Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 20 maart 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.03.15

  Naar aanleiding van regionale afspraken rondom het programmeren van bedrijventerreinen in Twente, heeft uw Raad in 2019 besloten het grootste deel van het bedrijventerrein op de Usseler Es niet meer als bedrijventerrein in ontwikkeling te willen nemen. De ‘oostkrans’ van de es wordt daarbij nog wel als bedrijvenlocatie ontwikkeld. De bedrijfsbestemmingen voor de ‘bolling’ en de ‘westkrans’ komen te vervallen en vervangen door agrarische- en natuurbestemmingen. Om een en ander in planologische zin vast te leggen, is het bestemmingsplan “Usseler Es West” ontworpen en heeft als ontwerp ter visie gelegen. Gelijktijdig met de ter visie legging van dit bestemmingsplan is ten behoeve van de hier gewenste beeldkwaliteit ook een wijziging van de Welstandsnota in procedure gebracht. Dit geldt eveneens voor een ontwerp-intrekkingsbesluit van het exploitatieplan “Usseler Es 2008”.


 • 2021.03.16

  Het college van B&W heeft de aanpak van de eikenprocessierups voor dit jaar vastgesteld. Aan de basis van deze aanpak staat de manier waarop de rups in 2020 te lijf is gegaan. Dat gebeurde vroeg in het voorjaar toen de rups net uit het ei kwam. Dat heeft het aantal overlastmeldingen flink verminderd. Naast de aanpak heeft het college ook het beheerplan en de bestrijdingskaart vastgesteld. Ook die zijn gebaseerd op de verbeterpunten die uit de evaluatie van 2020 naar voren kwamen.
  Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende punten:
  • Er is een beheerplan opgesteld voor de uitvoering van de aanpak;
  • De bestrijdingskaart is geactualiseerd en aangescherpt: er is opnieuw gekeken naar de aanwezigheid van beschermde vlindersoorten. Waar mogelijk is de bestrijding aangescherpt op plekken waar in 2020 veel overlast werd ervaren.
  • Er is waar mogelijk meer maatwerk op plekken met veel meldingen en op moeilijk bereikbare plekken, die vanuit de aanpak 2020 naar voren kwamen.
  • De uitvoering is verbeterd: We zijn kritischer op de inzet van aannemers en hebben de monitoring en het toezicht verbeterd.
  • De communicatie is aangescherpt: De communicatieaanpak leverde in 2020 al een nominatie op voor de Galjaardprijs, waarbij we zelfs in de top vijf van nominaties zaten. Deze succesvolle aanpak is dit jaar verder aangescherpt met meer maatwerk richting inwoners en het uitleggen wat we doen;
  Het college verwacht met deze aanpak de overlast in 2021 nog verder te kunnen beperken.


 • 2021.03.16

  Erfgoedorganisaties hebben aan B&W gevraagd om Parkweg 37-39, het voormalig hotel Rodenbach, aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Vervolgens hebben  B&W een bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling laten uitvoeren. De conclusie daaruit is dat het pand voldoet aan de criteria voor monumentwaardigheid zoals deze zijn opgenomen in de Monumentenverordening Enschede 2010. B&W hebben vervolgens aan de eigenaar en de aanvragers aangegeven dat zij het voornemen hebben om het pand aan te wijzen en zij hebben hen in de gelegenheid gesteld daartegen zienswijzen in te dienen. De eigenaar heeft daarvan gebruikt gemaakt. In de zienswijzen wordt in algemene bewoordingen vooral gewezen op beperkingen in ontwikkelmogelijkheden als het pand een monument wordt. Maar volgens vaste jurisprudentie is dit onvoldoende om af te zien van het aanwijzen als gemeentelijk monument vanuit het algemene belang van het behoud van erfgoed.
  Daarom geven deze zienswijzen geen aanleiding om af te zien van aanwijzing.
  B&W nemen nu het conceptbesluit om het voormalig hotel met aangebouwde woning en hek,aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Zij leggen dit conceptbesluit ter advisering voor aan de betreffende raadscommissie. Daarna nemen zij een definitief besluit.


