Besluiten College van B&W

dinsdag 23 november 2021 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  De heer Elferink (PVV) heeft op 28 oktober 2021 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 over de veiligheid op en rond Winkelcentrum Zuid. Deze vragen zijn door het college beantwoord.


 • -

  Op 8 november 2021 zijn er door mevr. Lents en dhr. Teutelink (BBE) vragen gesteld over een verkeersveilige oversteek Tiemeister - Kuipersdijk. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • -

  Op 2 november 2021 zijn er door de heer J.W. Elferink (PVV) vragen gesteld over de Vuurwerkramp en meer in het bijzonder over de aangifte die tegen de gemeente Enschede is gedaan.


 • -

  Openbaar, muv bijlage 5

  Het afgelopen jaar is er door het vastgoedbedrijf gewerkt aan een nieuw beleidskader. Deze vervangt de versie van 2017. Het beleidskader beschrijft binnen welke kaders het vastgoedbedrijf haar werkzaamheden moet uitvoeren en aan welke spelregels zij zich moet houden. Het opstellen van het beleidskader was een intensief traject waarbij vele gesprekken zijn gevoerd met de stakeholders. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie zijn dat de focus niet langer op de verkoop van panden ligt maar op het versterken van de kernportefeuille, aandacht voor een goede en open samenwerking met de diverse beleidsafdelingen en op het verduurzamen van de portefeuille in de periode tot 2040.


 • -

  Openbaar, het besluit en de bijlagen 3 en 5 zijn openbaar, maar de bijlagen 1, 2 en 4 bij dit bestuursvoorstel zijn niet openbaar!

  De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente heeft op 8 oktober 2021 een advies uitgebracht aan het College over het bezwaarschrift dat bezwaarmaker namens de heer X. heeft ingediend. Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van het College op zijn Wob verzoek d.d. 25 februari 2021. Het advies van de Commissie Bezwaarschriften is het bezwaar van bezwaarmaker gegrond te verklaren en bepaalde correspondentie tussen de Gemeente advocaat en Klachtencommissaris (gedeeltelijk) openbaar te maken. Het College wijkt door middel van dit besluit (gedeeltelijk) af van dit advies en maakt de documenten opgesteld door de Gemeente advocaat en gericht aan anderen integraal niet openbaar. Het College beroept zich hierbij op de geheimhoudingsplicht van advocaten uit Artikel 11a Advocatenwet.
  Op 11 oktober 2021 heeft de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente een advies uitgebracht aan het College over het bezwaarschrift dat bezwaarmaker heeft ingediend tegen het besluit op haar Wob verzoek d.d. 22 maart 2021. Het advies van de Commissie Bezwaarschriften is het bezwaar van bezwaarmaker gegrond te verklaren en de correspondentie tussen de Gemeente advocaat en anderen binnen de gemeente gedeeltelijk openbaar te maken. Het College wijkt door middel van dit besluit af van dit advies en maakt de documenten opgesteld door de Gemeente advocaat en gericht aan anderen integraal niet openbaar. Het College beroept zich hierbij op de geheimhoudingsplicht van advocaten uit Artikel 11a Advocatenwet.


 • -

  Het College heeft het bestedingsplan 2022 voor inzet van de middelen in het kader van het Onderwijsachterstandenbudget vastgesteld. De gemeente ontvangt volgend jaar van het rijk een bedrag van 7,3 miljoen euro om taal- en rekenachterstanden bij kinderen te voorkomen en te verminderen. Ten opzichte van eerdere jaren wordt extra ingezet op kwaliteit in de peutergroepen (door extra inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers), is er meer aandacht voor ouderbetrokkenheid (door uitbreiding van VVE Thuis naar het basisonderwijs) en is er ruimte gereserveerd voor een extra zomerschool.
  Het College heeft tevens een bestedingsplan vastgesteld voor de inzet van de middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Voor het lopende en het volgende schooljaar ontvangt de gemeente van het rijk in totaal 2,9 miljoen euro, te besteden aan het terugdringen van (extra) achterstanden ontstaan als gevolg corona. Samen met onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties is daarvoor een pakket aan acties opgezet. In het pakket is de inzet voorzien van onder meer een extra derde leidster in peutergroepen, een intensivering van de inzet van IKC wijkcoaches, meer na-schools aanbod en een verdere uitrol van het concept van “huiskamers” in het voortgezet onderwijs.


