Besluiten College van B&W

dinsdag 12 november 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  De heer Elferink (PVV) heeft op 28 oktober 2019 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 over dubieuze prekers te gast in de Moskee. Deze vragen zijn door het college beantwoord.


 • -

  De heer Versteeg van fractie Groep Versteeg heeft het college raadsvragen gesteld over De Kop. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld en aan de raad gestuurd.


 • -

  De gemeente heeft gedurende jaren een omvangrijke kunstcollectie opgebouwd. In 2007 heeft de raad een collectieplan vastgesteld. De collectie van de gemeente is in de jaren daarna geschouwd en ingedeeld in vier collecties: de kern-, uitleen-, afstoot- en grijze collectie. In 2013 heeft het College van B&W vervolgens een afstootplan op laten stellen om te komen tot een voor Enschede kenmerkende en beheersbare kunstcollectie.
  De collectie van de gemeente Enschede hangt in de gemeentelijke panden, maar staat ook opgeslagen in depot bij De Museumfabriek.

  In 2020 worden de depots bij De Museumfabriek verbouwd. De verbouwing heeft tot gevolg dat er voor de gemeentelijke collectie en kleinere opslagcapaciteit behouden blijft. Deze kleinere opslagruimte, de verminderde belangstelling voor een deel van de kunstwerken uit de collectie en de veroudering en vergeling van een aantal werken vormt de aanleiding om de kunstcollectie in 2019 nogmaals onder de loep te nemen en een groot aantal werken uit de uitleen- en grijze collectie, na een zorgvuldige, door B&W vastgestelde procedure, af te stoten.


 • -

  Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voert voor een groot aantal gemeenten in en buiten Twente taken uit op het gebied van de gemeentelijke belastingen. Daartoe is een Gemeenschappelijke Regeling in het leven geroepen. Het afgelopen jaar is de (verkorte) naam van het GBT gewijzigd in GBTwente. Daarvoor moet de GR worden aangepast. Daarnaast maakt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) een wijziging van de regeling noodzakelijk. De CAO-gemeenten is niet meer automatisch van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Om toch een CAO te kunnen afsluiten, is onder de vlag van de VNG een werkgeversvereniging in het leven geroepen. Om te kunnen deelnemen aan deze vereniging is eveneens een wijziging van de GR noodzakelijk. Een laatste punt is de wens van GBTwente én gemeenten om begrotingswijzigingen die leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage niet meer voor een zienswijze naar gemeenten te sturen.


 • -

  De in 2019 gestarte landelijke campagne ‘Wanneer ga jij naar Enschede?’, wordt in 2020 voortgezet. Dat is het resultaat van het overleg met de sector en Stichting Enschede Promotie. Deze laatste zal op basis van een subsidie van € 132.000,- het campagneplan verder ontwikkelen en uitvoeren.


 • -

  In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente een Transitievisie Warmte maakt, waarin de aanpak om te komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving staat beschreven. Deze Transitievisie Warmte moet uiterlijk eind 2021 gereed zijn. Ook is afgesproken dat het Rijk een aantal instrumenten ontwikkelt om gemeenten hierbij te helpen. Eén van deze instrumenten is de Leidraad Warmte, opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving.
  Een eerste screening van de conceptversie van de Leidraad toont dat er voor Enschede onvolledige aannames zijn gebruikt. Het resultaat is dat naar onze mening een onjuist beeld voor Enschede wordt gegeven, waardoor de Leidraad nu niet bruikbaar is. De betrokken instanties zijn hiervan op de hoogte gesteld. Wij zetten ons in voor verfijning van de Leidraad met de correcte lokale gegevens, zodat deze verwerkt kunnen worden in de definitieve versie van de Leidraad. Deze moet in maart 2020 gereed zijn.


 • -

  In juli 2019 hebben de UT en de gemeente Kadans geselecteerd als beoogd lange termijn samenwerkingspartner voor de gebiedsontwikkeling Kennispark. Als eerste stap is een intentieovereenkomst opgesteld. In dit document spreken de partijen met elkaar af op welke manier zij tot een samenwerkingsovereenkomst willen komen en hoe zij zich tot elkaar verhouden in de periode tot het sluiten van die overeenkomst.
  Op Kennispark wordt kennis en onderzoek omgezet in nieuwe bedrijvigheid. Om dit proces te faciliteren is goede en flexibele huisvesting met gedeelde voorzieningen nodig voor bedrijven in verschillende ontwikkelingsstadia, van kersverse startende ondernemer tot volwassen bedrijf. Huisvesting die bovendien door zijn opzet en uitstraling ondersteunend is aan het aantrekken en vasthouden van talent in Enschede en de regio. Kadans Science Partner is een ontwikkelende belegger die met een lange termijnperspectief investeert in dit type vastgoed, specifiek op scienceparken in Nederland en Europa. Door middel van deze intentieovereenkomst verkennen de gemeente en de UT de mogelijkheden tot samenwerking met Kadans om de genoemde doelstellingen voor Kennispark in samenwerking te realiseren.


 • -

  In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie (DPRA) is de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht. Om dit te bereiken moeten de kwetsbaarheden voor weersextremen worden onderzocht voor wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Samen met alle 14 Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel is opdracht gegeven om de klimaateffecten voor Twente in beeld te brengen. De uitkomsten worden opgeleverd in de vorm van een online klimaatatlas. Deze klimaatatlas wordt op 16 november 2019 openbaar gemaakt.


