Raadsvergadering

dinsdag 5 november 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
G.O. van Veldhuizen

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  00:06:40 - 00:07:06 - H. de Roode
  00:08:16 - 00:08:36 - M van Lagen
 • 4.a
 • 4.b
 • 5
 • 6
 • 6.1

  Het college stelt de raad voor om op basis van een evaluatie maatregelen die ingezet zijn tegen illegale bijplaatsingen voort te zetten. Hoewel niet aan te tonen is dat de ingezette maatregelen daadwerkelijk leiden tot vermindering van illegale bijplaatsingen, vormen het stortquotum van 75 kilo en het lagere voorrijtarief wel een gewenste service voor de inwoners. Daarom wordt voorgesteld deze maatregelen te handhaven. Het toegankelijk maken van alle ondergrondse containers voor alle huishoudens zal aan het eind van dit jaar worden uitgevoerd. Ook stelt het college voor de extra inzet op handhaving (2 fte) die na invoering van diftar voor drie jaar vanuit de voorziening afvalstoffen is gedekt, nu structureel te maken.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2019, besluit: 1. Kennis te nemen van het rapport ‘Evaluatie illegale bijplaatsingen’ opgesteld door Twente Milieu; 2. Op basis hiervan de volgende maatregelen tegen illegale bijplaatsingen te continueren, te weten: • Een stortquotum van 75 kilo per huishouden voor het wegbrengen van grof huishoudelijk afval bij de afvalbrengpunten; • Verlaging van het voorrijtarief voor het ophalen van grof huishoudelijk afval aan huis van 45 euro naar 20 euro per aanbieding; • Het toegankelijk maken van alle ondergrondse verzamelcontainers voor restafval voor alle huishoudens (d.m.v. milieupas); • De extra inzet op handhaving (2 fte) die na invoering van diftar voor drie jaar vanuit de voorziening afvalstoffen is gedekt, structureel te maken; 3. De kosten voor extra inzet op handhaving te dekken vanuit het product afvalinzameling. 4. Een pilot cameratoezicht uit te voeren gedurende de periode van één jaar bij drie locaties met verzamelcontainers waar veel bijplaatsingen voorkomen (hotspots).
 • 6.1.a
 • 6.1.b
 • 6.1.c
 • 6.2

