Besluiten College van B&W

dinsdag 1 oktober 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  De heer Ten Vergert van CDA heeft naar aanleiding van de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen schriftelijke vragen gesteld over het Bouwfonds Rijksoverheid. Het college beantwoordt deze puntsgewijs.


 • -

  De heer Brouwer (DPE) heeft op 11 september 2019 schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp Salafisme en Ondermijning. Aanleiding was het verschijnen van diverse berichten in de media over dit onderwerp.


 • -

  Het College informeert de gemeenteraad over de inzet van het Kindpakket in Enschede in 2018 en de stand van zaken van het Kindpakket in de eerste helft van 2019. Met het Kindpakket willen we bijdragen aan het bieden van voorzieningen waardoor kinderen, ongeacht de inkomenssituatie van hun ouders, volop mee kunnen doen. Met deze voorzieningen bereiken we een steeds groter deel van de kinderen.
  Recent zijn alle definitieve subsidiebeschikkingen binnen het Kindpakket vastgesteld. Het eindresultaat over 2018 laat zien dat € 130.000 van de beschikbare middelen niet is besteed. Wel zien we in 2018 een toename van de uitgaven binnen het Kindpakket in vergelijking met het jaar 2017 (het overschot was toen: € 229.000). Ook de tussenrapportage voor 2019 laat zien dat de trend van groei binnen het Kindpakket zich doorzet en dat een steeds groter deel van de beschikbare middelen (circa 1,6 miljoen) wordt besteed en dat het bereik groeit.
  Het College heeft tot slot ingestemd met het beschikbaar stellen van een extra incidentele subsidie in 2019 aan de Voedselbank en de Kledingbank.


 • -

  In de aandeelhoudersvergadering van 28 november 2019 worden de aandeelhouders gevraagd om de Strategie 2020-2023 Twente Milieu vast te stellen. Een concept-strategie ligt nu voor. Het college van B&W stemt in met het voorliggende concept maar plaatst nog wel een paar kanttekeningen bij het concept-plan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten bij de concept strategie. De raad wordt in het randprogramma van de raad op 14 oktober 2019 nader geïnformeerd over de concept Strategie 2020-2023 door Twente Milieu.


 • -

  Aan de Niermansgang 9 staat al jaren een magazijn in verval. Het pand is recent aangekocht door een ontwikkelaar die het wenst te transformeren naar drie zelfstandige wooneenheden, met in achtneming van de cultuurhistorische kenmerken die het pand heeft. Om in het voormalige magazijn drie zelfstandige appartementen te realiseren is het nodig één laag toe te voegen. De exploitant heeft een bouwhistorisch onderzoek laten verrichten naar de cultuurhistorische waarden van het pand en gaat de aanwijzingen uit het rapport uitvoeren.
  Om de realisatie mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het wijzigen van de bestemming, duurzaamheid, behoud van cultuurhistorische waarde en aanpassingen in het openbaar gebied. Die afspraken zijn vastgelegd in de exploitatieovereenkomst. Het College heeft besloten conform artikel 55 Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de exploitatieovereenkomst met bijlagen voor de duur van twee jaar na voltooiing van het bouwplan door exploitant.


 • -

  In het afgelopen voorjaar hebben de gele maisvelden voor de nodige discussie gezorgd. Dit was het gevolg van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat waarmee groengewas op de akkers werd doodgespoten. Na overleg met de stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling Stawel heeft het college van B&W van Enschede ter bescherming van de biodiversiteit en vanuit zijn voorbeeldrol besloten om het gebruik van glyfosaat op gemeentegronden te verbieden voor pachters, huurders en overige gebruikers. Een dergelijke bepaling zal worden opgenomen in de nieuwe, voor 2020 af te sluiten, overeenkomsten. Daarnaast zal worden onderzocht op welke wijze het gebruik van gemeentelijke gronden verder kan worden verduurzaamd op een zodanige manier dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden beperkt en er meer ruimte voor biodiversiteit kan komen. Bij dit onderzoek zal ook Stawel nadrukkelijk worden betrokken.


 • -

  Het college van B&W heeft ingestemd met de gemeentebegroting 2020-2023. De gemeentebegroting wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van 11 november 2019.