 • -

  In 2021 zijn door het coronavirus diverse activiteiten in de begroting 2021 vertraagd, of helemaal niet uitgevoerd. Voor
  een deel van de activiteiten geldt dat ze in 2022 alsnog uitgevoerd moeten worden en deze niet uit het beschikbare
  budget gefinancierd kunnen worden. Het College heeft daarom besloten om het budget uit de begroting 2021 voor
  deze noodzakelijke activiteiten ook in 2022 beschikbaar te houden. Dit is anders dan de gebruikelijke werkwijze
  waarbij de budgetten van niet uitgevoerde activiteiten aan de algemene reserve worden toegevoegd.


 • -

  Openbaar, muv vertrouwelijke bijlagen 1, 4 en 5 bij dit bestuursvoorstel!

  Trebbe is voornemens de voormalige ROC locatie aan de Hengelosestraat ontwikkelen tot een woningbouwontwikkeling, genaamd Newtonpark, met 94 woningen (21 sociale huur, 19 middenhuur en 54 koopwoningen). De woningbouwontwikkeling Newtonpark wordt de verbinding met groen, water en herkenbare architectuur centraal gesteld. Doelstelling van Newtonpark is een woonpark te creëren die zich voegt in de stedelijke context van Twekkelerveld; een stadse buurt in een groene context. Het programma van de woningbouwontwikkeling bestaat uit een divers aanbod aan woningen in zowel het huur- als het koopsegment en beoogt een kwaliteitsverbetering voor de wijk. Daarnaast zal de verscheidenheid aan kapvormen van de woningen bijdragen aan een gevarieerd straatbeeld. Uitgangspunt is dat de wijk een plek wordt voor zowel de huidige Twekkelervelders als ook voor nieuw talent en gezinnen.


 • -

  Openbaar, muv 2 vertrouwelijke bijlagen!

  Woningcorporatie Domijn wil op het huidige parkeerterrein op de hoek van de Oldenzaalsestraat en de Hoge Bothofstraat een woongebouw met 202 woningen realiseren, hoofdzakelijk bedoeld voor ‘pas afgestudeerden’ (de doelgroep ‘talent’) en 'starters' op de woningmarkt. Hiermee wordt tevens een economisch belang gediend. Op de begane grondverdieping van het woongebouw is ruimte gereserveerd voor commerciële voorzieningen. Op het binnenterrein van dit carrévormige woongebouw is ruimte voor de realisatie van een fietsenberging en bergruimten. Om aan dit initiatief medewerking te kunnen verlenen is het bestemmingsplan “Parkeerterrein Performance Factory” ontworpen. Daarnaast wordt ten behoeve van de beoogde ontwikkeling de welstandsnota aangepast. Wijziging 117 van de welstandsnota Enschede, bouwen aan identiteit- Ontwikkellocatie Performance Factory, hoek Oldenzaalsestraat-Hoge Bothofstraat” is hiervan het resultaat.


