Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 6 juni 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.06.02

  De gemeenteraad van Wierden heeft onlangs ingestemd met het aangaan van een aandeelhouderschap van de gemeente in Twente Milieu met terugwerkende kracht per 1 januari 2020. Wierden draagt hiermee haar taken op het gebied van afvalinzameling over aan Twente Milieu waarbij de aflopende contracten worden gerespecteerd. De gemeente Wierden verzoekt de zittende aandeelhouders om instemming met dit voorstel. Enschede staat positief tegenover de toetreding van Wierden en stemt hiermee in.


 • 2020.06.02

  De heer Versteeg van Groep Versteeg heeft schriftelijke vragen gesteld over verontreiniging van gronden achter de MIRO. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2020.06.02

  Beantwoording vervolgvragen (artikel 35) inzake het onderzoek medische gegevens.


 • 2020.06.02

  Mevrouw J. Wichgers-Apeldoorn van SP heeft vragen gesteld over de sterke stijging van het aantal cliënten Wmo. Het college heeft deze beantwoord.


 • 2020.06.02

  Vanaf 2021 gaan we als gemeente weer investeren in school- en gymgebouwen. De gemeenteraad heeft hiervoor met de behandeling van de Programmabegroting 2020-2023 exploitatiemiddelen vrijgemaakt. De investeringen zijn ook nodig; 68% van alle schoolgebouwen in Enschede zijn in 1980 of eerder gebouwd en daardoor veelal bouwkundig, installatietechnisch en functioneel verouderd.
  Met de beschikbare financiële middelen maken we onze ambities waar; het realiseren van duurzame, energieneutrale, wijkgerichte en flexibele gebouwen die het onderwijskundig concept van een school ondersteunen en de samenwerking in Integrale Kindcentra (IKC’s) stimuleren. We willen dat alle kinderen in Enschede goed onderwijs krijgen in passende school- en gymgebouwen. En dat zo mogelijk ook de wijk gebruik kan maken van de gebouwelijke faciliteiten.
  De afgelopen maanden is in nauw overleg met alle schoolbesturen gewerkt aan een integraal huisvestingsplan (IHP) voor de komende 35 jaar. Het IHP is een gezamenlijke visie van de gemeente en de schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal (voortgezet) onderwijs op de toekomstige onderwijshuisvesting. In het IHP zijn concrete herhuisvestingsplannen opgenomen voor de komende vijf jaren met een doorkijk na de resterende dertig jaren. Om te komen tot een goede prioritering voor nieuwbouw dan wel renovatie is elk schoolgebouw op meerdere onderdelen beoordeeld; exploitatie, veiligheid, bouwkundige staat, onderhoud, uitstraling, onderwijskundige functionaliteit en stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden.
  In de periode 2021-2025 gaan we samen met de schoolbesturen in totaal € 55 miljoen in onze school- en gymgebouwen investeren. De schoolbesturen nemen hiervan circa 8,5% voor hun rekening. De schoolbesturen benutten daarmee hun maximale financiële ruimte. Zij mogen niet investeren in stenen maar wel in maatregelen die in de exploitatie terugverdiend kunnen worden. Het gaat dan om duurzaamheidsmaatregelen als extra isolatie en zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook de afwerking van vloeren waardoor het onderhoud eenvoudiger wordt.
  Concreet betekenen de plannen dat we de komende vijf jaren samen met de schoolbesturen aan de slag gaan met het IKC Universum in Twekkelerveld (met de scholen Zevenster, Paulus en Twekkelerveld), het IKC Jump in de Helmerhoek (met de scholen Willem van Oranje, Jonge Helden en Sterrenborgh), de scholen  Willem Wilmink, de Kiem en Prinseschool Daalweg (deze maken onderdeel uit van verschillende IKC’s), het vervangen van De Noorderkroon en Innova en de renovatie van het Bonhoeffer College van der Waalslaan. Er wordt ook geld verstrekt om de voorbereidingen voor vervangende nieuwbouw of renovatie te starten van de  Fontein, Greijdanus, Al-Ummah, Onderwijscentrum Het Roessingh (OCR) en Het Stedelijk Lyceum locatie Kottenpark.
  Al met al gaat er de komende jaren het nodige gebeuren om de onderwijshuisvesting in Enschede weer op peil te brengen.


 • 2020.06.02

  Voor het realiseren van een bioscoop met horeca en/of (kleinschalige detailhandel) in het voormalig postkantoor aan de Boulevard 1945 324-326 is een bestemmingsplan in april 2019 vastgesteld. De plannen zijn vervolgens verder concreet gemaakt en de omgevingsvergunning bouwen voor de realisatie van de bioscoop en horeca is ingediend. Tijdens het concreet maken is gebleken dat niet de volledige ruimte die voor de bioscoop en horeca is gereserveerd, als zodanig gebruikt gaat worden. Met de exacte invulling van het pand is gebleken dat het wenselijk is om ook zelfstandige kantoorruimte te realiseren. Om kantoorruimte in het plangebied toe te voegen, wordt elders in het plangebied (begane grond aan de zijde van de Kuipersdijk) kantoorruimte verwijderd. Per saldo wordt er meer kantoorruimte verwijderd dan toegevoegd. Om deze verschuiving van kantoorruimte mogelijk te maken is het bestemmingsplan ''Voormalig Postkantoor'' opgesteld. Verder worden met dit bestemmingsplan een aantal omissies verholpen en wordt de verleende kruimelafwijking opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan kan ongewijzigd worden vastgesteld.
  De procedure voor de omgevingsvergunning bouwen voor de bioscoop en horeca is in gang gezet en wordt verleend. Voorliggende bestemmingsplanherziening heeft geen gevolgen op die procedure.


 • 2020.06.02

  Per januari 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen aangepast. In verband daarmee is een gemengde regeling (zoals de huidige) niet meer mogelijk wanneer slechts collegebevoegdheden zijn overgedragen.
  Tot een wijziging van de gemeenschappelijke regeling kan alleen op voorstel van het Algemeen Bestuur worden besloten zowel door Provinciale Staten als de Gemeenteraad, middels een gelijkluidend besluit (artikel 30 lid 1 GR).
  Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. (voormalige luchthaven Twente) is op 27 maart 2020 akkoord gegaan met het voorstel van het Dagelijks Bestuur tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling (inclusief de naam wijziging naar Technology Base) en heeft ons het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling toegezonden. Dit willen we vastleggen in de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling Technology Base zodat die weer voldoet aan de wet en die past binnen de huidige gewenste beleidsontwikkelingen.


 • 2020.06.03

  Op 26 mei jl. hebben diverse partijen, waaronder de gemeenteraad, media en het college een mail
  ontvangen van de heer B. als gemachtigde van zijn vriendin met een bezwaar tegen de berekening in de
  uitkering. Doorgaans reageert het college niet openbaar op casuïstiek. Nu de heer B. zelf heeft gekozen
  voor brede openbaarmaking, voelt het college zich gedwongen de gemeenteraad op hoofdlijnen te
  informeren met een brief. Het college hecht er waarde aan dat de gemeenteraad op de hoogte is van de
  juiste feiten van deze casus. Dhr. B heeft tevens een reactie ontvangen.


 • 2020.06.04

  De heer Versteeg van Groep Versteeg heeft vragen gesteld over de juridische kracht van de gemeente Enschede. Deze vragen heeft het college beantwoord.


 • 2020.06.05