Raadsvergadering

maandag 9 december 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
G.O. van Veldhuizen
Toelichting:

Agendapunten

  • Het college van B&W doet in het concept-beleidskader ‘Retail in Enschede’ voorstellen voor het behoud en versterking van de detailhandel, horeca, leisure en consumentgerichte dienstverlening (samen ‘retail’ genoemd) in Enschede. Dat is noodzakelijk omdat het consumentengedrag verandert. De retailsector ondervindt daar de gevolgen van. De groei van het aantal fysieke winkels neemt af als gevolg van online bestedingen. Tegelijkertijd blijft de consument graag 'winkelen' en doet de dagelijkse boodschappen (nog) vooral in fysieke winkels. Ook is de consument mobieler en beter geïnformeerd dan vroeger. Deze bezoekt daarom vooral de locaties met de grootste keuzevrijheid in een aantrekkelijke omgeving. Daarbij spelen horeca, leisure en andere voorzieningen zoals dienstverlening een steeds belangrijker rol. Deze retailfuncties concentreren zich gezamenlijk in verschillende centra, zoals de binnenstad en de boodschappencentra in de wijken. Maar ook steeds vaker in gemixte gebieden waar wonen, voorzieningen en werken door elkaar lopen, waar volop ruimte is voor interactie. Met de voorstellen in het conceptbeleidskader speelt het college in op de genoemde veranderingen. Ook schept het college voorwaarden om de adequate bestaande retailstructuur (binnenstad, boodschappencentra in de wijk en Woonplein/Zuiderval) in de toekomst te behouden. Na bespreking en vaststelling van het beleidskader ‘Retail in Enschede’ werkt het college dit verder uit in een ontwerp-structuurvisie.


  • De vaststelling van de beleidsregel ‘ruimtelijk sturen op maatschappelijke functies’ gaat helpen om in nieuwe bestemmingsplannen bij een locatie met deze functie ongewenste effecten voor de omgeving te voorkomen. In Enschede zijn veel panden met de bestemming ‘Maatschappelijk’. Deze bestemming kent een veelvoud aan gebruiksmogelijkheden. Een pand dat nu in gebruik is als school, kan zonder nadere afweging of procedure ook gebruikt worden als kerk, moskee, dierenasiel of brandweerpost. Of de andere functies ook passen in de omgeving kan nu niet in de afweging worden meegenomen. Dit willen we door de nieuwe beleidsregel veranderen. In nieuwe situatie – na invoering van de beleidsregel ‘ruimtelijk sturen op maatschappelijke functies’ - wordt veel scherper gekeken welke functies maatschappelijk nu en in de toekomst in de omgeving wenselijk zijn. Kortom, er is veel meer sprake van maatwerk. Bestaande situaties worden zoveel mogelijk overeenkomstig het huidige gebruik bestemd. Voor functieverandering of toevoeging van nieuwe functies verdeelt de nieuwe beleidsregel de functie ‘maatschappelijk’ in basisfuncties en maatwerkfuncties. Basisfuncties hebben weinig impact op de omgeving en kunnen in een bestemmingsplan meestal zonder nadere afweging of procedure mogelijk worden gemaakt (bij voorbeeld apotheek, bibliotheek, praktijkruimte, wijk- en clubgebouwen). Voor het wijzigen of toevoegen van maatwerkfuncties is vanwege de impact op de omgeving wel een nadere afweging en ruimtelijke procedure nodig. Voorbeelden: asielzoekerscentrum, begraafplaats, campus, Dierenasiel, gezondheidscentrum, hulp- en veiligheidsdiensten, opvang van kwetsbare groepen, religie. Om de beoogde werking van de beleidsregel te verduidelijken is een infographic gemaakt, deze is als bijlage bijgevoegd. De nieuwe beleidsregel geldt niet voor de combinatie van wonen en zorg. Vanwege de complexiteit is daarvoor is momenteel een separaat toetsingskader in voorbereiding.