 • -

  De Rijksoverheid heeft in mei 2021 éénmalig de gemeente Enschede geld betaald voor het begeleiden van kwetsbare
  inwoners (jong en oud). De gemeente Enschede heeft eenmalig 2,5 miljoen euro ontvangen voor een breed pakket aan Coronamaatregelen.
  Deze maatregelen zijn gericht op het ondersteunen van jeugd en jongeren, mentale ondersteuning, activiteiten en ontmoetingen, bijzondere bijstand (TONK), bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, extra begeleiding van kwetsbare groepen, mutaties maatschappelijke opvang en mutatie voorschoolse voorziening peuters. De voorstellen voor de inzet van deze middelen worden apart aangeboden aan het college. Dit besluit betreft de inzet van de extra begeleiding van kwetsbare groepen. De gemeente Enschede heeft besloten om dit geld te investeren in de Wijkteams om daarmee te zorgen dat zij actiever present zijn in wijken en buurten. Op deze manier kunnen ze beter en sneller reageren op signalen van inwoners en partners in de wijk om samen met deze partners vroegtijdig kwetsbare inwoners te begeleiden naar passende ondersteuningsoplossingen. Daarom wordt de uitvoerder van de Wijkteams, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) eenmalig gesubsidieerd. SMD organiseert onder andere de inzet van een gamebus waarmee jongeren en hun ouders laagdrempelig worden bereikt, de inzet van de wijkcoach op scholen, en zet wijkcoaches actiever in de wijk bijvoorbeeld in samenwerking met sportverenigingen of huisartsen.
  Om dit in 2021 en 2022 te bereiken wordt éénmalig een subsidie van 400.000 euro verstrekt aan de SMD.


 • -

  De komende jaren blijft het stadserf van Enschede en de inrichting daarvan volop in beweging. Er zijn veel beleidsnota’s en visies die van invloed zijn op de inrichting van ons stadserf. Daaronder de mobiliteitsvisie, de fietsvisie, het water- en klimaatadaptatieplan, het groenambitieplan, het evenementenbeleid en het beleid op het gebied van cultuurhistorie. De Leidraad Openbare Ruimte Stadserf integreert de eisen en inzichten uit deze verschillende nota’s zodat ze toepasbaar worden in de openbare ruimte van het stadserf. Door de integrale benadering zorgen we ervoor dat de openbare ruimte van het stadserf meer wordt dan de som der delen. De leidraad is tot stand gekomen op basis van uitgebreide participatie met binnenstadpartners en bouwt daarnaast voort op de identiteit en geschiedenis van ons stadserf met als bovenliggend doel dat ons stadserf in de toekomst nog meer ervaren zal worden als de huiskamer van onze stad.


 • -

  In september 2018 startten we met de pilot OnderwijsJeugdhulpArrangementen (OJA). De pilot heeft de duur van 5 jaar. De OJA moet de ondersteuning aan kinderen en ouders beter maken door eerder en sneller passende hulp te bieden. Zo dichtbij, licht en integraal als mogelijk. Maar ook zo zwaar als nodig. Door deze manier van werken kan er sneller en beter in worden gespeeld aansluitend op wat in de school en in het gezin gebeurt.

  Het is van belang om tussentijds te evalueren wat de pilot tot op heden maatschappelijk heeft opgeleverd voor kinderen, ouders, scholen, jeugdhulp en de samenleving. Immers, we werken met gemeenschapsgeld en we vinden het van belang om te verantwoorden welk maatschappelijk rendement de nieuwe werkwijze oplevert. Ook willen we inzicht in de werkzame elementen van de OJA-aanpak en welke verbeterpunten er zijn om de werkwijze verder door te ontwikkelen.

  Er is een onafhankelijke studie met een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. Een rapport met duidelijke conclusies en aanbevelingen, waar wij voor de toekomst van onze jeugd ons voordeel mee kunnen doen.

  Uiteindelijk willen we een toekomstbestendige aanpak bieden aan onze kinderen. Om hun ontwikkelkansen te vergroten, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. We blijven ons inzetten om de kinderen van onze stad gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien.