 • -

  Enschede heeft op veel onderdelen haar grondbeleid goed op orde. Deze actualisatie van de nota grondbeleid is dan ook al veel terreinen een continuering van het huidige beleid. Er zijn echter drie belangrijke redenen voor een nieuwe nota. De eerste is dat we voor het maken van een keuze voor welke vorm van grondbeleid een afwegingskader hebben gemaakt. In het verlengde daarvan is ook een bestuurlijk wegingsmodel toegevoegd dat het gemeentebestuur betere handvatten geeft om positief of negatief te besluiten over projecten met een financieel tekort, maar die wel belangrijk zijn voor de stad.
  De tweede reden voor een nieuwe nota is dat er naast de vorige nota grondbeleid (uit 2010) ook nog diverse andere nota’s waren. Al deze losse nota’s zijn nu onderdeel geworden van de nota grondbeleid. Hierdoor is het beleid compacter en overzichtelijker geworden.
  Tot slot is actuele regelgeving in de nota verwerkt. Met deze nota heeft Enschede weer een actueel kader voor het grondbeleid.


 • -

  Het rijk wil graag een Schone Lucht Akkoord sluiten met provincies en gemeenten om de lucht in Nederland schoner te maken. Daarom heeft het rijk aan Enschede gevraagd of Enschede dit Akkoord ook wil ondertekenen. In het Akkoord staan maatregelen die door de gemeente uitgevoerd moeten worden. Enschede doet al veel om de lucht in Enschede schoon te maken en verwacht dat ze daarmee de doelen van het Schone Lucht Akkoord al kan bereiken. Daarom heeft het college besloten om het Akkoord niet te ondertekenen.


 • -

  Sinds begin dit jaar is het Twents Fonds voor Vakmanschap actief in de ondersteuning van werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting, tot en met mbo-niveau 4. De gemeente Enschede verricht de uitvoerende taken op het gebied van subsidieverwerving en het verstrekken van opleidingsvouchers (subsidies). Om het proces, op gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid, te verbeteren heeft het college besloten om de gemeenteraad voor te stellen een bijzondere subsidieverordening, een begrotingswijziging en een bestemmingsreserve vast te stellen.


 • -

  Elk kwartaal legt het rentecomité verantwoording af aan het college over de gedane transacties. In het 3e kwartaal van 2019 zijn de limieten voor het opnemen van netto-vlottende schuld, vaste schuld en doen van uitzettingen niet overschreden.


 • -

  Het huidige contract voor bancaire dienstverlening is ingegaan per 1 januari 2016 en was het resultaat van een gezamenlijke aanbesteding van de gemeenten Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Het contract is aangegaan met de BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten) voor een looptijd van 4 jaren met de mogelijkheid tot verlenging tegen dezelfde condities van tweemaal een jaar tot uiterlijk 31 december 2021. De mogelijkheid voor twee jaren verlenging wordt bij deze ingeroepen. De BNG Bank blijft de huisbankier van de gemeente Enschede tot 31 december 2021.

 • -

  Jaarlijks legt het college de verordeningen van de gemeentelijke belastingen en heffingen van het aankomende belastingjaar, voor aan de gemeenteraad. In deze verordeningen staan de tarieven en/of bedragen die inwoners en bedrijven betalen voor bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Maar ook voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of bouwvergunning.


 • -

  Enschede viert oud en nieuw. De jaarwisseling leeft onder de inwoners van Enschede. Tijdens bijeenkomsten in 2017 hebben inwoners mee kunnen praten en voorstellen kunnen doen voor de koers voor de komende jaren. Hieruit is het burgerbesluit ontstaan. Het nu voorliggende aanwijzingsbesluit is een vervolg op het burgerbesluit en de ingezette koers.

  Tijdens het burgerbesluit zijn 3 voorstellen aangenomen.

  1. Een stadsbrede voorlichtingscampagne met de titel ‘Enschede viert oud en nieuw’ met als doel het bereiken van een cultuuromslag ten opzichte van vuurwerk en het fungeren als paraplu voor andere aangenomen voorstellen.
  2. Voorlichting op scholen door de hele stad, met als doel het vergroten van de veiligheid van jongeren/kinderen bij het afsteken van vuurwerk, zowel voor henzelf als voor omstanders.
  3. Het instellen van vuurwerkvrije zones, zowel verplicht als vrijwillig, met als doel minder overlast voor mens en dier.

  De stadsbrede voorlichtingscampagne en de campagne op scholen worden opnieuw opgepakt. Het voorliggende voorstel beperkt zich tot aanwijzing van vuurwerkvrije zones.


 • -

  De gemeenteraad heeft er voor gekozen om bij het wegbeheer in Enschede de landelijke in ontwikkeling zijnde systematiek te volgen waarbij prestaties, kosten en risico’s zo goed mogelijk in evenwicht worden gehouden (dit noemen we “assetmanagement”). Daarbij zet de gemeenteraad ook meer in op de gemeentelijke strategische opgaven. Dat doet zij onder andere door te kiezen voor een hogere kwaliteit van voet- en fietspaden in Enschede, vanuit het belang dat deze voet- en fietspaden hebben vanuit mobiliteit, een inclusieve stad en duurzaamheid. Ook blijft de gemeenteraad bij het wegbeheer in Enschede inzetten op veiligheid, duurzaamheid en innovatie en geeft zij meer gewicht aan cultuurhistorie binnen het wegbeheer. Dit is vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde wegenbeleidsplan 2020 -2023.