Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 25 april 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.04.21
 • 2020.04.21

  Beantwoording artikel 35 vragen van Enschede Anders over het rapport van de FG: “Verwerken medische gegevens in dossiers van de gemeente Enschede, Cluster Werk en Inkomen.”


 • 2020.04.21

  Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) van kracht geworden. Hierdoor vallen gemeenteambtenaren nu onder het civiele arbeidsrecht. Door deze wijziging in de wetgeving moeten besluiten ten aanzien van het werkgeverschap over de griffie opnieuw worden vastgesteld. Burgemeester en wethouders gaan voor de gemeente Enschede de overeenkomsten aan. Op deze bevoegdheidsverdeling op basis van de Gemeentewet is een uitzondering gemaakt voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten met de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren.


 • 2020.04.21

  De hierna genoemde cijfers zijn de stand van 31-12-2019. Eventuele toekomstige effecten die mogelijk als gevolg van de Coronacrisis kunnen ontstaan en van invloed zijn op de grondexploitaties zijn nu nog niet in te schatten. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en waar nodig zal actie worden ondernomen.  De Coronacrisis heeft geen invloed op de cijfers in de Jaarrekening 2019.
  Het gaat voorspoedig met het Grondbedrijf. In 2019 is de grondverkoop voor zowel woningbouw als voor bedrijventerreinen succesvol geweest, waarbij de prognoses ruimschoots zijn gehaald. Vooral de woningen in de groen- en groen-stedelijke woonmilieus, zoals in Zuiderval, Kansrijke Stedelijke Locaties en Vaneker deden het goed. De grondverkoop voor bedrijven ging fors boven prognose. Het is het hoogste aantal verkochte m² grond in de laatste 10 jaren. De verkoop van grond voor kantoren verloopt minder voorspoedig. Hier is de prognose niet gehaald.
  De diverse projecten in het MPG 2020 laten per saldo een verbetering zien van € 12,5 miljoen. Deze verbetering komt ten gunste van de Reserve Grondbedrijf, waardoor deze verbetert tot € 13,3 miljoen positief per 31-12-2019. Naast de verbeterde Reserve Grondbedrijf zijn de risico’s afgenomen tot € 12,9 miljoen.


 • 2020.04.21

  Enschede gaat een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opstellen. Als belangrijk onderdeel wordt daarin een geactualiseerde strategie opgenomen over hoe zij Enschede verder klimaatbestendig wil maken. Gezien alle recente ontwikkelingen zal dit GRP pas in 2021 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Aangezien het huidige GRP tot eind 2020 geldig is èn inhoudelijk nog voldoet, heeft de gemeenteraad besloten het huidige GRP met één jaar te verlengen en tegelijkertijd te starten met de voorbereidingen van een nieuw GRP.


 • 2020.04.21

  Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede. In 2021 start de decentralisatie van het beschermd wonen. Dit betekent dat de komende jaren met ingang van 2022 de verantwoordelijkheid en bijbehorende middelen voor beschermd wonen stapsgewijs verschuiven van de centrumgemeente Enschede naar de acht gemeenten: Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Enschede blijft als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang.
  In november 2019 is besloten door de gemeenteraad van Enschede (en door de zeven andere gemeenten) om ook na de doordecentralisatie bovenlokaal samen te werken op het gebied van beschermd wonen en om de bestaande samenwerking rondom de maatschappelijke opvang te bestendigen. Er wordt nu gewerkt aan vervolgafspraken over onder andere governance, toegang en financiering. Er is een planning waarmee de realisatie van de vervolgafspraken in beeld is gebracht.


 • 2020.04.21

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van het bestaande transformatorstation van Enexis aan de Vlierstraat 115. Hiervoor wordt een nieuw gebouw gerealiseerd. Het gebouw is groter dan op grond van bestemmingsplan is toegestaan. Het college wil de uitbreiding van het transformatorstation mogelijk maken. De gemeenteraad wordt daarom verzocht de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.


