Besluiten College van B&W

dinsdag 29 oktober 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  Bij de behandeling van de nota "Samen verder bouwen en waarmaken, nieuwe speerpunten Wmo en Jeugd" in de stedelijke commissie van 14 oktober 2019, heeft het college aanvullende schriftelijke antwoorden toegezegd aan de raad. De bijgaande brief bevat deze beantwoording.


 • -

  Mensen moeten vaak veel bijkomende kosten betalen voor een rechtelijke procedure van een schuld. Als mensen de kosten van een rechtelijke procedure niet kunnen betalen, dan regelt de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) de betaling van de rechtsbijstand (advocaat). Is de noodzaak van de juridische procedure door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgesteld (Juridisch Loket), dan kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. De volgende kosten komen in aanmerking voor bijzondere bijstand:
  • eigen bijdrage die door de Raad voor de Rechtsbijstand is opgelegd (kosten advocaat);
  • griffierechten;
  • getuigen en deskundigen;
  • uittreksels uit de openbare registers;
  • deurwaarderskosten in kantongerechtzaken.


 • -

  De schriftelijke vragen van mevrouw Lents (BBE) middels bijgaand document te beantwoorden


 • -

  Raadslid Van Dijk van D66 heeft vragen gesteld over de financiële gevolgen voor de gemeente Enschede van het advies dat de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur op 3 september 2019 hebben uitgebracht met als titel “Lokale omroep verdient meer ruimte”. Eén van de aanbevelingen aan de ministers daarin is om de lokale media niet meer vanuit het gemeentefonds, maar vanuit de mediabegroting te gaan financieren. De heer Van Dijk wil weten hoe de gemeente Enschede zich voorbereidt op de overdracht van de financiering van de lokale publieke omroep naar het Rijk en het financieel losmaken van de banden tussen gemeente en 1Twente Enschede.
  Het college antwoordt dat het advies in lijn is het kabinetsakkoord en dat er in de huidige situatie niets veranderd tot dat het kabinet daadwerkelijk een besluit neemt over de herziening van de financieringssystematiek van de publieke lokale omroep. Tot die tijd blijft de inzet van het college conform de opdracht van de gemeenteraad om 1Twente binnen de beschikbare mogelijkheden te ondersteunen.


 • -

  Voor een nieuwbouwplan gelegen tussen de Lage Bothofstraat en de Lipperkerkstraat zijn een drietal namen nodig, gekozen is voor het vernoemen van personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Enschede, Wim Thomassen, Willem van Dragt en Teun van Stuivenberg. Verder is er een naam nodig voor een nieuwbouwplan op het voormalige ''Robsonterrein'', ten zuiden van de Blekerstraat. Op verzoek van de buurt is er voor gekozen om de historische naam alhier te behouden. Voor het oude ''Cobercoterrein'' is eveneens een naam nodig, gekozen is om hier een straat te vernoemen naar de hier vroeger onstane Coöperaties: Lonneker Landbouwbank en Handelsvereniging en de Lonneker Melkinrichting en Zuivelfabriek. Ook zijn er namen nodig voor het bouwplan ''Jannink Kwartier'', hier is in overleg met de buurt in 2014 al besloten om hier namen van ''verzetshelden'' voor te stellen en wel: Hetty Meulink, Reinier de Hosson, Johannus Geusendam, Leendert Overduin, Johannes ter Morsche, Gonny Mensink, Friso van Hoorn, Pieter Alberts, Harry Saathof en Geert Schoonman, Tenslotte hebben een fietsbrug en twee fietspaden een naam nodig en wel: Windmolenbrug, Windmolenpad en Teesinklandenpad. Diverse straten waarvan het straatbeloop is gewijzigd.


 • -

  Het college van B&W heeft de nota over tijdelijke maatregelen rondom het gebruik van PFAS-houdende grond vastgesteld. PFAS is een verzameling van zogenaamde “zeer zorgwekkende stoffen” (o.a. gebruikt in anti-aanbakpannen, goretex kleding, blusschuim, etc) die kan leiden tot diffuse bodemverontreiniging. PFAS zijn giftig, niet afbreekbaar en blijven daardoor in het milieu achter. De nota is opgesteld op basis van het “tijdelijk handelingskader PFAS” dat in juli door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld. Omdat PFAS niet is opgenomen in de Twentse Bodemkwaliteitskaart, geeft dit problemen bij grondverzet, omdat de vrijkomende grond niet kan worden afgezet. Dit leidt tot extra grondkeuring, stagnerende projecten en oplopende kosten. Met de bodemkwaliteitskaart proberen de Twentse gemeenten hergebruik van grond zoveel mogelijk te stimuleren. PFAS maakt dit nu onmogelijk. Op 12 september 2019 hebben de Twentse gemeenten, Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen en Omgevingsdienst Twente (ODT) met elkaar een stappenplan besproken om te komen tot een aanpassing van regionaal beleid, aanvullend op de bodemkwaliteitskaart, waarin PFAS is opgenomen. Daarmee verbeteren we de toepassingsmogelijkheden van grond.


