Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 1 juni 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.05.28

  Enschede heeft een heldere stedenbouwkundige structuur, waarin naast de singels rond het centrum de invalswegen, ook wel radialen genoemd, een belangrijke rol hebben. Zij vervullen een belangrijke verkeersfunctie, maar zijn eveneens een belangrijk visitekaartje van Enschede. Voor veel bezoekers zijn de radialen de eerste indruk van de stad. Het is daarom van belang om te blijven investeren in de radialen en ontwikkelingsmogelijkheden te benutten.
  In de Ruimtelijke Ontwikkelkoers wordt daarom opgeroepen te blijven investeren in de ruimtelijke kwaliteit van de radialen. Deze agenda is daar de uitwerking van en geeft aan waar zich voor de radialen kansen voordoen en hoe deze verzilverd kunnen worden.


 • 2019.05.28

  De raadsleden Koç (CDA) en Dönmez (PvdA) hebben vragen gesteld naar aanleiding van een recente publicatie van het Jeugdeducatiefonds. Daarin wordt geschetst dat scholen in achterstandswijken met meer problematiek te maken hebben dan scholen in reguliere wijken. Het College geeft in de beantwoording aan dat het Enschedese beleid ook juist gericht is op kansengelijkheid.


 • 2019.05.28

  Dhr. ten Vergert en dhr. van Dijk (D66) hebben vragen gesteld over het verbieden van paasvuren in 2019. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2019.05.28

  Op 6 mei zijn door mevrouw Ceben (BBE) artikel 35 vragen gesteld over indicatiestellingen en zorgtoekenningen. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2019.05.28

  Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. In de praktijk komen nieuwe initiatieven (van bewonersinitiatieven of sociale ondernemers) vaak moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom heeft het kabinet een stimuleringsregeling open gesteld.
  De gemeente is wel op de hoogte van de regeling, maar geen uitvoerder van de regeling. In contacten met organisaties of initiatiefnemers worden zij, daar waar relevant, gewezen op de mogelijkheden van deze regeling.


 • 2019.05.28

  Sinds 2015 heeft de gemeente een brede taak in het ondersteunen van inwoners zodat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving. Daarbij werken we, samen met partners, vanuit een aantal nieuwe uitgangspunten. We streven er naar om er te zijn voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, maar vragen ook meer van mensen zelf en hun omgeving. Er zit immers zoveel kracht in de samenleving. Als er toch ondersteuning nodig is, is die licht waar mogelijk en zwaar waar nodig. We medicaliseren zo min mogelijk. Bovendien verdient iedereen een goede uitgangspositie: preventie is dan ook een belangrijk speerpunt. Tenslotte zorgen we dat áls ondersteuning vanuit verschillende partners nodig is, die ondersteuning op elkaar is afgestemd en elkaar versterkt in plaats van tegenwerkt.
  De beweging die we daarin maken is gebundeld en verwoord in de bestuursopdracht 'transformatie sociaal domein'. Om de voortgang van deze beweging goed te kunnen volgen en bij te sturen indien nodig wordt tweemaal per jaar gemonitord via het 'Huis van sturing transformatie sociaal domein' waarin harde indicatoren worden gecombineerd met beelden en verhalen waarin de beleving van inwoners en professionals voorop staan.


 • 2019.05.28

  Het Rijk heeft aangegeven per 1 augustus 2020 het minimum aanbod van voorschoolse educatie aan peuters te willen uitbreiden van 10 naar 16 uur per week. Enschede voert vooruitlopend daarop al pilots met 16 uur voorschoolse educatie uit op drie locaties. Gelet op de positieve ervaringen tot nu toe en om kinderopvangorganisaties nog meer de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op de verwachte wetgeving, wordt het aantal pilotlocaties met ingang van het nieuwe schooljaar uitgebreid met nog drie locaties
  De Enschedese scholenkoepels en kinderopvangorganisaties Humanitas, Hebbes en Columbus Junior hebben tevens afgesproken om pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang een aantal dagdelen per week in te zetten als extra ondersteuning in groepen 1 en 2. Deze extra ondersteuning wordt aangeboden in groepen waar het aandeel VVE-geïndiceerde kinderen relatief hoog is. Met deze extra inzet wordt de verbinding tussen voor- en vroegschool versterkt, is er meer continuïteit in de pedagogische aanpak en zijn er extra handen beschikbaar in de klas. Op die manier willen de betrokken partijen er aan bijdragen dat er extra aandacht en kwaliteit is voor die kinderen die kwetsbaar zijn op het gebied van taalachterstand.


 • 2019.05.28

  Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo-taken individuele begeleiding en maatschappelijke deelname en voor Jeugdhulptaken. De afgelopen jaren lag de nadruk op de transitie: het overnemen van taken en het continueren van zorg. Nu die achter de rug is kunnen we volop aan de slag met de transformatie, waarbij het streven is dat mensen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en dat van hun naasten, met waar nodig ondersteuning van de gemeente.
  Vanaf 2019 wordt Twentebreed gewerkt met één integraal ondersteuningsmodel voor Wmo en Jeugdhulp. Ook kennen we in Enschede inmiddels sinds 1 januari 2019 één verordening voor Wmo en Jeugdhulp in plaats van twee afzonderlijke. Daarom is het nodig om ook één gemeenschappelijk beleidskader en gemeenschappelijke uitgangspunten te ontwikkelen. In lijn met het Enschede Akkoord is daarvoor een intensieve dialoog gestart waarbij alle belanghebbenden zijn betrokken. Het resultaat is de notitie “Samen verder bouwen en waarmaken”, waarin vernieuwde en aangescherpte uitgangspunten voor de komende jaren zijn weergegeven.

