Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 17 april 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.04.13

  Gemeenteraadslid Ten Vergert heeft namens CDA vragen gesteld over de beschikbaarheid van bedrijfskavels in Enschede en de regionale afspraken over bedrijventerreinen die daarmee samenhangen. Daarbij gaat het om vragen over recente gronduitgifte, hoe zich dat verhoudt tot de meest recente prognoses, of het college al is gestart met een onderzoek naar nieuwe werklocaties en tot slot welke acties het college heeft genomen om bestaande bedrijventerreinen meer toekomstbestendig te maken.
  Het College geeft aan dat het moet constateren dat het aanbod van bedrijfskavels door de herbestemming van de Usseler Es schaars is geworden en dat er om die reden dit jaar gestart is met een locatieonderzoek en dat er hard wordt gewerkt aan het beschikbaar krijgen van de Oostkrans van de Usseler Es als bedrijventerrein.
  Daarnaast heeft het College samen met ondernemersverenigingen gewerkt aan gebiedsgerichte agenda's voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. De agenda's zijn gericht op waardeversterking van de terreinen en investeren in verduurzaming van vastgoed en omgeving.


 • 2021.04.13

  Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen van mevrouw Iris Bloemhof van de fractie D'66


 • 2021.04.13

  Op 10 maart 2021 zijn bij de Raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Ten Vergert gericht aan de voorzitter
  van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
  werkzaamheden van de Raad over Stadsdeelgewijs werken.
  Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen conform de bijlage.


 • 2021.04.14

  De heer M. van Lagen (CDA-fractie) heeft vragen gesteld over growshops. Het college van B&W heeft deze vragen beantwoord conform de bijlage.


 • 2021.04.14

  Het college van burgemeester en wethouders heeft een inrichtingsplan voor de bomen in de middenberm van de Lasondersingel (gebied Deurningerstraat tot de Oldenzaalsestraat) vastgesteld. Het inrichtingsplan bestaat uit twee deelplannen, die op eenzelfde wijze worden uitgevoerd. Deel 1 ligt tussen de Deurningerstraat en de H.B. Blijdensteinlaan en deel 2 tussen H.B. Blijdensteinlaan en de Oldenzaalsestraat. In de plannen staat het behoud van bomen, een toekomstbestendige inrichting en de beeldkwaliteit voorop. Bomen die een toekomstverwachting van 10 jaar of meer hebben blijven staan, waarbij de groeiplaats wordt verbeterd door het aanbrengen van extra voeding en beluchting. De overige bomen worden vervangen vanuit het inrichtingsplan, die is opgesteld in samenwerking tussen twee adviesbureaus. De singel wordt daarbij verder vergroend door meer bomen toe te voegen daar waar er ruimte is en door minder gras te maaien.
  Achtergrond inrichtingsplan
  De vastgestelde inrichtingsplannen betreffen de besproken uitwerking van de in de stadsdeelcommissie van 17 november voorgestelde variant voor de Lasondersingel. Deze variant was door de gemeente in overleg met de actiegroep van omwonenden en de wijkraad voorgedragen. De variant bestond uit gedeeltelijk behoud en gedeeltelijke herplant van de Lindes aan de Lasondersingel. Waarbij de goede bomen worden behouden en waarvoor op groeiplaatsverbetering wordt ingezet en een deel van de lindes met mindere kwaliteit wordt vervangen.


 • 2021.04.14

  De gemeente Enschede stelt zich officieel kandidaat om de Roze Zaterdag in 2023 te organiseren. De Roze Zaterdag is de eerste en oudste PRIDE van Nederland.
  Op basis van het bidbook en een bezoek aan de potentiële gastgemeente wordt medio juli 2021 bekend gemaakt welke gemeente de Roze Zaterdag in 2023 mag organiseren.
  Enschede mag zich al sinds 2008 Regenboogstad noemen. Als koploper gemeente zet Enschede zich in om te bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan zijn wie hij is, ongeacht geslacht, afkomst, seksuele voorkeur of genderidentiteit, afkomst en religie. Dit is ook een van de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Het evenement Roze Zaterdag is een landelijk evenement waarmee de gemeente Enschede de kans krijgt om op landelijk niveau haar inclusie beleid samen met (lokale) samenwerkingspartners te presenteren. Daarnaast ondersteunen ook omliggende gemeenten zoals Oldenzaal, Münster en Hengelo het initiatief om Roze Zaterdag naar Enschede te halen, waarmee de inclusieve samenleving in oost Nederland en in de EUREGIO verder verspreidt en gedragen wordt.
  Enschede Promotie coördineert en organiseert de Roze Zaterdag in samenwerking met de gemeente Enschede en lokale partijen uit het LHBTI+ netwerk. Sinds dit jaar is het netwerk PRIDE Enschede in ontwikkeling. PRIDE Enschede is een samenwerkingsverband tussen lokale partijen die zich inzetten voor de bevordering van inclusiviteit en diversiteit. PRIDE Enschede wordt een herkenbaar loket en afzender voor aanbod en kennis beschikbaar voor de doelgroep LHBTI+ en samenwerkingspartners.
  Als de gemeente Enschede wordt uitgekozen de Roze Zaterdag te organiseren is dit weer de eerste keer na bijna 20 jaar. In totaal heeft de gemeente Enschede het evenement Roze Zaterdag al twee keer georganiseerd. De eerste keer was in 1987 en daarna nog een keer in 2004.


 • 2021.04.15
 • 2021.04.15

  Openbaar, maar pas vanaf 14 april 2021 beoogde datum voor de feestelijke ondertekening van de overeenkomst!

  Twente is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. In Twente wordt samengewerkt aan een versterking van de arbeidsmarkt in het algemeen en een Inclusieve Arbeidsmarkt in het bijzonder waarin mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen.
  Om deze samenwerking te verbreden (met beroepsonderwijs) en verdiepen (met taken voor de brede arbeidsmarkt) gaan we ter vervanging van de bestaande afspraken een nieuwe samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk Werkbedrijf 2021 aan. De overeenkomst wordt gesloten tussen de Twentse gemeenten, het UWV, de sociale partners en het beroepsonderwijs.