Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 14 september 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.09.10

  De Wmo en de Jeugdwet verplichten gemeenten om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Onlangs is de rapportage van de laatste uitgevoerde onderzoeken ontvangen. In hoofdlijnen komt daaruit het beeld naar voren dat onze cliënten in 2018 weliswaar minder positief waren over het contact met de gemeente (de “toegang”) dan in eerdere jaren, maar juist positiever oordelen over de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen en over de resultaten en het effect daarvan op hun (zelf)redzaamheid en kwaliteit van leven. Dit is vooral bij de Wmo het geval.
  Wij denken dat de veranderingen die in 2018 in de uitvoering van m.n. de Wmo zijn doorgevoerd, hierin een rol gespeeld hebben. Een belangrijk verschil ten opzichte van 2017 is dat er gewerkt wordt in en vanuit de wijkteams, waarvan de medewerkers van het voormalige zorgloket deel zijn gaan uitmaken.
  Het werken met integrale wijkteams heeft o.a. als doel het bieden van de best passende vorm van ondersteuning: op maat, zoveel mogelijk met algemene voorzieningen in de eigen omgeving, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Daarmee proberen we het beroep op de zwaardere en duurdere maatwerkvoorzieningen te beperken: er wordt scherper doorgevraagd op de “vraag achter de vraag”. Die benadering leidt mogelijk tot een wat negatiever oordeel over het contact met de gemeente, maar blijkt wel meer dan voorheen te leiden tot ondersteuning die past bij de hulpvraag en die ook effectief is: ruim driekwart van de respondenten geeft aan met de ondersteuning een betere kwaliteit van leven te hebben. We kunnen dit zien als een aanwijzing dat het effect, dat wij van de nieuwe werkwijze en de wijkteams verwachten, zich ook daadwerkelijk voordoet: uitgaan van wat inwoners zelf (nog) kunnen, maar ondersteunen bij wat echt nodig is.


 • 2019.09.11

  Op 12 juli 2019 heeft mevrouw Futselaar vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek van de inspectie jeugdhulp naar een gezinshuis. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2019.09.11

  De heer Brouwer heeft vragen gesteld over Energietransitie en de duurzaamheid van producten waarmee energie uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. De vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2019.09.11

  De lopende overeenkomst met Deloitte Accountants BV om de jaarrekening van de Gemeente Enschede te controleren loopt eind 2019 af. Voor het benoemen van een accountant voor een nieuwe periode is een Europese aanbesteding noodzakelijk. Het resultaat daarvan is om de raad te vragen om Deloitte Accountants BV te benoemen als accountant van onze gemeente voor de jaren 2020 t/m 2022.


 • 2019.09.11

  In de aandeelhoudersvergadering van 12 december 2019 worden de aandeelhouders gevraagd om het Strategisch beleidsplan Twence 2020-2023 vast te stellen. Een concept-plan ligt nu voor. Het college van B&W stemt in met het voorliggende plan maar plaatst nog wel een paar kanttekeningen bij het concept-plan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten bij het concept plan. De raad wordt in het randprogramma van de raad op 23 september 2019 nader geïnformeerd over het Strategische beleidsplan door Twence.


 • 2019.09.11

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen de subsidieverordening culturele activiteiten 2014 aan te passen zodat studentactiviteiten een eigen budget krijgen binnen deze subsidieregeling.

  In 2019 heeft de gemeente veel meer aanvragen ontvangen voor een subsidie uit de subsidieverordening culturele activiteiten 2014, dan in de voorgaande jaren. Hierdoor was het budget voor deze activiteiten halverwege het jaar op. Dit is voor het eerst sinds de invoering in 2014 het geval. Inwoners en organisaties weten de gemeente beter dan voorheen te vinden. Op zich is dat ook de insteek van dit budget. We dragen bij aan activiteiten zolang er budget is, op de gedachte wie het eerst komt het eerst maalt. Nadeel is dat belangrijke activiteiten voor en door studenten in o.a. de introductieweek hiermee geen bijdrage kunnen krijgen. Het studiejaar eindigt rond juli/augustus en het nieuwe studiejaar start rond september. Dat betekent dat er weer nieuwe studenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van events en het aanvragen van een subsidie. Omdat deze studenten pas later in het jaar de subsidie kunnen aanvragen worden zij het benadeeld door het systeem van de verordening, terwijl hun activiteiten belangrijk zijn voor de doelen van de stad. Daarom heeft het college besloten de raad voor te stellen de verordening op één onderdeel aan te passen, waardoor er een budget apart wordt gezet voor het onderdeel Studenten in de subsidieverordening.