  Het college stelt de raad voor met ingang van 1 januari 2021 een minicontainer voor verpakkingen in te voeren en de inzamelfrequentie van de huis-aan-huis inzameling van restafval en verpakkingen te verlagen naar 1 keer in de 4 weken. Deze maatregel draagt bij aan de doelstelling van een Afvalloos Twente, te weten 50 kilo restafval per inwoner in 2030. Laagbouwbewoners kunnen kiezen welke minicontainer ze aan huis willen hebben (een 140 liter of 240 liter minicontainer) en welke stromen ze eventueel zouden willen wegbrengen. Het gaat hier om de afvalstromen restafval, verpakkingenafval, oud papier en gft-afval (m.u.v. wegbrengen). De bewoners hebben op deze manier keuzevrijheid en de verpakkingencontainer biedt veel voordelen ten opzichte van de losse zakken inzameling. De zakken worden vanaf 1 januari 2021 niet meer ter beschikking te gesteld. De afvalstoffenheffing wordt verlaagd met 1,92 euro als gevolg van dit besluit. Ingeschat wordt dat de laagbouw gemiddeld 1 keer minder gaat aanbieden waardoor zij aanvullend besparen op het variabele deel van de afvalstoffenheffing.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2019, besluit: A: ten aanzien van invoering van het keuzemodel laagbouw: 1. in 2020 te starten met invoering van het keuzemodel (1 januari 2021 operationeel) waarbij huishoudens in laagbouw: - een verpakkingencontainer krijgen aangeboden en 1 januari 2021 de huis aan huis inzameling van losse zakken stopt; - voor de afvalstromen restafval, verpakkingen en oud papier de keuze krijgen tussen een 140- liter of een 240-liter minicontainer of het wegbrengen naar een verzamelcontainer; - voor GFT de keuze wordt gegeven tussen een 140- of een 240-liter minicontainer. 2. Met ingang van 1 januari 2021 de inzamelfrequentie van de huis-aan-huis inzameling van verpakkingen en restafval te wijzigen van twee naar vier weken; 3. Per direct over te gaan tot gecontroleerde uitgifte van de speciale zakken voor verpakkingen tot 1 januari 2021 en daarna te stoppen met het verstrekken van deze zakken; 4. De kosten en opbrengsten voor de invoering van het keuzemodel en frequentiewijziging te dekken uit: a. een verlaging van het vaste deel van de afvalstoffenheffing met 1,92 euro voor alle huishoudens per 1 januari 2021 b. de voorziening afvalstoffen voor een eenmalig bedrag van 325.000 euro; c. de begroting dienovereenkomstig te wijzigen; 5. Over dit keuzemodel in 2023 te rapporteren en op basis daarvan eventuele vervolgmaatregelen voor te leggen om afvalscheiding verder te stimuleren. B: ten aanzien van inzameling van groente, fruit en etensresten (GFE) bij hoogbouw: 1. de gescheiden inzameling van groente, fruit en etensresten (GFE) met gedragsstimulerende maatregelen en bovengrondse GFE-boxen (voorzien van toegangssysteem met milieupas) in te voeren in 2020 zodat het systeem 1 januari 2021 stadsbreed operationeel is; 2. met ingang van 1 januari 2021 hoogbouw het GFE-afval tegen nultarief aan te laten bieden en de literprijs die geldt voor het aanbieden van restafval bij hoogbouw gelijk te trekken met laagbouw; 3. kansrijke bewonersinitiatieven waarbij GFE circulair wordt ingezameld en verwerkt in de wijk, te faciliteren; 4. de kosten voor de invoering van de gescheiden inzameling van GFE te dekken uit: a. een ophoging van het vaste deel van de afvalstoffenheffing met een bedrag van 5 euro per huishouden vanaf 1 januari 2021; b. een ophoging van het vaste deel van de afvalstoffenheffing met een bedrag van 3,37 euro per huishouden vanaf 1 januari 2022; c. de voorziening afvalstoffen voor een bedrag van in totaal 455.000 euro voor gedragsstimulerende maatregelen (225.000 euro) en ter dekking van de geleidelijke tariefsverhoging (in twee jaar) van de afvalstoffenheffing (230.000 euro); d. de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 5. Over de invoering van inzameling van GFE te rapporteren in 2023 en op basis daarvan eventuele vervolgmaatregelen voor te leggen om afvalscheiding verder te stimuleren.

  00:12:53 - 00:14:43 - G. Visser-Voorn
  00:15:16 - 00:16:36 - A. Brouwer
  00:16:56 - 00:17:36 - E.G. Versteeg
  00:18:36 - 00:21:55 - H. de Roode
  00:22:14 - 00:23:41 - J.W. Elferink
  00:23:57 - 00:25:52 - J.G.A. Nijhuis
  00:26:07 - 00:26:58 - 48
  00:26:58 - 00:27:13 - J.G.A. Nijhuis
  00:27:13 - 00:27:16 - 48
  00:27:16 - 00:27:17 - G. Visser-Voorn
  00:27:28 - 00:28:44 - A.K. Boersma
  00:28:52 - 00:29:11 - M van Lagen
  00:29:12 - 00:29:27 - A.K. Boersma
  00:29:35 - 00:30:57 - G.J.S. Tillema
  00:30:58 - 00:31:03 - G. Visser-Voorn
  00:31:03 - 00:31:30 - G.J.S. Tillema
  00:31:36 - 00:32:00 - G. Visser-Voorn
  00:32:01 - 00:32:41 - G.J.S. Tillema
  00:32:50 - 00:33:27 - J. Kort
  00:33:57 - 00:41:44 - J.C.R. van Houdt
  00:41:54 - 00:42:15 - J.W. Elferink
  00:42:15 - 00:42:19 - J.C.R. van Houdt
  00:42:19 - 00:42:49 - J.W. Elferink
  00:42:49 - 00:42:57 - J.C.R. van Houdt
  00:42:57 - 00:43:00 - J.W. Elferink
  00:43:00 - 00:43:01 - J.C.R. van Houdt
  00:43:01 - 00:43:04 - J.W. Elferink
  00:43:04 - 00:43:07 - G. Visser-Voorn
  00:43:07 - 00:43:08 - J.W. Elferink
  00:43:08 - 00:43:22 - G. Visser-Voorn
  00:43:22 - 00:43:29 - J.C.R. van Houdt
  00:43:29 - 00:43:37 - G. Visser-Voorn
  00:43:37 - 00:44:05 - J.C.R. van Houdt
  00:44:05 - 00:44:07 - G. Visser-Voorn
  00:44:07 - 00:44:35 - J.C.R. van Houdt
  00:45:42 - 00:45:44 - G.M. Kel
 • 6.2.a
 • 6.3