 • 2021.03.16

  Op 25 februari zijn door mevrouw Wichgers-Apeldoorn (SP) artikel 35 vragen gesteld over uitvoering van de Wmo door de wijkteams naar aanleiding van het krantenbericht in de Tubantia van 24 februari 2021. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.03.16

  De heer Van Ek van fractie SP heeft het college raadsvragen gesteld over De Kop. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld en aan de raad gestuurd.


 • 2021.03.16

  De heer T. ten Vergert van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld inzake Onderhoud Enschede. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2021.03.16

  De nieuwe werkwijze met adviesraden als verwoord in het Wegenbeleidsplan 2020 – 2023 werkt goed en wordt daarom voortgezet. Zo blijkt uit een beknopte evaluatie die met de betrokken adviesraden is gehouden. Het gaat daarbij om een werkwijze waarbij de Adviescommissie cultuurhistorie, de fietsersbond en de WMO-Raad een meerjarenoverzicht met wegen ontvangen, die de komende tijd worden aangepakt. Hierop kunnend de adviesraden een advies vanuit hun kennis inbrengen. Daarnaast heeft het college van B en W de vervolgstappen voor de Harberinksweg fase 2 vastgesteld. Waarbij ook het advies van de Adviescommissie Cultuurhistorie is meegenomen en belanghebbenden actief worden geïnformeerd. Het college heeft over beide punten ook de gemeenteraad geïnformeerd vanuit eerdere toezeggingen bij vaststelling van het wegenbeleidsplan 2020-2023.


 • 2021.03.16

  Achter Marktstraat 9 aan de Walstraat staat een historisch poortje waarvan lang werd gedacht dat het materiaal waarmee het is opgebouwd afkomstig is van de Veldpoort die tot 1862 de westelijke toegang tot de stad vormde. Ook zou het materiaal afkomstig kunnen zijn van de poort in de tuinmuur van de pastorie die op de Oude Markt heeft gestaan. Inspectie door deskundigen heeft hierover geen uitsluitsel kunnen geven. Dat komt mede doordat geschreven bronnen hierover ontbreken. Maar het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het poortje bestaat uit historisch belangrijk materiaal (17e-18e eeuw) en dat het poortje het behouden waard is. Om het poortje weer in oude glorie te herstellen is het in overleg met de eigenaar in opdracht van de gemeente Enschede gerestaureerd. Daarbij is een financiële bijdrage geleverd door de wijkraad Stadscentrum. Er is met de eigenaar afgesproken dat na restauratie het poortje zou worden aangewezen als gemeentelijk beschermd monument. De gemeentelijke monumentencommissie heeft hier positief op geadviseerd. B&W stellen nu een conceptbesluit tot aanwijzen vast. Zij leggen dit voor aan de betrokken raadscommissie ter advisering. Daarna nemen zij een definitief besluit.


 • 2021.03.16

  Het reeds bestaande Zonnepark Boeldershoek-West met een grootte van circa 20 hectare, is op 14 maart 2017 vergund voor de duur van 10 jaar met een zogenoemde kruimelomgevingsvergunning. Gelet op de verwachte levensduur van het zonnepark en gelet op het feit dat zonneparken voor maximaal 25 jaar kunnen worden vergund, heeft vergunninghoudster Twence thans een vergunning aangevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan voor een periode van 25 jaar gerekend vanaf 14 maart 2017 (dus tot 14 maart 2042). Nu het een reeds bestaand zonnepark betreft waarvan de ruimtelijke aanvaardbaarheid reeds in 2017 is getoetst, nu er geen overige wijzigingen zijn (m.u.v. extra borging van landschappelijke inpassing), nu verlenging van de termijn binnen de geldende beleidskaders past en nu de enige tegen de ontwerp-omgevingsvergunning ingediende zienswijze geen aanleiding vormt om de omgevingsvergunning niet (of gewijzigd ten opzichte van het ontwerp) te verlenen, wil het college dit mogelijk maken. De gemeenteraad wordt daarom verzocht om, na reeds een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen te hebben afgegeven, ook de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.


