Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 31 augustus 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.08.27

  Er is door Woningcorporatie De Woonplaats het verzoek ingediend om op een locatie aan de Hasmanlanden, Assinklanden en Hanenberglanden in het wijkdeel Stroinkslanden Zuid, vervangende nieuwbouw van woningen te mogen plegen. Het ingediende verzoek maakt deel uit van plannen om op meerdere locaties in dit wijkdeel, bestaande woningen te verbeteren en/of, vervangende nieuwbouw te plegen. Doel hiervan is om te komen tot een divers en gedifferentieerd woonaanbod, een mooiere wijk en waar het prettig wonen en leven is. Om aan het verzoek medewerking te kunnen verlenen is het bestemmingsplan "Stroinkslanden Zuid- 3 locaties" ontworpen en in procedure gebracht.


 • 2019.08.27

  Vanuit de fractie Burgerbelangen Enschede zijn vragen gesteld rondom de kunstgrasvelden. Het college volgt de lijn van het RIVM en de VSG. Op dit moment worden er voor alsnog geen nieuwe SBR velden aangelegd. Eerst wil het college mogelijke alternatieven in beeld hebben om een goede afweging te maken. Wel zijn er een aantal velden toe aan renovatie. Deze renovaties worden zoveel mogelijk uitgesteld totdat er meer bekend is over o.a. de milieu-effecten en de (onderhouds)kosten van de alternatieven.
  Daarnaast is er gestart met een pilot op sportcampus Diekman waarbij gebruik wordt gemaakt van een alternatieve infill, namelijk EPDM. Hiermee kan ervaring opgedaan worden rondom deze alternatieve infill.


 • 2019.08.27

  De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over zogenaamde spookjongeren, jongeren tussen de 18 en 27 jaar van wie het adres niet bekend is en waarvan niemand weet waar deze jongeren zich bevinden.


 • 2019.08.27

  Mevrouw Jeliazkova heeft gevraagd naar informatie over lerarentekorten in het primair onderwijs in Enschede. Uit onderzoek in opdracht van de PO-Raad blijkt namelijk dat basisscholen met structurele lerarentekorten te maken hebben.
  Bij de grotere koepelorganisaties van basisonderwijs in Enschede speelt geen structureel lerarentekort. Hooguit incidenteel bij ziekte (een griepepidemie in de winter). Het college houdt de situatie wel in de gaten in nauw overleg met de schoolbesturen.


 • 2019.08.27

  De heer Blömer heeft vragen gesteld naar aanleiding van een bericht van RTV Oost van 2 augustus dat er 8 zorgbureaus aan de kant zijn gezet. Het college heeft deze beantwoord.


 • 2019.08.27

  De heer Elferink heeft vragen gesteld over frauduleuze Turkse Zorgondernemers. Het college heeft deze beantwoord.


 • 2019.08.27

  De heer Elferink van de Partij voor de Vrijheid heeft vragen gesteld over zorgfraude. Het college heeft deze beantwoord.


 • 2019.08.27

  In het coalitieakkoord ‘Trots, Lef, Bouwen, Kansrijk Enschede’ is een bezuiniging op subsidies
  opgenomen van 1 miljoen euro. Mede door reeds opgelegde bezuinigingen in de afgelopen jaren, vraagt deze bezuiniging om lastige keuzes en een zorgvuldig proces. Daarom wil het college, voordat zij besluit tot de invulling van deze bezuiniging, de stedelijke commissie consulteren welke zoekrichtingen zij zien. Dat gebeurt door voorlegging van deze discussienota.


 • 2019.08.27

  Het vasthouden van talent is één van de speerpunten uit het Enschedese coalitieakkoord. Het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek voor deze groep hoort hierbij. Veel talenten willen (hoog)stedelijk wonen, met alle voorzieningen onder handbereik. Daarnaast willen we de leefbaarheid in wijken goed houden. We sturen daarom kwalitatief op plekken waar we nog appartementen en studio’s willen toevoegen. In juni 2018 is hiervoor beleid vastgesteld en een voorbereidingsbesluit van kracht geworden, dat dit tijdelijk regelt en er voor zorgt dat bouwplannen die anders niet geweigerd zouden kunnen worden kunnen worden aangehouden tot de planologische regeling definitief is. Om dit beleid structureel uit te kunnen voeren en de planologische regeling definitief te maken is het actuele woonbeleid vertaald in het nieuwe bestemmingsplan “Kwalitatief sturen op appartementen”. Een integraal onderdeel van de planologische regeling is de beleidsregel ‘Kwalitatief sturen op appartementen’. Deze beleidsregel is sinds juni 2018 van kracht en in april 2019 op onderdelen aangescherpt. Nu hebben we de beleidsregel op basis van het laatste beleid uit de nieuwe Woonvisie en ervaringen uit de praktijk verder aangepast en opnieuw vastgesteld.


