Besluiten College van B&W

dinsdag 18 juni 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  Op 27 juni ondertekenen de 14 Twentse gemeenten de geactualiseerde bestuursovereenkomst met de nieuwe regionale afspraken ten aanzien van het regionaal programmeren van bedrijventerreinen. Onderdeel van de regionale afspraken uit 2017 was dat er in 2019 een nieuw vraagprognoseonderzoek zou plaatsvinden. Deze is uitgevoerd en voorspelt een lagere vraag naar bedrijventerreinen in de regio Twente voor de periode van 2019-2030. Om te kunnen voldoen aan landelijke regelgeving voor goede ruimtelijke ordening moeten de Twentse gemeenten hun aanbod aan bedrijventerreinen in balans brengen met de toekomstige vraag. Het nieuwe afsprakendocument bevat een set aan afspraken hoe alle Twentse gemeenten, waaronder Enschede, bijdragen aan de regionale opgave. De nieuwe herprogrammeringsopgave voor Enschede bevat 48 ha en was 42,6 ha. Het besluit van de raad (vergadering 13 mei 2019 inzake Visie Werklocaties) om de Westkrans en de Bolling van de Usseler Es te herbestemmen naar landbouwgrond is onderdeel van de aanpak van Enschede om aan de opgave te voldoen. Er wordt met deze afspraken maximaal ingezet op ruimte voor economische groei en voor groei op de kwalitatief beste locaties.


 • -

  Een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen voor het verbouwen van een bedrijfspand naar 9 studio’s op het perceel Haaksbergerstraat 296. Deze aanvraag was niet compleet. Daarom hebben wij gevraagd de aanvraag aan te vullen. Aanvrager heeft hierop aanvullende gegevens ingediend en aangegeven dat de aanvraag compleet is. Bij de beoordeling van de gegevens bleek dat nog niet alle benodigde stukken waren ingediend. De aanvraag is hierdoor niet goed te beoordelen. Wij hebben daarom besloten de aanvraag buiten behandeling te laten. Aanvrager heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. De Commissie bezwaarschriften heeft ons geadviseerd zijn bezwaren gegrond te verklaren. Wij zijn het niet eens met het advies van de commissie bezwaarschriften en hebben besloten het advies van de commissie bezwaarschriften niet te volgen en het bezwaar ongegrond te verklaren. Het besluit de aanvraag buiten behandeling te laten blijft hierdoor in stand.


 • -
 • -

  Het College van B&W stelt de Gemeenteraad van Enschede voor in te stemmen met de nieuwe Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak. In dit beleidskader wordt de koers voor de komende jaren uitgezet.
  De kern van onze Arbeidsmarkt Aanpak staat. Dat hebben we de afgelopen jaren bewezen. Daardoor is het nu mogelijk een volgende stap te zetten. De aanleiding voor het opstellen van een nieuw beleidskader is dat de economie en de samenstelling van de bevolking de laatste jaren zijn veranderd. Daarnaast zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente de laatste jaren anders geworden. We hebben beperkte middelen voor een steeds complexere opgave rondom meedoen in de maatschappij, werk en inkomen. Met een nieuw beleidskader op de arbeidsmarkt geeft de gemeente aan hoe zij hier op in gaat spelen.
  De speerpunten waar de komende jaren op ingezet wordt zijn:

  1. We richten ons op het ondersteunen van inwoners die door allerlei omstandigheden op dit moment niet kunnen werken, door in te zetten op participeren en weer meedoen in de samenleving. We willen onze inwoners stappen laten zetten in de keten van dagbesteding naar betaald werken, door mensen integrale ondersteuning te bieden
  2. We ondersteunen inwoners om aan het werk te komen door samen met werkgevers de juiste randvoorwaarden te bieden, werknemers te ondersteunen in hun ontwikkeling en de route naar werk zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen en de barrières om aan het werk te gaan zoveel mogelijk weg te nemen.
  3. We helpen ook de inwoners die al aan het werk zijn. Dat doen we door de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn om te blijven leren en zo ook aan het werk te blijven in de toekomst.


 • -

  Het gemeentelijke object gelegen aan Het Oosterveld 7B betreft een voormalig gymlokaal. Het object staat al geruime tijd leeg en zal door koper ten behoeve van een maatschappelijke functie ingezet worden.

  Met de verkoop van dit vastgoed wordt uitvoering gegeven aan het door de Raad vastgestelde Strategie op vastgoed d.d. 9 oktober.


 • -

  De Minima Effectrapportage is ontwikkeld door het Nibud en geeft inzicht in de inkomen- en uitgavensituatie van minimagezinnen. Het doel van de Minima Effectrapportage is als volgt: het analyseren van het effect van de landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen op de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Enschede. Uit de conclusies van de Minima Effectrapportage 2019 blijkt dat bijna alle huishoudtypes kunnen voorzien in de meest noodzakelijke kosten, in de rapportage het basispakket genoemd. Alleen 18-jarige jongeren die een inkomen hebben op bijstandsniveau, het minimumloon verdienen of studiefinanciering ontvangen en zelfstandig wonen hebben niet voldoende inkomen voor de meest noodzakelijke uitgaven.


 • -

  De gemeenteraad heeft in de vergadering van 8 oktober 2018 de motie sekswerk in Enschede aangenomen, waarin zij het college heeft opgedragen in het door het college eerder al voorgenomen onderzoek naar sekswerk in Enschede ten minste te onderzoeken:
  o De aard en omvang van sekswerk in Enschede, zowel het legale als het illegale deel
  o De aard en omvang van geweld tegen sekswerkers in Enschede (uitgaande van de definitie van geweld zoals gebruikt in ‘Sekswerk en geweld in Nederland’), waaronder dus in hoeverre sprake is van dwang
  o Welke problemen sekswerkers tegenkomen bij het uitoefenen van hun beroep
  o De mate waarin lokaal beleid de positie van sekswerkers kan verbeteren

  In het nu aan de raad aangeboden onderzoek "sekswerk in Enschede" heeft het college uitvoering gegeven aan deze motie en wordt de stand van zaken van het actuele Enschedese prostitutiebeleid weergegeven.


 • -

  De Zomernota 2019 is de eerste Zomernota van dit college. In deze zomernota worden stevige en pijnlijke beleidskeuzes voorgesteld om Enschede op lange termijn financieel gezond te houden. De dalende bijdrage van het Rijk, gecombineerd met hoge prijzen en lonen door economische hoogconjunctuur zorgen ervoor dat ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden. Om tekorten op te vangen worden de komende jaren de reserves aangesproken. Binnen het sociaal domein worden jeugd en gezin zo veel mogelijk ontzien. Dat betekent dat op andere vlakken bezuinigd moet worden. Ambities op het fysiek-economisch vlak staan hier mee onder druk.

  De Zomernota is een belangrijk sturingsinstrument voor de gemeenteraad en vormt de opmaat naar de gemeentebegroting. Na het vaststellen van de Zomernota gaat het college aan de slag met de uitwerking ervan in de gemeentebegroting.