  In Enschede wordt sinds 1 januari 2015 bij de Ondersteuning bij het Huishouden resultaatgericht gewerkt en staat het resultaat “schoon en leefbaar huis” centraal. De Centrale Raad van Beroep heeft eind 2018 en in februari 2019 uitspraken gedaan waardoor deze resultaatgerichte werkwijze aanpassing behoeft. De Centrale Raad van Beroep is van mening dat, in ieder geval onder de huidige Wmo 2015, er slechts rechtszekerheid wordt geboden aan inwoners indien er eveneens tijd wordt toegevoegd aan een (resultaatgerichte) beschikking. Om uitvoering te geven aan deze uitspraken dient het beleid voor Ondersteuning bij het Huishouden, de verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning en daarmee de werkwijze tot indiceren voor huishoudelijke ondersteuning aangepast te worden. Er ligt ook een brief van het ministerie die de wet wil wijzigen naar aanleiding van deze uitspraken waarbij hij resultaatgericht werken zonder tijd mogelijk wil maken. Indien die wijziging is doorgevoerd zou ons huidige beleid in de basis voldoen. Het doorvoeren van deze wetswijziging neemt echter naar verwachting 1-2 jaar in beslag en daarop kunnen we niet wachten vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor onze inwoners. Daarom voeren we voor nieuwe inwoners eveneens tijd toe aan de resultaatgerichte beschikking. Op het moment dat de wetswijziging is doorgevoerd moet opnieuw bezien worden wat dit betekent voor onze werkwijze.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 juni 2019, besluit: 1. Inzake de Ondersteuning bij het Huishouden conform uitspraak Centrale Raad van Beroep per 1 juli 2019 additioneel te beschikken in tijd; 2. De verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning aan te passen conform deze werkwijze.

