Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 19 oktober 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.10.14

  De gemeente Enschede wil samen met de inwoners van Glanerbrug onderzoeken of het voormalige zwembad De Brug als wijkvoorziening geschikt is. Het college van B&W trekt een half jaar uit om met de inwoners te onderzoeken hoe het voormalige zwembad kan dienen als voorziening voor alle inwoners van Glanerbrug. Na zes maanden moet duidelijk zijn of en hoe het gebouw ingezet kan worden als wijkvoorziening. Mogelijk kan het gebouw dienst doen als ontmoetingsplek waar inwoners elkaar treffen en met hun ondersteuningsvragen terechtkunnen. Het college van B&W streeft ernaar dat mensen die ondersteuning nodig hebben, dit zo veel mogelijk vinden in hun eigen wijk: dichtbij en laagdrempelig.


 • 2019.10.15

  Landelijk is er in september 2017 aangifte gedaan door de Stichting Recycling Netwerk rondom SBR in kunstgrasvelden. De organisatie stelt dat sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers strafbaar zijn, omdat het rubber zware metalen zouden lekken in de bodem.
  Het televisieprogramma ZEMBLA heeft op 11 oktober 2017 over de achtergronden van deze aangifte en de mogelijke milieurisico’s van het gebruik van dit rubbergranulaat een uitzending gewijd.

  Op basis van de eerder genoemde landelijke aangifte heeft Sportaal in juni 2019 een bericht gehad van het OM, dat zij voornemens was om Sportaal te dagvaarden. Zowel vanuit de gemeente als ook landelijk vanuit de VNG is ondersteuning aangeboden aan Sportaal.

  Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM aan maatregelen te nemen om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen, en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten.
  Sportaal en de gemeente hebben maatregelen genomen en in kaart gebracht welke aanpassingen gedaan moeten worden bij de huidige velden (niet alleen de sportvelden, maar ook de trap- en speelveldjes in de wijken) om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen en stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten


 • 2019.10.15

  De heer Elferink van de Partij van de Vrijheid heeft vragen gesteld over BiOns en ’t Thuisgevoel zorgbureaus. Het college heeft deze beantwoord.


 • 2019.10.15

  De 14 Twentse gemeenten hebben de ambitie om in 2022 in Twente de Nationale Special Olympics te organiseren. Dit is een nationaal sportfestijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.500 sporters (en 1.000 begeleiders) strijden in 13 tot 20 takken van sport om een Special Olympics medaille. Voor 31 oktober 2019 moet hiervoor een bidbook worden ingediend.


 • 2019.10.15

  In het Coalitieakkoord Enschede 2018-2022 is afgesproken te onderzoeken of er een collectieve aansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten, zodat initiatiefnemers van burgerinitiatieven worden beschermd. Dit onderzoek is afgerond en leidt tot de conclusie dat Enschede al veel risico’s heeft afgedekt door de Collectieve Vrijwilligersverzekering en de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering. In aanvulling daarop kán nog een collectieve evenementenverzekering worden afgesloten, maar besloten is dat niet te doen vanwege een aantal principiële overwegingen en de inschatting dat de baten niet opwegen tegen de kosten.


 • 2019.10.15

  Het ministerie van SZW heeft begin oktober het definitieve budget 2019 en het voorlopige budget voor 2020 voor de gebundelde uitkering BUIG gepubliceerd. In april 2020 volgt dan het nader voorlopig budget en tenslotte in oktober 2020 het definitieve budget voor 2020. Voor 2019 ontvangt de gemeente Enschede 840.000 euro meer dan eerder was toegekend in april van dit jaar. Dit betekent dat het verwachte tekort voor 2019 lager wordt en uitkomt op circa 1,09 miljoen euro.

  Voor 2020 ligt het voorlopige budget bijna 4 miljoen euro hoger dan nu is opgenomen in de Gemeentebegroting 2020-2023. Een analyse van dit voorlopige budget maakt dat de verwachting is dat bij de actualisatie van het budget in april 2020 het nader voorlopig budget beduidend lager zal uitvallen. Dit is de reden om nu het voorlopig budget niet te verwerken in de Gemeentebegroting, maar dit bij de Zomernota 2020 te doen. Op dat moment is het nadere voorlopige budget bekend. Dat geeft een beter beeld van het daadwerkelijk te verwachten budget voor 2020. Om diezelfde reden worden de voorgenomen maatregelen rondom het terugdringen van het tekort op het BUIG-budget vooralsnog niet gewijzigd, maar komt ook dit terug bij de behandeling van de Zomernota 2020.


 • 2019.10.15

  De heer A. Brouwer heeft schriftelijke vragen gesteld over klimaatadaptatie bij stedelijke ontwikkeling. Deze vragen zijn puntsgewijs door het college van B&W beantwoord.