 • 2020.04.21

  De Universiteit Twente (UT), de provincie Overijssel, ondernemers op Kennispark en de gemeente Enschede werken al lange tijd aan de gebiedsontwikkeling van Kennispark Twente. Ze hebben geconstateerd dat er al veel moois gebeurt in het gebied én dat het sneller, beter en meer ‘samen’ moet. Er ligt nu een gezamenlijke uitvoeringsstrategie om stappen voorwaarts te kunnen zetten in de ontwikkeling van Kennispark. In dat document spreken gemeente, universiteit en gebiedsorganisatie naar elkaar uit wat ze concreet willen gaan doen om Kennispark Twente te laten uitgroeien tot ‘echte’ kraamkamer voor de toepassing van nieuwe technologieën in nieuwe producten en tot ‘magneet voor (technologisch) talent’. De ondernemersvereniging voor Kennispark is het volledig eens met deze aanpak.
  Daarbij gaat het om het versterken van het profiel en merk van kennispark, het stimuleren van samenwerking in het gebied, het realiseren van hoogwaardige nieuwbouw en openbare ruimte aan weerszijden van de Hengelosestraat en het opknappen van het huidige business- en sciencepark. De strategie beschrijft de concrete inspanningen voor de komende jaren: het stimuleren van grote (private) investeringen, krachtige acquisitie, het aanjagen van échte samenwerking in het gebied (ook op het terrein van parkmanagement), regie op de kwaliteit van nieuwe gebouwen en openbare ruimte, het ruimte bieden aan functies als wonen en kleinschalige detailhandel. Daarnaast gaat het ook om het investeren in duurzaamheidsmaatregelen, aanpak van mobiliteitsvraagstukken en realiseren van ontmoetingsplekken.
  Het college van B&W stuurt deze strategie ter kennisneming aan de gemeenteraad van Enschede. Of en hoeveel de gemeente zelf ook extra gaat investeren verwerkt het college van B&W in zijn voorstellen voor de zomernota 2020.


 • 2020.04.21

  De provincie Overijssel houdt toezicht op verschillende domeinen waarop de gemeente actief is. Dit zijn de domeinen Financiën, omgevingsrecht (vergunningen, toezicht en handhaving), Ruimtelijk ordening en archiefbeheer. Hiervoor stelt de provincie ieder jaar vast hoe zij het toezicht uitoefenen en wordt er een beoordeling gegeven hoe de gemeente de verschillende taken uitvoert. Het vastgestelde toezichtsbeeld voor 2020 is groen.


 • 2020.04.21

  FC Twente heeft de gemeente verzocht om de per 1 juli 2020 verschuldigde risicopremie later in 2020 te voldoen. Door het Coronavirus ligt de competitie stil en heeft de club nagenoeg geen inkomsten meer. Hierdoor staat de liquiditeitspositie ernstig onder druk. Het college stemt in met uitstel van betaling tot uiterlijk 31 december 2020. Voor de gemeente heeft dit besluit geen financiële gevolgen.


 • 2020.04.21

  Het college heeft het gebiedsgericht grondwaterbeheerplan centrum, omliggende wijken en havengebied, vastgesteld. Het plan beschrijft de kenmerken van het (grond)watersysteem in dit gebied, zoals bodemopbouw, ruimtelijke inrichting en ontwikkeling, grondwaterverontreinigingen, grondwateroverlast, grondwateronttrekkingen en energiewinning.
  Het voornaamste doel van het plan is het voorkomen van verspreiding van de grondwaterverontreinigingen buiten de gebiedsgrenzen. Hiervoor wordt op diverse plekken de grondwaterkwaliteit bewaakt.
  Met het vaststellen van het plan wordt voldaan aan het aanpakken van locaties met onaanvaardbare verspreiding van grondwaterverontreinigingen, zoals opgenomen in het “programma bodem en ondergrond 2016-2020” en vastgesteld op 10 mei 2016.
  Daarnaast dient het plan als toetsingskader voor toekomstige ingrepen in het grondwatersysteem en vergroot het de mogelijkheden voor een betere benutting van onttrokken of te onttrekken grondwater.


