Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 9 november 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.11.04
 • 2019.11.04

  Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Twente heeft op 4 oktober 2019 de begroting 2020 vastgesteld. In deze begroting wordt voor de overheadkosten van een breed pakket aan taken (zogenaamde variant 4) een verdeelsleutel gehanteerd op basis van inwonertal, in plaats van op basis van de kosten van het primaire proces (kosten uitvoering in te brengen taken op basis van inbreng formatie en budget). Dat was het uitgangspunt bij de gesprekken over het oprichten van een Omgevingsdienst Twente.
  Vaststelling van de begroting leidt in 2020 voor de gemeente Enschede tot een onaanvaardbare (extra) kostenstijging van 227.000 euro, dat slechts over langere tijd kan worden terugverdiend door efficiencymaatregelen binnen ODT. Daarnaast blijft ODT in de begroting 2020 uitgaan van een inbreng van 10,9 fte terwijl Enschede slechts 4,2 fte heeft ingebracht, de niet ingebrachte taken zelf uitvoert en ook bekostigd. De vastgestelde begroting 2020 is daarmee gebaseerd op onjuiste uitgangspunten. Dat is reden om dit verschil van inzicht aan te merken als een geschil en tevens, om rechten voor de toekomst te behouden, een pro forma bezwaar in te dienen.


 • 2019.11.04

  Het College stelt het uurtarief voor peuter- en VVE-arrangementen vast op 10,29 euro per uur. Dit tarief is 47 cent lager dan het tarief in 2019. Het lagere tarief volgt uit de uitbreiding van het urenaanbod van 10 naar 16 uur. Met de Enschedese kinderopvangorganisaties is de ambitie uitgesproken dat zij reeds per 1 januari 2020 daar waar mogelijk 16 uur voorschoolse educatie aanbieden aan VVE-geïndiceerde kinderen. Enschede loopt daarmee vooruit op het besluit van minister Slob om per 1 augustus 2020 de minimum-duur van voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen op te hogen van 10 naar 16 uur per week. In Enschede loopt reeds een zestal pilots met 16 uur voorschoolse educatie en de ervaringen daarmee zijn positief. Het College stelt voor de subsidieverordening daar nu op aan te passen. Bij de aanpassing wordt tevens de mogelijkheid versoepeld voor kinderopvangorganisaties die tot nu toe geen “gekozen” partner zijn van een Integraal Kindcentrum (IKC) om de samenwerking met een IKC te zoeken en ook voorschoolse educatie aan te bieden.


 • 2019.11.05

  In de aflevering van Kassa van 12 oktober jl. is er aandacht geweest voor verschillende problemen die spelen rondom de Wmo hulpmiddelen. In deze uitzending waren ook de mensen die deze problemen ervaren aanwezig. Kassa heeft mensen opgeroepen hun problemen te melden zodat ze deze aan kunnen bieden aan de minister. Van alle klachten heeft Kassa een zwartboek gemaakt welke ook aan de hulpmiddelenleveranciers, de VNG en het ministerie van VWS is aangeboden. Inmiddels heeft het ministerie van VWS een email adres waarop iedereen zich met problemen kan melden. Zij zetten de problemen dan (na een screening) door naar de betreffende gemeente.

  Naar aanleiding van deze uitzending heeft de Nationale Ombudsman een brief gestuurd naar de gemeenteraad met daarin de oproep serieus te kijken naar deze problemen en deze zo nodig aan te pakken. BBE heeft naar aanleiding van het bovenstaande drie vragen gesteld, namelijk:
  of er in Enschede ook sprake is van de genoemde klachten, als daar in Enschede sprake van is wat de gemeente Enschede daarin al heeft ondernomen en mocht de samenwerking met hulpmiddelenleveranciers niet tot de gewenste resultaten leiden, gaat de gemeente Enschede dan acties ondernemen om de burger zo snel mogelijk van passende hulpmiddelen te voorzien?


 • 2019.11.05

  De heer Blömer van de Partij van de Vrijheid heeft vragen gesteld over o.a. de ontsluiting en over stikstofproblematie in relatie tot het Bungalowpark Rutbeek. Het College van B&W heeft de vragen beantwoord.


 • 2019.11.05

  De heer Elferink van de Partij voor de Vrijheid heeft vragen gesteld over Zorgcowboys. Het college heeft deze beantwoord.


