Besluiten College van B&W

dinsdag 5 november 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -
 • -

  In de aflevering van Kassa van 12 oktober jl. is er aandacht geweest voor verschillende problemen die spelen rondom de Wmo hulpmiddelen. In deze uitzending waren ook de mensen die deze problemen ervaren aanwezig. Kassa heeft mensen opgeroepen hun problemen te melden zodat ze deze aan kunnen bieden aan de minister. Van alle klachten heeft Kassa een zwartboek gemaakt welke ook aan de hulpmiddelenleveranciers, de VNG en het ministerie van VWS is aangeboden. Inmiddels heeft het ministerie van VWS een email adres waarop iedereen zich met problemen kan melden. Zij zetten de problemen dan (na een screening) door naar de betreffende gemeente.

  Naar aanleiding van deze uitzending heeft de Nationale Ombudsman een brief gestuurd naar de gemeenteraad met daarin de oproep serieus te kijken naar deze problemen en deze zo nodig aan te pakken. BBE heeft naar aanleiding van het bovenstaande drie vragen gesteld, namelijk:
  of er in Enschede ook sprake is van de genoemde klachten, als daar in Enschede sprake van is wat de gemeente Enschede daarin al heeft ondernomen en mocht de samenwerking met hulpmiddelenleveranciers niet tot de gewenste resultaten leiden, gaat de gemeente Enschede dan acties ondernemen om de burger zo snel mogelijk van passende hulpmiddelen te voorzien?


 • -

  De heer Blömer van de Partij van de Vrijheid heeft vragen gesteld over o.a. de ontsluiting en over stikstofproblematie in relatie tot het Bungalowpark Rutbeek. Het College van B&W heeft de vragen beantwoord.


 • -

  De heer Elferink van de Partij voor de Vrijheid heeft vragen gesteld over Zorgcowboys. Het college heeft deze beantwoord.


 • -

  Landelijk wordt in samenspraak met gemeenten, VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid gewerkt aan een landelijk netwerk van voorzieningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen(LVV’s).
  Het college van B&W van de gemeente Enschede heeft op 27 september jl. een brief ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid met de vraag of Enschede bereid is om mee te werken aan een deelproject van de pilot LVV. Het doel van dit deelproject is te komen tot een gedragen voorstel voor een landelijk dekkend netwerk van LVV’s dat de bestaande BBB-voorzieningen overbodig maakt, ten behoeve van een bestuursakkoord.
  Het college is bereid om mee te werken aan dit deelproject en brengt daarbij in ieder geval randvoorwaarden in die betrekking hebben op financiën, capaciteit, rol in de regie en begeleiding. Het is mogelijk dat we daarna een officieel verzoek ontvangen om een LVV te vestigen. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie van de vijf landelijke pilots en de inhoud van het uiteindelijke bestuursakkoord zullen we besluiten of we een LVV willen realiseren in de gemeente Enschede.


 • -

  Op 7 oktober 2019 stuurden de besturen van de Selimiye moskee en Anadolu moskee een brief aan het college van B&W. Die brief gaat over de zorgen bij de moskeebesturen over de opstelling van de gemeente ten aanzien van het beoogde Turks Cultureel Centrum aan de Kuipersdijk en het voorgenomen besluit van de gemeente om de huidige moskee aan de Atjehstraat een monumentenstatus te geven. Op 26 september 2019 hebben dezelfde besturen een brief gestuurd aan zowel het college als de gemeenteraad over de aanwijzing van de moskee aan de Atjehstraat als monument. Die brief bevat grotendeels dezelfde inhoud als de brief aan de college van 7 oktober jl. Naar aanleiding van deze brief heeft dhr. Elferink van de PVV vragen gesteld aan het college.
  Met dit besluit beantwoordt het college de vragen van dhr. Elferink en stelt zij een antwoordbrief vast richting de moskeebesturen.


 • -

  In het kader van de aanbesteding Twents Model heeft het college van B&W in 2018 al een volmacht afgegeven aan OZJT ten behoeve van de totale Twentse inkoop voor Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning. De in 2018 afgegeven volmacht wordt aangevuld.


 • -

  In Enschede in is toenemende mate behoefte aan kavels voor particulieren. Met name naar kavels rond de 500m2 is de vraag hoog en deze zijn op dit moment niet beschikbaar. Het lijkt dan ook een logische stap om de Leuriks Oost als woningbouwlocatie voor het groenstedelijk woning opnieuw op te starten. Door hiervoor nu de financiële middelen vrij te maken, kan dit in gang gezet worden.


 • -

  Zowel het Right to Challenge als de wijkbudgetten zijn instrumenten die inwoners uitnodigen zelf het heft in handen te nemen. Bij Right to Challenge dagen inwoners de gemeente uit een taak op het gebied van welzijn over te nemen omdat zij denken dit beter, slimmer, goedkoper of anders te kunnen. De wijkbudgetten zijn bedoeld voor inwoners die de eigen leefomgeving beter, mooier of veiliger willen maken. Wijkbudgetten helpen om bewonersinitiatieven een zetje te geven of om deze te realiseren.
  De raad heeft het college opdracht gegeven samen met bewonersorganisaties na te gaan of Right to Challenge initiatieven en de wijkbudgetten kunnen worden samengevoegd. Hiervoor zijn alle bewonersorganisaties die met de wijkbudgetten werken gevraagd om hun mening. Dit onderzoek is afgerond. De conclusie is dat er onder de bewoners geen steun is voor dit voorstel, met name omdat Right to Challenge om structurele budgetten vraagt terwijl wijkbudgetten bedoeld zijn voor tijdelijke impulsen.


