Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 15 februari 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.02.11

  Het raadslid Wessels heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal vragen gesteld die voornamelijk betrekking hebben op de voortgang van de energietransitie in Enschede en de in dat kader genomen maatregelen. Deze vragen worden via dit voorstel beantwoord.


 • 2020.02.11

  VTT heeft te maken met wachtlijstproblematiek. De meldingen die binnenkomen worden dagelijks gescreend op urgentie. Urgente casussen worden direct door VTT opgepakt. Hiermee wordt voldaan aan het verdrag van de rechten van het kind. VTT heeft voor 2020 extra middelen ontvangen voor inzet van extra personele capaciteit om de wachtlijstproblematiek op te lossen. Bovendien wordt in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar oorzaken van de wachtlijsten en naar mogelijke oplossingen.


 • 2020.02.11

  De heer Tillema heeft vragen gesteld over het grondbeleid c.q. de ruimtelijke investeringsstrategie van het college. Deze vragen zijn door het college beantwoord.


 • 2020.02.11

  Eind 2017 is een nieuwe busroute vastgesteld voor de lijnen 4 en 5 in de wijk Stadsveld en Pathmos. Dit hield in dat de buslijnen 4 en 5 werden samengevoegd. Lijn 5 werd uitgebreid, ging een iets andere route rijden en in omgekeerde volgorde door de wijk rijden. Lijn 4 werd hierbij opgeven. De wijziging is ingegaan per maart 2018. Recent is echter het bushokje (abri) aan de Gerard Terborghstraat weggehaald.

  De heer Elferink heeft vragen gesteld over het de wijzigingen van de buslijn en het verwijderen van het bushokje aan de Gerard Terborghstraat.

  We beantwoorden de vragen met de strekking dat ‘oude’ abri (bushokje) aan de verkeerde kant van de weg stond, waar geen bus meer stopt. Wij zijn in gesprek met buurtbewoners over een nieuwe locatie van de abri aan de overzijde (oostzijde) van de Gerard Terborghstraat.


 • 2020.02.11

  Het GBTwente (Gemeentelijk belastingkantoor Twente) legt de gemeentelijke belastingen op en zorgt voor de inning daarvan in opdracht van de gemeente Enschede. Zij doet dit ook voor nog negen andere gemeenten in Twente. Het GBLT(Gemeente- en waterschapsbelastingen) voert dezelfde werkzaamheden uit voor vijf waterschappen en zes gemeenten. Huishoudens die de gemeentelijke lasten of waterschapslasten niet kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Tot eind 2019 werkten het GBTwente en GBLT samen in de afhandeling van kwijtscheldingsaanvragen. Als een huishouden bij het GBTwente óf het GBLT kwijtschelding aanvroeg, werd dit automatisch ook in gang gezet bij de andere organisatie. Eind 2019 bleek dat het GBLT deze samenwerking per 1 januari 2020 had opgezegd. In een brief aan de raad informeert het college haar raad over de maatregelen die zijn genomen om te zorgen dat de inwoners van Enschede zo min mogelijk last ervaren van het einde van deze samenwerking. De maatregelen zijn genomen in de communicatie richting inwoners, zowel op de websites van het GBLT, het GBTwente en de gemeente Enschede. Ook zal er extra informatie worden toegevoegd aan de gemeentelijke belastingaanslagen die worden verstuurd. Tenslotte is het digitale aanvraagproces van kwijtschelding via de websites van het GBTwente als het GBLT vereenvoudigd.


 • 2020.02.12

  Stichting MFA De Zweede wil bij haar multifunctionele accommodatie op sportpark De Zweede een sportzaal realiseren ten behoeve van bewegingsonderwijs en binnensport voor de inwoners van Boekelo, Usselo en Twekkelo. De benodigde investering wordt deels gefinancierd met een lening ter grootte van 550.000 euro die wordt verstrekt door de stichting Steunfonds Gebroeders Nijmeijer. De lening wordt verstrekt onder de voorwaarde van een gemeentelijke garantstelling gelijk aan het bedrag van de te verstrekken lening.

  Stichting MFA de Zweede vraagt voor de realisatie van een sportzaal een garantsteling aan voor het te lenen bedrag van 550.000 euro.


 • 2020.02.12

  Het College heeft een plan van aanpak voor de beheersing van de eikenprocessierups in de openbare ruimte vastgesteld voor 2020 en verdere jaren. Dit plan van aanpak is tot stand gekomen op basis van de landelijke geactualiseerde leidraad en zorgvuldige afweging van nieuwe landelijke en regionale inzichten, afstemming met partners, analyse van overlastlocaties en het gemeentelijke bomenbestand.
  Het plan van aanpak bestaat uit een lange en korte termijn aanpak gericht op beheersing van de eikenprocessierups. De korte termijn aanpak is gericht op het bestrijden van de rups door middel van een combinatie van preventieve biologische middelen en aanvullend wegzuigen op plekken met een hoog en een matig risico binnen de bebouwde kom. Preventieve middelen worden onder voorwaarden toegepast. Daarmee zoeken we een evenwicht tussen het herstel van biodiversiteit op de lange termijn en de leefbaarheid als gevolg van de overlast van de rups voor de samenleving. Voor de lange termijn blijven we inzetten op natuurlijke vijanden van de EPR te stimuleren en te zorgen voor herstel en verhoging van de biodiversiteit.


 • 2020.02.14

  Op 17 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Enschede de Woonvisie vastgesteld. Om de uitvoering van de Woonvisie te kunnen volgen is afgesproken om jaarlijks een woondebat te organiseren. Het woondebat biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om waar nodig bij te sturen. In de voorbereiding worden drie sessies met raadsleden georganiseerd over relevante thema's als: de woningbouwprogrammering, wonen en zorg en onzelfstandige bewoning. Het Woondebat vindt plaats op 20 april.


 • 2020.02.14

  Enschede heeft door de grensligging veel contact met Duitsland. Concreet is de Stadt Munster voor de samenwerking een belangrijke partner. Munster heeft onlangs besloten Enschede te erkennen als officiële partnerstad. Het college stelt de gemeenteraad voor ook van onze zijde in te stemmen met een partnerschap met de Stadt Munster.


 • 2020.02.14

  Het college voert een meldingsplicht in voor het ontsteken van paasvuren. Het ontsteken van een paasvuur blijft ontheffingsvrij. Maar met een eenvoudige digitale meldingsplicht krijgt de gemeente inzicht in hoeveel en waar paasvuren worden ontstoken. Als er veiligheidsrisico’s zijn, zoals begin 2019 wegens droogte (fase 2, algemeen verbod op stoken), kan de gemeente beter communiceren met de organisatoren van paasvuren en de brandweer. De meldingsplicht wordt opgenomen in de Nadere Regels Verbranding Afvalstoffen en Stoken op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze wijziging zal worden bekend gemaakt via overheid.nl en ook op de gemeentelijke website.
  Sinds deregulering in 2015 is het niet meer verplicht om voor paasvuren een ontheffing aan te vragen en deze te melden. Na evaluatie van de situatie in 2019 is in juli 2019 de raad – op basis van een ingediende motie - toegezegd een meldingsplicht voor paasvuren in te voeren.
  We hebben onderzocht wat de invloed is van paasvuren op de luchtkwaliteit. Deze is voor het college geen aanleiding om deze jaarlijkse traditie te beperken of te verbieden.