Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 11 januari 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.01.06

  Bij de behandeling van de zomernota heeft de raad een motie aangenomen om een locatieonderzoek uit te voeren naar woonwagenstandplaatsen. Het college heeft aangegeven dit onderzoek alleen te gaan uitvoeren als er ook zicht is op het daadwerkelijk realiseren van één of meerdere standplaatsen. De financiële middelen om standplaatsen te realiseren zijn er echter niet. Daarom wil het college het locatieonderzoek uitstellen. Dat betekent niet dat we ondertussen niets doen. De wethouder informeert de raad over de vervolgstappen.


 • 2020.01.06

  Om de voortgang van de transformatie in het Sociaal Domein goed te kunnen volgen is het Huis van Sturing ontwikkeld. Doel van dit instrument is zowel de Raad als het College in staat te stellen om vanuit een goede informatiepositie te kunnen sturen op het proces van transformatie. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen moeten we wendbaar zijn en in beeld hebben wat er goed gaat en waar het beter kan of moet. Tweemaal per jaar wordt alle informatie verzameld en in een overzichtelijke rapportage weergegeven. De eerste rapportage is klaar. In het Huis worden feiten en cijfers gecombineerd met beelden en verhalen die door inwoners en professionals zijn gedeeld. Aan de hand van deze informatie vervolgen we het gesprek of dit instrument de juiste handvatten biedt om het proces van de transformatie te kunnen volgen en hierop te kunnen sturen.


 • 2020.01.06

  Het college wordt geadviseerd om een beleidsregel vast te stellen voor nadeelcompensatie. Dit is een compensatie van nadeel als gevolg van rechtmatige overheidsbesluiten en -handelingen waar inwoners of ondernemers in bijzondere gevallen aanspraak op kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn bij schade door infrastructurele werkzaamheden of andere rechtmatige taken of besluiten van de gemeente.
  Enschede is volop in ontwikkeling. Inwoners en ondernemers profiteren van een steeds mooiere stad die ook steeds duurzamer wordt. Dit brengt soms overlast met zich mee. In sommige gevallen kan dit voor ondernemers of inwoners schade opleveren. Dergelijke schade wordt in het algemeen niet vergoed: Iedereen wordt wel eens met schade van zulke werkzaamheden geconfronteerd. Maar, als een bedrijf of persoon verhoudingsgewijs erg zwaar wordt getroffen, dan kan er recht op nadeelcompensatie ontstaan.
  Voor dat soort gevallen is een beleidsregel vastgesteld. Aanvragen om nadeelcompensatie worden hieraan getoetst. Zo kan iedereen van tevoren inschatten of hij of zij kans maakt op een tegemoetkoming in de schade, het college kan zo een transparante en goede afweging maken. De beleidsregel is gebaseerd op de 'Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen' van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


 • 2020.01.07

  Antwoorden namens het College op aanvullende artikel 35 vragen van EnschedeAnders over het opvragen van medische gegevens.


 • 2020.01.07

  Op 4 december 2019 heeft de heer Erwin Versteeg van de fractie Groep Versteeg vragen gesteld gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van Burgemeester en Wethouders hebben de vragen over de Military Boekelo beantwoord.


 • 2020.01.07

  Mevrouw Sempel heeft schriftelijke vragen gesteld over het transport van verarmd uranium. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2020.01.07

  Het onderhoud van de openbare ruimte wordt in Enschede uitgevoerd door Onderhoud Enschede BV. Voor de realisatie van nieuwe huisvesting van Onderhoud Enschede BV is het noodzakelijk dat zij een lening aantrekken. Deze lening krijgt zij alleen als de gemeente Enschede garant staat. De gemeenteraad van Enschede stemt in met het verstrekken van een gemeentegarantie voor een bedrag van maximaal 5,165 miljoen euro.


 • 2020.01.07

  Aan de Poolmansweg worden drie kavels uitgegeven voor verkoop ten behoeve van de functie wonen. De welstandsidentiteit van deze kavels is gericht op een bedrijfsmatige inrichting en niet voor woningen. Als getoetst wordt aan de bestaande welstandsidentiteit, is de kans groot dat er woningen worden gerealiseerd die niet passend zijn in het straatbeeld. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige woningen wel passend zijn in het huidige straatbeeld van de Poolmansweg, wordt de welstandsidentiteit van deze kavels gewijzigd van ‘Industriële complexen’ naar ‘Dorpse linten’. Het ontwerp van deze wijziging heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze zes weken zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De wijziging kan ongewijzigd worden vastgesteld.


 • 2020.01.07

  Op het perceel aan de Vloeiweidenweg 29 wordt ongeveer 4300 m2 aan kassen en 115 m2 aan schuren gesloopt en er wordt natuur aangelegd. Ter compensatie van de sloop en de aanleg van de natuur wordt op dit perceel, naast de twee bestaande woningen, een derde vrijstaande woning met bijgebouwen gerealiseerd. Het bestemmingsplan “Vloeiweidenweg 29” maakt deze ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk. Dit ontwerpbestemmingsplan wijzigt op dit perceel de bestemming van 'Bedrijf-kwekerij' en 'Agrarisch met waarden' naar 'Wonen', 'Agrarisch met waarden' en 'Natuur'. Deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door toepassing van de rood-voor-roodregeling uit de Gids Buitenkans. Het ontwerp bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.


 • 2020.01.07

  In Twente wordt op veel gebieden samengewerkt. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen de overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen. Tot op heden gebeurde dit in de Twenteboard. Echter om deze samenwerking meer effectief en zichtbaar te laten zijn voor alle betrokken partijen is er in de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe structuur. Het Algemeen Bestuur van de Regio Twente heeft op 11 december 2019 unaniem ingestemd met het inrichten van een nieuw bestuursmodel voor de uitvoering van de sociaal economische structuurversterking voor Twente. Enschede krijgt in dat model een vaste plek, een kwaliteitszetel. De andere partijen rouleren. De provincie krijgt ook een vaste plek als overheidspartij maar dan met een adviesfunctie.
  Het college heeft de burgemeester - die top op heden ook al onderdeel uitmaakte van de Twenteboard en voorzitter van de Regio Twente is - aangewezen om zitting te nemen in het nieuwe bestuur namens de gemeente Enschede.


 • 2020.01.08

  De rechtbank in Almelo heeft besloten om tot 1 maart 2020 geen nieuwe zaken als curator, bewindvoerder of mentor meer aan de Stadsbank toe te wijzen. Voor de bestaande cliënten die onder beschermingsbewind van de Stadsbank Oost Nederland staan heeft de beslissing van de rechter geen enkele consequentie. Voor cliënten die nog niet onder bewind staan heeft de rechtbank per brief laten weten dat deze nog wel behandeld en afgehandeld worden. Cliënten die al het aanbod van bewind door de SON hebben gekregen, worden persoonlijk uitgenodigd om de situatie toe te lichten en alternatieven te bespreken.