Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 20 april 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.04.16

  De heer Sariakçe van Denk heeft schriftelijke vragen gesteld over een urgentielijst voor statushouders. Deze vragen zijn puntsgewijs door het college van B&W beantwoord.


 • 2019.04.16

  Dhr. Brouwer van de fractie Democratisch Platform Enschede heeft vragen gesteld over de relatie tussen de Turkse overheid en president en de Islamitische Stichting Nederland (ISN ook wel Diyanet). De ISN is in samenwerking met de lokale moskeebesturen initiatiefnemer voor het realiseren van een Turks Cultureel Centrum (met moskee) aan de Kuipersdijk / Wethouder Beversstraat.
  Het College geeft in de beantwoording van de vragen aan dat een lokaal gemeentebestuur niet de mogelijkheden heeft om dit soort verbanden te onderzoeken. Het College kan dan ook geen uitspraken doen hierover. Het Rijk onderzoekt de mogelijkheden voor het vergroten van de mogelijkheden voor het Rijk en de gemeenten om de financiering van religieuze instellingen te onderzoeken. Dat heeft echter nog niet tot nieuwe wet- of regelgeving geleid. Het College ziet op dit moment geen aanleiding om de gemeentelijke medewerking aan het Turks Cultureel Centrum op te schorten.


 • 2019.04.16

  Op 20 maart 2019 zijn vragen gesteld door de heer Boersma aan de voorzitter van de Raad op grond van artikel 35 van het Reglement van Orde. De vragen gingen over de slechte bezorging van stempassen in de wijk Oikos. Ook zou in andere wijken, zoals Boekelo, Laares, Stroinkslanden, en Velve-Lindenhof in Enschede geen stempassen of 1 stempas zijn ontvangen. De burgemeester is hierover geïnformeerd en de stempassen zijn met spoed in de wijk Oikos bezorgd. Van de overige wijken zijn geen signalen ontvangen. Met het postbedrijf wordt geëvalueerd om onregelmatigheden in de toekomst tot een minimum te beperken.


 • 2019.04.16

  Het G.J. van Heekpark is eigendom van de gemeente Enschede. Het beheer is opgedragen aan een Commissie van Beheer die uit tenminste vijf leden bestaat. In verband met het aftreden van twee leden, zijn er twee nieuwe leden gezocht. Mevrouw C. van Heek is op voordracht van de nazaten van de familie Van Heek benoemd als nieuw lid. De raad wordt voorgesteld om (zoals voorgedragen door de Commissie) mevrouw C. Bruynel te benoemen tot lid van de commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark.


 • 2019.04.16

  Enschede wil als stad een goed cultureel klimaat, waaronder een sterke amateurkunstsector. Landelijk, en ook lokaal, zijn er verschillende ontwikkelingen, die van invloed zijn op de manier waarop amateurkunst in deze tijd beoefend wordt. Het gaat om landelijke ontwikkelingen zoals het veranderd belang van verenigingen, kinderen en jongeren die buiten de vereniging om kiezen voor vormen van amateurkunst en digitalisering van de samenleving waardoor ook via internet (muziek) lessen gevolgd kunnen worden. Deze ontwikkelingen waren de reden om in 2017 een onderzoek te starten over de staat van amateurkunst in Enschede. En daarbij de vraag of de huidige instrumenten die worden ingezet nog voldoen.

  Uit het onderzoek blijkt dat de amateurkunstsector wil werken aan een viertal punten om de sector te verbeteren. Deze zijn: het opstellen van een gemeenschappelijke visie, een duidelijk en eerlijke verdeling van de subsidie, meer en beter contact met de gemeente en de focus op meerjarige ontwikkeling. Deze punten zijn, samen met vertegenwoordigers van het veld, vertaald in de nieuwe subsidieverordening Amateurkunst 2020. Deze concept verordening gaat nu de inspraakprocedure in. De inbreng, die uit de inspraak komt, is input voor de definitieve verordening.


