Besluiten College van B&W

dinsdag 23 april 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:
G.O. van Veldhuizen

Agendapunten

 • -

  Als gemeente hebben we ons aangemeld voor deelname aan het landelijke actieprogramma 'Kansrijke Start'. Met dit actieprogramma zet het ministerie van VWS in op een goede start voor ieder kind. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte is van cruciaal belang voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling. Met dit actieprogramma bundelen rijk, gemeenten, belangenorganisaties, beroepsgroepen, zorgverzekeraars en kennisinstituten de krachten.

  Zo worden lokale coalities opgezet die ketenafspraken realiseren met alle organisaties die een rol spelen bij de geboorte. Daarnaast komt er een meerjarige, landelijke campagne die mensen helpt de weg te vinden naar hulp of zorg. Voor professionals wordt in samenwerking met kennisinstituten een kennisprogramma over de eerste duizend dagen ontwikkeld. Ook wordt geïnvesteerd in vakmanschap van professionals, zodat zij zich bewuster worden van medische en sociale risicofactoren.

  In Enschede starten we met laten uitvoeren van onderzoek door Erasmus MC, ‘Healthy Pregnancy 4 All’. Een onderzoek om te komen tot een transitieagenda; een agenda die een analyse bevat over de huidige staat van de lokale aanpak rondom het thema Gezonde Start, alsmede een toekomstbeeld over de ambities van onze gemeente. Op die manier kunnen we abstracte visies en doelen omzetten in gerichte, concrete acties en coalities.


 • -

  Het huidige beleid voor reclame in de openbare ruimte is verouderd. Nieuwe vormen van reclame zoals de opkomst van digitale reclameschermen maken het wenselijk het huidige reclamebeleid tegen het licht te houden en aan te passen.


 • -

  Naar aanleiding van het recente besluit van de minister van OC&W om het experiment met de flexibele schooltijden met ingang van schooljaar 2020-2021 stop te zetten, heeft fractielid M. Jeliazkova (D66) vragen gesteld.

  Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen door middel van de bijlage.


 • -

  Het college van B&W informeert de raad per brief over een last onder dwangsom die het Staatstoezicht op de Mijnen heeft opgelegd aan de drie zoutwinningsbedrijven in Nederland, waaronder Nouryon.
  De reden van de last onder dwangsom is dat de bedrijven niet beschikken over een veiligheidsrapport dat aantoont dat dieselolie veilig gebruikt kan worden als mijnbouwhulpstof. De drie bedrijven gebruiken dieselolie bij de zoutwinning om de vorm van de zoutholtes te kunnen sturen om daarmee bodemdaling te voorkomen. De last onder dwangsom betekent dat zij vanaf 1 september 2019 geen dieselolie meer mogen gebruiken als hulpstof bij de zoutwinning, tenzij zij voor die tijd een deugdelijk veiligheidsrapport kunnen overleggen en daarmee voldoen aan de Europese REACH-verordening. Voor iedere week dat zij in overtreding zijn, geldt een dwangsom van 55.000 euro met een maximum van 550.000 euro.


 • -

  Het college van burgemeester en wethouders legt met de collegeverklaring ENSIA verantwoording af over informatieveiligheid inzake DigiD en Suwinet over 2018. Bij de verklaring zijn zowel de bevindingen van de IT auditor als de verbeterstappen van het college gevoegd. Daarnaast legt het college verantwoording af over het gebruik van de basisregistraties BAG en BGT.


 • -

  De provincie Overijssel houdt toezicht op verschillende domeinen waarop de gemeente actief is. Dit zijn de domeinen Financiën, omgevingsrecht (vergunningen, toezicht en handhaving), Ruimtelijk ordening en archiefbeheer. Hiervoor stelt de provincie ieder jaar vast hoe zij het toezicht uitoefenen en wordt er een beoordeling gegeven hoe de gemeente de verschillende taken uitvoert. Het vastgestelde toezichtsbeeld voor 2019 is groen.


 • -

  Samen met o.a. Saxion, de Universiteit Twente en regiogemeenten (die ook willen deelnemen) maakt de gemeente Enschede haar interesse kenbaar om in aanmerking te komen voor het schrijven van een voorstel voor een onderzoek naar de effectiviteit van de Vroeg Eropaf aanpak. Dit in reactie op een oproep zoals uitgezet door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. We willen een onderzoeksvoorstel indienen op het onderdeel “evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies”, binnen het thema schulden en armoede.


