Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 18 januari 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.01.14

  Het ambitiedocument Centrumkwadraat geeft een beeld hoe het gebied er over ongeveer 15 jaar uit zou kunnen zien. Het is een beeld van de ambities, de wensen van de gemeente voor het gebied om daarmee Enschede sociaal en economisch sterker te maken. In de komende jaren gaan we met bewoners, eigenaren en anderen in gesprek om te kijken of we samen die ideeën en ambities kunnen waarmaken.


 • 2020.01.14

  De Raad heeft op 15 december 2014 de Maatregelverordening vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat er bij het niet verschijnen (zonder tijdig af te melden) op uitnodigingen (w.o. bij de DOEN beurzen) een maatregel van 40% voor de duur van 1 maand wordt opgelegd. Het is niet aan medewerkers van de gemeente om op eigen initiatief af te wijken van regels die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De verwachting is dat de aangepaste Maatregelenverordening begin 2020 door het college aan uw raad wordt voorgelegd.

  De vraagsteller refereert aan het artikel de Tubantia van 14 december 2019 waar een casus wordt beschreven van een mevrouw die zonder melding niet is verschenen voor een bijeenkomst van de DOEN beurs. Deze mevrouw heeft een korting van 40% op haar uitkering gekregen van een maand.


 • 2020.01.14

  Het raadslid André Boersma (PVDA)heeft op 9 december 2019 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 over de vrijwillige brandweer. Deze vragen zijn door het college beantwoord.


 • 2020.01.14

  De heer Brouwer van DPE heeft het college raadsvragen gesteld over het begeleid wonen van jongeren op de Noorderhagen 12. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld en aan de raad gestuurd.


 • 2020.01.14

  De heer Elferink van de fractie PVV heeft schriftelijke vragen gesteld inzake diftar – bijplaatsing Van Leeuwenhoekstraat / Oostveenweg + Asbestdump Usselo. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2020.01.14

  In het stadserf geldt een geslotenverklaring voor alle verkeer. Tussen 7.00 en 11.00 uur zijn zogenaamde venstertijden ingesteld. Verkeer mag dan de binnenstad inrijden om te laden en te lossen. Sinds september 2019 zijn de bollards (beweegbare fysieke palen) vervangen door bebording met daarbij camerahandhaving. De heer Elferink heeft vragen gesteld over de bebording in het stadserg. Hij stelt dat de bebording niet correct is en dat een aantal andere onderdelen niet juist zijn.

  We beantwoorden de vragen met de strekking dat de veronderstelde onjuistheden niet kloppen. Het instellen van het camerahandhavingssysteem is een zorgvuldig doorlopen proces in samenwerking met de politie en het Parket CVOM. Daarom vinden wij dat de bebording zoals deze er nu staat en zoals de verschillende processen zijn geregeld, juist zijn.


 • 2020.01.14

  Voor het beoordelen van ruimtelijke initiatieven wordt een quick scan ruimtelijke initiatieven gehanteerd (ook wel Stedelijk kompas genoemd). Hierin staan de uitgangspunten vanuit verschillende domeinen (wonen, economie, welzijn, ruimtelijke kwaliteit, potentie en duurzaamheid) waarop een initiatief wordt beoordeeld. Ook initiatieven rondom wonen met zorg worden op grond van deze quick scan beoordeeld. Het wonen met zorg heeft zich de afgelopen jaren echter sterk ontwikkeld, waardoor (landelijk) nieuwe vormen van wonen met zorg en begeleiding zijn ontstaan. Gelet op die ontwikkeling worden in dit voorstel de uitgangspunten van de quick scan mbt het onderdeel welzijn geactualiseerd.
  Onderdeel van deze herijking is een nieuwe vragenlijst Wonen en Zorg 2019. Op grond van de vragenlijst en de toelichting die de initiatiefnemers hierop geven, wordt beoordeeld of hun activiteit onder de functie Wonen of Maatschappelijk valt.


 • 2020.01.14

  Met de vaststelling van het bestemmingsplan “Lasonder Zeggelt 2018” is foutief het paraplubestemmingsplan “Onzelfstandige Bewoning Enschede” (enkele maanden ervoor vastgesteld) overschreven zonder dat met het paraplubestemmingsplan rekening is gehouden. Met onderhavig bestemmingsplan wordt de fout herstelt, zodat voor de woonwijk Lasonder Zeggelt eenzelfde planologische regeling ten aanzien van onzelfstandige bewoning geldt als voor de rest van (de bebouwde kom van) Enschede. Het bestemmingsplan "Onzelfstandige Bewoning Lasonder-Zeggelt" weerhoudt het oprichten van onzelfstandige bewoning. Afwijken hiervan is mogelijk indien wordt voldaan aan de beleidsregel “Onzelfstandige bewoning Enschede”. Deze beleidsregel kent op dit moment een stand-still.