 • 2019.04.16

  Dit bestemmingsplan wijzigt een deel van het nu geldende bestemmingsplan "Boekelo 2015". De aanpassingen gaan enerzijds over het wijzigen van een deel van de maatschappelijke bestemming (waardoor er nu een tandartsenpraktijk mogelijk is) naar een woonbestemming met bouwvlak (waardoor er een vrijstaande woning gebouwd kan worden). Daarnaast wordt het bouwvlak van de maatschappelijke bestemming enigszins aangepast om te voorkomen dat de nieuwe woning op de erfgrens wordt gebouwd.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 februari tot en met 27 maart 2019 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Het college wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.


 • 2019.04.17
 • 2019.04.17

  De Klachtencommissaris is een onafhankelijk instituut voor burgers met klachten over de gemeente Enschede. Met als doel: helpen bij het oplossen van klachten van burgers en bijdragen aan het doen leren door klachten en verbeteren van de werkprocessen binnen gemeente. De verantwoordelijkheid voor een goede afhandeling van klachten en de registratie daarvan ligt bij de Klachtencommissaris. In dit verslag wordt onder andere een cijfermatig overzicht gegeven over hoeveel klachten er in het afgelopen jaar zijn binnengekomen, waar deze klachten in hoofdzaak over gingen en hoe ze zijn afgehandeld. Ook wordt aangegeven welke aanbevelingen hieruit zijn voortgekomen en welke rode draad op te maken is uit de klachten.


 • 2019.04.17

  Op basis van de Voorwaardenovereenkomst is de instemming van de gemeente vereist voor een statutenwijziging van zowel FC Twente als de Stichting FC Twente.
  In een eerder stadium (19 maart 2019) heeft het college gedeeltelijk goedkeuring verleend aan een wijziging van de statuten van FC Twente en gedeeltelijk goedkeuring onthouden. Dat laatste betrof de bepalingen over een uitgifte van aandelen en het beheren ervan. Met het raadsbesluit van 8 april 2019 over het Herstructureringsplan FC Twente is duidelijk geworden hoe de financieringsstructuur van FC Twente wordt: de gemeente zal niet deelnemen in het kapitaal van FC Twente. Met het bereiken van overeenstemming over de deelname aan het herstructureringsplan is ook invulling gegeven aan een motie van de raad, waarin goedkeuring van dit deel van de statuten is gekoppeld. Na goedkeuring kan FC Twente overgaan tot de aanstelling van een rechtspersoon tot bestuurder, kan een Commissaris op voordracht van Noabers worden benoemd en kunnen Noabers een noodzakelijke kapitaalinjectie doen in FC Twente door het verkrijgen van aandelen in FC Twente.
  Voor wat betreft de Stichting FC Twente 65 is van belang dat wordt geborgd dat de Stichting haar meerderheid in het (aandelen)kapitaal in FC Twente niet kan verkopen dan na goedkeuring van de gemeente. Dat was ook een voorwaarde van de gemeente om deel te nemen aan het herstructureringsplan.


 • 2019.04.18
 • 2019.04.18

  Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Voor de uitwerking van de afspraken wordt een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Aan vijf tafels zijn afspraken gemaakt: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik en elektriciteit. Een belangrijk deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord ligt in de regio’s, door het opstellen van een Regionale Energiestrategie.(RES). Bij de ontwikkeling van de RES bepalen provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties welke bijdrage zij samen kunnen leveren aan de doelstellingen van het landelijke klimaatakkoord: voor opwek duurzame energie (elektriciteit) en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.) Bestuurders in Twente kiezen voor een gezamenlijke aanpak van de Energiestrategie Twente waarin we voortbouwen op bestaande lokale en regionale initiatieven. De hoofdlijnen van het proces om te komen tot een Regionale Energie Strategie zijn in de Startnota Energiestrategie Twente vastgelegd, die nu ter consultatie wordt voorgelegd.
  Na de ondertekening van het klimaatakkoord zal de startnota ter vaststelling aan de 14 raden worden aangeboden.