Besluiten College van B&W

dinsdag 25 mei 2021 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  De gemeente Enschede en de gemeente Hengelo sluiten een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer Hof te Twekkelo B.V. tot het ontwikkelen van een nieuw landgoed. Het beoogde landgoed (ca 20 hectare groot) is gelegen in Twekkelo en omvat gronden zowel in de gemeente Hengelo als in de gemeente Enschede. De gronden in het landgoedontwikkelplan zijn geconcentreerd rond het erve Den Haimer en de gronden ten zuiden van De Zuivelhoeve.
  De uitgangspunten van de landgoedontwikkeling zijn uitgewerkt in het bij de overeenkomst behorende inrichtingsplan Landgoedontwikkelplan Hof te Twekkelo. De initiatiefnemer saneert – kort gezegd - op drie locaties woningen en/of bijgebouwen. In Enschede is dat op erve Den Haimer. Hier komen een nieuwe woonboerderij en schuurwoning en wordt de bestaande schuilkerk (Rijksmonument) gerestaureerd. Daarnaast draagt de initiatienemer zorg voor het omvormen van 7 hectare landbouwgrond naar nieuwe natuur en de investering in en herstel van landschapselementen, zoals de aanleg en versterking poelen, het planten van fruitbomen, het versterken van een houtwal, het planten van een solitaire boomgroep, het versterken van het bosperceel en de aanleg van een nieuw wandelpad. Daarnaast wordt ook het Dorpsplein Usselo heringericht. Dit maakt compensatie in de vorm van nieuwbouw mogelijk.
  Het betreft hier een intergemeentelijke gebiedsontwikkeling. Het project past binnen de regeling Nieuwe landgoederen in samenhang met de Regeling Rood voor Groen conform de Gids Buitenkans 2014 van de gemeente Enschede en het beleidskader Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van de gemeente Hengelo (vastgesteld door de gemeenteraad op 4 november 2014). Het College heeft besloten conform artikel 55 Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de anterieure overeenkomst met bijlagen voor de duur van drie jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. In de anterieure driepartijen- overeenkomst liggen de randvoorwaarden en uitgangspunten vast, alsmede de rechten en verplichtingen met betrekking tot de ontwikkeling, realisering, beheer en onderhoud van het Landgoed Hof te Twekkelo alsmede ook het verhaal van de kosten die gepaard gaan met de herziening van het bestemmingsplan.


 • -

  Met het nemen van dit besluit wordt het mogelijk om betaald parkeren in te voeren in enkele straten binnen de singels. Invoering van betaald parkeren is mogelijk nu via een enquête blijkt dat een meerderheid van de respondenten het voorstel daartoe ondersteunt. Of, zoals in het geval van de nieuwbouw in de Robsonstraat en de straten van het Janninkkwartier, dit vooraf met de toekomstige bewoners reeds is afgesproken.


 • -

  De heer Arjan Brouwer (Democratisch Platform Enschede) heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkeling van OZB in Enschede, mede in relatie tot impact van Corona. Deze vragen worden hierbij beantwoord.


 • -

  Op 21 april 2021 zijn bij de raadsgriffie vervolgvragen binnengekomen van de heer Jelle Kort van de fractie Groen Links en van mevrouw Rienke Hofman van de fractie PvdA, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde, over de "vaste klanten van de WNNO".
  Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt deze vragen conform bijlage.


 • -

  De heer Versteeg (Groep Versteeg) heeft schriftelijke vragen gesteld voor een na-corona visie document. Deze vragen worden hierbij beantwoord.


 • -

  Als aan de inkomensnormen wordt voldaan, dan is de schuldhulpverlening en de kosten van budgetbeheer voor de inwoner gratis. De kosten voor zowel schuldsanering, als budgetbeheer worden door de gemeente Enschede aan de Stadbank betaald. De kosten voor schuldsanering (schuldhulpverlening) en de diverse vormen van budgetbeheer zijn ongeveer 2,4 miljoen euro op jaarbasis.


