Besluiten College van B&W

dinsdag 14 september 2021 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  Dhr. Kort van GroenLinks heeft vragen gesteld over opvang asielzoekers n.a.v. oproep kabinet aan gemeenten. Het College heeft deze beantwoord.


 • -

  Op 20 augustus 2021 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de fractie PVV inzake
  Mantelzorg. Waardering helpt mantelzorgers om de hulp die zij bieden langer vol te houden. Gemeenten hebben de plicht mantelzorgers die waardering aan te bieden. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning.
  Het college van B&W geeft antwoord op gestelde vragen hieromtrent.


 • -

  Technology Base is één van de toplocaties voor versterking van de regionale economische ontwikkeling. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede zijn allebei voor de helft deelnemer in Technology Base. De colleges van Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel en Burgemeester & Wethouders (B&W) van Enschede hebben besloten de voortgang van de ontwikkeling van Technology Base vervroegd te evalueren. Het college van B&W heeft de aanpak van de evaluatie vastgesteld. Ook heeft het college ingestemd met de inhoud van een brief waarin ze de gemeenteraad informeert over de aanpak van de evaluatie.
  Er zijn twee aanleidingen voor die evaluatie. Allereerst is de bestuursovereenkomst tussen Overijssel, het Rijk en Enschede over de ontwikkeling van Technology Base per 1 januari jl. afgelopen. In die overeenkomst maakten de drie partijen afspraken over ieders rol bij de herontwikkeling van het voormalige militaire vliegveld Twenthe. De colleges willen de resultaten van de evaluatie te gebruiken om nieuwe afspraken te maken over de bestuurlijke samenwerking. De tweede aanleiding is de achterblijvende resultaten bij de ontwikkeling van zowel het bedrijvenpark aan de noordkant van het vliegveld als de ontwikkeling van het vliegveld zelf.
  Op 30 augustus jl. hebben de college van GS en B&W met elkaar gesproken over de aanpak van die evaluatie. De uitkomst is dat de evaluatie gaat zich richten op 1) de samenwerking tussen de deelnemers tot dusverre en 2) het resultaat van de ontwikkeling van de woonparken, de vrijetijdsvoorzieningen, de nieuwe natuur, het vliegveld en het bedrijvenpark. Met als doel te leren van het verleden en uit te vinden of de huidige koers nog steeds de goede is.


 • -

  Het College van B&W heeft besloten om een subsidie te verstrekken van € 20.000,- aan Het Fort Enschede. Het Fort is er voor kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar die in sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen opgroeien. Het Fort heeft als doel om kinderen die opgroeien in armoede positief te stimuleren, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot stabiele en zelfredzame volwassenen. Kinderen moeten een grotere kans krijgen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Het Fort voorziet daarin en start dit najaar in Enschede Zuid.
  Zoals ook binnen het coalitieakkoord aangegeven hebben kinderen en jongeren de warme aandacht van het College. Ook in de kadernota ‘Rondkomen met je inkomen’ en de strategie Kansengelijkheid is als één van de hoofddoelen genoemd: ‘het toekomstperspectief van jeugd en jongeren te verbeteren’. We willen gelijke(re) kansen. In de kadernota is daarvoor o.a. opgenomen dat we extra investeren in de empowerment van kinderen. Dit zodat kinderen beter gezien worden en beter voorbereid zijn op hun toekomst. We willen organisaties subsidiëren die activiteiten aanbieden waarmee kinderen positieve levenservaringen kunnen opdoen. Ervaringen die hun wereld verrijken en waarin zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, ongeacht het inkomen van hun ouders.


 • -

  De gemeente Enschede is een inclusieve- en regenboogstad. Waarbij we werken aan het vergroten van de sociale acceptatie, veiligheid en participatie van alle Enschedeërs met een speciale focus op de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transpersonen en mensen met een interseksuele conditie (LHBTI+).
  Het samenbrengen en coördineren van de verschillende initiatieven die worden ontwikkelend voor de lokale LHBTI+ gemeenschap zijn belangrijke doelstellingen voor het jaar 2021. Hiervoor is, in opdracht van de gemeente Enschede,
  een pride-netwerk in oprichting. Het netwerk wordt in samenwerking met de gemeente Enschede opgericht en
  gecoördineerd door antidiscriminatie organisatie Vizier. Vanuit het pride-netwerk worden verschillende activiteiten ontplooit en gecoördineerd zoals de jaarlijkse Regenboogdagen, vertegenwoordigt het netwerk de gemeenschap bij initiatieven als de Roze Zaterdag en de alliantie Gelijkspelen en brengen zij lokale partners en initiatieven, op het gebied van inclusie, samen.
  Samen met de partijen die de LHBTI+ doelgroep vertegenwoordigen, is eerder het Regenboogstad beleid vastgesteld op basis waarvan subsidies zijn aangevraagd. De LHBTI+ middelen voor 2021 van de gemeente Enschede (overeenkomend met de begroting) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden ingezet om de LHBTI+ emancipatie te vergroten. In dit voorstel wordt de feitelijke uitvoering hiervan, voor 2021, beschreven.
  De financiën worden gebruikt als voortzetting, impuls en zichtbaarheid van LHBTI+ in en voor Enschede. De
  totstandkoming van de subsidieverdeling is in meerdere gesprekken met de lokale partijen besproken. De financiering is opgesplitst in twee categorieën.
  Allereerst de ‘basis op orde’ subsidies, waarin continuïteit belangrijk is. Dit betreft bijvoorbeeld de netwerkgroepen voor LHBTI+ personen. Daarnaast worden er ‘projectsubsidies’ verstrekt voor de continuering en de organisatie van activiteiten waarvan de partijen hebben aangegeven in 2021 extra aandacht nodig te hebben. Daarbij gaat er ook een bijdrage naar de alliantie gelijkspelen om een inclusief sportklimaat te stimuleren, een project voor de roze ouderen van Enschede en een Regenboogzebrapad om de zichtbaarheid in de stad te vergroten.


 • -

  Technology Base is één van de toplocaties voor versterking van de regionale economische ontwikkeling. Het projectbureau Technology Base heeft de gemeente Enschede gevraagd het mogelijk te maken om binnen het gebied een spottershill aan te leggen. Dit is nodig omdat er bij grondwerkzaamheden binnen het gebied gronden vrijkomen die binnen Technology Base permanent een plek moeten krijgen. De gewenste locatie voor deze heuvel ligt aan de oostzijde van de voormalige luchtmachtbasis Twenthe, in de buurt van de start en landingsbaan. In eerdere beleidsnota’s en plannen is dit idee al opgenomen. Het project past echter niet in het huidige bestemmingsplan.
  Het college van B&W van Enschede is bereid mee te werken aan de aanleg van deze heuvel en van het geldende bestemmingsplan af te wijken. Tijdens de ter inzage legging van de ontwerpvergunning heeft het college één zienswijze ontvangen. Deze zienswijze heeft het college beoordeeld en de bevindingen daarvan vastgelegd in een nota van beantwoording. De conclusie daarvan luidt dat deze geen aanleiding geeft de definitieve omgevingsvergunning niet te