Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 27 juni 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.06.23

  In juli starten Humanitas Onder Dak, Meesterwerk en woningcorporatie Domijn met een algemene voorziening in de Performance Factory. Het is een voorziening waar mensen zich kunnen ontwikkelen, werken aan hun talenten en kunnen uitstromen naar werk. De voorziening richt zich op kwetsbare jongeren tot 27 jaar en volwassenen die anders een indicatie dagbesteding zouden krijgen.

  Het doel van de Gemeente Enschede is dat iedereen zo gewoon mogelijk mee kan doen. We hebben hier al allerlei voorzieningen voor. Alleen zijn deze vaak apart van elkaar georganiseerd waardoor een volgende stap voor een inwoner niet altijd makkelijk is. Het belemmert de groei van het individu en het kost de maatschappij geld als we talenten onvoldoende benutten.

  Met deze voorziening willen de initiatiefnemers samen met de gemeente Enschede een doorbraak realiseren in het wegnemen van de schotten tussen de verschillende indicaties, regels en wetgeving. Door een doorgaande lijn te ontwikkelen van dagbesteding naar werk kunnen deelnemers in een vertrouwde omgeving zich op eigen tempo ontwikkelen.

  Deze voorziening is onderdeel van de transformatie in het sociaal domein. Gezamenlijk onderzoeken we voor een periode van drie jaar onderzoeken of deze voorziening bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners en of hiermee hogere maatschappelijke kosten worden voorkomen. Als dit zo is, dan is de bedoeling er daarna een structurele voorziening van te maken.


 • 2020.06.23

  Raadslid Jeliazkova heeft vragen gesteld naar aanleiding van de huidige corona situatie in relatie tot de luchtkwaliteit in schoolgebouwen. Het college geeft in de beantwoording aan dat er op dit moment geen formele normering is ten aanzien van luchtdebieten of anderszins, waarmee vastgesteld kan worden of een ruimte qua luchtventilatie corona-veilig is of niet. De rol van de gemeente is hierin beperkt want de schoolbesturen zijn in alle situaties verantwoordelijk voor het goed onderhouden en exploiteren van gebouwen.


 • 2020.06.23

  De heer Brouwer (DPE) heeft op 11 mei2020 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 : straatterreur parkeerterreinen Enschede.
  Deze vragen zijn door het college beantwoord.


 • 2020.06.23
 • 2020.06.23
 • 2020.06.23
 • 2020.06.23

  Enschede is één van de acht gemeenten die de opdracht krijgt om een expertisecentrum voor Jeugdhulp in te richten. Doel van het expertisecentrum is passende jeugdhulp te organiseren voor de jeugdigen in Overijssel met de meest complexe, meervoudige, problematiek waarvoor maatwerkoplossingen nodig zijn vanuit verschillende expertise/organisaties. Naast consultatie en het organiseren van passende hulp is de opdracht om een lerend netwerk hiervoor in te richten. De nieuwe taak wordt structureel gefinancierd en wordt namens de jeugdhulpregio’s Twente en IJsselland uitgevoerd.


 • 2020.06.23

  Bij de behandeling van de begroting 2020 heeft het College toegezegd voor 1 april de Raad te informeren over het plan van aanpak om de wachttijden bij de wijkteams te verkorten. Het plan geeft inzicht in welke maatregelen genomen zijn en moeten worden om (het risico op) wachttijden te verminderen. Ook geeft het plan zicht op de effecten die de coronamaatregelen hebben op het werk van de wijkteams zoals de ervaringen met een andere manier van werken. Dit levert inzichten op over hoe de reguliere werkwijze efficiënter ingericht zou kunnen worden om inwoners te ondersteunen en het risico op wachttijden te verminderen.


 • 2020.06.23

  In november en december 2019 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder uitkeringsgerechtigden. Dit als vervolg op de onderzoeken in 2015 en 2017. Het onderzoek heeft het doel om in kaart te brengen hoe onze dienstverlening de afgelopen twee jaren door uitkeringsgerechtigden is ervaren. Dankzij de ontvangen feedback weten we hoe tevreden men is en krijgen we ook beter inzicht in wat we nog kunnen verbeteren. Nieuw in dit onderzoek is dat respondenten konden aangeven of ze naar aanleiding van hun antwoorden gebeld wilden worden. 82 hebben dit gedaan. Hiervan zijn er 64 gesproken.

  Onze dienstverlening is ten opzichte van 2015 en 2017 nagenoeg op alle onderdelen verbeterd
  Hiermee zijn we zijn als gemeente tevreden en blij. Alleen het onderdeel begeleiding naar werk, proefplaatsing, scholing of vrijwilligerswerk wordt door de doelgroep uitkeringsgerechtigden met bijzondere bijstand 50 plus wat lager beoordeeld. Maar over het algemeen is er wel sprake van een verbetering.