 • 2019.11.05

  Zowel het Right to Challenge als de wijkbudgetten zijn instrumenten die inwoners uitnodigen zelf het heft in handen te nemen. Bij Right to Challenge dagen inwoners de gemeente uit een taak op het gebied van welzijn over te nemen omdat zij denken dit beter, slimmer, goedkoper of anders te kunnen. De wijkbudgetten zijn bedoeld voor inwoners die de eigen leefomgeving beter, mooier of veiliger willen maken. Wijkbudgetten helpen om bewonersinitiatieven een zetje te geven of om deze te realiseren.
  De raad heeft het college opdracht gegeven samen met bewonersorganisaties na te gaan of Right to Challenge initiatieven en de wijkbudgetten kunnen worden samengevoegd. Hiervoor zijn alle bewonersorganisaties die met de wijkbudgetten werken gevraagd om hun mening. Dit onderzoek is afgerond. De conclusie is dat er onder de bewoners geen steun is voor dit voorstel, met name omdat Right to Challenge om structurele budgetten vraagt terwijl wijkbudgetten bedoeld zijn voor tijdelijke impulsen.


 • 2019.11.05

  De gemeenteraad is opdrachtgever voor de accountantscontrole van de gemeenterekening. In dat kader heeft de Raad op 22 mei 2017 het controleprotocol 2016-2019 vastgesteld met nadere aanwijzingen voor de accountantscontrole. Het gaat dan om de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en het normenkader voor de financiële rechtmatigheidscontrole. De accountant stelt bij de controle van de jaarrekening vast dat de baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met dit normenkader tot stand zijn gekomen. Dit normenkader wordt jaarlijks aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.


 • 2019.11.06

  Landelijk wordt in samenspraak met gemeenten, VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid gewerkt aan een landelijk netwerk van voorzieningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen(LVV’s).
  Het college van B&W van de gemeente Enschede heeft op 27 september jl. een brief ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid met de vraag of Enschede bereid is om mee te werken aan een deelproject van de pilot LVV. Het doel van dit deelproject is te komen tot een gedragen voorstel voor een landelijk dekkend netwerk van LVV’s dat de bestaande BBB-voorzieningen overbodig maakt, ten behoeve van een bestuursakkoord.
  Het college is bereid om mee te werken aan dit deelproject en brengt daarbij in ieder geval randvoorwaarden in die betrekking hebben op financiën, capaciteit, rol in de regie en begeleiding. Het is mogelijk dat we daarna een officieel verzoek ontvangen om een LVV te vestigen. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie van de vijf landelijke pilots en de inhoud van het uiteindelijke bestuursakkoord zullen we besluiten of we een LVV willen realiseren in de gemeente Enschede.


 • 2019.11.07
 • 2019.11.07

  In Enschede in is toenemende mate behoefte aan kavels voor particulieren. Met name naar kavels rond de 500m2 is de vraag hoog en deze zijn op dit moment niet beschikbaar. Het lijkt dan ook een logische stap om de Leuriks Oost als woningbouwlocatie voor het groenstedelijk woning opnieuw op te starten. Door hiervoor nu de financiële middelen vrij te maken, kan dit in gang gezet worden.


 • 2019.11.07

  De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Zomernota een motie over het locatieonderzoek naar meer standplaatsen voor woonwagens aangenomen. In de motie wordt het college opgedragen het locatieonderzoek te starten. Eventuele kosten moeten worden gedekt uit de bestaande budgetten van Stedelijke Ontwikkeling. Het college is van mening dat deze motie niet materieel niet uitvoerbaar is als de gemeenteraad ook geen uitspraken doet over wat er na het locatieonderzoek moet gebeuren.

  Een locatieonderzoek is een eerste stap in een proces om meer standplaatsen aan te leggen. De stappen na het locatieonderzoek vragen een behoorlijke eenmalige investering van de gemeente. Hierover heeft het college al eerder gesproken en ook uitspraken gedaan. Als we de voor de mensen die een standplaats willen en eventuele omwonenden goed willen doen vraag het een investering van ongeveer 1,7 miljoen euro. Het college heeft de gemeenteraad een brief gestuurd met deze boodschap en vraagt de raad eerst een uitspraak te doen over een extra investering. Het college herkent de wenselijkheid voor meer standplaatsen maar vindt ook dat het huidige stand van de gemeente financiën het realiseren nu niet mogelijk maakt als het onderzoek leidt tot bepaalde locatiemogelijkheden.


 • 2019.11.08