 • 2020.04.21

  Woningcorporatie Mooiland stoot haar bezit af in Enschede, omdat Enschede niet in haar kerngebied ligt. De gemeente Enschede heeft Mooiland eerder verzocht om de woningen over te dragen aan een woningcorporatie in deze woningmarktregio, om te borgen dat de (sociale) huurwoningen beschikbaar en betaalbaar blijven en in goed beheer. De Woonplaats is een van deze woningcorporaties. Zij wil een vijftal complexen overnemen.

  Voor deze overname is vanuit de wetgeving een verklaring nodig vanuit het College van de gemeente voor het deel dat niet in de sociale huursector valt. Het College heeft deze verklaring nu afgegeven, waarin staat dat er overleg heeft plaats gevonden vanuit de Woonplaats met de gemeente over de overname. Hierdoor kunnen de woningcorporaties de Woonplaats en Mooiland het overname proces voor de vijf complexen verder vormgeven.


 • 2020.04.22

  Het college en de Raad wensen regelmatig geïnformeerd te worden over (grote) projecten. Om te voldoen aan deze informatiebehoefte is in samenwerking met de rekeningcommissie in 2018 de digitale projectenrapportage Projectview ontwikkeld. Projectview voorziet in een digitaal dashboard op projectniveau. De projectrapportage kent 2 rapportagemomenten in april en oktober. Over het algemeen laten de grondexploitaties een verbetering zien ten opzichte van het MPG 2019. Deze verbeteringen zijn verwerkt in het MPG 2020. De stijgende lijn in de kavelverkoop voor woningbouw en gronduitgifte voor bedrijventerreinen hebben zich ook in de laatste maanden van 2019 en begin 2020 doorgezet.De gevolgen van de Coronacrisis zijn nog niet verwerkt in het MPG.
  Met dit besluit stemt het college in met het digitaal beschikbaar stellen van de projectenrapportage per 1 april 2020.


 • 2020.04.23

  De maatregelen vanwege de corona-situatie in ons land hebben voor alle mensen en vele organisaties consequenties. Sommige aanbieders van zorg, zoals jeugdhulp en Wmo kunnen geen, minder of andere zorg verlenen of activiteiten uitvoeren. Dit heeft financiële consequenties en geeft veel onzekerheid. Zij stellen vragen aan gemeenten en OZJT. VWS en VNG hebben afspraken gemaakt om financiële duidelijkheid te geven m.b.t. jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning en roepen gemeenten op aanbieders te blijven betalen. Dit voorstel volgt de landelijke richtlijn en is waar nodig gespecificeerd naar onze regionale en lokale situatie. Voor de rust voor cliënten en om financiële onzekerheid bij aanbieders weg te nemen is het van belang snel en eenduidig antwoorden te bieden en zorgcontinuïteit voor de korte en lange termijn waar mogelijk te borgen. Het is de bedoeling dat alle Twentse gemeenten deze week eenzelfde besluit nemen voor het regionale deel. Bijkomend effect kan zijn een versnelde transformatie van zorgvormen wanneer aanbieders creatieve oplossingen.


 • 2020.04.24

  Het college van burgemeester en wethouders legt met de collegeverklaring ENSIA verantwoording af over informatieveiligheid inzake DigiD en Suwinet over 2019. Daarnaast legt het college ook verantwoording af over het gebruik van de basisregistraties BAG, BGT en BRO.


 • 2020.04.24

  Bij de behandeling van de begroting 2020 heeft het College toegezegd voor 1 april de Raad te informeren over het plan van aanpak om de wachttijden bij de wijkteams te verkorten. Het plan beschrijft welke maatregelen genomen zijn om de aanmeldingen sneller af te handelen, zoals de tijdelijke inzet van extra wijkteammedewerkers. Ook zijn acties gestart om verbeteringen door te voeren waardoor efficiënter gewerkt kan worden waarmee wachttijden ook verkort worden. De coronacrisis heeft gemaakt dat het informeren van de Raad is vertraagd. Het plan wordt inmiddels bijgewerkt omdat de crisis van invloed is op het werk van de wijkteams maar op verzoek van de Raad wordt het plan met de stand van zaken van medio maart vroegtijdig verzonden.