 • 2021.03.16

  Op 14 december 2020 sprak de Raad over de Woonvisie tijdens het jaarlijkse Woondebat. Een van de aangenomen moties was de motie ‘Stimuleringsregelingen wonen voor starters en andere doelgroepen van CDA, PvdA, Groen Links en ChristenUnie’. De Raad heeft het college opgedragen om met de provincie in gesprek te gaan over mogelijke ondersteuning bij het opzetten van een starterslening. Ook heeft de Raad het college opgedragen om te verkennen wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn bij het realiseren van huisvesting voor andere doelgroepen. Tot slot heeft de Raad het college opgedragen om in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor particulieren en huurders voor leningen voor investeringen in duurzaamheid in en om de woning. De Raad wil uiterlijk eind maart 2021 hierover geïnformeerd worden. Met bijgaande brief ontvangt de Raad informatie over ondersteuningsmogelijkheden van de provincie en een overzicht van mogelijke leningen en subsidies ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen.


 • 2021.03.16

  In september 2020 is het rapport Clusteringsopgave Sportparken gemeente Enschede (september 2020) opgesteld en gepresenteerd aan de Raad.
  De clusteringsopgave is het gevolg van de opdracht om een structurele besparing te realiseren op de exploitatie van sportparken, (voetbal)velden en accommodaties. Met bijgevoegde raadsbrief en presentatie over de planvorming van de MFSA-zuid willen wij de gemeenteraad informeren over de stand van zaken van de voortgang van de clusteringsopgave.


 • 2021.03.16

  De Covid-19 pandemie en de maatregelen om de verspreiding te beperken heeft iedereen in Nederland geraakt. De door de regering genomen maatregelen hebben sommige sectoren in Nederland harder geraakt dan anderen. Vrijwillige jeugdorganisaties zoals speeltuinen, jeugdkampen en scoutinggroepen trokken halverwege 2020 aan de bel om aandacht te vragen voor hun lastige financiële situatie. Via een petitie gericht aan de Tweede Kamer pleitten zij voor een coronanoodfonds voor jeugd- en jongerenorganisaties. Aan die oproep werd gehoor gegeven. Eind augustus 2020 werd bekend gemaakt dat het Rijk 7,3 miljoen euro ter beschikking stelt voor vrijwillige organisaties die activiteiten organiseren voor de jeugd.
  De Gemeente Enschede krijgt 62.747 euro om te verdelen. Hiervoor is een speciale regeling opgesteld. De vrijwilligersorganisaties die activiteiten voor jeugd organiseren, hebben tot en met 30 april 2021 de tijd om een aanvraag in te dienen.


 • 2021.03.19

  Tijdens de raadsvergadering op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Enschede ingestemd met het initiatiefvoorstel Verordening tijdelijke onderzoekscommissie Maatwerk uitvoering sociaal domein gemeente Enschede. Conform de brief aan de raad dd 4 maart jl. heeft het college haar zienswijze mondeling ingebracht tijdens de raadsbehandeling. De Raad wordt nu ook per brief geïnformeerd over de zienwijze op het initiatiefvoorstel.
  In Enschede, maar eigenlijk in heel Nederland, wordt er al een tijd kritisch gesproken over hoe we binnen het sociaal domein onze inwoners helpen. Het college is tevreden te zien dat we in Enschede nu de stap maken om neutraal te laten onderzoeken en ons te laten adviseren hoe we in het hier en nu beter verder kunnen. Het college gaat ervan uit dat het een advies oplevert waarmee de raad, het college èn de ambtelijke organisatie geholpen worden om nog beter te doen wat we allemaal willen doen; de inwoners van Enschede ondersteunen gezond en gelukkig te leven. Het initiatiefvoorstel Verordening tijdelijke onderzoekscommissie Maatwerk uitvoering sociaal domein Gemeente Enschede doet volgens het college recht aan deze gezamenlijke bedoeling. Het college vindt de gestelde onderzoeksperiode van 10 weken wel kort en daarmee heel ambitieus. Als laatste wil het college opmerken dat zij het van belang vindt dat er binnen de commissie gedegen juridische kennis aanwezig is.