Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 22 mei 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.05.17

  Het College streeft naar een stad waarin inwoners die ondersteuning nodig hebben, deze zoveel mogelijk kunnen vinden in de wijk. Laagdrempelig en door het netwerk dat er al is. Een aantal (sport)verenigingen hebben kenbaar gemaakt een bredere maatschappelijke rol te willen spelen dan alleen het aanbieden van sportactiviteiten. In het kader van de transformatie van het sociaal domein heeft het College van B&W in december 2018 daarom onder de titel 'Kracht van Verenigingen' besloten om op vier plekken in de stad te onderzoeken of (sport-)verenigingen alternatieve activiteiten kunnen ontwikkelen, passend bij de vereniging, voor inwoners met een lichte ondersteuningsvraag. In 2019 is gestart op twee locaties (Victoria'28 in Enschede Zuid en Rigtersbleek in Enschede West). In 2020 heeft het College aan Avanti-Wilskracht een subsidie verleend om in Enschede Oost met een derde voorziening te kunnen starten, eveneens gericht op kinderen met een lichte ondersteuningsvraag. Met de subsidieverlening aan de Tubanters 1897 heeft het College de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een vierde locatie. Deze voorziening richt zich op volwassenen met een lichte ondersteuningsvraag en daarmee een nieuwe doelgroep.


 • 2021.05.17

  In de kamerbrief van 18 januari kondigde staatssecretaris Van ’t Wout van SZW een proces aan waarin hij op korte termijn actief wil inventariseren waar onderdelen van de Participatiewet in de praktijk te hard uitpakken. Daarbij wilde de staatssecretaris o.a. nagaan of knelpunten hoofdzakelijk voortvloeien uit de hardheid binnen de wetgeving of ook aan de (on)mogelijkheden tot maatwerk en het daadwerkelijk bieden daarvan. Enschede heeft zich direct kandidaat gesteld als ambtelijk en bestuurlijk gesprekspartner. Het college informeert de raad over de stand van zaken rondom de landelijke evaluatie en de wijze waarop Enschede deel heeft genomen.


 • 2021.05.18

  Het bestemmingsplan "Boeldershoek 2018" heeft betrekking op het Enschedese deel van afvalverwerkingslocatie Boeldershoek, het terrein van Twence B.V.. Dit plan is op 8 april 2019 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Naar aanleiding van ingediende beroepschriften heeft de Raad van State op 3 februari 2021 een ‘tussenuitspraak’ gedaan waarin zij de gemeente vraagt het plan op een aantal punten aan te passen en opnieuw vast te stellen. Het plan is aangepast op de door de Raad van State gevraagde punten. Na vaststelling door de gemeenteraad volgt er een einduitspraak van de Raad van State waarin zij aangeeft of het aangepaste bestemmingsplan (geheel) in stand kan blijven.


 • 2021.05.18

  Op 17 december 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest-Christinalust” gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om van het landgoed een aantrekkelijker natuurgebied te maken met hoogwaardige natuur waarbinnen natuurbegraven mogelijk is. Ook worden met dit initiatief de cultuurhistorische waarden van het landgoed versterkt en beleefbaar gemaakt. De nieuwe functie van natuurbegraafplaats moet ervoor zorgen dat het natuurgebied voor lange tijd (100 jaar) duurzaam in stand wordt gehouden. Naar aanleiding van ingediende beroepschriften heeft de Raad van State op 31 maart 2021 een ‘tussenuitspraak’ gedaan waarin zij de gemeente vraagt het plan op een aantal punten aan te passen/nader te onderbouwen en opnieuw vast te stellen. Het plan is aangepast op de door de Raad van State gevraagde punten. Na vaststelling door de gemeenteraad volgt er een einduitspraak van de Raad van State waarin zij aangeeft of het aangepaste bestemmingsplan (geheel) in stand kan blijven.


 • 2021.05.18

  Adviesbureau Berenschot heeft in opdracht van het Dagelijks Bestuur van Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) een onderzoek verricht naar de maatschappelijke en economische meerwaarde van het bedrijventerrein en de toekomt van de gemeenschappelijke regeling.
  Het beeld dat uit de evaluatie naar voren komt is dat, zeker na 2016, goede resultaten worden geboekt op de maatschappelijke ambities. De publieke meerwaarde die de deelnemers met dit project nastreven wordt in belangrijke mate gehaald.
  De deelnemende gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en de provincie Overijssel zullen de huidige samenwerking voortzetten tot de laatste bedrijfskavel is verkocht, maar gaan wel alvast werken aan een plan voor een toekomstige opheffing van de samenwerking.


