Besluiten College van B&W

dinsdag 3 september 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Gemeenten krijgen de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment goed begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk.
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun inwoners en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De Wet inburgering moet hierbij aansluiten zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken.
  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het beschikbaar stellen van budgetten voor het uitvoeren van pilots. Met de pilots kunnen nieuwe instrumenten en werkwijzen worden uitgetest.

  In de arbeidsmarktregio Twente is een ambtelijke werkgroep actief rond het thema Statushouders en Inburgering. Gezamenlijk is besloten voor meerdere pilotthema’s een aanvraag om financiering in te dienen. Daarbij zij opgemerkt dat een gemeente slechts 1 x hoofdaanvrager mag zijn en 1 x mede-aanvrager. Ongeacht de aanvragende en mede-aanvragende gemeenten kunnen alle 14 Twentse gemeenten voor betreffende pilot deelnemers aanleveren.

  De gemeenten Enschede, Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Hof van Twente is verzocht een aanvraag voor het pilotthema ‘Z-route’ in te dienen. De gemeente Enschede is derhalve de hoofdaanvrager met de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Hof van Twente als mede-aanvragers. Aanvragen voor het pilot-thema ‘Z-route’ dienen vóór 13 september a.s. te worden ingediend (de tweede tranche).

  De pilot 'Z-route' is bedoeld voor ex-inburgeraars die, op basis van aantoonbaar geleverde inspanning, zijn ontheven van hun inburgeringsplicht. Middels een intensief programma van 20 uur per week krijgen deze mensen op een praktische manier tools toegereikt om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in onze maatschappij. In het programma wordt intensief samengewerkt met verschillende ketenpartners, zoals het ROC van Twente, M-Pact en Sportaal.


 • -

  De heer Brouwer heeft schriftelijke art. 35 vragen gesteld over gehoorschade. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • -

  De heer Dönmez (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld over de bestemmingsplannen Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden' en 'Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones'. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • -

  De heer Boersma (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld over de huizenmarkt in Enschede. Deze vragen zijn door het college schriftelijk beantwoord.


 • -

  De heer Sanders heeft schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van het stadion. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • -
 • -

  Op 12 augustus jl. zijn bij de Raadsgriffie vragen ingediend door de heer Versteeg (Groep Versteeg) op grond van artikel 35 over de integratie van vluchtelingen. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • -

  Op 16 augustus 2019 heeft de heer Erwin Versteeg van de fractie Groep Versteeg vragen gesteld gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van Burgemeester en Wethouders hebben de vragen over de subsidiestaat met het door de heer Versteeg gebruikte voorbeeld over subsidie voor de intocht van Sinterklaas en de Carnavalsoptocht in Enschede beantwoord.


 • -

  Mevrouw Visser van Enschede Anders heeft vragen gesteld over achterstanden bij de Wijkteams. Het college heeft deze beantwoord.


 • -

  De gemeente is voornemens om op de hoek van de Hulsmaatstraat en de Stroinksbleekweg een (zorg)appartementengebouw mogelijk te maken waarbij voor een gedeelte van het terrein (aan de zijde van de Hulsmaatstraat) een hoogte van maximaal 40 meter is toegestaan. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling hiervoor.


 • -

  De VNG heeft namens de gemeentelijke werkgevers met de vakbonden onderhandeld over de cao gemeenten 2019-2020. De gemeente Enschede stemt in met het principe akkoord cao gemeenten met een aantal kanttekeningen zoals genoemd bij de argumenten. Hieronder de betreffende kanttekeningen.

  • Bijdrage ziektekostenverzekering: door de tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering los te koppelen van de voorwaarde van een aanvullende zorgverzekering bij een door de VNG gecontracteerde zorgverzekeraar, ontvangt elke medewerker deze tegemoetkoming. Dit heeft voor grote gemeenten een groot financieel effect. (1.1.3)
  • Ontwikkeling van sectorale normen voor verlof en vitaliteit: hierbij geven we mee bij de volgende cao onderhandelingen terughoudend te zijn in toezeggingen met betrekking tot generatiepact en verlofdagen voor ouderen. Mede gezien de minder snelle stijging van de pensioenleeftijd. (1.1.4)
  • Werkgeversbijdrage voor de vakbonden: we zouden graag gezien hebben dat dit onderwerp heronderhandeld zou worden. We willen ons standpunt hierin niet als breekpunt laten fungeren voor het welslagen van het principeakkoord. Wel benadrukken we nogmaals bij de volgende onderhandelingen afwijzend te staan tegenover de werkgeversbijdrage en willen dan ook meegegeven om bij de eerstvolgende onderhandeling het afschaffen van deze bijdrage als inzet mee te nemen. (1.1.6)