 • -

  Elk kwartaal legt het rentecomité verantwoording af aan het college over de gedane transacties. In het 1e kwartaal van 2019 zijn de limieten voor het opnemen van netto-vlottende schuld, vaste schuld en doen van uitzettingen niet overschreden.


 • -

  Op 31 oktober 2016 is het actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen vastgesteld in de raad. In het actieprogramma zijn voor vijf thema’s ambities en actiepunten opgesteld voor de periode 2016-2019. Een toezegging uit dit voorstel is een halfjaarlijkse update.


 • -

  Het bestemmingsplan wijzigt een deel van het bestemmingsplan "Beekwoude" van een maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming. De maatschappelijke bestemming was in eerste instantie bedoeld voor bijvoorbeeld een fysiopraktijk. Omdat dergelijke voorzieningen al elders in de wijk zijn geland, kan deze bestemming komen te vervallen.

  Het ontwerpbestemmingsplan “Beekwoude-Bergvennenhoek” heeft vanaf 21 februari tot en met 3 april 2019 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad kan nu voorgesteld worden het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


 • -

  In verband met een aanvraag voor een bestemmingsplanherziening voor een woningbouwproject op de voormalige NRO-locatie aan de Perikweg 97 is een nieuw bestemmingsplan “Perikweg 97” opgesteld. Het plangebied betreft de locatie waar tot voor kort de Nederlandse Reisopera (NRO) was gevestigd in de gebouwen van de voormalige textielfabriek BATO. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 43 eengezinswoningen mogelijk, waarbij 8 van deze woningen zullen worden gerealiseerd met een CPO-constructie (CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De welstandsaspecten met betrekking tot het genoemde bestemmingsplan zijn geregeld in het beeldkwaliteitplan “NRO-locatie. Beeldkwaliteit”. Met de Wijziging 101 van de Welstandsnota Enschede “Bouwen aan identiteit” wordt dit beeldkwaliteitplan juridisch geborgd als onderdeel van de welstandsnota.

  Het ontwerpbestemmingsplan “Perikweg 97” heeft vanaf 31 januari tot en met 14 maart 2019 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn drie zienswijzen ingediend, welke geen aanleiding geven het plan niet of gewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad kan nu voorgesteld worden het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


 • -

  Voorliggend wijzigingsplan wijzigt een deel van het bestemmingsplan “Laares 2014”. In dit bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de bouw van maximaal 35 woningen in het plangebied. Initiatiefnemer heeft een plan ontwikkeld met 30 woningen. Om het stedenbouwkundige plan uit te voeren is het ook noodzakelijk toepassing te geven aan een wijzigingsbevoegdheid om bouwvlakken aan te passen. Daarnaast wordt aan het zuidelijke deel van het plangebied de welstandscategorie “Dorpse linten” toegekend.


 • -

  De woonopgave in Enschede is volop in ontwikkeling. Enschede zet als de kennisstad in High Tech regio Twente in op een groei richting 170.000 inwoners. Eerste inzet is om met een hoogstedelijk woonmilieu in en rond het centrum van de stad de aantrekkingskracht op talent te vergroten. En tegelijk talent vast te houden door ook buiten de binnenstad in een aantrekkelijk woonaanbod te voorzien. Daarnaast zijn er andere grote uitdagingen voor het stedelijke woonbeleid. Het streven naar een inclusieve stad vraagt om een passend aanbod van woningen en voorzieningen voor inwoners met een zorg en/of ondersteuningsvraag. De verduurzaming van de woningvoorraad en de verbetering van het woon- en leefklimaat door het tegengaan van hittestress en wateroverlast (klimaatadaptatie) vragen ook aanzienlijke investeringen. Het zijn grote opgaven waaraan alleen in hechte samenwerking met inwoners en partners, waaronder de woningbouwcorporaties en private partijen, invulling kan worden gegeven. In de gemeentelijke woonvisie worden de thema’s uitgewerkt en wordt een beeld gegeven van de wijze waarop we aan deze woonopgaven gaan werken.