  00:51:09 - 00:53:43 - G. Visser-Voorn
  00:54:23 - 00:56:29 - J. Kort
  00:56:29 - 00:56:40 - J.E.L. Futselaar
  00:56:40 - 00:57:37 - J. Kort
  00:57:37 - 00:58:12 - J.E.L. Futselaar
  00:58:12 - 00:58:58 - J. Kort
  00:58:58 - 00:59:15 - J.E.L. Futselaar
  00:59:20 - 00:59:27 - Y.A. Hümmels
  00:59:27 - 00:59:29 - J. Kort
  00:59:29 - 00:59:58 - Y.A. Hümmels
  00:59:58 - 00:59:59 - J. Kort
  01:00:48 - 01:00:56 - Y.A. Hümmels
  01:00:58 - 01:01:40 - H. Meijer-Ytsma
  01:01:40 - 01:01:51 - J. Kort
  01:01:51 - 01:02:08 - H. Meijer-Ytsma
  01:02:08 - 01:02:34 - J. Kort
  01:04:33 - 01:04:34 - J.E.L. Futselaar
  01:04:34 - 01:04:37 - J. Kort
  01:04:37 - 01:05:10 - J.E.L. Futselaar
  01:05:10 - 01:06:13 - J. Kort
  01:06:13 - 01:06:15 - J.E.L. Futselaar
  01:06:15 - 01:06:29 - J. Kort
  01:06:29 - 01:07:03 - J.E.L. Futselaar
  01:07:03 - 01:07:30 - J. Kort
  01:07:30 - 01:07:38 - J.E.L. Futselaar
  01:07:40 - 01:07:41 - G. Visser-Voorn
  01:08:42 - 01:09:11 - J. Kort
  01:09:11 - 01:09:28 - H. Meijer-Ytsma
  01:09:30 - 01:09:37 - G. Visser-Voorn
  01:09:37 - 01:09:44 - J. Kort
  01:10:27 - 01:12:36 - H. Meijer-Ytsma
  01:12:36 - 01:12:51 - J. Kort
  01:12:51 - 01:13:17 - H. Meijer-Ytsma
  01:13:17 - 01:13:42 - J. Kort
  01:13:42 - 01:14:32 - H. Meijer-Ytsma
  01:14:32 - 01:18:24 - G. Visser-Voorn
  01:18:24 - 01:18:34 - H. Meijer-Ytsma
  01:18:34 - 01:19:04 - R. Denneboom
  01:19:05 - 01:19:36 - G. Visser-Voorn
  01:19:41 - 01:20:39 - R. Denneboom
  01:20:40 - 01:21:15 - G. Visser-Voorn
  01:21:15 - 01:21:26 - R. Denneboom
  01:21:26 - 01:21:46 - G. Visser-Voorn
  01:21:46 - 01:22:08 - R. Denneboom
  01:22:08 - 01:22:17 - G. Visser-Voorn
  01:22:22 - 01:22:24 - R. Denneboom
  01:22:24 - 01:22:44 - G. Visser-Voorn
  01:23:38 - 01:24:28 - J. Kort
  01:24:28 - 01:26:20 - H. Meijer-Ytsma
  01:26:21 - 01:27:37 - J.E.L. Futselaar
  01:27:37 - 01:28:01 - H. Meijer-Ytsma
  01:28:01 - 01:30:36 - J.E.L. Futselaar
  01:30:49 - 01:31:19 - J. Kort
  01:33:14 - 01:35:28 - A.G.A. Blömer
  01:35:45 - 01:37:18 - I.G. Rutjes
  01:37:38 - 01:38:02 - J.E.L. Futselaar
  01:38:02 - 01:38:54 - I.G. Rutjes
  01:38:54 - 01:39:52 - J.E.L. Futselaar
  01:39:54 - 01:40:09 - I.G. Rutjes
  01:40:25 - 01:40:38 - 48
  01:40:38 - 01:40:40 - G. Visser-Voorn
  01:40:40 - 01:41:13 - 48
  01:41:13 - 01:41:29 - G. Visser-Voorn
  01:41:29 - 01:41:34 - 48
  01:41:34 - 01:41:50 - G. Visser-Voorn
  01:41:51 - 01:42:28 - I.G. Rutjes
  01:42:28 - 01:42:39 - G. Visser-Voorn
  01:42:57 - 01:44:40 - S. Nijenhuis
  01:44:55 - 01:45:21 - A. Brouwer
  01:45:40 - 01:57:29 - N. van den Berg
  01:57:31 - 01:57:47 - I.G. Rutjes
  01:57:48 - 01:58:25 - N. van den Berg
  01:58:29 - 01:59:34 - J. Kort
  01:59:36 - 01:59:43 - E.G. Versteeg
  01:59:43 - 02:00:04 - J.E.L. Futselaar
  02:01:18 - 02:01:21 - E.G. Versteeg
  02:01:21 - 02:01:24 - J.E.L. Futselaar
  02:02:43 - 02:03:34 - N. van den Berg
  02:03:34 - 02:04:30 - J.E.L. Futselaar
  02:05:27 - 02:05:30 - N. van den Berg
  02:05:32 - 02:05:55 - G. Visser-Voorn
  02:09:03 - 02:09:34 - N. van den Berg
  02:09:54 - 02:10:18 - J.E.L. Futselaar
  02:12:39 - 02:12:56 - G. Visser-Voorn
  02:14:44 - 02:15:13 - J.E.L. Futselaar
 • 6.3.a
 • 6.3.b
 • 6.3.c
 • 6.3.d
 • 6.5

  Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede. In 2021 start de decentralisatie van het beschermd wonen. Dit betekent dat vanaf 2022 de verantwoordelijkheid en bijbehorende middelen voor beschermd wonen verschuiven van de centrumgemeente Enschede naar de acht gemeenten: Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Deze gemeenten spreken af om na de decentralisatie bovenlokaal samen te werken op het gebied van beschermd wonen. Op die manier kan een geïntegreerd aanbod aan voorzieningen, kennis en expertise en een goede samenwerkingen behouden blijven. Na vaststelling van het besluit om bovenlokaal samen te werken maken de gemeenten vervolgafspraken over de governance, toegang en financiering.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2019, besluit: 1. De voorzieningen voor beschermd wonen met de acht gemeenten bovenlokaal te blijven organiseren vanaf 2021, in de wetenschap dat de rol van Enschede als centrumgemeente voor beschermd wonen verdwijnt en voor maatschappelijke opvang blijft.