 • -

  We willen onze stad economisch aantrekkelijker maken, de bereikbaarheid van banen vergroten en tegelijkertijd de leefbaarheid verbeteren. Door de groei van de economie, de aandacht voor duurzaamheid en de groei vanuit het hart moeten we keuzes maken om Enschede bereikbaar te houden. In de nieuwe mobiliteitsvisie is de richting bepaald. Enschede kiest voor de fiets. In 2030 willen wij dat er 15% minder autoritten binnen de singels zijn en 10% minder autoritten binnen Enschede gemaakt worden. Op de singels zetten we in op het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer, en binnen de Singels wordt meer ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van de stad waarbij de fiets een prominentere rol krijgt. Het meest concreet wordt dit in het Stadserf en rond het station, waar we het stationsplein willen teruggeven aan de voetganger en fietser, het autoverkeer willen we verplaatsen naar de noordkant van het station. De bereikbaarheid van onze topgebieden is van belang, waarbij we het autoverkeer zoveel mogelijk om de stad heen faciliteren en dan rechtstreeks naar bestemming laten rijden. We zetten in op mobipunten, waarbij men makkelijker en beter kan overstappen op andere vervoermiddelen. Als grootste stad van Overijssel zullen nieuwe mobiliteitsvormen hier snel hun intrede gaan doen. Het realiseren van een netwerk van mobiliteitspunten waar inwoners en bezoekers hun overstap kunnen maken is daar een voorbeeld van.

  Door de concurrentiepositie van de fiets te versterken en hier met werkgevers over in gesprek te gaan willen we meer Enschedeërs verleiden tot gebruik van de fiets. We willen naar een openbare ruimte die zicht ontwikkelt van ‘je kunt er fietsen’ naar ‘je wilt er fietsen’ (‘able to cycle naar invite to cycle’). Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte voor het autoverkeer van buiten de stad. Dit autoverkeer moet snel en soepel vanaf de radialen de economische toplocaties kunnen bereiken en ook vanuit de woonwijken dienen de hoofdautoroutes (A1/ A35/ N18) goed bereikbaar te zijn.


 • -

  De gezamenlijke rekenkamer commissies van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen hebben in 2018 onderzoek laten doen naar de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente (VRT). Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de rekenkamers om jaarlijks gezamenlijk een verbonden partij nader te onderzoeken. Het onderzoek is gedaan door onderzoeksbureau SvdL. Op basis van het onderzoek hebben de rekenkamers conclusies en aanbevelingen geformuleerd.


 • -

  De Wmo en de Jeugdwet verplichten gemeenten om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Onlangs is de rapportage van de laatste uitgevoerde onderzoeken ontvangen. In hoofdlijnen komt daaruit het beeld naar voren dat onze cliënten in 2018 weliswaar minder positief waren over het contact met de gemeente (de “toegang”) dan in eerdere jaren, maar juist positiever oordelen over de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen en over de resultaten en het effect daarvan op hun (zelf)redzaamheid en kwaliteit van leven. Dit is vooral bij de Wmo het geval.
  Wij denken dat de veranderingen die in 2018 in de uitvoering van m.n. de Wmo zijn doorgevoerd, hierin een rol gespeeld hebben. Een belangrijk verschil ten opzichte van 2017 is dat er gewerkt wordt in en vanuit de wijkteams, waarvan de medewerkers van het voormalige zorgloket deel zijn gaan uitmaken.
  Het werken met integrale wijkteams heeft o.a. als doel het bieden van de best passende vorm van ondersteuning: op maat, zoveel mogelijk met algemene voorzieningen in de eigen omgeving, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Daarmee proberen we het beroep op de zwaardere en duurdere maatwerkvoorzieningen te beperken: er wordt scherper doorgevraagd op de “vraag achter de vraag”. Die benadering leidt mogelijk tot een wat negatiever oordeel over het contact met de gemeente, maar blijkt wel meer dan voorheen te leiden tot ondersteuning die past bij de hulpvraag en die ook effectief is: ruim driekwart van de respondenten geeft aan met de ondersteuning een betere kwaliteit van leven te hebben. We kunnen dit zien als een aanwijzing dat het effect, dat wij van de nieuwe werkwijze en de wijkteams verwachten, zich ook daadwerkelijk voordoet: uitgaan van wat inwoners zelf (nog) kunnen, maar ondersteunen bij wat echt nodig is.


 • -

  Op het moment dat een woning leegstaat, kan er, aangezien er niemand ingeschreven staat, geen afvalstoffenheffing in rekening worden gebracht. De inzameling van het huishoudelijk afval door Twente Milieu wordt echter niet automatisch stopgezet. Er kan nu, in geval van leegstand, ongelimiteerd restafval worden aangeboden (via minicontainers of door middel van milieupassen op een ondergrondse verzamelcontainer of het afvalbrengpunt) waarvoor niet wordt betaald. Het college heeft daarom besloten tot inperking van deze mogelijkheid. In geval van leegstand kan het afval nog gedurende een maand worden aangeboden. Daarna wordt de milieupas en de minicontainers geblokkeerd.