 • 2019.10.15

  De gemeente Enschede heeft besloten een Ethische Commissie in te stellen. Deze gaat helpen om kennis en bewustwording over de ethische kant van data en nieuwe technologieën te vergroten bij het bestuur en de ambtelijke organisatie.
  Dat is nodig, omdat de gemeente Enschede steeds slimmer gebruik maakt van data en nieuwe technologieën bij het werken aan de opgaven van de stad. Data en ICT kunnen ons op veel manieren helpen. De vraag die steeds actueler wordt: willen we echt alle mogelijkheden benutten? Wat vindt de gemeente Enschede fatsoenlijk, moreel en ethisch toelaatbaar? De discussie hierover is ingewikkeld, omdat veel belangen moeten worden afgewogen. De gemeente Enschede stelt een Ethische Commissie in, zodat de gemeente komende jaren een goede afweging kan blijven maken. De Ethische Commissie wordt een klankbord en kennisplatform voor de gemeente en gaat ook reflecteren op moreel, ethische vragen die spelen rondom concrete casussen.


 • 2019.10.15

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van zonnevelden aan de Kromhofsweg 10 (2 hectare), Allemansveldweg 150 (5,5 hectare) en Holterhofweg 270 (4,5 hectare). De zonnevelden zijn aangevraagd voor de duur van 25 jaar. De aanleg van de zonnevelden past niet binnen het bestemmingsplan. De ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van de zonnevelden heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn meerdere zienswijzen ingediend. Het college wil de realisatie van de zonnevelden mogelijk maken. De inhoud van de zienswijzen is geen aanleiding om van het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen af te zien. De gemeenteraad wordt daarom verzocht de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.


 • 2019.10.15

  Terugkoppeling aan de raad conform toezegging wethouder Van den Berg inzake de ingetrokken motie (d.d. 12-11-2018) Lokaal Ouderenpact.


 • 2019.10.17

  In de vergadering van 8 april 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het Herstructureringsplan FC Twente. Uit dat besluiten vloeien diverse acties voort. In de brief van het college wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van diverse onderwerpen die onderdeel uitmaken van (de uitvoering van) het raadsbesluit.
  In de brief wordt met name ingegaan op:
  -de onlangs gepubliceerde Jaarrekening 2018-2019
  -de prognose voor 2019 - 2020
  -de benoeming van een rechtspersoon tot statutair bestuurder van FC Twente en het overleggen van een 'geloofsbrief' over de wijze van uitoefening van deze functie
  -de samenstelling van de Raad van Commissarissen
  -het actualiseren van de zekerheden.


 • 2019.10.17

  Binnen Regio Twente werken de colleges van de veertien Twentse gemeenten samen op een groot aantal terreinen, variërend van het beheer en onderhoud van het regionale fietsnetwerk tot meer ontwikkelingsgerichte taken als de regionale sociaaleconomische structuurversterking. De gemeenteraden worden hier op verschillende manier over geïnformeerd en bij betrokken o.a. via hun eigen platform: de Twenteraad. De Twenteraad kent een eigen presidium, waarin per gemeente één raadslid is vertegenwoordigd.
  Deze samenwerking vereist slagkracht en tempo, waarbij de zorgvuldige balans met de autonomie van gemeenten en hun gemeenteraden bewaakt moet worden. In deze dynamiek zijn bestuur van Regio Twente en colleges altijd op zoek naar de beste manier om de samenwerking effectief, efficiënt, transparant, doelmatig en rechtmatig in te richten. Deze zoektocht was ook onderwerp van de evaluatie van Regio Twente van vorig jaar, waarover ook de gemeenteraad van Enschede een zienswijze heeft ingediend.
  Naar aanleiding van de genoemde evaluatie heeft het dagelijks bestuur van Regio Twente opdracht gegeven voor het traject: ‘De basis op orde, uitgaande van efficiënt, effectief, transparant, doelmatig en rechtsmatig’. Bij de uitwerking kwam o.a. de complexe bestuurlijke inrichting naar voren. Dit kwam ook naar voren vanuit de partners van de overheid die gezamenlijk met elkaar zitting hebben in de Twenteboard.
  Zowel de andere partners in de Twenteboard als de overheden zijn vervolgens aan de slag gegaan om te kijken hoe de regionale samenwerking het best kan worden versterkt. Het algemeen bestuur van de Regio Twente heeft op 25 september jl opdracht gegeven dit verder uit te werken.


 • 2019.10.17

  Via de art 35 procedure zijn vervolgvragen gesteld door de fracties van het CDA en de SP rondom de SES. De SES heeft aangegeven dat zij tot de zomer 2020 hun werkzaamheden op dezelfde wijze voort kunnen zetten. Daarna moet er een besluit komen of er een structurele oplossing is, er een extra bijdrage mogelijk is of over het voortbestaan van de SES.

  Gezamenlijk is afgesproken dat in die periode de SES in beeld brengt welke mogelijkheden er zijn om het tekort op te lossen binnen de begroting en wat hiervan de consequenties zijn. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het vergroten van de meerwaarde van de speeltuinen en wordt in beeld gebracht wat hiervoor nodig is. Beide uitkomsten worden uiterlijk mei 2020 voorgelegd aan het college en de raad.