in de wijken te versterken hebben inwoners met een ondersteuningsbehoefte geen indicatie meer nodig. Als het nodig is worden ze doorverwezen naar de wijkteams. Uit onderzoek en uit gesprekken blijkt dat steun begint bij ‘gewoon binnenlopen’. We stellen daarom voor het aantal wijkwijzerlocaties in de komende twee jaar uit te breiden van 9 naar 10 en de manier van werken aan te passen. Waarbij we vijf van de tien locaties ontwikkelen tot XL-vestigingen. Om een goede functie in de buurt te kunnen vervullen moet de Wijkwijzer op ‘natuurlijke ontmoetingsplekken’ zitten waar inwoners en professionals samenkomen, zoals scholen en wijkcentra. Het moet ook een plek zijn waar inwoners met eigen initiatieven terechtkunnen. Je kunt er dus ook je hulp aanbieden. Een plek waar mensen komen om elkaar te ontmoeten, als deelnemer of vrijwilliger, aangevuld met een professional die het overzicht bewaakt en/of ondersteuning biedt. Afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden in de wijk brengen we verschillende partijen in de wijk bij elkaar en vormen ze met elkaar de Wijkwijzer.