 • -

  De concept-structuurvisie Kennispark vormt de ruimtelijke uitwerking van de gebiedsstrategie ‘Kennispark’ die in 2018 is vastgesteld. Het doel van de structuurvisie is Kennispark Twente, samen met onze partners, tot één gebied te ontwikkelen: een gebied met een hoogwaardige uitstraling en veel dynamiek. Met de campusgedachte van de UT daarbij als lichtend voorbeeld. De structuurvisie beschrijft hoe we tot nieuwe verbindingen tussen het B&S-park en de campus van de UT willen komen. Het is de bedoeling dat op het B&S-park, rond het innovatiepad en aan de Hengelosestraat, aantrekkelijke gebouwen voor (startende en groeiende) high tech / science bedrijven en uitnodigende openbare verblijfsruimtes komen. Om daarvoor ruimte te scheppen is het anders, meer centraal, organiseren van het parkeren absoluut noodzakelijk. Samen met toevoeging van ondersteunende functies als wonen, detailhandel en horeca voor de doelgroep ontstaat zo een aantrekkelijk gebied dat Enschede in staat stelt meer talent vast te houden en meer en betere samenwerking te realiseren tussen bedrijven onderling en bedrijven en UT. Op die manier ontwikkelen we een vruchtbare voedingsbodem voor het in gezamenlijkheid ontwikkelen van innovatieve toepassingen en de bijbehorende nieuwe werkgelegenheid.


 • -

  Enschede is op weg om in 2020 de Fietsstad van Nederland te zijn. Daarom heeft de gemeente de afgelopen jaren geïnvesteerd in goede en veilige fietsvoorzieningen, maar ook in gratis bewaakte faciliteiten (met personeel en/of camera’s) om de fiets veilig te kunnen stallen in de stad. De fietsenstalling de Graaff is per 01 maart 2018 voorzien van cameratoezicht en vanaf die datum 24/7 opengesteld. Het College heeft op 19 december 2017 besloten om het huidige personeel bij de stalling de Graaff vooralsnog in te zetten als gastheer. Het cameratoezicht voldoet thans goed. Uniformiteit ten aanzien van het toezicht bij de stallingen is gewenst. Per 01 januari 2020 gaan we daarom het gastheerschap in de stalling de Graaff definitief beëindigen en deze medewerkers tot die tijd ook nog op andere plekken en tijden in de stad inzetten als gastheren/stewards voor het fietsparkeren. De fietsenstalling Van Heekplein blijft voorzien van personeel toezicht. De twee betreffende medewerkers worden vanuit de gemeente en Twente Milieu begeleid naar ander werk.


 • -

  Het bestemmingsplan 'Brandweerkazerne Glanerbrug' maakt de bouw van een nieuwe kazerne van de Vrijwillige Brandweer Glanerbrug mogelijk op een kavel aan de Gronausestraat aan de westelijke rand van Glanerbrug, ter vervanging van de verouderde en niet centraal in het te bereiken gebied, gelegen kazerne aan de Tolstraat 5. In en bij de kazerne zal ook ruimte zijn voor opleidingen en bijeenkomsten van de brandweer (waaronder oefeningen op het buitenterrein) en andere hulpdiensten (verwachting circa 1 avond per week). Daarnaast zijn, als daar behoefte aan is, andere kleinschalige maatschappelijke doeleinden mogelijk, zoals een post voor een wijkagent of wijkverpleegkundige (zonder balie) en het beschikbaar stellen van ruimte aan de 'buurt' (zoals verenigingsleven). Om dit mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig.


 • -

  De belangstelling voor woningbouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap is groot, onder andere voor kavels in bestaande wijken. In het kader van Bouwen in de wijk I is in de achterliggende jaren met succes een aantal kavels voor particulier opdrachtgeverschap in de markt gezet. Nu komt een tweede tranche aan bod, Bouwen in de wijk II.
  De kavels van Bouwen in de Wijk II zijn divers qua ligging en oppervlakte, met aandacht voor duurzaam bouwen. Met de verkoop van deze kavels wordt bijgedragen aan de doelen die in de woonvisie beschreven zijn en wordt voldaan aan de vraag vanuit de woningmarkt.


 • -

  Direct na de vuurwerkramp is een Stichting in het leven geroepen met als doel om met geldelijke middelen natuurlijke en rechtspersonen bij te staan, die materiële schade hebben geleden als rechtstreeks gevolg van de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede.

  Aangezien er sinds lange tijd geen beroep meer op de Stichting is gedaan, heeft het bestuur van de Stichting besloten de statuten aan te passen om zo de resterende gelden alsnog verantwoord te kunnen besteden. Hierdoor kunnen de resterende stichtingsgelden worden besteed aan voorzieningen in de wijk Roombeek, verband houdende met de wederopbouw. Deze wijziging vereist goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders.