Stedelijke commissie

maandag 17 januari 2022 18:00 - 23:00
Locatie:
digitaal (deelnemers) livestream (publiek)
Voorzitter:

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Volledig bespreekpunt

  • Jaarverslag Klachtencommissaris 2019 en 2020 (aangemeld door EA, SP, PVV, GV)
  • Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2019 (aangemeld door CDA, SP, EA, PVV, GV)


 • 4.a

  De Klachtencommissaris heeft tot taak jaarlijks een jaarverslag uit te brengen. Dit verslag is dit voorjaar aangeboden aan de Burgemeester, Gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders. In bijgevoegde brief aan de raad geeft het college haar reactie op de aanbevelingen uit het jaarverslag.


 • 4.b

  Op 3 juni jl maakte de Klachtencommissaris van de gemeente Enschede haar jaarverslag 2020 openbaar. Met bijgaande brief reageert het college op dit jaarverslag.


 • 5

  Actieplan draagt bij aan meer regie en focus op participatie
  Met het actieplan Samenlevingsgericht werken in Enschede 2022-2025 willen we Samenlevingsgericht werken een impuls geven door meer regie en focus op participatie. Het is een impuls die de hele organisatie raakt en sluit aan bij het gedachtegoed van Enschede Ontwikkelt. Het draagt bij aan de ambitie van een meer responsieve overheid die in dialoog is met de stad.

  We willen de betrokkenheid en invloed van inwoners bij maatschappelijke vraagstukken vergroten
  De samenleving verandert snel. Daarmee verandert ook de relatie tussen gemeente en inwoners. Inwoners willen meer directe invloed en serieus genomen worden. We willen de betrokkenheid en invloed van inwoners bij maatschappelijke vraagstukken vergroten. Door inwoners bij vraagstukken in de stad te betrekken én ruimte te bieden voor initiatieven uit de samenleving brengen we energie in de stad en versterken we de lokale democratie. Inwoners zijn en voelen zich meer betrokken. Er ontstaat meer onderling vertrouwen. Gemeente en inwoners zoeken samen naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

  Het plan sluit aan bij de brede behoefte aan een praktisch uitvoeringsplan
  De afgelopen periode hebben we gekeken naar de wensen van inwoners, ondernemers, raadsleden en ambtenaren. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan een duidelijk gerichte aanpak die vooral hands-on en praktisch is. De basis op orde brengen en van daaruit verder ontwikkelen. Het plan sluit aan bij al lopende speerpunten en acties.
  Het actieplan voorziet in een ambitie met bijbehorende speerpunten en acties. De speerpunten zijn:

  1. Inwonersvertegenwoordiging uitbreiden
  2. Participatieteam organiseren
  3. Middelen voor online en offline participatie ontwikkelen
  4. Leercyclus inrichten
   Het actieplan is een ‘dynamisch’ plan, de uitwerking van de speerpunten maken we de werkenderwijs concreet. Dat doen we samen met inwoners, raad, college en ambtenaren.

  Participatieverordening voor vernieuwde spelregels voor participatie
  De afgelopen maanden heeft, onder de vlag van de Commissie Enschede Akkoord, een werkgroep van raadsleden, griffie en ambtenaren gewerkt aan een nieuwe participatieverordening. De verordening vervangt onze huidige inspraakverordening. De nieuwe verordening voorziet in duidelijke procedurele regels voor participatie en inspraak in Enschede en sluit aan bij de huidige tijdsgeest. De participatieverordening is inmiddels door de Commissie Enschede Akkoord aangeboden aan het college. Eind januari leg het College de verordening ter besluitvorming voor aan de Raad. Met het vaststellen van de verordening stelt de Raad duidelijke spelregels vast. Deze zijn een goede basis voor de speerpunten uit het actieplan en daarmee ook voor de impuls op samenlevingsgericht werken.

  College stelt actieplan vast vanaf januari 2022 uitvoering
  Het college stelt op 7 december het actieplan vast. De beleidsmatige en financiële kaders die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan het actieplan heeft de Raad vastgesteld in de gemeentebegroting in het begrotingsprogramma Versterking Samenwerking Bestuur-Samenleving. Vanaf januari 2022 starten we met de uitvoering van de acties uit het plan. Het plan heeft een doorlooptijd van 4 jaar. Per jaar maken we de balans op en kijken wat er nodig is om de kwaliteit van participatie te verhogen. We sturen tussentijds bij en verbeteren onze aanpak.


 • 6

  In een financiële verordening regelen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders hoe ze met elkaar omgaan op het gebied van financiële onderwerpen. Wie besluit wanneer waaraan het geld wordt uitgegeven? En hoe wordt dat in de gaten gehouden? De financiële verordening bevat afspraken over hoe de raad zijn budgetrecht kan invullen en hoe het college zich aan de raad verantwoordt. Dit zodat de raad goed zicht en vat heeft op de besteding van het geld en er zorgvuldig met gemeenschapsgelden wordt omgegaan.
  Enschede is een ambitieuze en ondernemende stad. Bij het realiseren van opgaves en doelen loopt de gemeente ook risico’s. Dat zijn onzekere gebeurtenis waardoor realisatie van doelen in gevaar kan komen. Als zich risico’s voordoen kan dat naast maatschappelijke consequenties ook financiële gevolgen hebben. Gemeentes houden daarvoor financiële buffers, ook wel weerstandsvermogen, aan. Dat zijn middelen die achter de hand worden gehouden om de financiële effecten van risico’s op te kunnen vangen als die zich onverhoopt voordoen. In vergelijking met thuis: het aanhouden van een spaarpotje voor als de auto of wasmachine er een keer mee stopt. In de nota risicomanagement en weerbaarheid wordt uitgewerkt op welke wijze in Enschede het risicomanagement en weerbaarheid wordt toegepast.


 • 7