Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 16 januari 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.01.11

  De heer Elferink heeft 40 artikel 35 vragen gesteld over het onderwerp hoe gemeente Enschede omgaat met mensen die geregistreerd worden als ‘vertrokken onbekend waarheen’ en het brieadres. De afgelopen periode zijn door verschillende raadsleden meerdere keren (schriftelijke) vragen gesteld over (dreigende) dak- en thuisloosheid in relatie tot de participatiewet. Het gaat daarbij onder andere over het verstrekken van een briefadres, de kostendelersnorm en een regeling voor zogenaamde ‘bankslapers’. Omdat de verschillende onderwerpen met elkaar samenhangen is ervoor gekozen om in 1 technische sessie deze onderwerpen te behandelen, om het complete beeld te geven op het onderwerp. Voorkomen moet worden dat er steeds stukjes informatie worden gegeven, waardoor het grote geheel uit zicht verdwijnt. Hiervoor wordt een notitie opgesteld waarin deze begrippen verder worden toegelicht, wordt ingegaan op onze huidige werkwijze en op vragen die in de afgelopen periode zijn gesteld. In de technische sessie willen we aan de hand van concrete casussen verder praten met raadsleden over het thema “(dreigende) dak- en thuisloosheid en de participatiewet”. Het moet een technische ‘werksessie’ worden die raadsleden de kans biedt om concreet, gedetailleerd en praktisch het onderwerp te bespreken. De heer Elferink kan zich voorstellen dat we voor deze aanpak kiezen.

  Een aantal vragen van de heer Elferink hangt niet direct samen met de onderdelen uit de participatiewet. Deze vragen zullen wel schriftelijk worden beantwoord.

  In een brief aan de heer Elferink, en in afschrift aan de overige leden van de gemeenteraad, wordt dit proces verwoord.


 • 2021.01.11

  Op 17 december 2020 zijn bij de Raadsgriffie vragen ingediend onder de titel 'Vredestein' door de heer Brouwer (DPE) op grond van artikel 35 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.01.11

  Dhr. Elferink van de PVV heeft vragen gesteld over het uitgeprocedeerde asielzoekers. Het College heeft deze beantwoord.


 • 2021.01.11

  Op 7 december 2020 zijn bij de Raadsgriffie vragen ingediend onder de titel 'Verdubbeling aantal ontslagaanvragen in oktober' door mevrouw Hofman-Bijlstra op grond van artikel 35 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.01.11

  Vergroening en openstelling van de buitenruimte op het Business & Sciencepark (onderdeel van Kennispark Twente) draagt bij aan meer ontmoeting, verbinding, samenwerking en een gezondere leefstijl. Daarmee wordt Kennispark aantrekkelijker om er te komen werken. En dat is belangrijk voor het halen, houden en ontwikkelen van talent.
  Daarom stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om pandeigenaren op het Business & Sciencepark financieel te ondersteuning om aan de slag te gaan met het vergroenen van hun buitenruimte. Voorwaarde daarvoor is dat een pandeigenaar dit samen doet met de eigenaar van de buitenruimte van een aangrenzend pand. Ook moeten ze deze gezamenlijke buitenruimte vrij openstellen. Ze kunnen dan maximaal 50% subsidie krijgen per project, met een maximum van € 250.000.
  Het college van B&W stelt voor dit te regelen in een subsidieverordening. Vanuit de middelen voor de Regiodeal Twente is daarvoor in ieder geval 1,25 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is voor het vergroenen en inrichten van de openbare ruimte nog eens 250.000 euro beschikbaar.


 • 2021.01.11

  Voor het tuindorp Dolphia geldt momenteel het uit 1996 stammende bestemmingsplan “De Eschmarke”. Dit bestemmingsplan beoogde in dit gebied de bouw van ca. 5000 woningen met voorzieningen mogelijk te maken. Om meerdere redenen is deze nieuwbouwwijk niet volledig tot ontwikkeling gekomen en zijn plannen hiervoor deels komen te vervallen. In dit globale eindplan kent het tuindorp Dolphia, vanwege de toen gewenste flexibiliteit, globale bestemmingen. Nu de plannen voor De Eschmarke zijn gewijzigd is het wenselijk geacht om voor het tuindorp Dolphia, ook vanuit een oogpunt van rechtszekerheid naar haar bewoners toe, een actueel en meer gedetailleerd bestemmingsplan te vervaardigen.


 • 2021.01.11

  In september is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. De NOVI is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De NOVI wordt voor ieder landsdeel uitgewerkt in een Omgevingsagenda. Op 11 juni 2020 is door het rijk, provincies Overijssel en Gelderland (landsdeel-oost), en de waterschappen de Omgevingsagenda Oost-Nederland vastgesteld. Deze Omgevingsagenda bevat de gezamenlijke integrale gebiedsopgaven en de gezamenlijke inzet van Rijk en regio in Oost-Nederland op het gebied van de fysieke leefomgeving, vertaald naar een programma van acties, maatregelen en projecten. De Omgevingsagenda is een uitvoeringsgerichte gebiedsuitwerking van de NOVI. De agenda vervangt niet al gemaakte
  afspraken, maar wil de schakel verder versterken tussen beleid en uitvoering door een meer integrale en gebiedsgerichte blik.

