Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 11 mei 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.05.06
 • 2019.05.06
 • 2019.05.07

  Op 11 april 2019 zijn door mevrouw Rutjes van de fractie D66 artikel 35 vragen gesteld over de vaccinatiegraad in Enschede. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2019.05.07
 • 2019.05.07

  Om een toekomstbestendige en draagkrachtige stad te kunnen zijn, moet Enschede zich continu blijven ontwikkelen en vernieuwen. Dit vraagt om visie en om vele keuzes van het gemeentebestuur, waarbij de meningen kunnen verschillen over de precieze invulling van de weg naar de toekomst. Daarom zijn we in 2017, tien jaar na het vaststellen van de vorige toekomstvisie, met de gemeenteraad in gesprek gegaan over de toekomst van de stad. Er wordt geen nota opgesteld die jaren meegaat maar is gekozen voor een continu proces van strategievorming. Met deze brief wordt de raad een update gegeven waarbij ook een wetenschappelijke board wordt gepresenteerd. Dit met het oog op een gesprek in de raad op 20 mei 2019.


 • 2019.05.07

  In 2018 is de kavelverkoop voor woningbouw succesvol geweest en waarbij de prognoses ruimschoots zijn gehaald. Vooral de woningen in de groen- en groen-stedelijke milieus, zoals in Boddenkamp- Roombeek-Spoorzone en Vaneker deden het goed. Dit naast de projecten die door derden zijn gerealiseerd. Het aanbod van gemeentelijke woningbouwkavels is beperkt. De strategische voorraad terreinen die aansluiten bij de gebieden in de RO-koers is voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen waarbij het adagium ‘groeien vanuit het hart’ wordt gevolgd. De gronduitgifte voor bedrijventerreinen kent een stijgende lijn waarbij in 2018 voor het eerst sinds enkele jaren meer bedrijfsterrein is uitgegeven dan er in de prognose opgenomen waren. De verkoop van grond voor kantoren verliep nagenoeg conform prognose.

  Grondbeleid is een instrument om de ambities en doelstellingen van de gemeente, zoals omschreven in onder andere de structuurvisie, woonvisie en overige (ruimtelijke) beleidsdocumenten, te realiseren. Het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) is de financiële vertaling van het vastgestelde grondbeleid. De diverse grondbedrijf projecten binnen het MPG 2019 laten per saldo een verbetering zien van € 2,6 miljoen. Deze verbetering komt ten gunste van de Reserve Grondbedrijf, waardoor deze verbetert tot € 0,8 miljoen positief per 31-12-2018. De verbetering komt enerzijds doordat de grondexploitaties met woningbouw zijn verbeterd en anderzijds doordat er volgens een voorgeschreven systematiek winst moet worden verantwoord. Dit ligt vast in de verslagleggingsregels.


 • 2019.05.07

  Sinds 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften (gemeentelijke verordeningen) op elektronische wijze bekend te maken via een elektronisch gemeenteblad. Dit is juridisch gezien dan nog de enige wijze waarop algemene verbindende voorschriften bekend gemaakt kunnen worden en dus in werking kunnen treden. Deze verplichting bestaat op grond van artikel 139 van de Gemeentewet. In het verlengde van het elektronisch bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften ligt het voor de hand dat ook andere besluiten van algemene strekking via het elektronisch gemeenteblad bekend gemaakt worden. Op dit moment gebeurt de bekendmaking nog via het huis-aan-huis blad “Huis aan Huis”. Deze verordening is noodzakelijk om elektronische bekendmakingen te kunnen realiseren.
  Het is de bedoeling tot het einde van dit jaar (2019) zowel in het genoemde huis-aan-huis blad als digitaal te publiceren. Na die periode zal alleen nog digitaal worden gepubliceerd. Gelet op het bepaalde in artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht kan dat alleen indien dat bij wettelijk voorschrift is geregeld. Dat dient derhalve bij verordening van de gemeenteraad te worden geregeld.


 • 2019.05.07

  Evert Rabbers (1875 – 1967) was een Twentse kunstschilder. Vanaf zijn kinderjaren woonachtig in Enschede. Hij vormde samen met andere bekende schilders uit zijn tijd in Twente de zogenoemde ‘Twentsche Kunstkring’.
  De nalatenschap van Evert Rabbers is ondergebracht bij de stichting Evert Rabbers. Deze stichting wil zichzelf opheffen en de collectie overdoen. Eén van de aangeboden partijen is de Gemeente Enschede.

  De gemeente Enschede aanvaardt het nalatenschap niet. Het beleid van de gemeente Enschede is gericht op het verkleinen van de gemeentelijke kunstcollectie. De opslag van kunst in het depot is kostbaar en de ruimte in onze depots is beperkt, deze collectie is omvangrijk. Daarnaast zijn de collecties in onze depots niet zichtbaar voor het publiek.

  De collectie wordt nu aanvaard door een partij die de collectie graag wil overnemen en exposeren. Dit betreft het Openluchtmuseum in Ootmarsum. De collectie is zichtbaar voor een breed publiek en wordt in zijn geheel goed beheerd.


 • 2019.05.07

  Sinds 2013 adviseren twee stadsbouwmeesters over welstand in plaats van een welstandscommissie.
  Uit evaluatie blijkt dat men tevreden is over de huidige welstandsadvisering. Dat geldt zeker voor de advisering in gebieden met een hoge beeldregie, waarbij de stadsbouwmeester al in een vroege fase van een ontwikkeling meekijkt. De advisering richting de aanvragers loopt soepeler en de stadsbouwmeesters zijn toegankelijk voor collega’s en aanvragers.
  Voor de komende periode van 3 jaar wordt een nieuwe stadsbouwmeester aangesteld. De huidige stadsbouwmeesters worden aangesteld als zijn ondersteuners. Deze werkwijze is een overbrugging naar de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. In 2020 komt het college met een voorstel over het inrichten van welstandadvisering onder de nieuwe Omgevingswet.


 • 2019.05.09

  Op 4 april 2019 zijn vragen gesteld door de heer Elferink aan de voorzitter van de Raad op grond van artikel 35 van het Reglement van Orde. De vragen hebben betrekking op een aantal actuele aspecten met betrekking tot de vuurwerkramp, waaronder het rapport van de heer Van Buitenen en een ingediende aansprakelijkstelling.


 • 2019.05.09

  Supportersvereniging vak P heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college en de gemeenteraad om een tweetal bestuursleden van de zwarte lijst te halen tbv een nieuwe aanvraag horecavergunning.


 • 2019.05.09

  VVD heeft vragen gesteld aan het college over geweld tegen politieambtenaren


 • 2019.05.09

  Via bijgevoegde brief informeert het college de gemeenteraad over de meest recente ontwikkelingen bij de inkomsten en uitgaven van de bijstand levensonderhoud. De brief gaat in op het nader voorlopig BUIG-budget 2019, de ontwikkeling van het bijstandsbestand en het verwachte tekort 2019 van 1,8 mln. euro, de budgetmutaties naar aanleiding van het verdeelmodel 2019. Het college kan zich niet vinden in de verklaring voor de afname van het budgetaandeel van de gemeente Enschede zoals gegeven in de notitie van SEO Economisch Onderzoek en Atlas voor gemeenten. B&W onderzoekt verdere vervolgstappen naar aanleiding van de notitie en mogelijk (juridische) grondslagen voor een definitief bezwaar tegen de toekenning van het voorlopige BUIG-budget 2019. Het college kijkt daarbij ook naar de samenhang met effecten van andere landelijke verdeelmodellen voor onze gemeente binnen het sociaal domein.