 • -

  De landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang houdt in dat iemand die opvang nodig heeft kan aankloppen bij elke gemeente, ook al komt deze persoon niet uit de regio van de gemeente waar hij op dat moment aanklopt.
  De aanmeldgemeente dient eerste opvang te verzorgen en daarna verder onderzoek te verrichten naar een beschikbare opvangplek. Het blijkt dat de regels die hiervoor in 2014 door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn opgesteld niet duidelijk genoeg zijn. Uit herhaalde onderzoeken die door het ministerie zijn uitgevoerd naar landelijke toegankelijkheid (o.a. in 2017) is dit gebleken.
  Om deze reden heeft de staatssecretaris de regels aangepast waarmee het nu helemaal duidelijk is dat mensen in elke gemeente kunnen aankloppen voor maatschappelijke opvang.
  Deze aangepaste regels staan in het vernieuwde convenant landelijke toegankelijkheid. Alle gemeenten wordt gevraagd dit convenant te ondertekenen. Hiermee wordt door alle gemeenten de landelijke toegankelijkheid op eenzelfde manier geregeld en is de veiligheid beter geborgd voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.


 • -

  Het college heeft nav de Zomernota 2019, waar vragen zijn gerezen over de ICT-investeringen en projecten,
  een Quickscan ICT laten uitvoeren door het bureau Berenschot.
  Uit de Quickscan blijkt dat de opgenomen ICT-investeringen deugdelijk zijn onderbouwd en dat in een deel van de projectenportfolio geschoven kan worden.


 • -

  Het college heeft besloten de regionale aanpak bij de inkoop van energie te continueren en een ambtelijke werkgroep opdracht te geven contractbesprekingen met AVI-Twente te voeren over de levering van elektriciteit en aardgas. De inzet is er daarbij op gericht om via dit contract de productie van lokaal opgewekte energie te stimuleren en daarbij financiële participatie van inwoners te bevorderen.


 • -

  Voor de regio Twente heeft Enschede de rol van centrumgemeente en heeft zij de taak om in overleg met regiogemeenten afspraken te maken over beleid en de besteding van de middelen in de zogenaamde regiovisie. De Regiovisie is de basis voor beleid voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  De centrumgemeenten hebben de opgave om een nieuwe Regiovisie op te stellen over de periode 2019-2022.
  De Raad wordt geïnformeerd over de voortgang en de uitgangspunten van deze visie.


 • -

  De gemeente Enschede wil samen met de inwoners van Glanerbrug onderzoeken of het voormalige zwembad De Brug als wijkvoorziening geschikt is. Het college van B&W trekt een half jaar uit om met de inwoners te onderzoeken hoe het voormalige zwembad kan dienen als voorziening voor alle inwoners van Glanerbrug. Na zes maanden moet duidelijk zijn of en hoe het gebouw ingezet kan worden als wijkvoorziening. Mogelijk kan het gebouw dienst doen als ontmoetingsplek waar inwoners elkaar treffen en met hun ondersteuningsvragen terechtkunnen. Het college van B&W streeft ernaar dat mensen die ondersteuning nodig hebben, dit zo veel mogelijk vinden in hun eigen wijk: dichtbij en laagdrempelig.


 • -

  In het kader van het algemene verkeersveiligheidsbeleid én vanwege de wens om het fietsgebruik binnen onze stad te stimuleren heeft Movares Adviseurs & Ingenieurs in september 2018 in opdracht van Gemeente Enschede onderzoek gedaan naar de (fiets)verkeersveiligheid, ernstige fietsongevallen en verkeersonveilige locaties in Enschede.
  Aan de hand van deze bronnen zijn de meest onveilige locaties voor de fiets in detail geanalyseerd. Naast deze objectieve informatie heeft de gemeente in 2017 onderzoek gedaan naar subjectieve onveilige locaties. Deze resultaten zijn ook meegenomen in het onderzoek naar verkeersonveilige locaties. Deze analyse resulteert in een lijst van 26 locaties waarvoor verbetervoorstellen zijn opgesteld en deze zijn nader geprioriteerd in de tijd.