  Van onzelfstandige bewoning is sprake als 3 of meer bewoners in één huis wonen met gezamenlijk gebruik van kook- en wasgelegenheid en / of toilet waarbij de bewoning niet als één afzonderlijk huishouden kan worden beschouwd. Regulering van onzelfstandige bewoning vindt plaats om concentratie op buurt- en straatniveau te voorkomen.


 • 2020.01.15

  Jaarlijks wordt er een krediet aangevraagd voor de mobiliteitsprojecten. Op basis van deze lijst worden de mobiliteitsprojecten opgestart. Het kader voor deze projecten is de vast te stellen mobiliteitsvisie. Het College wil graag zo snel mogelijk aan de slag met de belangrijkste opgaven en stelt dan ook voor om krediet beschikbaar te stellen voor onder andere:
  • het opstarten van de studie om Enschede-Oost/ Glanerbrug beter te ontsluiten;
  • het opstarten van het participatieproces rondom Noord West Enschede;
  • het verder bouwen aan ons fietsnetwerk;
  • de doorstroming op de Singels;
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  • het uitvoeren van maatregelen uit wijkverkeersplannen.
  De dekking van de projecten komt voor ruim de helft voort uit opgehaalde provinciale subsidies en Rijksbijdragen. Met 2.6 miljoen eigen middelen maken we bijna 7 miljoen aan projecten mogelijk. Een mooi resultaat.


 • 2020.01.15

  Het huidige kwijtscheldingsbeleid van gemeente Enschede, als het gaat om schulden die ontstaan zijn bij de uitvoering van de Participatiewet, is gebaseerd op de volgende grondbeginselen: misbruik mag niet lonen; iedere vordering moet in principe volledig worden terugbetaald en in individuele situaties is maatwerk mogelijk. Bij schulden zijn er twee “soorten” schulden, te weten:

  • Schulden die niet zijn ontstaan door schending inlichtingenplicht
   De hoofdregel is dat op verzoek van belanghebbende kan het College geheel of gedeeltelijk afzien van verdere terugvordering als de belanghebbende gedurende 3 jaar naar vermogen op de schuld heeft afgelost.

  • Schulden die zijn ontstaan door schending inlichtingenplicht
   Overeenkomstig met de Participatiewet kunnen fraudeschulden, waarop 10 jaar naar vermogen is afgelost, onder een aantal voorwaarden worden kwijtgescholden.

  Met het nieuwe beleidskader Armoede, inkomen en schulden komt het College met voorstellen voor het nieuwe kwijtscheldingsbeleid voor schulden in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. De Raad kan dan een integrale afweging maken ten aanzien van alle voorstellen van het nieuwe beleidskader.

  Aanleiding voor het stellen van vragen aan het College was: de gemeente Arnhem in het nieuws met een aantal maatregelen die zij per 1 januari 2020 nemen om het schuldenproblematiek in hun stad te verminderen.


 • 2020.01.15

  Brief aan Raad - Inzet camera's fietstunnels en beantwoording vragen.


 • 2020.01.15

  Naar aanleiding van de motie “Zero Emissie binnenstad distributie” zoals aangenomen op 9 juli 2019 is een project gestart om te komen tot een aantal te scenario’s om in 2025 te komen tot zero emissie binnenstadsdistributie. De eerste stap hierin is het opstellen van een actieplan met daarin een aantal scenario’s om in 2020 met de gemeenteraad te bespreken. Dit actieplan wordt in het tweede kwartaal van 2020 verwacht.


 • 2020.01.16

  In 2016 is de Communicatievisie vastgesteld, met een uitvoeringsplan voor de periode tot 2018. De evaluatie van deze visie is in april 2018 aan de Raad aangeboden. Op basis daarvan en op basis van het Enschede Akkoord, het coalitieakkoord en de dienstverleningsvisie ‘Enschede zorgt dat het klikt’ is de visie bijgesteld. De geactualiseerde Communicatievisie is korter en krachtiger en het feit dat voor goede externe communicatie goede interne communicatie cruciaal is heeft een prominentere plek gekregen. De Communicatievisie laat zich vertalen in vier lijnen waarop we onze inzet richten. Dat zijn ook toetsstenen voor de keuzes die we maken in het contact met elkaar en met inwoners.
  Deze vier lijnen zijn:
  • Optimale informatievoorziening en dienstverlening,
  • Dialoog en participatie,
  • Be good and tell it (trots zijn en dat uitdragen),
  • Buiten winnen is binnen beginnen
  De Communicatievisie moet er aan bijdragen dat de gemeente zo goed mogelijk communiceert met inwoners en partners, optreedt als één gemeente en helpen bij de uitvoering van het Enschede Akkoord.