 • -

  De Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘PAS’) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen en aangewezen habitats van soorten in Natura 2000-gebieden. De uitspraak van de Raad van State heeft consequenties voor veel (ruimtelijke) ontwikkelingen, zoals realisatie van woningbouw of nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande bedrijven.
  In Enschede wordt momenteel gewerkt aan een ‘gemeentelijke lijn’ om al in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te kunnen verschaffen of er wel of niet sprake zal zijn van significante effecten op Natura 2000-gebieden. Hierin is de samenwerking gezocht met andere gemeenten binnen en buiten de provincie en uiteraard de provincie Overijssel.


 • -

  Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Twente heeft op 4 oktober 2019 de begroting 2020 vastgesteld. In deze begroting wordt voor de overheadkosten van een breed pakket aan taken (zogenaamde variant 4) een verdeelsleutel gehanteerd op basis van inwonertal, in plaats van op basis van de kosten van het primaire proces (kosten uitvoering in te brengen taken op basis van inbreng formatie en budget). Dat was het uitgangspunt bij de gesprekken over het oprichten van een Omgevingsdienst Twente.
  Vaststelling van de begroting leidt in 2020 voor de gemeente Enschede tot een onaanvaardbare (extra) kostenstijging van 227.000 euro, dat slechts over langere tijd kan worden terugverdiend door efficiencymaatregelen binnen ODT. Daarnaast blijft ODT in de begroting 2020 uitgaan van een inbreng van 10,9 fte terwijl Enschede slechts 4,2 fte heeft ingebracht, de niet ingebrachte taken zelf uitvoert en ook bekostigd. De vastgestelde begroting 2020 is daarmee gebaseerd op onjuiste uitgangspunten. Dat is reden om dit verschil van inzicht aan te merken als een geschil en tevens, om rechten voor de toekomst te behouden, een pro forma bezwaar in te dienen.


 • -

  Het College stelt het uurtarief voor peuter- en VVE-arrangementen vast op 10,29 euro per uur. Dit tarief is 47 cent lager dan het tarief in 2019. Het lagere tarief volgt uit de uitbreiding van het urenaanbod van 10 naar 16 uur. Met de Enschedese kinderopvangorganisaties is de ambitie uitgesproken dat zij reeds per 1 januari 2020 daar waar mogelijk 16 uur voorschoolse educatie aanbieden aan VVE-geïndiceerde kinderen. Enschede loopt daarmee vooruit op het besluit van minister Slob om per 1 augustus 2020 de minimum-duur van voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen op te hogen van 10 naar 16 uur per week. In Enschede loopt reeds een zestal pilots met 16 uur voorschoolse educatie en de ervaringen daarmee zijn positief. Het College stelt voor de subsidieverordening daar nu op aan te passen. Bij de aanpassing wordt tevens de mogelijkheid versoepeld voor kinderopvangorganisaties die tot nu toe geen “gekozen” partner zijn van een Integraal Kindcentrum (IKC) om de samenwerking met een IKC te zoeken en ook voorschoolse educatie aan te bieden.


 • -

  Enschede is een stad waar iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Een stad waar je prettig op kunt groeien en waardig oud kunt worden. En waar mensen naar elkaar omkijken. Met het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Trots, Lef, Bouwen, Kansrijk Enschede’ heeft het College deze lijnen uitgezet. Dat kan alleen binnen een houdbaar financieel stelsel, iets wat we niet bereiken als we blijven doen wat we nu doen. We zullen op een andere wijze met elkaar de zorg en ondersteuning vorm en inhoud moeten geven. We noemen dit de transformatie in het sociaal domein. De transformatie is volop gaande en is in een fase beland waar meer armslag nodig is om in te spelen op initiatieven binnen en buiten de gemeente. Initiatieven die een versnelling kunnen aanbrengen ten aanzien van de opgaven waar we voor staan. Voor een houdbaar financieel stelsel hebben we uiteraard ook voldoende financiële middelen van het Rijk nodig.

  Het College heeft daarom zeven versnellingsopdrachten vastgesteld, die afzonderlijk een bijdrage leveren aan één of meerdere doelen van de transformatie in het Sociaal Domein. De versnellingsopdrachten krijgen onder het programma Transformatie Sociaal domein verder invulling. Met deze opdrachten willen we inwoners in staat stellen om zo gewoon mogelijk mee te doen, zodat ze geen of minder individuele, geïndiceerde zorg nodig hebben. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat mensen een goede start hebben en indien nodig we er op tijd bij zijn als mensen toch een ondersteuningsvraag hebben. We stimuleren het gebruik van bestaande buurt- en wijkfaciliteiten en hebben aandacht voor de leefomgeving van onze inwoners. Dit realiseren we door het verbeteren van de toegang en het creëren van nieuwe, indien mogelijk groepsgerichte, voorzieningen waarbij sprake kan zijn van enige mate van specialistische zorginzet. Daarbij maken we met onze partners afspraken over een efficiëntere inrichting en uitvoering van zorg en ondersteuning. Uiteindelijk beogen we een duurzame (financiële) zelfredzaamheid van de betreffende huishoudens te realiseren.