Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 8 februari 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.02.04

  Op 19 december 2019 zijn door mevrouw Rutjes (D66) artikel 35 vragen gesteld over het huisartsentekort in Enschede. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2020.02.04

  Op 9 januari 2020 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de fracties SP en CDA inzake Toekomstperspectief SES.
  Uit een artikel in dagblad Tubantia d.d. 07-01-2020 over de SES blijkt dat de stichting de toekomst optimistisch tegemoet ziet. Het jaar 2020 wordt zelfs het “jaar van de verandering” genoemd doordat de SES en de speeltuinen professioneler worden. Uit het artikel blijkt dat er budgettair nog naar invulling moet worden gezocht en om de plannen uit te kunnen voeren zijn meer vrijwilligers nodig.
  Het college van B&W geeft antwoord op de gestelde vragen hieromtrent.


 • 2020.02.04

  Op 16 januari zijn bij de Raadsgriffie vragen ingediend onder de titel 'basisbanen' door de mevrouw Hofman-Bijlstra op grond van artikel 35 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen.


 • 2020.02.04

  Mevrouw Koç van het CDA heeft artikel 35 vragen gesteld over de bevolkingsgroei in Enschede. Ze wil weten of het college een beleidsnota demografie wil gaan maken.


 • 2020.02.04

  In deze bestuursopdracht beschrijven we welke prioriteiten het college kiest om in deze coalitieperiode te werken aan het realiseren van de duurzaamheidsopgave voor Enschede op langere termijn. We beschrijven hoe we daar onderling en samen met inwoners en partners in de stad aan werken, en hoe we de beschikbare middelen inzetten. Eén van de vijf belangrijke opgaven van Enschede is de verduurzaming van de stad. Duurzaamheid is een heel breed onderwerp én het is belangrijk dat we vaart blijven maken. Het herijken van de prioriteiten kent meerdere aanleidingen. Zo zijn daar de presentatie van het Klimaatakkoord door het kabinet, maatschappelijke reacties op de veranderingen van het klimaat en de recente ervaring met wateroverlast, hitte en droogte in Enschede. Met deze opdracht kunnen we samen met inwoners en partners verder werken aan een duurzamere, toekomstbestendige stad.


 • 2020.02.04

  De afgelopen jaren heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden rond de landelijke regelgeving voor ondersteuning bij het huishouden, geboden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO). Deze wijzigingen hebben negatieve financiële gevolgen voor Enschede. De komende periode worden de mogelijkheden onderzocht om OH zo te organiseren dat passende hulp aan kwetsbare inwoners geborgd blijft en de voorziening op termijn betaalbaar blijft.


 • 2020.02.04

  Voor een grotendeels braakliggend terrein op de hoek van de Sumatrastraat en de Getfertweg ligt het plan voor de bouw van zestien grondgebonden woningen en het vestigen van kantoren in een voormalig bedrijfspand met cultuurhistorische waarden. Dit plan is in strijd met de voor dit gebied geldende bestemmingsplannen. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen is het nodig voor betreffende locatie een nieuw bestemmingsplan te vervaardigen. Het bestemmingsplan “Sumatrastraat-Getfertweg 191” is daarvan het resultaat.


 • 2020.02.04

  Als gevolg van een bouwplan voor zestien grondgebonden woningen op de hoek van de Sumatrastraat en de Getfertweg, is het hier vanuit de welstandszorg wenselijk om de beoogde nieuwbouw van woningen langs de Getfertweg, voor wat betreft hun verschijningsvorm, beter op de gebouwde woonomgeving aan te laten sluiten. Deze bestaande bebouwing wordt grotendeels gekenmerkt door gebouwen met een plat dak. Het voor dit gebied geldende beeldkwaliteitsplan “Hardick-Seckel” stelt hier echter een kap verplicht. Om op genoemde locatie woningen met o.a. een plat dak te kunnen realiseren is het noodzakelijk de Welstandsnota op dit onderdeel te wijzigen. Wijziging 109 van de Welstandsnota Enschede is daarvan het resultaat.