 • -

  Het kabinet heeft afgelopen winter extra middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten, om jongeren en jongvolwassenen (12-27 jaar) meer perspectief te bieden in coronatijd. Eind maart werd duidelijk hoeveel elke gemeente precies zal ontvangen. Daarom zet het College nu in op besteding van dat budget.
  Het merendeel van de middelen wordt besteed aan ontmoetingsplekken voor jongeren en activiteiten om te chillen, sporten en bewegen - waar de coronaregels dat toelaten. Daarnaast zet het College middelen in voor uitbreiding van het aanbod van preventieve en lichte psychologische hulp. Tenslotte houdt het College een post onvoorzien voor effecten later dit jaar.


 • -

  Voor de percelen Holterhofweg 255 en 255A heeft de gemeente het bestemmingsplan “Holterhofweg 255-255A” gemaakt. Met dit bestemmingsplan wordt de bestemming ‘Agrarisch’ aan de Holterhofweg 255 gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen’. Het agrarische bedrijf op dit perceel wordt gestopt.
  Het perceel Holterhofweg 255A heeft al de bestemming ‘Wonen’. De eigenaren willen de bestaande woning slopen en een nieuwe woning (deels) buiten het bouwvlak terugbouwen. De nieuwe woning schuift hiermee enkele meters in westelijke richting. Voorliggend bestemmingsplan zorgt voor een verschuiving van het bestemmingsvlak en bouwvlak voor deze woning.


 • -

  Eind april heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het nader voorlopige Macrobudget 2021 voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie bekend gemaakt. Het totale Macrobudget 2021 is naar beneden bijgesteld.
  De gemeente Enschede ontvangt ruim 800.000 euro minder. Het nader voorlopige budget is vastgesteld op 97,1 miljoen euro.
  De verwachting op dit moment is dat we voor 2021 net uit kunnen komen met het ons toegekende nader voorlopige budget; op dit moment (peildatum 30 april 2021) zien we een lichte daling van het bijstandsvolume (van -0,64% verwacht). Ten opzichte van het landelijk gemiddelde doen wij het daarmee net iets beter.
  De taakstelling ‘BUIG binnen rijksmiddelen’ voor 2021, zoals opgenomen in de Zomernota 2019, wordt daarmee gerealiseerd.
  De onzekerheid over het definitieve budget en het resultaat blijft bestaan. De verwachting is dat het nader voorlopige budget wel dichter bij het uiteindelijke definitieve budget voor 2021 zal liggen, maar duidelijkheid over de daadwerkelijke hoogte van het budget komt er pas bij de definitieve vaststelling van het Macrobudget in oktober. Verder zal ook het verwachte toegenomen beroep op een uitkering door Corona in Enschede pas in de loop van het jaar beter zichtbaar worden.


 • -

  Nu de COVID-crisis haar einde nadert, wil de Gemeente Enschede de inwoners van Enschede stimuleren om zo snel mogelijk uit de economische en maatschappelijke crisis te komen. Het college stemt in met het Fonds Wederopbloei en legt het aan de raad ter besluitvorming voor.. Initiatiefnemers kunnen via een pitch hun plannen voorleggen aan een stadsjury. Deze stadsjury komt met een bindend advies aan het college.


 • -

  Het voordelige jaarrekeningresultaat bedraagt 10,1 miljoen euro. Dit is 1,2 % van de totale begroting. Het positieve resultaat is vooral het gevolg van uitgestelde werkzaamheden door de pandemie en van incidentele meevallers. Tegelijkertijd is er veerkracht getoond, is de dienstverlening doorgegaan en is er veel werk verzet in en voor de stad. Ondanks dit voordelige resultaat is er de komende jaren nog steeds een fors tekort in het middelenkader. Het realiseren van de taakstellingen is voorwaarde om een positief structureel saldo te behouden. Dit is belangrijk omdat de provincie dit gebruikt om te bepalen welke vorm van toezicht op de gemeente van toepassing is. Financieel strak sturen blijft daarmee nodig om de begroting meerjarig in balans te houden.
  Door het positieve jaarresultaat 2020 neemt de algemene reserve van de gemeente toe tot 86,7 miljoen euro en komt de weerstandsratio tijdelijk uit op 2,3. Zoals benoemd zijn de komende jaren nog forse tekorten begroot waardoor de ratio al snel weer zal dalen naar ongeveer 1,6. Dat is nog uitgaande van de aanname dat het Rijk 300 miljoen euro aan het gemeentefonds toevoegt voor jeugdhulp. Het Rijk moet daarover nog beslissen. Enschede kende in 2020 opnieuw een fors tekort op jeugdhulp.


