Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 23 mei 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.05.19

  Publieksvriendelijke samenvatting
  Mevrouw Futselaar van de fractie SP heeft schriftelijke vragen gesteld over aanstaande huurverhogingen in Enschede. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2020.05.19

  Op 1 mei 2020 is de Quickscan gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd naar aanleiding van de begrotingen 2021 en jaarrekeningen 2019 van de diverse gemeenschappelijke regelingen die aan de raad waren aangeboden voor zienswijzen. Bij deze ontvangt de raad de reactie van het college op de kernpunten uit deze quickscan.


 • 2020.05.20
 • 2020.05.20

  De gemeente Enschede sluit 2019 af met een positiever resultaat dan verwacht. Hoewel bij de zomernota 2019 nog een voordelig resultaat van 2,0 miljoen euro werd verwacht, is dit uiteindelijk uitgekomen op een voordelig resultaat van 9,3 miljoen euro. Het positieve saldo over 2019 is vooral het gevolg van meevallers op beschermd wonen, arbeidsmarktparticipatie, sociale werkvoorziening, onderwijs, WMO en Jeugdhulp, in veel gevallen als gevolg van een bijstelling van het rijksbudget. Deze meevallers betekenen overigens niet dat we voor wat betreft de (nieuwe) taken van Jeugd, WMO en Participatie uitkomen met de rijksmiddelen. Zoals in de gemeentebegroting 2020 is opgenomen, leggen we als gemeente ‘bij’, terwijl de politieke ambitie is om op termijn uit te komen met de rijksmiddelen. Daarnaast is er een voordeel gerealiseerd bij het regionaal bedrijventerrein en op Rente en treasury. Hiertegenover zijn ook nadelen te constateren, zoals op de algemene uitkering, het bijstandsbudget en op het terrein van Sport en gezondheid.

  Al met al verbetert de weerstandsratio naar 1,6 per eind 2019. Wanneer geen rekening wordt gehouden met stille reserves komt deze ratio uit op 1,3. Dit is overigens zonder rekening te houden met het voordelige rekeningresultaat. Aan de raad wordt voorgesteld om het rekeningresultaat voorlopig voor het overgrote deel aan de algemene reserve toe te voegen om bij de integrale afweging van de Zomernota te betrekken of als buffer te gebruiken om de eerste nadelige financiële effecten van de coronacrisis mee op te vangen..

  Ook in de toekomst blijft Enschede een flinke financiële uitdaging houden. Zo wordt de verdeling van middelen uit het gemeentefonds vanaf 2022 aangepast. Ook zullen de gevolgen van het corona virus effecten hebben voor onze financiële positie. Deze toekomstige effecten zijn nu nog niet in te schatten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het effecten kan hebben voor bijvoorbeeld de bijstandsuitgaven, de grondexploitatie-projecten of exploitaties van verbonden partijen.


 • 2020.05.20

  Het college en de burgemeester hebben kennisgenomen van het jaarverslag 2019 van de Omgevingsdienst Twente en informeren de raad hierover. Hiermee wordt inzichtelijk waar de Omgevingsdienst in 2019 op heeft ingezet voor wat betreft haar taken op het gebied van Vergunnen, Toezicht en Handhaven voor de gemeente Enschede.

  Op 3 december 2019 heeft het college het jaarverslag 2019 en het uitvoeringprogramma 2020 vastgesteld voor de uitvoerende taken op het gebied van Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaven.
  Het onderdeel in het jaarverslag dat wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Twente was op dat moment nog niet gereed. Dat onderdeel van het jaarverslag 2019 dat bij de Omgevingsdienst Twente is belegd wordt daarom op dit moment apart aangeboden.

  Door de provincie Overijssel, de Omgevingsdienst en de gemeenteraad op de hoogte te stellen van het slechts ter kennisgeving aannemen van het jaarverslag ODT 2019, geven we aan dat de kwaliteit van het jaarverslag zodanig is dat met de huidige gegevens de risico’s niet te duiden zijn.