 • 2021.05.18

  Cultuurhistorie is belangrijk voor een stad. Het geeft een stad identiteit, een smoel. De beleidsregel ‘koesteren cultuurhistorie’ biedt de gemeente een handvat om in te spelen op de hedendaagse stedenbouwkundige ontwikkelingen. Het is een  afwegingskader dat helpt te bepalen of beoogde ontwikkelingen wel passen bij gebouwen met cultuurhistorische waarde. De beleidsregel is toe aan een update. Met de uitbreiding van de beleidsregel geldt het afwegingskader niet meer alleen voor afzonderlijke gebouwen, maar nu ook voor ruimtelijke structuren. Voorbeelden zijn houtwallen, boerderijenensembles, en tuindorpen. Deze structuren worden met deze aanpassing aan de beleidsregel toegevoegd.
  In het verlengde van de uitbreiding van de beleidsregel stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om de welstandnota op gebied van  cultuurhistorie aan te passen en vast te stellen.


 • 2021.05.18

  Het college van B&W heeft de Visie op bodem en ondergrond vastgesteld gaat deze aan de raad voorgeleggen. Het wordt steeds duidelijker dat bodem en ondergrond onmisbaar zijn om een aantal grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie en verbeteren van biodiversiteit. De visie geeft niet zozeer harde kaders aan, maar beschrijft onze gemeentelijke uitgangspunten, waar kansen en knelpunten liggen en op hoofdlijn welke acties daaruit voort kunnen vloeien. Door bodem en ondergrond vanaf het begin bij allerlei stedelijke ontwikkelingsprocessen te betrekken kunnen hun kwaliteiten beter worden ingezet. Alles met als doel om bodem en ondergrond te beschermen en tegelijkertijd op een duurzame manier in te zetten voor de realisatie van maatschappelijke opgaven.
  Op advies van de toenmalige Raadsadviescommissie ondergrond van de toekomst heeft het college de visie opgesteld in samenwerking met de gemeenten Almelo en Hengelo. Processen in bodem en ondergrond houden zich immers niet aan gemeentegrenzen. Dit betekent niet dat er één visie voor alle drie gemeenten is. Een deel is vrijwel identiek en waar nodig is er maatwerk per gemeente. Deze samenwerking tussen drie gemeenten is een redelijk unieke situatie.
  .
  Als vervolg komt er, ook deels in samenwerking met de andere gemeenten, een werkprogramma, waar concrete acties in beschreven worden.


 • 2021.05.19

  De heer Kort van Groen Links heeft vragen gesteld over de situatie bij Technology Base. Daarbij gaat het over de maatschappelijke en financiële resultaten van de herontwikkeling van dit gebied. Groen Links maakt zich daar zorgen over. De heer Kort vraagt het college om de resultaten van deze herontwikkeling te gaan evalueren. In het antwoord geeft het college van B&W van Enschede aan dit te gaan doen en de raad daar graag bij te willen betrekken.
  Over de eerste ideeën waarop het college deze evaluatie wil gaan aanpakken heeft het college een brief geschreven aan de raad. Het college nodigt de raad actief uit om met aandachtspunten voor die evaluatie te komen.


 • 2021.05.19
 • 2021.05.19

  Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet moet de gemeente jaarlijks een  cliëntervaringsonderzoek doen. De uitkomsten van dit onderzoek over 2020 laten een positief beeld zien. Een grote groep inwoners met een Jeugdwet of Wmo indicatie is tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening van de toegang, de verwijzers en de hulp die wordt geboden. Een iets kleiner percentage van de Wmo cliënten (73% ten opzichte van 76% in het jaar ervoor) wist waar zij in 2020 terecht konden met de vraag. Dat kan een gevolg zijn van Corona. Door de toegang in de wijk te verbeteren, wordt gewerkt aan een bredere bekendheid. Ook wordt met huisartsenpraktijken samengewerkt door in deze praktijken ondersteuners voor de jeugd aan te stellen die de jeugdige direct kan helpen.
  Onafhankelijke cliëntondersteuning blijft voor veel inwoners onbekend. Inwoners die zichzelf redden of met hulp van naasten zich voldoende ondersteund voelen, zoeken niet naar cliëntondersteuning. Voor de inwoners die mogelijk wel behoefte hebben aan cliëntondersteuning gewerkt aan het verbreden van de bekendheid. Enschede onderzoekt de mogelijkheid om de onafhankelijke cliëntondersteuning te verbinden aan de Wijkwijzer.