 • 2019.09.11

  Voor een gebied ten noorden van de Oosterstraat, ten oosten van het Gezondheidscentrum De Oosterpoort, ten zuiden van bestaande woningen aan de Korenbloemstraat en ten westen van het woonhuis aan de Oosterstraat nr. 10, is het wijzigingsplan "De Laares 2014- wijziging 2" ontworpen en in procedure gebracht. Voor een deel van dit plangebied, een strook langs de noordzijde van de Oosterstraat, geldt nog geen welstandsidentiteit. Om een omgevingsvergunning voor de bouw van beoogde woningbouw in deze strook te kunnen toetsen aan de gewenste beeldkwaliteit wordt middels Wijziging 99 van de Welstandsnota Enschede, aan deze strook de welstandsidentiteit "Dorpse Linten" toegekend.


 • 2019.09.12

  De heren Versteeg (Groep Versteeg) en Van Ek (SP) hebben schriftelijke vragen gesteld over het jaarverslag 2018 van Sportaal. Deze vragen worden hierbij beantwoord.


 • 2019.09.12

  CDA heeft vragen gesteld over het niet welkom zijn van uitsupporters van Royal Antwerp FC bij de wedstrijd AZ-Royal Antwerp FC op 22 augustus 2019.


 • 2019.09.12

  Het college stelt de raad voor om op basis van een evaluatie maatregelen die ingezet zijn tegen illegale bijplaatsingen voort te zetten. Hoewel niet aan te tonen is dat de ingezette maatregelen daadwerkelijk leiden tot vermindering van illegale bijplaatsingen, vormen het stortquotum van 75 kilo en het lagere voorrijtarief wel een gewenste service voor de inwoners. Daarom wordt voorgesteld deze maatregelen te handhaven. Het toegankelijk maken van alle ondergrondse containers voor alle huishoudens zal aan het eind van dit jaar worden uitgevoerd. Ook stelt het college voor de extra inzet op handhaving (2 fte) die na invoering van diftar voor drie jaar vanuit de voorziening afvalstoffen is gedekt, nu structureel te maken.


 • 2019.09.12

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van zonnevelden aan de Kromhofsweg 10 (2 hectare), Allemansveldweg 150 (5,5 hectare) en Holterhofweg 270 (4,5 hectare). De zonnevelden zijn aangevraagd voor de duur van 25 jaar. De aanleg van de zonnevelden past niet binnen het bestemmingsplan. De ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van de zonnevelden heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn meerdere zienswijzen ingediend. Het college wil de realisatie van de zonnevelden mogelijk maken. De inhoud van de zienswijzen is geen aanleiding om van het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen af te zien. De gemeenteraad wordt daarom verzocht de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.


 • 2019.09.12

  Het college stelt de raad voor met ingang van 1 januari 2021 een minicontainer voor verpakkingen in te voeren en de inzamelfrequentie van de huis-aan-huis inzameling van restafval en verpakkingen te verlagen naar 1 keer in de 4 weken. Deze maatregel draagt bij aan de doelstelling van een Afvalloos Twente, te weten 50 kilo restafval per inwoner in 2030. Laagbouwbewoners kunnen kiezen welke minicontainer ze aan huis willen hebben (een 140 liter of 240 liter minicontainer) en welke stromen ze eventueel zouden willen wegbrengen. Het gaat hier om de afvalstromen restafval, verpakkingenafval, oud papier en gft-afval (m.u.v. wegbrengen). De bewoners hebben op deze manier keuzevrijheid en de verpakkingencontainer biedt veel voordelen ten opzichte van de losse zakken inzameling. De zakken worden vanaf 1 januari 2021 niet meer ter beschikking te gesteld. De afvalstoffenheffing wordt verlaagd met 1,92 euro als gevolg van dit besluit. Ingeschat wordt dat de laagbouw gemiddeld 1 keer minder gaat aanbieden waardoor zij aanvullend besparen op het variabele deel van de afvalstoffenheffing.