Besluiten College van B&W

dinsdag 28 mei 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  Enschede heeft een heldere stedenbouwkundige structuur, waarin naast de singels rond het centrum de invalswegen, ook wel radialen genoemd, een belangrijke rol hebben. Zij vervullen een belangrijke verkeersfunctie, maar zijn eveneens een belangrijk visitekaartje van Enschede. Voor veel bezoekers zijn de radialen de eerste indruk van de stad. Het is daarom van belang om te blijven investeren in de radialen en ontwikkelingsmogelijkheden te benutten.
  In de Ruimtelijke Ontwikkelkoers wordt daarom opgeroepen te blijven investeren in de ruimtelijke kwaliteit van de radialen. Deze agenda is daar de uitwerking van en geeft aan waar zich voor de radialen kansen voordoen en hoe deze verzilverd kunnen worden.


 • -

  De raadsleden Koç (CDA) en Dönmez (PvdA) hebben vragen gesteld naar aanleiding van een recente publicatie van het Jeugdeducatiefonds. Daarin wordt geschetst dat scholen in achterstandswijken met meer problematiek te maken hebben dan scholen in reguliere wijken. Het College geeft in de beantwoording aan dat het Enschedese beleid ook juist gericht is op kansengelijkheid.


 • -

  Dhr. ten Vergert en dhr. van Dijk (D66) hebben vragen gesteld over het verbieden van paasvuren in 2019. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • -

  Op 6 mei zijn door mevrouw Ceben (BBE) artikel 35 vragen gesteld over indicatiestellingen en zorgtoekenningen. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • -

  Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. In de praktijk komen nieuwe initiatieven (van bewonersinitiatieven of sociale ondernemers) vaak moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom heeft het kabinet een stimuleringsregeling open gesteld.
  De gemeente is wel op de hoogte van de regeling, maar geen uitvoerder van de regeling. In contacten met organisaties of initiatiefnemers worden zij, daar waar relevant, gewezen op de mogelijkheden van deze regeling.


 • -

  Op 9 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Moskee Kuipersdijk” vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op gronden op de hoek Kuipersdijk - Wethouder Beversstraat een moskee met multifunctionele ruimten kan worden gebouwd. Naar aanleiding van ingediende beroepschriften heeft de Raad van State op 20 maart 2019 de gemeente gevraagd een nadere onderbouwing te geven van de verkeersafwikkeling in het gebied rondom de moskee. De toelichting bij het bestemmingsplan “Moskee Kuipersdijk” is nu aangevuld met deze onderbouwing.


 • -

  College van B&W informeert de Raad over de drone ambitie uit het Coalitieakkoord. Enschede en de regio zijn goed opgesteld om de opkomende drone industrie te faciliteren en aan te jagen. Het valoriseren van innovaties en kennis biedt Enschede economische en maatschappelijke kansen, en tegelijkertijd wil B&W risico’s van ondeskundig en kwaadwillend gebruik van drones beperken. De mate waarin deze ambitie uitgevoerd kan worden hangt af van het budget dat in de Zomernota wordt toegekend.


 • -

  Sinds 2015 heeft de gemeente een brede taak in het ondersteunen van inwoners zodat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving. Daarbij werken we, samen met partners, vanuit een aantal nieuwe uitgangspunten. We streven er naar om er te zijn voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, maar vragen ook meer van mensen zelf en hun omgeving. Er zit immers zoveel kracht in de samenleving. Als er toch ondersteuning nodig is, is die licht waar mogelijk en zwaar waar nodig. We medicaliseren zo min mogelijk. Bovendien verdient iedereen een goede uitgangspositie: preventie is dan ook een belangrijk speerpunt. Tenslotte zorgen we dat áls ondersteuning vanuit verschillende partners nodig is, die ondersteuning op elkaar is afgestemd en elkaar versterkt in plaats van tegenwerkt.
  De beweging die we daarin maken is gebundeld en verwoord in de bestuursopdracht 'transformatie sociaal domein'. Om de voortgang van deze beweging goed te kunnen volgen en bij te sturen indien nodig wordt tweemaal per jaar gemonitord via het 'Huis van sturing transformatie sociaal domein' waarin harde indicatoren worden gecombineerd met beelden en verhalen waarin de beleving van inwoners en professionals voorop staan.