  02:25:03 - 02:25:04 - G. Visser-Voorn
  02:26:23 - 02:26:51 - G.M. Kel
  02:26:51 - 02:27:47 - G. Visser-Voorn
  02:27:55 - 02:28:25 - J. Wichgers-Apeldoorn
  02:28:45 - 02:30:37 - J.W. Elferink
  02:30:42 - 02:31:15 - R. Denneboom
  02:31:15 - 02:31:28 - J.W. Elferink
  02:32:05 - 02:33:44 - J.C.R. van Houdt
  02:33:54 - 02:34:45 - G. Visser-Voorn
  02:34:45 - 02:35:41 - J.C.R. van Houdt
  02:35:41 - 02:37:23 - G. Visser-Voorn
  02:37:23 - 02:37:36 - J.C.R. van Houdt
 • 6.5.a
 • 6.6

  02:38:38 - 02:40:48 - G. Visser-Voorn
  02:41:12 - 02:43:25 - H. de Roode
  02:43:33 - 02:44:16 - G. Visser-Voorn
  02:44:16 - 02:44:56 - H. de Roode
  02:44:56 - 02:45:26 - G. Visser-Voorn
  02:45:27 - 02:45:41 - H. de Roode
  02:45:41 - 02:45:55 - G. Visser-Voorn
  02:45:56 - 02:46:12 - H. de Roode
  02:46:12 - 02:47:19 - A. Koç
  02:47:19 - 02:47:55 - H. de Roode
  02:47:55 - 02:48:35 - A. Koç
  02:48:35 - 02:49:19 - H. de Roode
  02:49:19 - 02:49:26 - A. Koç
  02:49:29 - 02:49:51 - E.G. Versteeg
  02:49:52 - 02:50:04 - H. de Roode
  02:50:05 - 02:50:08 - E.G. Versteeg
  02:50:10 - 02:50:42 - R. Wessels
  02:50:43 - 02:50:56 - H. de Roode
  02:51:05 - 02:52:00 - P. van Ek
  02:52:14 - 02:52:38 - V.H.A. van Dijk
  02:52:39 - 02:52:56 - P. van Ek
  02:53:00 - 02:53:31 - V.H.A. van Dijk
  02:53:31 - 02:53:43 - P. van Ek
  02:53:50 - 02:54:42 - R. Wessels
  02:54:52 - 02:56:52 - A. Koç
  02:57:19 - 03:00:13 - J.C.R. van Houdt
  03:00:13 - 03:00:38 - P. van Ek
  03:00:38 - 03:00:49 - J.C.R. van Houdt
  03:00:49 - 03:00:55 - P. van Ek
  03:00:57 - 03:01:36 - J.C.R. van Houdt
  03:01:36 - 03:01:50 - P. van Ek
  03:01:51 - 03:02:04 - J.C.R. van Houdt
  03:02:07 - 03:02:46 - A. Koç
  03:02:46 - 03:03:18 - J.C.R. van Houdt
  03:03:18 - 03:03:25 - A. Koç
  03:03:25 - 03:04:06 - J.C.R. van Houdt
  03:04:06 - 03:04:44 - A. Koç
  03:04:44 - 03:04:50 - J.C.R. van Houdt
  03:04:50 - 03:05:09 - A. Koç
  03:05:09 - 03:05:11 - J.C.R. van Houdt
  03:05:11 - 03:05:54 - A. Koç
  03:05:54 - 03:06:24 - J.C.R. van Houdt
  03:06:24 - 03:07:40 - A. Koç
  03:07:40 - 03:08:16 - J.C.R. van Houdt
  03:08:16 - 03:08:35 - A. Koç
  03:08:35 - 03:08:36 - J.C.R. van Houdt
  03:08:36 - 03:08:37 - A. Koç
  03:08:37 - 03:09:06 - J.C.R. van Houdt
  03:09:06 - 03:09:21 - A. Koç