 • 2019.08.27

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van 6 prefab betonnen garageboxen op het perceel G.J. van Heekstraat 84. De aanvraag past niet in het bestemmingsplan. Het college wil de plaatsing van de garageboxen mogelijk maken. De gemeenteraad wordt daarom verzocht de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.


 • 2019.08.27

  De gemeenteraad heeft in de motie d.d. 13 mei 2019 het college opgedragen:
  In de APV op te nemen dat in de gebieden waar al een verbod geldt op drugsgebruik ook gebruik van lachgas -al dan niet in combinatie met ballonnen- verboden wordt;
  o In de APV op te nemen dat evenementen en festivals geen vergunning krijgen als gebruik en verkoop van lachgas niet wordt verboden;
  o In de APV op te nemen dat in de horeca in de gemeente Enschede er geen lachgas gebruikt mag worden;
  o In het beleid gericht op preventie expliciet aandacht te schenken aan de schadelijke werking en gevolgen van het gebruik van lachgas.

  Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan deze motie, waardoor het gebruik van lachgas wanneer dat samengaat met openbare orde verstorende en overlast gevende gedragingen, het gebruik en de verkoop van lachgas in door de burgemeester aan te wijzen gebieden en het gebruik en de verkoop bij evenementen, verboden wordt.


 • 2019.08.27

  De vaststelling van de beleidsregel ‘ruimtelijk sturen op maatschappelijke functies’ gaat helpen om in nieuwe bestemmingsplannen bij een locatie met deze functie ongewenste effecten voor de omgeving te voorkomen.
  In Enschede zijn veel panden met de bestemming ‘Maatschappelijk’. Deze bestemming kent een veelvoud aan gebruiksmogelijkheden. Een pand dat nu in gebruik is als school, kan zonder nadere afweging of procedure ook gebruikt worden als kerk, moskee, dierenasiel of brandweerpost. Of de andere functies ook passen in de omgeving kan nu niet in de afweging worden meegenomen. Dit willen we door de nieuwe beleidsregel veranderen.
  In nieuwe situatie – na invoering van de beleidsregel ‘ruimtelijk sturen op maatschappelijke functies’ - wordt veel scherper gekeken welke functies maatschappelijk nu en in de toekomst in de omgeving wenselijk zijn. Kortom, er is veel meer sprake van maatwerk. Bestaande situaties worden zoveel mogelijk overeenkomstig het huidige gebruik bestemd. Voor functieverandering of toevoeging van nieuwe functies verdeelt de nieuwe beleidsregel de functie ‘maatschappelijk’ in basisfuncties en maatwerkfuncties. Basisfuncties hebben weinig impact op de omgeving en kunnen in een bestemmingsplan meestal zonder nadere afweging of procedure mogelijk worden gemaakt (bij voorbeeld apotheek, bibliotheek, praktijkruimte, wijk- en clubgebouwen). Voor het wijzigen of toevoegen van maatwerkfuncties is vanwege de impact op de omgeving wel een nadere afweging en ruimtelijke procedure nodig. Voorbeelden: asielzoekerscentrum, begraafplaats, campus, Dierenasiel, gezondheidscentrum, hulp- en veiligheidsdiensten, opvang van kwetsbare groepen, religie. Om de beoogde werking van de beleidsregel te verduidelijken is een infographic gemaakt, deze is als bijlage bijgevoegd.
  De nieuwe beleidsregel geldt niet voor de combinatie van wonen en zorg. Vanwege de complexiteit is daarvoor is momenteel een separaat toetsingskader in voorbereiding.


 • 2019.08.27

  Op 6 januari 2014 is de Wet Gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA) vervangen door de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP). In artikel 4.17 Wet BRP is de bepaling opgenomen dat er een bestuurlijke boete opgelegd kan worden door het college als de burger niet aan zijn verplichtingen op grond van deze wet voldoet of als hij handelt als een gelegenheidsgever. In de beleidsregel is vastgesteld op welke wijze de gemeente invulling geeft aan deze bevoegdheid.


