Raadsvergadering

dinsdag 5 november 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
G.O. van Veldhuizen
Toelichting:

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5.1

  Het college stelt de raad voor om op basis van een evaluatie maatregelen die ingezet zijn tegen illegale bijplaatsingen voort te zetten. Hoewel niet aan te tonen is dat de ingezette maatregelen daadwerkelijk leiden tot vermindering van illegale bijplaatsingen, vormen het stortquotum van 75 kilo en het lagere voorrijtarief wel een gewenste service voor de inwoners. Daarom wordt voorgesteld deze maatregelen te handhaven. Het toegankelijk maken van alle ondergrondse containers voor alle huishoudens zal aan het eind van dit jaar worden uitgevoerd. Ook stelt het college voor de extra inzet op handhaving (2 fte) die na invoering van diftar voor drie jaar vanuit de voorziening afvalstoffen is gedekt, nu structureel te maken.


 • 5.2

  Het college stelt de raad voor met ingang van 1 januari 2021 een minicontainer voor verpakkingen in te voeren en de inzamelfrequentie van de huis-aan-huis inzameling van restafval en verpakkingen te verlagen naar 1 keer in de 4 weken. Deze maatregel draagt bij aan de doelstelling van een Afvalloos Twente, te weten 50 kilo restafval per inwoner in 2030. Laagbouwbewoners kunnen kiezen welke minicontainer ze aan huis willen hebben (een 140 liter of 240 liter minicontainer) en welke stromen ze eventueel zouden willen wegbrengen. Het gaat hier om de afvalstromen restafval, verpakkingenafval, oud papier en gft-afval (m.u.v. wegbrengen). De bewoners hebben op deze manier keuzevrijheid en de verpakkingencontainer biedt veel voordelen ten opzichte van de losse zakken inzameling. De zakken worden vanaf 1 januari 2021 niet meer ter beschikking te gesteld. De afvalstoffenheffing wordt verlaagd met 1,92 euro als gevolg van dit besluit. Ingeschat wordt dat de laagbouw gemiddeld 1 keer minder gaat aanbieden waardoor zij aanvullend besparen op het variabele deel van de afvalstoffenheffing.


 • 5.3

  In Enschede wordt sinds 1 januari 2015 bij de Ondersteuning bij het Huishouden resultaatgericht gewerkt en staat het resultaat “schoon en leefbaar huis” centraal. De Centrale Raad van Beroep heeft eind 2018 en in februari 2019 uitspraken gedaan waardoor deze resultaatgerichte werkwijze aanpassing behoeft. De Centrale Raad van Beroep is van mening dat, in ieder geval onder de huidige Wmo 2015, er slechts rechtszekerheid wordt geboden aan inwoners indien er eveneens tijd wordt toegevoegd aan een (resultaatgerichte) beschikking. Om uitvoering te geven aan deze uitspraken dient het beleid voor Ondersteuning bij het Huishouden, de verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning en daarmee de werkwijze tot indiceren voor huishoudelijke ondersteuning aangepast te worden. Er ligt ook een brief van het ministerie die de wet wil wijzigen naar aanleiding van deze uitspraken waarbij hij resultaatgericht werken zonder tijd mogelijk wil maken. Indien die wijziging is doorgevoerd zou ons huidige beleid in de basis voldoen. Het doorvoeren van deze wetswijziging neemt echter naar verwachting 1-2 jaar in beslag en daarop kunnen we niet wachten vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor onze inwoners. Daarom voeren we voor nieuwe inwoners eveneens tijd toe aan de resultaatgerichte beschikking. Op het moment dat de wetswijziging is doorgevoerd moet opnieuw bezien worden wat dit betekent voor onze werkwijze.