 • -

  Openbaar, muv bijlage 2

  Op basis van de verordening Onderwijshuisvesting kunnen schoolbesturen elk jaar een aanvraag doen voor een voorziening Onderwijshuisvesting. Deze komen op het Programma onderwijshuisvesting die door het college wordt vastgesteld. Voor 2022 zijn er aanvragen gedaan voor constructiefouten, voor kosten vanwege uitbreiding en voor nieuwbouwprojecten die voortkomen uit afspraken in het Integraal onderwijsHuisvestings-Plan (IHP). Op het bijgevoegde programma staan de aanvragen per school.
  Daarmee kunnen we de ambitie waarmaken die we als gemeente hebben: de realisatie van duurzame, energie neutrale, wijkgerichte en flexibele gebouwen die het onderwijskundig concept van een school ondersteunen.


 • -

  Het zonnepark naast de N35, t.h.v. de Schukkinkweg, is in 2018 vergund voor de duur van 25 jaar. In dat kader is ook een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Het zonnepark is echter pas op 10 september 2021 aangesloten op het stroomnet. Daarom wil men graag de termijn van 25 jaar pas laten ingaan op 10 september 2021. Omdat het zonnepark niet langer dan 25 jaar zal mogen blijven liggen (de termijn van 25 jaar zal alleen iets later starten), wil het college dit mogelijk maken. De gemeenteraad wordt daarom verzocht de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.


 • -

  Het zonnepark naast de N35, t.h.v. de Schukkinkweg, is in 2018 vergund voor de duur van 25 jaar. In dat kader is ook een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De reden voor de onderhavige nieuwe vergunningaanvraag is dat men het project iets anders wil uitvoeren dan vergund is in 2018. Er zijn sinds 2018 namelijk zo’n drie jaar verstreken en de techniek heeft in die tijd niet stilgestaan. Gelet op de geringe ruimtelijke impact van de wijzigingen, wil het college dit mogelijk maken. De gemeenteraad wordt daarom verzocht de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.


 • -

  De eigenaar van het gebouw aan de Oldenzaalsestraat 158 (bekend als Tivoli) heeft een verzoek ingediend om dit gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. Bij het verzoek is een bouwhistorisch onderzoek gevoegd, evenals een redengevende omschrijving. Het verzoek is voorgelegd aan de gemeentelijke monumentencommissie. De monumentencommissie heeft aangegeven dat het gebouw voldoende waarden heeft om aan te wijzen als gemeentelijk monument.


 • -

  Openbaar, vanaf 26 november ivm persmoment!

  Er is door woningcorporatie Ons Huis en Dura Vermeer het plan ingediend om op een momenteel braakliggend terrein tussen Ledeboerstraat en Spelbergsweg, maximaal 120 woningen te realiseren. Het gaat hierbij om gestapelde woningen aan de zijde van de Ledeboerstraat en een beperkt aantal grondgebonden woningen aan de zijde van de Spelbergsweg. Het binnenterrein zal als ‘stadstuin’ worden ingericht met groen- en parkeervoorzieningen. Het geldende bestemmingsplan laat een dergelijke ontwikkeling hier niet toe. Om aan dit plan medewerking te kunnen verlenen is het bestemmingsplan “Ledeboerterrein” ontworpen. Voor de beoogde nieuwbouw in het plangebied van dit bestemmingsplan is met betrekking tot de gewenste beeldkwaliteit (welstand), een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin zijn welstandscriteria opgenomen waaraan het bouwplan dient te voldoen. Om een omgevingsvergunning te kunnen toetsen aan dit beeldkwaliteitsplan, is het noodzakelijk om de “Welstandsnota Enschede, bouwen aan identiteit” voor dit gebied te wijzigen. Wijziging 118 van de Welstandnota Enschede, bouwen aan identiteit” is daarvan het resultaat.


 • In de commissievergadering op 15 november jongstleden heeft het college aan de gemeenteraad een inhoudelijke reactie toegezegd op het eindverslag van de commissie 'Menselijke Maat Enschede'. In deze brief geeft het college haar reactie op de aanbevelingen die de commissie heeft gedaan.