 • 2021.05.19

  De partners van het Muziekkwartier hebben plannen ontwikkeld om het Muziekkwartier te transformeren tot een Huiskamer van de stad. Zij vragen de gemeente om een krediet te verstrekken zodat deze plannen gerealiseerd kunnen worden. Het doel hiervan is het creëren van een laagdrempelige plek voor àlle inwoners van Enschede. Door de synergie tussen de instellingen is het mogelijk om het activiteitenprogramma uit te breiden en te vernieuwen. De ervaringen die tijdens de coronacrisis zijn opgedaan op onder andere het gebied van hybride programmering, digitalisering en streaming zijn gebruikt bij het ontwerp. Zo ontstaat er een bruisende plek die meer bezoekers zal aantrekken en nieuwe doelgroepen bereikt. Er ontstaat een betere verbinding met de stad. Het wordt een plek waar bezoekers kennis kunnen opdoen en delen, hun talenten ontdekken, ontwikkelen en presenteren. Een plek die helpt je eigen identiteit te ontwikkelen en die identiteit geeft aan de stad.


 • 2021.05.19

  NIET Openbaar, pas nadat de huidige aanbieders zijn geïnformeerd over de verlenging van het contract.

  Het college stelt de gemeenteraad voor om vanaf 1 januari 2023 de ondersteuning huishouden gebiedsgericht te organiseren en daarmee te komen tot een duurzaam systeem, lagere uitvoeringskosten, meer innovatie, het centraler stellen van het zelf oplossend vermogen van de inwoner en maatwerk te bieden aan de inwoners waar dat nodig is. Om te komen tot een structurele besparing van 500.000 euro wordt voorgesteld om de strijkvoorziening af te bouwen. Bij nieuwe indicaties wordt de strijkvoorziening alleen ingezet wanneer er sprake is van een uitzonderingssituatie (bijvoorbeeld een medische indicatie). Door lopende indicaties uit te faseren wordt vanaf 2024 een jaarlijkse besparing van 500.000 euro verwacht. Voor de periode 2022/2023 wordt aan de gemeenteraad in de Zomernota 2021 een alternatief dekkingsvoorstel gedaan. Aanbieders worden geïnformeerd over het voornemen om gebruik te maken van de optie tot verlenging.


 • 2021.05.19

  Ons klimaat verandert, wat tot problemen zoals het stijgen van de zeespiegel, droogte en het verlies van planten en dieren leidt, De uitstoot van CO2  is hier een belangrijke oorzaak van. Via het Klimaatakkoord van Parijs en ons nationale klimaatakkoord werken we aan het beperken van de CO2 uitstoot: in 2030 moet de uitstoot aan CO2 met minimaal 49 procent verminderd zijn, ten opzichte van de situatie in 1990.
  In Enschede willen we graag bijdragen aan de oplossing van dit probleem. We doen dit echter niet alleen om de opwarming van de aarde tot staan te brengen. We zien namelijk in de overstap van het gebruik van fossiele naar duurzame vormen van energie ook kansen voor onze inwoners en bedrijven. Denk daarbij aan woningen die comfortabeler en energiezuiniger worden, aan de werkgelegenheid die wordt gecreëerd en aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Onze plannen voor de periode 2021-2030 hebben we vastgelegd in de Energievisie.
  De Energievisie gaat onder meer in op de keuzes die we in Enschede maken bij het opwekken van zonne- en windenergie. Het toetsingskader voor de beoordeling van plannen voor het opwekken van zonne- en windenergie is verder uitgewerkt in de beleidsregels voor respectievelijk zonne- en windenergie.
  Het ontwerp van de Energievisie heeft zes weken ter inzage gelegen. Van de mogelijkheid om daarop te reageren is op ruime schaal gebruik gemaakt. Naar aanleiding van de ingekomen reacties hebben we de GGD gevraagd om ons nader te adviseren over de gezondheidsrisico’s van het wonen in de nabijheid van een windturbine. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek, dat door het RIVM reeds gestart is naar aanleiding van de casus IJburg-Amsterdam,  krijgt de realisatie van grote windturbines in Enschede een lage prioriteit. In het aantal en de aard van de reacties zien we een oproep om met onze inwoners in gesprek te gaan over de concrete invulling van de beleidskaders uit de Energievisie.