Raadsvergadering

maandag 25 oktober 2021 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
G.O. van Veldhuizen

Agendapunten

 • Een van de instrumenten die de gemeenteraad heeft om het college opdrachten te geven zijn zogenoemde moties. De aangenomen moties worden in een digitaal systeem gemonitord. Het college geeft in bijgevoegd overzicht een stand van zaken van de aangenomen moties en indien van toepassing een voorstel om af te doen. De raad wordt gevraagd het afdoeningsvoorstel vast te stellen.


 • Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld het beleidsplan openbare verlichting 2022-2025 vast te stellen. De openbare verlichting wordt steeds duurzamer door de toepassing van ledverlichting en het eerder dimmen naar minder fel licht in de avond en nacht. Dit past goed binnen de eisen voor de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de leefbaarheid in de openbare ruimte. Het zorgt voor steeds minder lichtoverlast in woningen en bevordert de ‘donkerte’, wat goed is voor mens en natuur.


 • Openbaar, muv vertrouwelijke bijlage!

  Het huidige verwerkings- en leveringscontract voor restafval en GFT-afval loopt af per 1 juli 2022. In de aandeelhoudersvergadering van 2 december 2021 worden de aandeelhouders gevraagd om in te stemmen met het aangaan van een nieuw verwerkings- en leveringscontract met Twence vanaf 1 juli 2022. Het college van B&W stemt in met het voorliggende nieuwe contract en vraagt de raad om ook in te stemmen met het nieuwe contract. Ook brengt het college de raad op de hoogte van de gevolgen van de nieuwe tarieven en het herziene dividendbeleid die gelijk ingaan met het nieuwe contract, dus vanaf 1 juli 2022.


 • In 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe – Midden vastgesteld. De Raad van State heeft in 2019 alle bestemmingsplannen in Nederland vernietigd die waren gebaseerd op basis van de landelijke regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het bestemmingsplan Midden was ook op de PAS gebaseerd en is dus door de Raad van State in 2019 vernietigd. Daarom is voor de Voormalige Vliegbasis Twenthe – Midden een nieuw bestemmingplan gemaakt. Het nieuwe bestemmingsplan gaat over de nieuwe natuur van circa 134 hectare, circa 50 hectare evenemententerrein en de bestaande radarinstallatie van Defensie.
  Voor dit bestemmingsplan zijn de eerder vastgestelde gemeentelijke en provinciale kaders niet gewijzigd. Het nieuwe bestemmingsplan is op het punt van de stikstofdepositie wel veranderd. De stikstofdepositie is op nul uitgekomen door het nemen van een aantal maatregelen. De belangrijkste zijn:

  • het opkopen van zogenaamde stikstofrechten door de exploitant van het evenemententerrein,
  • het ontlasten van het Natura 2000 gebied Lonnekermeer door het verkeer van en naar het evenemententerrein naar de provinciale weg N733 te leiden (via de Oude Deventerweg en niet via de Vliegveldweg),
   Voor het planologisch mogelijk maken van de ruimtelijke ontwikkeling is een aantal publiekrechtelijke procedures nodig. Dit zijn via de gemeente als bevoegd gezag het bestemmingsplan voor het hele gebied, de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor het evenemententerrein en een verkeersbesluit voor de afwikkeling van het verkeer van en naar het evenemententerrein. Via de provincie Overijssel als bevoegd gezag loopt een aanvraag vergunning op basis van de Wet natuurbescherming, aangevraagd door de exploitant van het evenemententerrein.


 • Cultuurhistorie is belangrijk voor een stad. Het geeft een stad identiteit, een smoel. De beleidsregel ‘koesteren cultuurhistorie’ biedt de gemeente een handvat om in te spelen op de hedendaagse stedenbouwkundige ontwikkelingen. Het is een  afwegingskader dat helpt te bepalen of beoogde ontwikkelingen wel passen bij gebouwen met cultuurhistorische waarde. De beleidsregel is toe aan een update. Met de uitbreiding van de beleidsregel geldt het afwegingskader niet meer alleen voor afzonderlijke gebouwen, maar nu ook voor ruimtelijke structuren. Voorbeelden zijn houtwallen, boerderijenensembles, en tuindorpen. Deze structuren worden met deze aanpassing aan de beleidsregel toegevoegd.
  In het verlengde van de uitbreiding van de beleidsregel stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om de welstandnota op gebied van  cultuurhistorie aan te passen en vast te stellen.


 • Openbaar, vanaf 30 juni 11.30 uur ivm persgesprek.

  Het college van B&W legt het Water- en Klimaatadaptatieplan (WeK) 2022-2026, "Verder bouwen aan een groen-blauw Enschede!" aan de gemeenteraad voor. Dit WeK is de opvolger van het Gemeentelijk Rioleringsplan en beschrijft hoe we willen werken aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Het plan geeft inzicht in hoe de gemeente omgaat met de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater, en hoe zij de gemeente klimaatbestendiger wil maken, op basis van de met onze inwoners gevoerde dialoog. In het plan staan de hoofdlijnen voor het riolerings- en klimaatadaptatiebeleid, de doelen die de gemeente met dit beleid wil halen, wat we daarvoor moeten doen, hoeveel geld de uitvoering van het beleid gaat kosten, en wat dit betekent voor de rioolheffing.


 • Het college van B&W heeft de Visie op bodem en ondergrond vastgesteld gaat deze aan de raad voorgeleggen. Het wordt steeds duidelijker dat bodem en ondergrond onmisbaar zijn om een aantal grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie en verbeteren van biodiversiteit. De visie geeft niet zozeer harde kaders aan, maar beschrijft onze gemeentelijke uitgangspunten, waar kansen en knelpunten liggen en op hoofdlijn welke acties daaruit voort kunnen vloeien. Door bodem en ondergrond vanaf het begin bij allerlei stedelijke ontwikkelingsprocessen te betrekken kunnen hun kwaliteiten beter worden ingezet. Alles met als doel om bodem en ondergrond te beschermen en tegelijkertijd op een duurzame manier in te zetten voor de realisatie van maatschappelijke opgaven.
  Op advies van de toenmalige Raadsadviescommissie ondergrond van de toekomst heeft het college de visie opgesteld in samenwerking met de gemeenten Almelo en Hengelo. Processen in bodem en ondergrond houden zich immers niet aan gemeentegrenzen. Dit betekent niet dat er één visie voor alle drie gemeenten is. Een deel is vrijwel identiek en waar nodig is er maatwerk per gemeente. Deze samenwerking tussen drie gemeenten is een redelijk unieke situatie.
  .
  Als vervolg komt er, ook deels in samenwerking met de andere gemeenten, een werkprogramma, waar concrete acties in beschreven worden.