Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 7 maart 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.03.02

  Op 10 februari stelde de gemeenteraad de Startnota RES vast. Bij de behandeling van dit voorstel nam de raad twee moties aan, namelijk de motie Buurtinitiatieven energietransitie van D66 en de motie Raadsvoorstel participatie & communicatie van de hand van het CDA. In de bij dit voorstel behorende brief informeert het college de gemeenteraad over de manier waarop zij met deze moties om wil gaan.


 • 2020.03.03

  De heer Elferink van de fractie PVV heeft schriftelijke vragen gesteld over rattenoverlast in het centrum van Enschede en de terugkoppeling na klachtenbehandeling. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2020.03.03

  Naar aanleiding van een reportage van RTL4 over passend onderwijs en een landelijke toename van het aantal thuiszitters heeft het raadslid Gert Kel (BBE) artikel 35 vragen gesteld.

  Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen door middel van de bijlage.


 • 2020.03.03

  Drie in de binnenstad van Enschede actieve partijen willen er samen voor zorgen dat er meer ‘reuring’ (levendigheid) komt op het H.J. van Heekplein in Enschede op koopzondagen. Het gaat om Winkelhart Enschede, de Vereniging Horeca Stad Enschede en de Collectieve Vereniging Ambulante Handel. Met ingang van 1 maart a.s. organiseren zij in 2020 activiteiten op het H.J. van Heekplein op circa twintig koopzondagen. De partijen, die samenwerken in een stichting, gaan werken met vijf duidelijk herkenbare kleinere pleinen. De stichting richt deze pleinen in met

  1. vermaak voor kinderen, 2) beperkt aanbod van eten en drinken, 3) een beperkt aanbod aan overige artikelen, 4) curiosa en tweedehands goederen en 5) een steeds wisselend thema. Ook zorgt de stichting voor een verzorgde aankleding van het plein. Het resultaat daarvan is een kwalitatief verbeterd aanbod op de koopzondagen. Deze activiteiten dragen in positieve zin bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad, zorgen voor extra bezoekersaantallen en verbeteren de levendigheid van het H.J. van Heekplein. Om dit mogelijk te maken heeft het College van B&W besloten voor het jaar 2020, met ingang van 1 maart, een bruikleenovereenkomst voor het H.J. van Heekplein met de initiatiefnemers te ondertekenen. Voorts heeft de burgemeester heeft besloten het toetsingskader voor evenementenvergunningen 2017 (iets) te wijzigen om te kunnen sturen op de gewenste kwaliteit.


 • 2020.03.03

  Het Enschedees Jongerenberaad geeft sinds de oprichting in juni 2015 gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en aan de scholen. Het Jongerenberaad is niet politiek. De leden komen van middelbare scholen en van het mbo en vinden het interessant om over maatschappelijke vraagstukken mee te denken. Sinds de oprichting heeft het Jongerenberaad 26 adviezen gegeven.


 • 2020.03.04

  In 2011 is de Strategische Visie Citymarketing 2020 vastgesteld, die de basis vormde voor een citymarketingbeleid dat zich richtte op bewoners, bezoekers, bedrijven en bollebozen. Citymarketing in Enschede heeft in de loop der jaren een hoop successen gekend. Maar door verschillende ontwikkelingen is deze huidige citymarketingvisie aan een herijking toe. Zo is de citymarketingboodschap versnipperd geraakt, worden er een veel verschillende slogans voor Enschede gebruikt en is het merk Enschede vertroebeld. Er is behoefte aan een eenduidige citymarketingvisie en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente, Enschede Promotie en de partners. Met een eenduidig verhaal en helderheid over de rollen en verantwoordelijkheden kunnen we gezamenlijk met andere partijen uit de stad, Enschede beter op de kaart zetten.

  Om het wiel niet opnieuw uit te vinden is gekozen om bestaande verhalen en profileringen als basis te laten dienen voor de herijking van de citymarketingvisie. Een groep van ruim 50 stakeholders uit de domeinen bewoners, bedrijven, bezoekers, cultuur, onderwijs en overheid hebben actief bijgedragen aan het herijkingsproces via interviews en workshops. Dit waren stakeholders en partijen die actief kunnen bijdragen aan het uiten van onze citymarketingvisie via hun eigen communicatiekanalen en netwerk.

  Het merk Enschede
  De herijkte citymarketingvisie biedt een eenduidige visie waarin de kracht van Enschede centraal staat. Duidelijk is dat Technologie, Innovatie en Creativiteit in het DNA van de stad zit. Hierop neemt Enschede een bijzondere positie in en op dit DNA moet Enschede willen excelleren. Er moet continu gewerkt worden aan het verbeteren en uitbouwen van Enschede als stad van Technologie, Innovatie en Creativiteit. Maar wat Enschede écht onderscheidend maakt, is de combinatie van Technologie, Innovatie en Creativiteit met de menselijke maat en de Enschedese mentaliteit. De menselijke maat zorgt ervoor dat het goed leven is in Enschede. De Enschedese mentaliteit zorgt voor een betrokken, vriendelijke en gastvrije omgeving. Maar ook voor de kenmerkende no-nonsense houding waardoor we dingen voor elkaar krijgen. Deze combinatie is de rode draad in onze citymarketingactiviteiten. Met deze positionering willen we Enschede neerzetten als een bruisende stad van technologie, innovatie en creativiteit. En bij de inwoners de trots op Enschede verder versterken: iedereen ambassadeur.

  Dit doen we niet alleen, maar met de stakeholders van de stad. Want om de citymarketingambities te realiseren, is de inzet van alle betrokkenen nodig: Enschede Promotie, gemeente, de kennisinstellingen, ondernemers en de vrijetijds­ en binnenstadorganisaties. Samen geven we invulling aan de citymarketingvisie, om zo samen het merk Enschede op de kaart te zetten.

  Enschede als grootstedelijk hart van Twente
  Met het unieke profiel kan de stad een sterke positie innemen in (het verhaal van) de regio. Vanuit daar kan Enschede strategische samenwerkingen uitbouwen en/of aangaan binnen de regio. Andersom kan een sterke positie van Enschede bijdragen aan de ambities van de regio: de citymarketing van Enschede kan als vliegwiel fungeren voor het werken aan het toekomstperspectief van Twente, zoals beschreven in de Agenda voor Twente.


 • 2020.03.04

  Sinds 2015 werken de gemeenten Hengelo, Enschede, Almelo, Hof van Twente en Lochem samen in het Havenbedrijf Twente. In 2019 is deze samenwerking geëvalueerd. Duidelijk is geworden dat het bestuur van het Havenbedrijf Twente de samenwerking wil voortzetten op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsoverkomst is op onderdeel aangepast en geactualiseerd. Aanpassingen hebben o.a. betrekking op het realiseren van één administratief havengebied i.v.m. een betere dienstverlening aan schippers, duidelijker profiel, takenpakket en mandaat voor de havenmanager, actualisatie van de doelstellingen. Daarnaast is het realiseren van de gezamenlijke uitvoering en professionalisering van de havenmeestersfunctie voorzien.


 • 2020.03.05

  De heer Elferink van de fractie PVV heeft schriftelijke vragen gesteld over sociale woningbouw in Enschede. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.