Besluiten College van B&W

dinsdag 31 maart 2020 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  Het college heeft artikel 35 vragen beantwoord gesteld door EnschedeAnders en PVV over het onderzoek naar medische gegevens door de klachtencommissaris en de functionaris gegevensbescherming.


 • -

  De Partij van de Vrijheid heeft artikel 35 vragen gesteld over het onroerend goed van de gemeente. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord door het College.


 • -

  De heer Elferink van de Partij voor de Vrijheid heeft vragen gesteld over zorgfraude. Het college heeft deze beantwoord.


 • -

  Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2020 is gesproken over de meerwaarde van voldoende sport op de basisscholen. DPE en de PvdA hadden een motie in voorbereiding om hier aandacht voor te vragen. Tijdens de bespreking heeft de wethouder toegezegd dat hij het thema met de schoolbesturen zou bespreken en dat aan de raad een terugmelding zou plaatsvinden. De motie is vervolgens niet in stemming gebracht. Door middel van deze brief informeert het college over de uitgevoerde acties naar aanleiding van deze toezegging.


 • -

  In september 2019 hebben 11 Twentse gemeenten (Almelo, Rijssen-Holten en Twenterand uitgezonderd) besloten om de regionale werkgroep Inkoop energie opdracht te geven om een overeenkomst voor te bereiden met AVI-Twente B.V., dochteronderneming van Twence Holding B.V., voor het produceren en leveren van duurzame energie uit nieuwe of te vergroten bestaande installaties. Het overleg met AVI-Twente B.V. heeft geresulteerd in verschillende conceptovereenkomsten. Daarin worden niet alleen afspraken gemaakt over de afname van gas en elektriciteit, maar ook over de bouw van nieuwe en de vergroting van bestaande installaties voor het opwekken van duurzame elektriciteit en groen gas in de regio.
  AVI-Twente is producent van duurzame energie, maar beschikt op dit moment niet zelf over een leveringsvergunning. De finale levering van de door AVI-Twente B.V. geproduceerde elektriciteit moet daarom via een andere organisatie geschieden. Vanwege de geraamde opdrachtwaarde dient dit leveringscontract Europees aanbesteed te worden. De gemeenten kunnen de verplichte doorlevering van de productie van AVI-Twente B.V. voorschrijven omdat de gemeenten onder andere toezicht houden op AVI-Twente B.V. als ware het een eigen dienst.
  AVI-Twente kan de Twentse gemeenten naar verwachting niet eerder dan in 2023 voorzien van (groen) gas. Voor de levering van gas tijdens de kalenderjaren 2021 en 2022 wordt daarom gebruik gemaakt van de verlengingsoptie uit de huidige overeenkomst met Gazprom.


 • -

  Met ingang van 1 januari 2018 hebben 13 Twentse gemeenten (uitgezonderd Rijssen-Holten) gezamenlijk Ondersteuning bij het Huishouden ingekocht. Gemeenten zijn hierbij op basis van de Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo2015 gehouden aan het betalen van een reële prijs voor Wmo diensten. Voor de Ondersteuning bij het Huishouden dient het loon uit de cao Verpleging Verzorging Thuiszorg hierin opgenomen te worden.
  Medio 2019 is een nieuwe cao in werking getreden die loonontwikkelingen kent. Nu deze cao een verplichtend karakter binnen de AMvB en onze contracten heeft, dienen de 13 Twentse gemeenten nieuwe reële tarieven voor Ondersteuning bij het Huishouden te hanteren. Gemeenten gaan daarom over tot aanpassing van de tarieven voor Ondersteuning bij het Huishouden met ingang van 1 januari 2020.


 • -

  Vanwege het Coronavirus zijn alle sportparken gesloten momenteel en kunnen de (sport)verenigingen niet voldoen aan hun verplichtingen vanuit de door de gemeente verstrekte leningen. In de afgelopen weken hebben zich al diverse verenigingen gemeld met een verzoek om tijdelijk de maandelijkse rente en aflossing niet te hoeven voldoen. De verenigingen hebben aangegeven veel inkomsten te missen (zoals die voor de toernooien die in deze periode normaliter starten) en daarom niet voldoende geld in kas te hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. Het college verstrekt hen maximaal 6 maanden uitstel van betaling voor rente en aflossing.


 • -

  Het VFBE (Vastgoed en Facilitair Bedrijf Enschede) is verantwoordelijk voor het gebouwgebonden onderhoud aan de gebouwen die in portefeuille zijn bij het VFBE. Dit onderhoud wordt uitgevoerd volgens een Meerjaren Onderhoudsplan. Het versneld naar voren halen leidt tot financiële verlichting van en zorgt voor meer continuïteit bij ondernemers, die als gevolg van de coronacrises economisch onder druk zijn komen te staan. Om hier een bijdrage aan te leveren haalt VFBE de werkzaamheden die gepland zijn in 2021 naar voren en voert deze uit in 2020.