 • -

  Het Rijk heeft aangegeven per 1 augustus 2020 het minimum aanbod van voorschoolse educatie aan peuters te willen uitbreiden van 10 naar 16 uur per week. Enschede voert vooruitlopend daarop al pilots met 16 uur voorschoolse educatie uit op drie locaties. Gelet op de positieve ervaringen tot nu toe en om kinderopvangorganisaties nog meer de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op de verwachte wetgeving, wordt het aantal pilotlocaties met ingang van het nieuwe schooljaar uitgebreid met nog drie locaties
  De Enschedese scholenkoepels en kinderopvangorganisaties Humanitas, Hebbes en Columbus Junior hebben tevens afgesproken om pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang een aantal dagdelen per week in te zetten als extra ondersteuning in groepen 1 en 2. Deze extra ondersteuning wordt aangeboden in groepen waar het aandeel VVE-geïndiceerde kinderen relatief hoog is. Met deze extra inzet wordt de verbinding tussen voor- en vroegschool versterkt, is er meer continuïteit in de pedagogische aanpak en zijn er extra handen beschikbaar in de klas. Op die manier willen de betrokken partijen er aan bijdragen dat er extra aandacht en kwaliteit is voor die kinderen die kwetsbaar zijn op het gebied van taalachterstand.


 • -

  Met deze brief geeft het college een reactie op de bevindingen uit de Quick scan van de jaarrekening 2018.


 • -

  De museum buurtspoorweg heeft de gemeente Enschede gevraagd om financiële steun in de vorm van een structurele subsidie en een garantstelling voor het aantrekken van een lening bij de BNG. Een structurele financieringsoplossing is nodig voor het in stand houden van het kernproduct (collectie en infrastructuur) en het professionaliseren van de organisatie, waardoor met extra middelen, naar verwachting meer bezoekers aangetrokken worden (omzetverhoging) en daardoor een gezonde exploitatie ontstaat. De gemeente Enschede en de gemeente Haaksbergen stellen voor een gezamenlijke bijdrage te doen.


 • -

  Stichting Humanitas Onder Dak Twente (HODT) en het Leger des Heils verzorgen opvang en begeleiding voor dak- en thuisloze mensen. Dit noemen we maatschappelijke opvang. Doel is om de tijd dat mensen in de opvang verblijven zo kort mogelijk te laten zijn, en ook om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Door met andere partijen zoals de woningcorporaties, Tactus (verslavingszorg), het RIBW (organisatie die beschermde woonvormen aanbiedt) en de gemeenten meer en beter samen te werken kan de tijd dat mensen in de opvang zitten verder worden bekort en kan meer en beter worden ingezet op het voorkomen van dak- en thuisloosheid. Om dit voor elkaar te krijgen hebben Humanitas Onder Dak Twente en het Leger des Heils een plan opgesteld waarin staat hoe ze dat willen gaan doen.
  De uitvoering van dit plan kost extra inzet en dus extra geld. Het College heeft besloten voor dit plan een subsidie te verlenen. De organisaties dragen zelf ook bij in de kosten.


 • -

  Door de gemeenteraad is op 8 april 2019 ingestemd met het Herstructureringsplan FC Twente. De gemeenteraad heeft daarbij een raadsbesluit vastgesteld met diverse uitgangspunten en voorwaarden en daarbij het college opgedragen om de uitwerking daarvan op te pakken en de benodigde besluiten te nemen. Dat heeft betrekking op:

  • het aanpassen van bestaande overeenkomsten (overeenkomst van reguliere geldlening en de voorwaardenovereenkomst)
  • het vaststellen van een overeenkomst achtergestelde geldlening en
  • het vaststellen van een overeenkomst overtollige liquiditeiten.
   Daarnaast wordt goedkeuring verleend aan een door aandeelhouders in FC Twente vastgestelde aandeelhoudersovereenkomst. Het goedkeuren van deze overeenkomst - waar de gemeente geen aandeelhouder is - is een vereiste voor medewerking van de gemeente aan het Herstructureringsplan.