 • -

  Op 10 oktober 2018 is aan Kronos Solar een vergunning afgegeven voor de duur van 25 jaar voor een zonnepark langs de N35, aan de Schukkinkweg. Kronos heeft moeten wachten met de aanleg van het zonnepark in verband met een nieuwe kabelaansluiting op een hoogspanningsstation. De techniek heeft sindsdien niet stilgestaan. Kronos wil het zonnepark nog steeds realiseren, maar volgens de huidige stand der techniek. Om op korte termijn aan de beoogde ondergeschikte afwijkingen mee te kunnen werken is eerst een tijdelijke omgevingsvergunning voor de duur van 10 jaar verleend. De gemeenteraad wordt hier per brief over geïnformeerd.


 • -

  Centrumkwadraat is het hart van de stedelijke vernieuwing in het Centrum van Enschede. Doel van Centrumkwadraat is een stedelijk werk- en woongebied te creëren voor het aantrekken en vasthouden van talent, de bereikbaarheid van banen te vergroten en te zorgen voor een bruisende binnenstad. Met het openen van deze grondexploitatie wordt een aanzet gegeven voor de realisatie van het gemeentelijke programma binnen de 1e fase van Centrumkwadraat. Dit betreft de realisatie van circa 350 woningen, 4.300 m2 bvo voorzieningen en 3.500 m2 bvo werken in het gebied tussen het spoor en de Molenstraat/Hengelosestraat.
  Vanuit het Rijk is in het kader van de Woningbouwimpuls een subsidie voor de 1e fase Centrumkwadraat toegekend van 3 miljoen euro. De Provincie Overijssel heeft op basis van het stadsarrangement een bijdrage voor de herinrichting van het Stationsplein toegekend van 1 miljoen euro.


 • -

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisering van een 2-onder-1-kapwoning op het perceel Broekheurnerweg 26-28. Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan. Wij willen meewerken aan de uitvoering van het bouwplan door een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. Om de vergunning te kunnen verlenen is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. Op 14 december 2020 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Die verklaring en het ontwerpbesluit zijn ter inzage gelegd. Tegen het ontwerpbesluit is een zienswijze ingediend. Een groot deel van de argumenten uit de zienswijze zijn weerlegd in bijgaande Nota. Een klein aantal argumenten heeft geleid tot aanpassing en uitbreiding van de ruimtelijke onderbouwing. De zienwijze geeft geen aanleiding om de procedure te staken.
  De gemeenteraad wordt voorgesteld de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.


 • -

  Begin februari dit jaar is er veel sneeuw gevallen in Enschede. Dat gaf veel pret en plezier, maar leverde ook veel problemen op voor het voetgangers-, fiets- en wegverkeer. Er is een evaluatie met verbeterpunten opgesteld over de gladheidbestrijding tijdens en na de sneeuwperiode van 7 t/m 10 februari. De evaluatie geeft een weerslag van de uitvoering en toelichting op de probleempunten en verbeterpunten. De verbeterpunten zorgen ervoor dat we beter voorbereid zijn om de uitvoering en de communicatie effectiever en beter vorm te geven bij toekomstige extreme situaties.