  Met de decentralisatie heeft het rijk een forse korting op de budgetten doorgevoerd. Hierdoor is de financiële opgave van de transformatie enorm. In de periode 2015-2018 is in Enschede jaarlijks een tekort ontstaan ten opzichte van de rijksmiddelen van ruim 10 miljoen euro in 2018. Dit probleem met tekorten speelt in vrijwel alle gemeenten. De transformatie is daarmee een zoektocht geworden naar de balans tussen doen wat nodig is, en een halt toeroepen aan de stijgende tekorten.
  Het werken volgens vernieuwde en aangescherpte uitgangspunten zal maar ten dele bijdragen aan een noodzakelijke kostenbesparing, maar zal die nooit volledig en op korte termijn kunnen realiseren. Extra financiële maatregelen, boven de al ingeboekte bezuinigingen, zijn onvermijdelijk. Dit gebeurt in het kader van de Zomernota. Na vaststelling van de Zomernota zijn de financiële consequenties bekend en volgt nadere besluitvorming over de inhoudelijke speerpunten.


 • 2019.05.28

  Met deze brief geeft het college een reactie op de bevindingen uit de Quick scan van de jaarrekening 2018.


 • 2019.05.28

  Stichting Humanitas Onder Dak Twente (HODT) en het Leger des Heils verzorgen opvang en begeleiding voor dak- en thuisloze mensen. Dit noemen we maatschappelijke opvang. Doel is om de tijd dat mensen in de opvang verblijven zo kort mogelijk te laten zijn, en ook om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Door met andere partijen zoals de woningcorporaties, Tactus (verslavingszorg), het RIBW (organisatie die beschermde woonvormen aanbiedt) en de gemeenten meer en beter samen te werken kan de tijd dat mensen in de opvang zitten verder worden bekort en kan meer en beter worden ingezet op het voorkomen van dak- en thuisloosheid. Om dit voor elkaar te krijgen hebben Humanitas Onder Dak Twente en het Leger des Heils een plan opgesteld waarin staat hoe ze dat willen gaan doen.
  De uitvoering van dit plan kost extra inzet en dus extra geld. Het College heeft besloten voor dit plan een subsidie te verlenen. De organisaties dragen zelf ook bij in de kosten.


 • 2019.05.28

  Door de gemeenteraad is op 8 april 2019 ingestemd met het Herstructureringsplan FC Twente. De gemeenteraad heeft daarbij een raadsbesluit vastgesteld met diverse uitgangspunten en voorwaarden en daarbij het college opgedragen om de uitwerking daarvan op te pakken en de benodigde besluiten te nemen. Dat heeft betrekking op:

  • het aanpassen van bestaande overeenkomsten (overeenkomst van reguliere geldlening en de voorwaardenovereenkomst)
  • het vaststellen van een overeenkomst achtergestelde geldlening en
  • het vaststellen van een overeenkomst overtollige liquiditeiten.
   Daarnaast wordt goedkeuring verleend aan een door aandeelhouders in FC Twente vastgestelde aandeelhoudersovereenkomst. Het goedkeuren van deze overeenkomst - waar de gemeente geen aandeelhouder is - is een vereiste voor medewerking van de gemeente aan het Herstructureringsplan.


 • 2019.05.28

  In opdracht van de gemeente Enschede heeft het bedrijf BeoBOM een explosieven risicokaart opgesteld conform het Werkveldspecifieke Certificatieschema voor Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). In 2008 heeft de gemeente Enschede ook al een risicokaart explosieven laten opstellen door het bedrijf ReasEuro en deze risicokaart is vervolgens vastgesteld door het college. Echter deze was opgesteld conform de oude richtlijnen (Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven (BRL-OCE)) waarbij niet alle beschikbare historische informatie was geïnventariseerd. Bovendien is in de WSCS-OCE is de methodiek ook aangepast. Het begeleidende document beschrijft welke archieven en stukken geraadpleegd om te komen tot deze kaart. Binnen de verdachte gebieden dienen bij grondroerende werkzaamheden nadere maatregelen zoals explosieven detectie getroffen te worden met betrekking tot het voorkomen van het aantreffen van CE. Deze kaart is dekkend voor de gehele gemeente Enschede dus zowel voor het openbare gebied als particuliere terreinen en bedrijfsterreinen.


 • 2019.05.28

  De Raad heeft op 11 maart 2019 de motie ‘Vergroot het bereik van individuele studietoeslag’ aangenomen.
  Doel van de motie is dat meer studenten met een functionele beperking, die niet in staat zijn het wettelijke minimumloon te verdienen, gebruik maken van de regeling individuele studietoelage waardoor ze gestimuleerd worden om een opleiding/studie te (blijven) volgen.
  Door deze motie wordt de hoogte van de individuele studietoeslag verhoogd van € 100,- per maand naar € 300,- per maand. Hiervoor dient de huidige verordening Individuele studietoeslag gewijzigd te worden.
  Daarnaast wordt door een technische aanpassing de toekenningsdatum van de studietoeslag gewijzigd van de eerste dag van de maand, volgende op die van de aanvraag, in de eerste dag van de maand, waarin de aanvraag is ingediend.