 • 5.4

  We willen onze stad economisch aantrekkelijker maken, de bereikbaarheid van banen vergroten en tegelijkertijd de leefbaarheid verbeteren. Door de groei van de economie, de aandacht voor duurzaamheid en de groei vanuit het hart moeten we keuzes maken om Enschede bereikbaar te houden. In de nieuwe mobiliteitsvisie is de richting bepaald. Enschede kiest voor de fiets. In 2030 willen wij dat er 15% minder autoritten binnen de singels zijn en 10% minder autoritten binnen Enschede gemaakt worden. Op de singels zetten we in op het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer, en binnen de Singels wordt meer ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van de stad waarbij de fiets een prominentere rol krijgt. Het meest concreet wordt dit in het Stadserf en rond het station, waar we het stationsplein willen teruggeven aan de voetganger en fietser, het autoverkeer willen we verplaatsen naar de noordkant van het station. De bereikbaarheid van onze topgebieden is van belang, waarbij we het autoverkeer zoveel mogelijk om de stad heen faciliteren en dan rechtstreeks naar bestemming laten rijden. We zetten in op mobipunten, waarbij men makkelijker en beter kan overstappen op andere vervoermiddelen. Als grootste stad van Overijssel zullen nieuwe mobiliteitsvormen hier snel hun intrede gaan doen. Het realiseren van een netwerk van mobiliteitspunten waar inwoners en bezoekers hun overstap kunnen maken is daar een voorbeeld van. Door de concurrentiepositie van de fiets te versterken en hier met werkgevers over in gesprek te gaan willen we meer Enschedeërs verleiden tot gebruik van de fiets. We willen naar een openbare ruimte die zicht ontwikkelt van ‘je kunt er fietsen’ naar ‘je wilt er fietsen’ (‘able to cycle naar invite to cycle’). Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte voor het autoverkeer van buiten de stad. Dit autoverkeer moet snel en soepel vanaf de radialen de economische toplocaties kunnen bereiken en ook vanuit de woonwijken dienen de hoofdautoroutes (A1/ A35/ N18) goed bereikbaar te zijn.


 • 6
 • 6.1

  Voor een gebied ten noorden van de Oosterstraat, ten oosten van het Gezondheidscentrum De Oosterpoort, ten zuiden van bestaande woningen aan de Korenbloemstraat en ten westen van het woonhuis aan de Oosterstraat nr. 10, is het wijzigingsplan "De Laares 2014- wijziging 2" ontworpen en in procedure gebracht. Voor een deel van dit plangebied, een strook langs de noordzijde van de Oosterstraat, geldt nog geen welstandsidentiteit. Om een omgevingsvergunning voor de bouw van beoogde woningbouw in deze strook te kunnen toetsen aan de gewenste beeldkwaliteit wordt middels Wijziging 99 van de Welstandsnota Enschede, aan deze strook de welstandsidentiteit "Dorpse Linten" toegekend.


 • 6.2

  Twence wil een CO2 afvanginstallatie plaatsen op haar eigen terrein. Met deze installatie wordt CO2, broeikasgas, opgevangen uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale. Hierdoor komt het broeikasgas niet in de lucht terecht. De afgevangen CO2 wordt geschikt gemaakt voor hergebruik als grondstof bijvoorbeeld als meststof in de glastuinbouw. Het afvangen van de CO2 is goed voor het milieu. Het hergebruiken van de CO2 betekent een verduurzaming van de industrie en de ontwikkeling van een circulaire economie. De CO2 afvanginstallatie past niet binnen het bestemmingsplan. Daarom is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad. De provincie vraagt de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen af te geven.


