Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 13 juli 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.07.08

  Enschede is de grootste Nederlandse stad direct aan de Duitse grens. Tegelijkertijd is Enschede de meest Duitse stad van Nederland. Het doel van College van B&W van Enschede is dat de Euregio in 2027 functioneert als één grensoverschrijdende, economisch sterke regio. Binnen deze Euregio ervaren we de grens niet meer als een belemmering. We hebben de afgelopen jaren al concrete resultaten behaald. Zo hebben we in de periode 2014-2017 in totaal circa 300 werkzoekenden bemiddeld naar banen in Duitsland. Ook hebben zich Duitse bedrijven in Enschede gevestigd en hebben we Nederlandse en Duitse leerlingen in contact gebracht met elkaar en elkaars buurtaal. Op het gebied van bereikbaarheid hebben we samen met Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente (het MONT-verband) en de EUREGIO een strategische bereikbaarheidsagenda opgesteld. Ook hebben we met Münster een Letter of Intent afgesloten. Om het gestelde doel te behalen hebben we een strategie uitgewerkt langs zeven thema’s: leren, werken, ondernemen, bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en toerisme, kunst en cultuur. Deze strategie hebben we beschreven in Duitsland Agenda 2017-2027. Bij zowel de totstandkoming als de uitvoering van de Duitsland Agenda zochten en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met Duitse en Nederlandse partners in het grensgebied.


 • 2019.07.09

  Rond het NS station aan de noord- en zuidzijde ontstaat regelmatig een rommelig straatbeeld door fout geparkeerde fietsen, bromfietsen en scooters. Dit leidt tot overlast, verrommeling van de openbare ruimte en een slechtere bereikbaarheid en toegankelijkheid van het station, terwijl de huidige stallingscapaciteit toereikend is. Het fout parkeren van (brom)/fietsen en scooters rondom het station willen we daarom aanpakken in een groter gebied dan voorheen.


 • 2019.07.09

  Het college van B&W informeert de raad per brief over een aantal overkoepelende ontwikkelingen op het gebied van
  de ondergrond. In de brief komt onder andere aan de orde:

  • de beantwoording van vragen uit de 2e Kamer door de minister
  • De internetconsultatie van door het ministerie van EZK over wijzigingen van de Mijnbouwwet wat betreft aardwarmte


 • 2019.07.09

  De A35 is opgenomen in het EZK pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie’. Doel van dit programma is het ontwikkelen van een aanpak waarmee energieprojecten op rijksgronden op een kosteneffectieve en vlotte manier kunnen worden gerealiseerd, met oog op kwaliteit voor de omgeving en maatschappelijk draagvlak. Opdrachtnemer van de pilot zijn Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor ondernemend Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf. Zij zoeken hierbij de samenwerking met de gemeenten langs de A35, de provincie en netbeheerders. De gemeente Enschede is positief en bereid actief deel te nemen aan de pilot A35. Er is aandacht voor een zorgvuldige afstemming met de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente zodat deze pilot als bouwsteen kan worden ingebracht.


 • 2019.07.09

  De gemeente Enschede kent een aantal zogenaamde verbonden partijen die taken voor de gemeente uitvoeren. Dat zijn organisaties waaraan de gemeente financieel bijdraagt en bestuurlijke zeggenschap heeft. Een deel daarvan betreft de gemeenschappelijke regelingen tussen overheden. Een ander deel is de zogenaamde deelneming. De gemeente is dan bijvoorbeeld aandeelhouder in een BV of bestuurslid van een vereniging. Over de jaarverslagen 2018 van de deelnemingen wordt de gemeenteraad nu geïnformeerd. Hoe presteren zij? Wat zijn risico's?


 • 2019.07.09

  In de vergadering van 8 april 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het Herstructureringsplan FC Twente. Uit dat besluiten vloeien diverse acties voort. In de brief van het college wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van diverse onderwerpen die onderdeel uitmaken van (de uitvoering van) het raadsbesluit.
  In de brief wordt met name ingegaan op de door de raad aangenomen moties en vastgestelde amendementen en nieuwe ontwikkelingen. Het gaat dan onder meer over het instellen van een spelersfonds, het toezicht door de gemeentelijke onafhankelijke toezichthouder, het opnieuw beschrijven van aan de gemeente te verstrekken zekerheden voor de gemeentelijke geldlening en garantstelling, 1965 kaarten per jaar voor de minima, het stimuleren van het fiets- en OV-gebruik in relatie tot betaald parkeren rond de Grolschveste, de continuïteit van FC Twente Vrouwen en de benoeming van een rechtspersoon tot statutair bestuurder van FC Twente en het overleggen van een 'geloofsbrief' over de wijze van uitoefening van deze functie.


 • 2019.07.11

  Enschede wil als stad een goed cultureel klimaat met een sterke amateurkunstsector. Landelijk en lokaal zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op de manier waarop amateurkunst beoefend wordt. Deze ontwikkelingen waren redenen om in 2017 een onderzoek te starten naar amateurkunstsector in Enschede.

  Uit dit onderzoek blijkt dat de amateurkunstsector wil werken aan vier punten om de sector te verbeteren. Deze punten zijn in gezamenlijkheid met vertegenwoordigers uit het amateurkunstenveld vertaald in de nieuwe Subsidieverordening Amateurkunst Enschede 2021. In deze verordening wordt met name ingezet op samenwerking, innovatie en talentontwikkeling. De subsidieverordening vormt één van de maatregelen die zal worden ingezet ter bevordering van de amateurkunstsector.

  De nieuwe subsidieverordening amateurkunst 2021 vervangt de subsidieverordening amateurkunst 2008 in zijn geheel, en vervangt hoofdstuk 3: amateurkunst uit de subsidieverordening culturele activiteiten 2014 Met de nieuwe subsidieverordening verdwijnen de twee voorgaanden. De budgetten van hiervan worden overgedragen naar de nieuwe subsidie-verordening.


 • 2019.07.11

  Openbaar: ja, vanaf 11 juli nadat bewoners geïnformeerd zijn!

  Op 24 juni besprak de gemeenteraad de discussienota Voorbereiding Energievisie en Visie landelijk gebied. Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt hadden Rotshuizen Geense advocaten B.V., energiecoöperatie Enschede Energie en de Buurtkring Usselo zich met verzoeken tot de gemeenteraad gewend. Via de bij dit voorstel behorende brieven reageert het college op deze verzoeken.


 • 2019.07.12

  De gemeentebegroting wordt ieder jaar opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is een belangrijk document waarin de raad besluit over de invulling van de bestuurlijke en financiële ruimte binnen de kaders zoals deze zijn vastgesteld in de zomernota.