 • -

  De gemeenteraad is opdrachtgever voor de accountantscontrole van de gemeenterekening. In dat kader heeft de Raad op 22 mei 2017 het controleprotocol 2016-2019 vastgesteld met nadere aanwijzingen voor de accountantscontrole. Het gaat dan om de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en het normenkader voor de financiële rechtmatigheidscontrole. De accountant stelt bij de controle van de jaarrekening vast dat de baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met dit normenkader tot stand zijn gekomen. Dit normenkader wordt jaarlijks aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.


 • -

  Een lid van de Commissie bezwaarschriften heeft te kennen gegeven, haar werkzaamheden voor de commissie te willen beëindigen wegens het aanvaarden van een andere baan. Daardoor kan zij niet langer lid zijn van de Commissie bezwaarschriften.


 • -

  De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Zomernota een motie over het locatieonderzoek naar meer standplaatsen voor woonwagens aangenomen. In de motie wordt het college opgedragen het locatieonderzoek te starten. Eventuele kosten moeten worden gedekt uit de bestaande budgetten van Stedelijke Ontwikkeling. Het college is van mening dat deze motie niet materieel niet uitvoerbaar is als de gemeenteraad ook geen uitspraken doet over wat er na het locatieonderzoek moet gebeuren.

  Een locatieonderzoek is een eerste stap in een proces om meer standplaatsen aan te leggen. De stappen na het locatieonderzoek vragen een behoorlijke eenmalige investering van de gemeente. Hierover heeft het college al eerder gesproken en ook uitspraken gedaan. Als we de voor de mensen die een standplaats willen en eventuele omwonenden goed willen doen vraag het een investering van ongeveer 1,7 miljoen euro. Het college heeft de gemeenteraad een brief gestuurd met deze boodschap en vraagt de raad eerst een uitspraak te doen over een extra investering. Het college herkent de wenselijkheid voor meer standplaatsen maar vindt ook dat het huidige stand van de gemeente financiën het realiseren nu niet mogelijk maakt als het onderzoek leidt tot bepaalde locatiemogelijkheden.


 • -

  Publieksvriendelijke samenvatting
  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) in werking. Dat heeft tot gevolg, dat alle medewerkers met een ambtelijke aanstelling (ambtenaren) van de gemeente Enschede (verder: de gemeente) met ingang van die datum bij de gemeente van rechtswege in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Het komt de rechtszekerheid van beide partijen ten goede de arbeidsrelatie tussen de gemeente en de medewerkers, met behoud van alle wederzijdse rechten, plichten en aanspraken, in de nieuwe juridische context als een herbevestiging in schriftelijke arbeidsovereenkomsten vast te leggen. Er dienen dan vele besluiten tot het sluiten van die overeenkomsten voor de gemeente te worden genomen en te worden ondertekend. Het beslissingsbevoegde bestuursorgaan is het college; de ondertekeningsbevoegde is de burgemeester. Uit pragmatische overwegingen is het wenselijk het nemen van het besluit door één persoon organisatiebreed namens het college te laten uitvoeren. De secretaris is in dat kader de daarvoor meest aangewezen functionaris.
  De ondertekening van de overeenkomst voor de gemeente t.a.v. de medewerkers benoemd/aangesteld door het college door de secretaris laten ondertekenen en t.a.v. de medewerkers van de griffie door de griffier voor de gemeente. Daartoe dient - in afwijking van het (algemene) Mandaatbesluit 2018 - een bijzonder mandaatbesluit te worden vastgesteld waarbij de hiervoor vermelde bevoegdheden worden verleend. N.B. De besluiten t.a.v. de secretaris en de griffier zelf worden door het college zelf genomen; de ondertekening van de daaruit voortvloeiende arbeidsovereenkomsten door de burgemeester.


 • -

  Er is een aanvraag gedaan om op het perceel, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie B, nummer 5906, twee woningen te mogen bouwen en het perceel te splitsen in twee gelijke delen.
  Voor dit perceel, op de hoek van de Dr. Zamenhoflaan met de Horstlindelaan, geldt het bestemmingsplan “Bolhaar-Roessingh 2016”. De bestemming van dit perceel is “Wonen”. Er is op de verbeelding van dit bestemmingsplan voor deze locatie één groot bouwvlak opgenomen. Het perceel is sinds jaar en dag onbebouwd gebleven. Eerdere bouwplannen zijn niet doorgegaan.
  De aanvraag is besproken in de Werkgroep Herzieningen. Deze heeft de aanvraag integraal beoordeeld en geadviseerd hieraan medewerking te verlenen.
  De mogelijkheid van twee woningen op dit grote eindperceel past goed binnen de stedenbouwkundige structuur als sluitstuk van het bebouwingslint van de Dr. Zamenhoflaan.
  Het bestemmingsplan wordt met gebruikmaking van een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders gewijzigd ten gunste van deze ontwikkeling.


 • -

  Op 17 september 2019 heeft het college besloten de Raad voor te stellen in te stemmen met het beleidskader 'retail in Enschede'. In dat raadsvoorstel gingen we ervan uit dat de uitwerking van dat beleid zou plaatsvinden in een structuurvisie Retail. De inzichten op dat punt zijn gewijzigd en we zijn voornemens om geen aparte structuurvisie te maken, maar deze integraal onderdeel te laten worden van de nog te maken omgevingsvisie. Het raadsvoorstel is om die reden gewijzigd.