Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 2 november 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.10.28

  De rekenkamercommissie constateerde in de vorige raadsperiode (2017) dat de wijkteams voor de gemeente een belangrijk instrument zijn in het sociaal domein, maar dat de gemeenteraad slechts een beperkt beeld heeft van de werkwijze van de wijkteams. Gecombineerd met het feit dat het nog steeds te vroeg was om de effecten van de drie decentralisaties te onderzoeken, leek het voor de toenmalige rekenkamercommissie interessant en nuttig om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de wijkteams. Daartoe werd door de toenmalige rekenkamercommissie een beschrijvend onderzoek gepland.


 • 2019.10.29

  Bij de behandeling van de nota "Samen verder bouwen en waarmaken, nieuwe speerpunten Wmo en Jeugd" in de stedelijke commissie van 14 oktober 2019, heeft het college aanvullende schriftelijke antwoorden toegezegd aan de raad. De bijgaande brief bevat deze beantwoording.


 • 2019.10.29

  Mensen moeten vaak veel bijkomende kosten betalen voor een rechtelijke procedure van een schuld. Als mensen de kosten van een rechtelijke procedure niet kunnen betalen, dan regelt de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) de betaling van de rechtsbijstand (advocaat). Is de noodzaak van de juridische procedure door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgesteld (Juridisch Loket), dan kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. De volgende kosten komen in aanmerking voor bijzondere bijstand:
  • eigen bijdrage die door de Raad voor de Rechtsbijstand is opgelegd (kosten advocaat);
  • griffierechten;
  • getuigen en deskundigen;
  • uittreksels uit de openbare registers;
  • deurwaarderskosten in kantongerechtzaken.


 • 2019.10.29

  De schriftelijke vragen van mevrouw Lents (BBE) middels bijgaand document te beantwoorden


 • 2019.10.29

  De Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘PAS’) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen en aangewezen habitats van soorten in Natura 2000-gebieden. De uitspraak van de Raad van State heeft consequenties voor veel (ruimtelijke) ontwikkelingen, zoals realisatie van woningbouw of nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande bedrijven.
  In Enschede wordt momenteel gewerkt aan een ‘gemeentelijke lijn’ om al in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te kunnen verschaffen of er wel of niet sprake zal zijn van significante effecten op Natura 2000-gebieden. Hierin is de samenwerking gezocht met andere gemeenten binnen en buiten de provincie en uiteraard de provincie Overijssel.


 • 2019.10.31

  Raadslid Van Dijk van D66 heeft vragen gesteld over de financiële gevolgen voor de gemeente Enschede van het advies dat de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur op 3 september 2019 hebben uitgebracht met als titel “Lokale omroep verdient meer ruimte”. Eén van de aanbevelingen aan de ministers daarin is om de lokale media niet meer vanuit het gemeentefonds, maar vanuit de mediabegroting te gaan financieren. De heer Van Dijk wil weten hoe de gemeente Enschede zich voorbereidt op de overdracht van de financiering van de lokale publieke omroep naar het Rijk en het financieel losmaken van de banden tussen gemeente en 1Twente Enschede.
  Het college antwoordt dat het advies in lijn is het kabinetsakkoord en dat er in de huidige situatie niets veranderd tot dat het kabinet daadwerkelijk een besluit neemt over de herziening van de financieringssystematiek van de publieke lokale omroep. Tot die tijd blijft de inzet van het college conform de opdracht van de gemeenteraad om 1Twente binnen de beschikbare mogelijkheden te ondersteunen.


 • 2019.11.01

  Het college van B&W heeft de nota over tijdelijke maatregelen rondom het gebruik van PFAS-houdende grond vastgesteld. PFAS is een verzameling van zogenaamde “zeer zorgwekkende stoffen” (o.a. gebruikt in anti-aanbakpannen, goretex kleding, blusschuim, etc) die kan leiden tot diffuse bodemverontreiniging. PFAS zijn giftig, niet afbreekbaar en blijven daardoor in het milieu achter. De nota is opgesteld op basis van het “tijdelijk handelingskader PFAS” dat in juli door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld. Omdat PFAS niet is opgenomen in de Twentse Bodemkwaliteitskaart, geeft dit problemen bij grondverzet, omdat de vrijkomende grond niet kan worden afgezet. Dit leidt tot extra grondkeuring, stagnerende projecten en oplopende kosten. Met de bodemkwaliteitskaart proberen de Twentse gemeenten hergebruik van grond zoveel mogelijk te stimuleren. PFAS maakt dit nu onmogelijk. Op 12 september 2019 hebben de Twentse gemeenten, Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen en Omgevingsdienst Twente (ODT) met elkaar een stappenplan besproken om te komen tot een aanpassing van regionaal beleid, aanvullend op de bodemkwaliteitskaart, waarin PFAS is opgenomen. Daarmee verbeteren we de toepassingsmogelijkheden van grond.