 • 6.3

  Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo-taken individuele begeleiding en maatschappelijke deelname en voor Jeugdhulptaken. De afgelopen jaren lag de nadruk vooral op de transitie: het overnemen van taken en het continueren van zorg. Nu die achter de rug is kunnen we volop aan de slag met de transformatie, waarbij het streven is dat mensen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en dat van hun naasten, met waar nodig ondersteuning van de gemeente. Vanaf 2019 wordt Twentebreed gewerkt met één integraal ondersteuningsmodel voor Wmo en Jeugdhulp. Ook kennen we in Enschede inmiddels sinds 1 januari 2019 één verordening voor Wmo en Jeugdhulp in plaats van twee afzonderlijke. Daarom is het nodig om ook één gemeenschappelijk beleidskader en gemeenschappelijke uitgangspunten te ontwikkelen. Deze zijn tot stand gekomen in een uitgebreid participatietraject, dat vanaf februari 2019 is doorlopen met verschillende groepen betrokkenen. Het college hecht veel waarde aan de speerpuntennotitie als opbrengst van het interactieve proces. Het is niet een document van alleen de gemeente, maar de neerslag van een serieuze dialoog en een goede samenwerking met veel relevante betrokkenen, waarbij de doelstellingen voor het sociaal domein uit het coalitieakkoord ook nadrukkelijk zijn betrokken in de discussies. Het college denkt hiermee een toetsingskader aan te bieden dat voor meerdere jaren houdbaar is. Het college stelt nu de raad voor de speerpunten vast te stellen en als toetsingskader te laten functioneren bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering in het kader van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het Huis van Sturing Transformatie Sociaal Domein en de projecten om uitvoering te geven aan de transformatieagenda vormen naast de reguliere uitvoering de uitvoeringsagenda / jaarkalender die aansluit bij deze speerpunten. Monitoring van de voortgang vindt plaats middels de halfjaarlijkse rapportages en duidingssessies van het Huis van sturing.


 • 6.4

  Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede. In 2021 start de decentralisatie van het beschermd wonen. Dit betekent dat vanaf 2022 de verantwoordelijkheid en bijbehorende middelen voor beschermd wonen verschuiven van de centrumgemeente Enschede naar de acht gemeenten: Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Deze gemeenten spreken af om na de decentralisatie bovenlokaal samen te werken op het gebied van beschermd wonen. Op die manier kan een geïntegreerd aanbod aan voorzieningen, kennis en expertise en een goede samenwerkingen behouden blijven. Na vaststelling van het besluit om bovenlokaal samen te werken maken de gemeenten vervolgafspraken over de governance, toegang en financiering.


 • 6.5

  Aan B&W wordt voorgesteld om het kortparkeertarief voor de gemeentelijke parkeergarages per 1 januari 2020 te verhogen met € 0,10 naar € 3,00, conform het stappenplan 'de geleidelijke methode' welke in 2010 door de Raad is vastgesteld. Tevens conform het coalitieakkoord “Enschede 2018 – 2022” en de Zomernota 2019 -2023 waarin deze lijn is bekrachtigd. Ook de abonnementstarieven en de overige garage gerelateerde tarieven worden vastgesteld voor 2020. Voorgesteld wordt om de maximale dagtarieven voor de Hermandadgarage en de Mooienhof garage ongewijzigd te laten. Tot slot wordt met dit voorstel de Raad in gelegenheid gesteld om de Verordening Parkeerbelastingen en Verordening Parkeren voor 2020 tijdig vast te stellen.


 • 6.6

  De gemeenteraad heeft in de motie d.d. 13 mei 2019 het college opgedragen: In de APV op te nemen dat in de gebieden waar al een verbod geldt op drugsgebruik ook gebruik van lachgas -al dan niet in combinatie met ballonnen- verboden wordt; o In de APV op te nemen dat evenementen en festivals geen vergunning krijgen als gebruik en verkoop van lachgas niet wordt verboden; o In de APV op te nemen dat in de horeca in de gemeente Enschede er geen lachgas gebruikt mag worden; o In het beleid gericht op preventie expliciet aandacht te schenken aan de schadelijke werking en gevolgen van het gebruik van lachgas. Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan deze motie, waardoor het gebruik van lachgas wanneer dat samengaat met openbare orde verstorende en overlast gevende gedragingen, het gebruik en de verkoop van lachgas in door de burgemeester aan te wijzen gebieden en het gebruik en de verkoop bij evenementen, verboden wordt.


 • 6.7

  Het bestemmingsplan “Blikkersmaatweg 15” wijzigt een deel van het bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost". De wijzigingen betreffen het toekennen van een bouwvlak om nieuwe bebouwing mogelijk te maken, het toestaan van natuur- en milieueducatie en ondersteunende horeca ten behoeve van de (al toegestane) dagrecreatieve activiteiten.


 • 7