 • -

  In opdracht van de rekenkamercommissie heeft onderzoeksbureau CAB een onderzoek uitgevoerd naar het Nieuw Enschedees Welzijnsbeleid (NEW). Het is een evaluatie van zowel de doelmatigheid als doeltreffendheid van het NEW beleid. De rekenkamercommissie komt tot de conclusie dat het welzijnsbeleid werkt, maar ook kraakt. Ze trekt een aantal conclusies en geeft een aantal aanbevelingen. Het college herkent het geschetste beeld en neemt alle aanbevelingen over. In het rapport staan bevindingen die we direct kunnen meenemen bij het proces van de doorontwikkeling van de toegang waarin we de wijkwijzer en de sociale basis(infrastructuur) gaan versterken. Daarnaast gaan we zelf nog een evaluatie naar doelmatigheid uitvoeren om lessen te leren van de ervaring die we met de uitvoering van het NEW beleid hebben opgedaan. Over het onderzoek van de rekenkamer en de evaluatie naar doelmatigheid gaan we graag met de raad in gesprek.


 • -

  Politieke ambtsdragers moeten hun neveninkomsten opgeven en deze mogen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Gebeurt dit wel, dan moet dit worden verrekend. In het kader hiervan heeft de gemeente Enschede advies ingewonnen bij het Rijk over de neveninkomsten van de ambtsdragers over het jaar 2020. Nu moet er worden besloten om dit advies al dan niet over te nemen.


 • -

  In 2020 is het beleid ten aanzien van kamerverhuur geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat aanpassing van regels noodzakelijk is, omdat de puur getalsmatige toetsing van vergunningaanvragen voor nieuwe kamerverhuur,  onvoldoende rekening houdt met andere aspecten in een buurt die van invloed zijn op de leefbaarheid.
  Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten de beleidsregel ‘Onzelfstandige bewoning Enschede 2021’ vast te stellen en de gemeenteraad voor te stellen het ‘voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning 2021’ vast te stellen. Hiermee is het mogelijk om medewerking te verlenen aan nieuwe kamerverhuur als wordt voldaan aan voorwaarden en wordt voorkomen dat nieuwe kamerverhuurpanden worden gerealiseerd waar dit uit het oog van leefbaarheid niet gewenst is.


 • -

  In 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe – Midden vastgesteld. De Raad van State heeft in 2019 alle bestemmingsplannen in Nederland vernietigd die waren gebaseerd op basis van de landelijke regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het bestemmingsplan Midden was ook op de PAS gebaseerd en is dus door de Raad van State in 2019 vernietigd. Daarom is voor de Voormalige Vliegbasis Twenthe – Midden een nieuw ontwerp bestemmingplan gemaakt. Het nieuwe bestemmingsplan gaat over de nieuwe natuur van circa 135 hectare, circa 50 hectare evenemententerrein en de bestaande radarinstallatie van Defensie.
  Voor dit ontwerp bestemmingsplan zijn de eerder vastgestelde gemeentelijke en provinciale kaders niet gewijzigd. Het nieuwe bestemmingsplan is op het punt van de stikstofdepositie wel veranderd. De stikstofdepositie is op nul uitgekomen door het nemen van een aantal maatregelen. De belangrijkste zijn:
  • het opkopen van zogenaamde stikstofrechten door de exploitant van het evenemententerrein,
  • het ontlasten van natura 2000 gebied Lonnekermeer door het verkeer van en naar het evenemententerrein naar de provinciale weg N733 te leiden (via de Oude Deventerweg en niet via de Vliegveldweg),
  Voor het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling is een aantal publiekrechtelijke procedures nodig. Dit zijn via de gemeente als bevoegd gezag het bestemmingsplan voor het hele gebied, de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor het evenemententerrein en een verkeersbesluit voor de afwikkeling van het verkeer van en naar het evenemententerrein. Via de provincie Overijssel als bevoegd gezag loopt een aanvraag vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming, aangevraagd door de exploitant van het evenemententerrein.
  De gemeenteraad heeft op 28 september 2020 besloten om de procedures voor het bestemmingsplan te coördineren. Door dit coördinatiebesluit worden alle ontwerpbesluiten gelijktijdig ter inzage gelegd. Dit besluit ziet erop toe dat het ontwerp bestemmingplan, ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu en het ontwerp verkeersbesluit ter inzage te leggen. Iedereen kan zijn of haar zienswijzen kenbaar maken.