 • 2019.08.27

  Het vasthouden van talent is één van de speerpunten uit het Enschedese coalitieakkoord. Het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek voor deze groep hoort hierbij. Uit onderzoek blijkt dat talenten een voorkeur hebben voor middenhuurwoningen. Over het bouwen van voldoende middenhuurwoningen worden prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Ook particulieren en beleggers kunnen middenhuurwoningen realiseren. Met deze ontwikkelaars worden afspraken hierover meestal vastgelegd in een privaatrechtelijke (exploitatie)overeenkomst. De Wet ruimtelijke ordening biedt tegenwoordig ook de mogelijkheid om in bestemmingsplannen te eisen dat er een bepaalde categorie woningen wordt gerealiseerd in nieuwbouwplannen en bij transformatie van bestaande bouw. Dit kan onder andere voor middenhuurwoningen en voor sociale huur. Om die eisen in een bestemmingsplan te kunnen opnemen dient de gemeenteraad tevens een verordening te hebben vastgesteld. In die verordening wordt op basis van inkomensgrenzen de doelgroep aangewezen en worden de maximale aanvangshuurprijs en de maximale bovengrens voor middenhuurwoningen vastgelegd. De verordening regelt ook voor hoe lang de gerealiseerde middenhuurwoningen beschikbaar moeten blijven voor de aangewezen doelgroepen. De verordening kan alleen worden toegepast wanneer in een nieuw bestemmingsplan expliciet is opgenomen dat middenhuurwoningen dienen te worden gerealiseerd. De verordening heeft geen doorwerking op bestaande bestemmingsplannen. Voor sociale huur is het niet nodig een verordening vast te stellen, omdat de afspraken daarover met de corporaties voldoende zijn. Enschede heeft momenteel nog geen verordening. Om zo optimaal mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de Woonvisie wordt de gemeenteraad voorgesteld de verordening ‘geliberaliseerde middenhuur Enschede 2019’ vast te stellen.


 • 2019.08.27

  Voor het braakliggende noordelijke deel van Roombekerveld in stadsdeel Noord is een nieuw plan met 27 grondgebonden woningen ontwikkeld. Op 26 februari 2019 heeft het college van B&W besloten hiervoor een exploitatieovereenkomst aan te gaan met de betrokken ontwikkelaar. Het plan vervangt de eerder bestemde, maar niet gerealiseerde bedrijfskavels en twee kantoor/wooncomplexen aan de Lijsterstraat. Het bestemmingsplan ‘Roombekerveld Noord’ heeft als doel de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de nieuwe woningen vast te leggen. Via wijziging 104 van de Welstandsnota wordt daarnaast de welstandscategorie aangepast naar ‘Regenboogwijken’ (passend bij de beoogde woningbouw). Naast de nieuwe woningen wordt in het plan de bestaande bedrijfskavel aan de zuidwestzijde meegenomen, waarbij de gebruiksmogelijkheden worden aangepast zodat deze milieutechnisch passen in de woonomgeving. Tijdens de inzagetermijn van de ontwerpplannen is er één zienswijze ingediend, deze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan.


 • 2019.08.28

  Het pand Atjehstraat 27 en 29 zijn in 1921 gebouwd als verenigingsgebouw voor de Hersteld Apostolische gemeenschap. Nu zijn er een moskee en theehuis in gevestigd. Omdat het waardevolle panden zijn, hebben erfgoedorganisaties aan B&W gevraagd om deze panden aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.
  Het Oversticht heeft de panden onderzocht en zij heeft in overweging gegeven om alleen de moskee (nr. 27) aan te wijzen als gemeentelijk monument en het theehuis (nr. 29) via het bestemmingsplan te beschermen omdat het theehuis de nodige wijzigingen heeft ondergaan. Op deze benadering is positief geadviseerd door de gemeentelijke monumentencommissie en ook de aanvragers kunnen zich hierin vinden.
  In afwachting van een definitief aanwijzingsbesluit is voorbescherming op beide panden gelegd.
  B&W hebben het voornemen tot aanwijzen van nr. 27 als gemeentelijk monument en het beschermen van nr. 29 via het bestemmingsplan toegestuurd aan het bestuur van de moskee en aan de aanvragers. Daarop zijn geen zienswijzen binnengekomen. B&W leggen nu het conceptbesluit tot aanwijzen voor aan de betreffende raadscommissie. Daarna volgt het definitieve besluit.


 • 2019.08.29

  Twence wil een CO2 afvanginstallatie plaatsen op haar eigen terrein. Met deze installatie wordt CO2, broeikasgas, opgevangen uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale. Hierdoor komt het broeikasgas niet in de lucht terecht. De afgevangen CO2 wordt geschikt gemaakt voor hergebruik als grondstof bijvoorbeeld als meststof in de glastuinbouw. Het afvangen van de CO2 is goed voor het milieu. Het hergebruiken van de CO2 betekent een verduurzaming van de industrie en de ontwikkeling van een circulaire economie.
  De CO2 afvanginstallatie past niet binnen het bestemmingsplan. Daarom is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad. De provincie vraagt de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen af te geven.