 • 2020.05.20

  Het was het plan om in 2020 een nieuwe parkeervisie vast te stellen. Hierbij was ook gedacht aan een traject van participatie en inspraak. De coronacrisis treft echter onze stad en hiermee ook het parkeren in de stad. Lege winkels en ook lege parkeergarages geven een beeld van de terugloop van het bezoek aan de binnenstad. Deze crisistijd is niet het moment om met externe partijen te discussiëren over parkeermaatregelen en informatiebijeenkomsten te beleggen. Door de coronacrisis willen we het opstellen van de parkeervisie met een half jaar uitstellen. Daardoor stellen we voor om dit jaar geen voorstel tot tariefsverhoging voor parkeren in 2021 te zullen doen, zodat de Raad eerst de Parkeervisie 2030 kan bespreken.


 • 2020.05.22
 • 2020.05.22

  Bij de bezuinigingen van 2015 heeft De Museumfabriek (toen nog TwentseWelle) te horen gekregen dat ook zij werden gekort op hun structurele exploitatiesubsidie. Dit heeft geleid tot een inhoudelijke heroriëntatie, tot reorganisatie én samenwerking met Rijksmuseum Twenthe.
  De laatste kostenbesparing die De Museumfabriek moet realiseren is voor de huisvesting van het museum. Door het pand aan te kopen kunnen de kosten structureel omlaag. Hiermee is de bezuiniging gerealiseerd en is er een duurzame structurele exploitatie mogelijk. Daarbij komt deze kostenbesparing rondom de huidige Covid-19 situatie erg goed uit.
  Om het pand aan te kunnen kopen is de Stichting Vastgoed Musea Enschede opgericht. Zij verzoeken de gemeente een garantstelling te verstrekken van 2.996.000 euro zodat de stichting een lening kan aantrekken bij de BNG Bank voor de aankoop van het pand. Zonder een gemeentegarantie kan de stichting geen lening verkrijgen.  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld wordt om te besluiten om:

  1. Kennis te nemen van de modelakte van borgtocht van de BNG Bank.
  2. Onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan voor een lening van maximaal 2,996 miljoen euro, die de Stichting Vastgoed Musea Enschede wenst aan te trekken bij de BNG Bank.
  3. De raad voor te stellen in te stemmen met een garantstelling van 2,996 miljoen euro voor een lening bij de BNG Bank, voor het aankopen van het pand van de Museumfabriek door Stichting Vastgoed Musea Enschede, voor een maximale looptijd van 30 jaar.
  4. In te stemmen met het concept addendum op de verkoopovereenkomst van het pand van De Museumfabriek van de Gemeente Enschede aan de Woonplaats van 18 april 2008 (bijgaande brief).
  5. Besluiten tot het aangaan van de concept verkoopovereenkomst van het Binnenterrein Berkenkamp met woningstichting De Woonplaats.
  6. Besluiten om de definitieve vaststelling en ondertekening van het addendum op de verkoopovereenkomst en de verkoopovereenkomst (punten 4 en 5) via het bestaande mandaatsbesluit af te handelen.
  7. Geheimhouding op te leggen op basis van artikel 25 lid 2 Gemeentewet t.a.v. de meerjarenbegroting (bijlage 2) en het taxatierapport (bijlage 3)
  8. De gemeenteraad voor te stellen te besluiten tot het - op basis van artikel 25 lid 3 Gemeentewet – in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten
   aanzien de meerjarenbegroting (bijlage 2) en het taxatierapport (bijlage 3).

 • 2020.06.09

  Bij de bezuinigingen van 2015 heeft De Museumfabriek (toen nog TwentseWelle) te horen gekregen dat ook zij werden gekort op hun structurele exploitatiesubsidie. Dit heeft geleid tot een inhoudelijke heroriëntatie, tot reorganisatie én samenwerking met Rijksmuseum Twenthe.
  De laatste kostenbesparing die De Museumfabriek moet realiseren is voor de huisvesting van het museum. Door het pand aan te kopen kunnen de kosten structureel omlaag. Hiermee is de bezuiniging gerealiseerd en is er een duurzame structurele exploitatie mogelijk. Daarbij komt deze kostenbesparing rondom de huidige Covid-19 situatie erg goed uit.
  Om het pand aan te kunnen kopen is de Stichting Vastgoed Musea Enschede opgericht. Zij verzoeken de gemeente een garantstelling te verstrekken van 2.996.000 euro zodat de stichting een lening kan aantrekken bij de BNG Bank voor de aankoop van het pand. Zonder een gemeentegarantie kan de stichting geen lening verkrijgen.