  De algemene waardering van de totale dienstverlening krijgt 6.8
  Dit is hoger dan in 2015 en 2017. Toen was dit respectievelijk 6.3 en 6.1. Dit is een ruime voldoende. Over het algemeen geeft het onderzoek ons het beeld dat we met onze dienstverlening op de juiste weg zitten.
  De algemene waardering over de begeleiding naar werk, proefplaatsing, scholing en vrijwilligerswerk krijgt een 6.3
  Uitkeringsgerechtigden ouder dan 50 jaar met een uitkering levensonderhoud en bijzondere bijstand beoordelen dit met 5.6. Dit is iets lager dan in 2017. Toen was het een 6.2.


 • 2020.06.23

  De periode waarin kinderen worden opgevangen in een kindercentrum of door een gastouder is een belangrijke periode voor hun verdere ontwikkeling. Kinderopvang in een goed pedagogisch klimaat draagt bij aan een veilige en gezonde ontwikkeling van de (jonge) kinderen. Dagopvang of buitenschoolse opvang biedt hen de mogelijkheid in een veilige omgeving spelenderwijs kennis te maken met sociale omgangsvormen en structuur.
  In de Wet kinderopvang (Wko) zijn kwaliteitseisen geformuleerd waar de kinderopvang aan moet voldoen om goede en veilige kinderopvang mogelijk te maken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de naleving van de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang. In opdracht van gemeenten voeren de GGD-en het toezicht (inspecties) uit en rapporteren hierover naar de (desbetreffende) gemeenten. Voor de gemeente Enschede voert de GGD Twente het toezicht uit.
  Het college van B&W stelt jaarlijks voor 1 juli (i.v.m. de corona-maatregelen is deze deadline dit jaar verruimd naar 1 oktober) de toezichtinformatie vast over de toezicht- en handhavingstaken die de gemeente in het afgelopen jaar in het kader van de Wko heeft verricht. De toezichtinformatie is bedoeld als jaarverantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs en gaat ter kennisgeving naar de gemeenteraad. De toezichtinformatie 2019 en de verlenging van de toegekende A-status door de Inspectie van het Onderwijs laat zien dat Enschede haar taken goed uitvoert.
  Meer informatie over de uitgevoerde werkzaamheden, behaalde resultaten en ontwikkelingen rond (het toezicht en handhaving op) kinderopvang kunt u nalezen in het Jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang Enschede 2019.


 • 2020.06.23

  Het college informeert de Gemeenteraad over het transitieplan versterking regionale samenwerking dat op 1 juli 2020 wordt besproken in het Algemeen Bestuur van de Regio Twente.


 • 2020.06.23

  Eind 2019 heeft het RIVM en de Gezondheidsraad onderzoek gedaan naar de effecten van loden waterleidingen op het drinkwater. Dit onderzoek heeft er toe geleid dat Vitens extra kritisch heeft onderzocht waar zich nog restanten loden leidingen in het netwerk bevinden. Het gaat hierbij om “aansluitleidingen”. Dit is het deel van de waterleiding tussen de openbare weg en de watermeter in een gebouw. Grotendeels zijn deze resterende delen al voorzien van een kunststof binnen coating waardoor het lood niet meer in het drinkwater kan komen. Omdat de kwaliteit en betrouwbaarheid van het drinkwater voor Vitens niet ter discussie mag staan, heeft zij besloten om alle loden leidingen vervangen. Bewoners die dit aangaat worden door Vitens middels een brief op de hoogte gesteld.


 • 2020.06.26

  De gemeente heeft besloten een aanvraag in te dienen voor de Woningbouwimpuls. Het Rijk heeft een miljard euro ter beschikking gesteld om de bouw van ten minste 65.000 woningen te versnellen. Vanaf 1 juni kunnen gemeenten in Nederland aanvragen indienen voor de eerst fase van 200 miljoen euro. Enschede vraagt een bijdrage voor de ontwikkeling Centrumkwadraat. Doel van Centrumkwadraat is een hoog stedelijk werk- en woongebied te creëren voor het aantrekken en vasthouden van talent, de bereikbaarheid van banen te vergroten en te zorgen voor een bruisende stad. De aanvraag ziet op een eerste fase aan de zuidzijde van de Hengelosestraat/Molenstraat en rondom het Stationplein. Het gaat om een ontwikkeling van ruim 500 woningen, waarvan 80% in het betaalbare deel zitten (sociale huur, middenhuur en koopwoningen tot € 310.000,--). Het is niet zeker of Enschede een bijdrage (in deze fase) krijgt. De verwachting is dat veel gemeenten in Nederland een aanvraag zullen indienen. Als de gemeente de bijdrage krijgt dient de Raad uiteindelijk te besluiten of het benodigde budget voor cofinanciering beschikbaar wordt gesteld. Uitvoering kan daarom pas plaatsvinden na besluitvorming in de Raad.