  Twente, als internationale en bereikbare technologische topregio, heeft de volgende ontwikkelopgave: versterken van de economische topsectoren Tech, Med-tech en Energy door een hierbij passende aanpak voor duurzame verstedelijking, bereikbaarheid en grensoverschrijdende samenwerking in deze grensregio. Het benutten en verstevigen van de innovatiekracht van de regio vraagt om experimenteerruimte (fysieke ruimte en in regelgeving), goed bereikbare topwerklocaties en een duurzame aantrekkelijke leefomgeving. Specifiek voor Twente worden vier aanvullende opdrachten benoemd, namelijk een onderzoek naar samenhang en versterkingsmogelijkheden Stationsgebieden Hengelo-Kennispark-Enschede, een onderzoek naar experimenteerruimte om diverse pilots (o.a. met drones) naar uitvoering te kunnen brengen in een ‘Twente real life living lab’, een bovenregionale aanpak klimaatadaptatie en het vasthouden van water voor Twente en een verkenning naar een fieldlab voor medische innovaties. Dit wordt met het Medtechlab op het Kennispark al concreet ingevuld. De komende tijd worden deze vier opgaven verder uitgewerkt door de betrokken gemeenten, het waterschap, de provincie en het rijk.


 • 2021.01.11

  Enschede werkt samen met alle andere Twentse gemeenten. Dit doen de gemeenten op tal van terreinen. Onder deze samenwerking ligt een formele structuur. Deze wordt nu op onderdelen gewijzigd. Zo is het de bedoeling om met andere partijen een stichting Twenteboard op te richten die zich bezighoudt met de versterking van de sociaal economische structuur van Twente. En de gemeenten willen een deel van de samenwerking voortzetten op basis van een overeenkomst tussen de gemeenten. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd omdat deze hierover formeel iets te zeggen heeft.


 • 2021.01.11
 • 2021.01.12

  Op 17 september 2020 zijn door de heer J.W. Elferink (PVV) artikel 35 vragen gesteld over vrouwenbesnijdenis in Enschede. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.01.12

  Op 15 december 2020 heeft uw raad besloten het bestemmingsplan ‘’Moskee Kuipersdijk 2020’’
  niet vast te stellen. Genoemd bestemmingsplan, dat de bouw van nieuwe Moskee mogelijk moet maken, is aan uw Raad voorgelegd omdat de Raad van State heeft uitgesproken
  de verkeerskundige onderbouwing van het voorgaande bestemmingsplan niet voldoende te vinden. Enkele fracties uit de Raad hebben in het debat en in de bijbehorende
  stemverklaringen hun zorgen uitgesproken dat niet uitgesloten moet worden dat zodanige parkeer- en verkeersoverlast gaat ontstaan indien het voorgelegde bestemmingsplan wordt
  vastgesteld. De situatie die hiermee is ontstaan is vrij uniek en daarom is gekeken wat de gevolgen zijn; immers de motivering moet het besluit wel kunnen dragen.
  Aan de andere kant is het van belang dat het besluit wordt gepubliceerd zodat de rechtsbeschermingsmogelijkheden kunnen worden aangewend door belanghebbenden.


 • 2021.01.13

  Op 1 december 2020 zijn bij de Raadsgriffie vragen (artikel 35) binnen gekomen van de heer Jelle Kort van de fractie GroenLinks over het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) Sociaal Domein op koers? Het college van Burgemeester en Wethouders heeft deze vragen beantwoord.


 • 2021.01.13
 • 2021.01.14

  Op 30 november 2020 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van mevrouw Margriet Visser-Voorn van de fractie Enschede Anders, mede namens SP, PVV de Groep Versteeg gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft antwoord gegeven op de diverse aanvullende vragen op de eerdere antwoorden van het college op 27 oktober j.l.


 • 2021.01.14

  Enschede wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit vraagt om het gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van zon en wind. Op 7 september jl. heeft de gemeenteraad aangegeven daarvoor ook mogelijkheden in Enschede te zien, maar over de voorwaarden waaronder dit kan worden toegestaan, nog met het college in gesprek te willen.

  Tegen die achtergrond voorziet dit voorstel in de vaststelling van regels voor de beoordeling van plannen voor het opwekken van zonne- en windenergie en de verzending van die regels aan de gemeenteraad.


 • 2021.01.14

  Kennispark is een innovatie campus van nationaal belang. Het is een belangrijke banenmotor van de Enschedese economie en de regio; een motor die ook blijft draaien in economisch mindere tijden en zoals nu tijdens de coronacrisis. Verdere ontwikkeling van Kennispark kan de komende 10 jaar ruim 1800 nieuwe directe banen in het gebied en 800 indirecte banen in de hele regio opleveren. Dit zijn banen voor mensen van alle opleidingsniveaus: van knappe koppen tot gouden handjes. Om deze economische motor draaiend te houden en verder te versterken willen ondernemers, universiteit, gemeente en provincie investeren in het gebied om het te transformeren naar een innovatiedistrict waar wonen voor specifieke Kennispark doelgroepen, werken en ontmoeten centraal staan. Het B&S-park kent op dit moment een relatief eenzijdig profiel van met name de functie werken. Om het Business & Science-park (B&S) en de UT-campus tot één geheel samen te smeden is het nodig het profiel van B&S te verbreden en de verbinding met de UT vorm te geven. Zo realiseren we een werkomgeving waarmee de stad makkelijker talent aantrekt en vasthoudt en de bereikbaarheid van banen vergroot. Hiermee draagt Kennispark in samenhang met andere majeure projecten zoals Centrum Kwadraat en De Kop in belangrijke mate bij aan het realiseren van de randvoorwaarden voor verdere groei van Enschede naar 170.000 inwoners.

  In het stedenbouwkundig plan en mobiliteitsplan is de koers op hoofdlijnen uit de eerder vastgestelde gebiedsstrategie en structuurvisie uitgewerkt tot concrete plannen voor de gebiedsontwikkeling. Dit biedt duidelijkheid over de ruimte die er is voor ontwikkelingen in het gebied. Het plan stelt vanuit een ambitieus toekomstbeeld uitgangspunten en kaders vast die het mogelijk maken om stap voor stap toe te groeien naar dat toekomstbeeld.