 • -

  In opdracht van de gemeente Enschede heeft het bedrijf BeoBOM een explosieven risicokaart opgesteld conform het Werkveldspecifieke Certificatieschema voor Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). In 2008 heeft de gemeente Enschede ook al een risicokaart explosieven laten opstellen door het bedrijf ReasEuro en deze risicokaart is vervolgens vastgesteld door het college. Echter deze was opgesteld conform de oude richtlijnen (Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven (BRL-OCE)) waarbij niet alle beschikbare historische informatie was geïnventariseerd. Bovendien is in de WSCS-OCE is de methodiek ook aangepast. Het begeleidende document beschrijft welke archieven en stukken geraadpleegd om te komen tot deze kaart. Binnen de verdachte gebieden dienen bij grondroerende werkzaamheden nadere maatregelen zoals explosieven detectie getroffen te worden met betrekking tot het voorkomen van het aantreffen van CE. Deze kaart is dekkend voor de gehele gemeente Enschede dus zowel voor het openbare gebied als particuliere terreinen en bedrijfsterreinen.


 • -

  De Raad heeft op 11 maart 2019 de motie ‘Vergroot het bereik van individuele studietoeslag’ aangenomen.
  Doel van de motie is dat meer studenten met een functionele beperking, die niet in staat zijn het wettelijke minimumloon te verdienen, gebruik maken van de regeling individuele studietoelage waardoor ze gestimuleerd worden om een opleiding/studie te (blijven) volgen.
  Door deze motie wordt de hoogte van de individuele studietoeslag verhoogd van € 100,- per maand naar € 300,- per maand. Hiervoor dient de huidige verordening Individuele studietoeslag gewijzigd te worden.
  Daarnaast wordt door een technische aanpassing de toekenningsdatum van de studietoeslag gewijzigd van de eerste dag van de maand, volgende op die van de aanvraag, in de eerste dag van de maand, waarin de aanvraag is ingediend.


 • -

  We willen onze stad economisch aantrekkelijker maken, de bereikbaarheid van banen vergroten en tegelijkertijd de leefbaarheid verbeteren. Door de groei van de economie, de aandacht voor duurzaamheid en de opgave om te groeien vanuit het hart moeten we aan de het werk om Enschede bereikbaar te houden. Om dit mogelijk te maken is het meer dan ooit noodzakelijk om het fietsgebruik binnen Enschede verder te stimuleren om ruimte te maken voor het verkeer van en naar buiten de stad. Enschede kiest voor de fiets, in 2030 willen wij dat er minimaal 15% minder autoritten binnen de singel zijn en minimaal 10% minder autoritten binnen Enschede gemaakt worden. Op de singels zetten we in op het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer, en binnen de singels wordt meer ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van de stad waarbij de fiets een prominentere rol krijgt. Het meest concreet wordt dit rond het station, waar we het stationsplein willen teruggeven aan de voetganger en het autoverkeer willen verplaatsen naar de noordkant van het station. De bereikbaarheid van onze economische kerngebieden is van belang, waarbij we het autoverkeer zoveel mogelijk om de stad heen faciliteren en dan rechtstreeks naar hun bestemming laten rijden.
  We zetten in op mobipunten, waarbij men makkelijker en beter kan overstappen op andere vervoermiddelen en hiermee de stad klaar maakt voor de toekomst.

  De visie is het resultaat van intensief traject geweest. Om alle belangen bij elkaar te brengen en te komen tot een heldere visie op het mobiliteitsbeleid van de stad hebben we adviesbureau Goudappel Coffeng gevraagd mee te discussiëren. De visie is nu rijp voor inspraak.


 • -

  Met het opzeggen van het Sociaal Statuut per 1 januari 2019 zijn er geen vastgelegde afspraken meer hoe bij reorganisaties met personele gevolgen gehandeld dient te worden, bijvoorbeeld hoe dient te worden omgegaan met afvloeiing en plaatsing in een andere functie. Voorgesteld wordt, om bij toekomstige reorganisaties de Uitvoeringsregels van het UWV te volgen. Daarbij is, voor zover nu al mogelijk, rekening gehouden met de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020.


 • -

  Medewerkers die voor 1 januari 2019 boventallig verklaard werden naar aanleiding van een reorganisatie vielen onder de bepalingen van het voormalig sociaal statuut, hoofdstuk 20a van de Enschedese arbeidsvoorwaardenregeling (EAR). Medewerkers die vanaf 1 januari 2019 boventallig verklaard worden vallen onder de bepalingen van hoofdstuk 10d van de EAR, het zogenaamde van werk-naar-werk-traject. In zowel het voormalige sociaal statuut als hoofdstuk 10d EAR zijn rechten en plichten van de werkgever en werknemer m.b.t. het plaatsingsproces van boventallige medewerkers vastgelegd. Met dit besluit zijn er duidelijke vastgelegde afspraken over de wijze van plaatsingen van boventallige medewerkers.