 • 2020.02.05

  June Nods heeft Eelco Eerenberg opgevolgd in zijn gehele portefeuille. Dat houdt ook in dat zij vanuit het college van B&W de wethouder deelnemingen is en in een aantal Algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen is benoemd. Deze benoeming is ook aanleiding geweest om het overzicht nevenfuncties te actualiseren. Dat wordt aangeboden aan de Raad en gepubliceerd op www.enschede.nl.


 • 2020.02.05

  In de Stedelijke Commissie is gevraagd om onderzoek naar een gemeentelijk energie bedrijf.
  Er is een quick-scan uitgevoerd naar de mogelijkheden, waarbij tevens initiatieven in andere gemeenten en aldaar uitgevoerde onderzoeken in beschouwing zijn genomen.
  Uitkomst: Het is op dit moment niet passend om onder huidige omstandigheden en randvoorwaarden een eigen energiebedrijf op te richten.


 • 2020.02.06

  Het college heeft de evaluatie van het uitvoeringsprogramma Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak 2019 en het uitvoeringsprogramma Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak voor 2020 vastgesteld. Met dit besluit stellen we vast wat onze resultaten in 2019 waren en wordt aangegeven hoe de gemeente haar inwoners in 2020 wil ondersteunen bij de ontwikkeling naar participatie en werk. Het college informeert de Raad hierover per brief.
  Het college heeft de evaluatie van het uitvoeringsprogramma Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak 2019 en het uitvoeringsprogramma Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak voor 2020 vastgesteld. Met dit besluit stellen we vast wat onze resultaten in 2019 waren en wordt aangegeven hoe de gemeente haar inwoners in 2020 wil ondersteunen bij de ontwikkeling naar participatie en werk. Het college informeert de Raad hierover per brief.

  De werkgelegenheidspositie van Enschede in de regio is de afgelopen jaren vrij stabiel. Het werkloosheidspercentage in Enschede is gedaald van 8,6 procent in 2016 naar 5,2 procent in 2018.
  De economische groei vertaalt zich in Enschede in meer banen, meer arbeidsdeelname en minder werklozen.
  Wel constateren we dat de goed bemiddelbare werkzoekenden in het algemeen aan het werk zijn en dat mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en bij wie dikwijls sprake is van multi-problematiek daar minder inslagen.

  De focus bij de ondersteuning van mensen is breder dan alleen werk. Het is belangrijk dat op individueel niveau gekeken wordt of er sprake is van ontwikkelingsgroei in de keten van dagbesteding naar werk.
  Het lukt ons om (duurzame) uitstroom te blijven realiseren. Dit gebeurt in de vorm van kleinere case-loads om meer aandacht aan werkzoekenden te kunnen geven, door gespecialiseerde aanpak bij specifieke doelgroepen in te zetten en door ervoor te zorgen dat er nieuwe (passende) banen ontstaan.
  De evaluatie van het arbeidsmarktinstrumentarium geeft in het algemeen een gunstig beeld en laat een verschuiving zien naar instrumenten, die vooral gericht zijn op de ontwikkeling van (werkende) werkzoekenden en het behouden of aanleren van vaardigheden en competenties door o.a. de lijn ‘Leven Lang Leren’.


 • 2020.02.07

  Bij de behandeling van de zomernota in juli 2019 is de motie ‘Respijtzorg voor mantelzorgers’ aangenomen. Met deze motie heeft de raad ons opgedragen om:

  • In kaart te brengen waar de behoefte aan meer respijtzorg onder mantelzorgers ligt en hoe hierin kan worden voorzien;
  • Met de uitkomsten van deze inventarisatie rekening te houden bij het opstellen van de gemeentebegroting 2020 e.v.
   Daarom hebben we onderzoek laten doen naar de behoeften van mantelzorgers, met daarbij specifiek aandacht voor de bekendheid met en de behoefte aan respijtzorg. De belangrijkste aandachtspunten uit dat onderzoek zijn:
  • Verbetering informatie en communicatie
  • Bekendheid respijtzorg
  • Samenwerking met partners
  • Waardering mantelzorgers
  • Verwachtingsmanagement
   Met deze brief informeren wij de raad over de uitkomsten van het onderzoek en het vervolg.