Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 18 april 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.04.14

  Op 9 maart 2020 is de Mobiliteitsvisie Enschede: leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar aangenomen. Bij de besluitvorming heeft de Raad aangegeven graag de aangenomen visie te ontvangen. In deze brief informeren wij de Raad over de gedane toezeggingen, het overgenomen amendement over voetpaden en informeren we de Raad over de stand van zaken van lopende mobiliteitsprojecten.


 • 2020.04.16

  Onder het motto ‘Heanig an en rap wat’ geeft Twente in dit concept van de Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente) invulling aan de afspraken van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord brengt een opdracht aan de regio’s met zich mee. De gemeente Enschede maakt onderdeel uit van deze samenwerking en draagt -onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad- met de duurzame elektriciteitsopwekking van 190 GWh in 2030 circa 12,5 % bij aan de concept RES Twente. Reacties van de Raad worden samen met de landelijke doorrekening verwerkt in de RES 1.0 die vóór 1 maart 2021 wordt vastgesteld.

  De concept- RES beschrijft de ambitie voor de regionale structuur warmte en de hernieuwbare opwek van elektriciteit. Voor warmte gaat Twente stapsgewijs de regionale warmtebronnen beter benutten. Twente kan een significante ‘warmteregio’ worden met de aanleg van een stedelijk warmtenet en een regionaal biogasnetwerk. Dit voorkomt verdere afwenteling op elektriciteit.

  Voor de hernieuwbare opwek van elektriciteit komt Twente gezamenlijk tot een inzet van ca. 1,5 TWh per jaar in 2030. Om die opbrengst te halen verhoogt Twente de inspanning voor ‘zon op dak’ door 330 ha te realiseren (22% van het dakoppervlak) en wordt ruimte geboden aan zonnevelden (630 ha). Nieuw voor Twente is het voornemen voor 54 grote windturbines (3 – 5 MW), waar mogelijk in clusters. Voor 15 locaties wordt potentie gezien voor dorpsmolens (1 MW en tiphoogte tot 100 m).

  Op weg naar RES 1.0 borgen de Twentse gemeenten dit bod in hun gemeentelijk beleid en voeren onder gemeentelijke regie gesprekken met inwoners. Dat zorgt voor de verdere lokale invulling, draagvlak en uitvoerbaarheid. Parallel worden landelijk alle 30 concept-RESsen door het Planbureau voor de Leefomgeving doorgerekend tussen 1 juni en 1 oktober. In de RES 1.0 worden nieuwe inzichten opgenomen, die in de dialoog met raadsleden, inwoners en bedrijven en uit de landelijke doorrekening ontstaan.

  De regio noemt de concept-RES een bod zonder ‘tegenwind’. Om het bod waar te maken moet een aantal condities zijn vervuld: ondersteuning van het Rijk, voldoende en tijdige netaansluiting en aanpassing van de provinciale verordening over windturbines in het Nationaal landschap NO-Twente.


 • 2020.04.17