  03:09:21 - 03:09:48 - J.C.R. van Houdt
  03:09:50 - 03:10:20 - E.G. Versteeg
  03:10:28 - 03:10:29 - J.C.R. van Houdt
  03:10:36 - 03:10:47 - G. Visser-Voorn
  03:10:47 - 03:11:09 - J.C.R. van Houdt
  03:11:09 - 03:11:16 - G. Visser-Voorn
  03:11:16 - 03:11:35 - J.C.R. van Houdt
  03:11:35 - 03:11:48 - G. Visser-Voorn
  03:11:48 - 03:11:50 - J.C.R. van Houdt
  03:11:50 - 03:12:53 - G. Visser-Voorn
  03:12:53 - 03:13:08 - J.C.R. van Houdt
  03:13:34 - 03:14:03 - G. Visser-Voorn
  03:14:07 - 03:14:40 - A. Koç
  03:14:40 - 03:15:06 - J.C.R. van Houdt
  03:15:06 - 03:15:11 - A. Koç
  03:15:11 - 03:15:29 - J.C.R. van Houdt
  03:15:29 - 03:15:36 - A. Koç
  03:17:10 - 03:17:40 - G. Visser-Voorn
  03:17:44 - 03:17:59 - H. de Roode
  03:17:59 - 03:18:52 - J.C.R. van Houdt
  03:18:59 - 03:19:35 - R. Wessels
  03:19:35 - 03:20:32 - J.C.R. van Houdt
  03:20:32 - 03:20:46 - R. Wessels
  03:20:46 - 03:20:50 - J.C.R. van Houdt
  03:20:50 - 03:20:51 - R. Wessels
  03:20:53 - 03:21:09 - J.C.R. van Houdt
  03:21:09 - 03:21:20 - R. Wessels
  03:35:21 - 03:36:11 - E.G. Versteeg
  03:36:18 - 03:36:53 - H. de Roode
  03:36:53 - 03:37:07 - E.G. Versteeg
  03:37:57 - 03:38:58 - G. Visser-Voorn
  03:39:04 - 03:39:37 - R. Wessels
  03:39:40 - 03:39:54 - H. de Roode
  03:39:57 - 03:40:12 - E.G. Versteeg
  03:40:16 - 03:40:17 - V.H.A. van Dijk
  03:40:45 - 03:40:46 - E.G. Versteeg
  03:40:46 - 03:40:47 - H. de Roode
  03:40:47 - 03:41:05 - E.G. Versteeg
  03:41:10 - 03:41:11 - H. de Roode
  03:41:43 - 03:41:52 - E.G. Versteeg
  03:43:04 - 03:43:29 - H. de Roode
  03:43:30 - 03:43:39 - E.G. Versteeg
  03:43:46 - 03:44:30 - H. de Roode
  03:44:30 - 03:44:31 - E.G. Versteeg
  03:44:31 - 03:44:43 - H. de Roode
  03:44:44 - 03:44:45 - E.G. Versteeg
  03:44:48 - 03:44:54 - V.H.A. van Dijk
  03:45:51 - 03:46:21 - H. de Roode
  03:46:33 - 03:46:56 - A.G.J. ten Vergert
  03:47:05 - 03:47:21 - V.H.A. van Dijk
  03:48:04 - 03:48:34 - A.G.J. ten Vergert
  03:48:35 - 03:48:45 - R. Wessels
  03:49:41 - 03:51:48 - V.H.A. van Dijk
  03:51:56 - 03:52:08 - E.G. Versteeg
  03:53:58 - 03:54:13 - I.G. Rutjes
  03:54:20 - 03:54:40 - D. Sariakçe
  03:54:59 - 03:55:21 - I.G. Rutjes
  03:55:21 - 03:55:37 - P. van Ek
 • 6.6.a
 • 6.6.b
 • 6.6.c
 • 6.6.d
 • 7
 • 7.1

  Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo-taken individuele begeleiding en maatschappelijke deelname en voor Jeugdhulptaken. De afgelopen jaren lag de nadruk vooral op de transitie: het overnemen van taken en het continueren van zorg. Nu die achter de rug is kunnen we volop aan de slag met de transformatie, waarbij het streven is dat mensen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en dat van hun naasten, met waar nodig ondersteuning van de gemeente.
  Vanaf 2019 wordt Twentebreed gewerkt met één integraal ondersteuningsmodel voor Wmo en Jeugdhulp. Ook kennen we in Enschede inmiddels sinds 1 januari 2019 één verordening voor Wmo en Jeugdhulp in plaats van twee afzonderlijke. Daarom is het nodig om ook één gemeenschappelijk beleidskader en gemeenschappelijke uitgangspunten te ontwikkelen.
  Deze zijn tot stand gekomen in een uitgebreid participatietraject, dat vanaf februari 2019 is doorlopen met verschillende groepen betrokkenen. Het college hecht veel waarde aan de speerpuntennotitie als opbrengst van het interactieve proces. Het is niet een document van alleen de gemeente, maar de neerslag van een serieuze dialoog en een goede samenwerking met veel relevante betrokkenen, waarbij de doelstellingen voor het sociaal domein uit het coalitieakkoord ook nadrukkelijk zijn betrokken in de discussies. Het college denkt hiermee een toetsingskader aan te bieden dat voor meerdere jaren houdbaar is.

  Het college stelt nu de raad voor de speerpunten vast te stellen en als toetsingskader te laten functioneren bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering in het kader van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het Huis van Sturing Transformatie Sociaal Domein en de projecten om uitvoering te geven aan de transformatieagenda vormen naast de reguliere uitvoering de uitvoeringsagenda / jaarkalender die aansluit bij deze speerpunten. Monitoring van de voortgang vindt plaats middels de halfjaarlijkse rapportages en duidingssessies van het Huis van sturing.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2019, besluit: 1. De speerpunten Wmo en Jeugdhulp, zoals geformuleerd in de notitie “Samen verder bouwen en waarmaken”, vast te stellen. 2. De in de nota genoemde speerpunten leidend te laten zijn voor de komende jaren en als toetsingskader te laten functioneren voor de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering in het kader van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. 3. De in de nota genoemde speerpunten mede als toetsingskader te laten functioneren voor de uitvoering van de transformatieagenda. 4. Monitoring van de voortgang van deze agenda zoveel mogelijk plaats te laten vinden d.m.v. de reguliere informatievoorziening en de gemeentelijke P&C cyclus.
 • 7.2

  Voor een gebied ten noorden van de Oosterstraat, ten oosten van het Gezondheidscentrum De Oosterpoort, ten zuiden van bestaande woningen aan de Korenbloemstraat en ten westen van het woonhuis aan de Oosterstraat nr. 10, is het wijzigingsplan "De Laares 2014- wijziging 2" ontworpen en in procedure gebracht. Voor een deel van dit plangebied, een strook langs de noordzijde van de Oosterstraat, geldt nog geen welstandsidentiteit. Om een omgevingsvergunning voor de bouw van beoogde woningbouw in deze strook te kunnen toetsen aan de gewenste beeldkwaliteit wordt middels Wijziging 99 van de Welstandsnota Enschede, aan deze strook de welstandsidentiteit "Dorpse Linten" toegekend.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2019, besluit: De Wijziging 99 van de Welstandsnota vast te stellen.
 • 7.3

  Twence wil een CO2 afvanginstallatie plaatsen op haar eigen terrein. Met deze installatie wordt CO2, broeikasgas, opgevangen uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale. Hierdoor komt het broeikasgas niet in de lucht terecht. De afgevangen CO2 wordt geschikt gemaakt voor hergebruik als grondstof bijvoorbeeld als meststof in de glastuinbouw. Het afvangen van de CO2 is goed voor het milieu. Het hergebruiken van de CO2 betekent een verduurzaming van de industrie en de ontwikkeling van een circulaire economie.
  De CO2 afvanginstallatie past niet binnen het bestemmingsplan. Daarom is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad. De provincie vraagt de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen af te geven.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2019, besluit: 1. medewerking te verlenen aan een projectafwijkingsbesluit voor het realiseren van een CO2 afvanginstallatie op het terrein van Twence aan de Boldershoekweg door voor te nemen een verklaring van geen bedenkingen af te geven; 2. de onder 1 bedoelde voorgenomen verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien er geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend.
 • 7.4

  De gemeenteraad heeft in de motie d.d. 13 mei 2019 het college opgedragen:
  In de APV op te nemen dat in de gebieden waar al een verbod geldt op drugsgebruik ook gebruik van lachgas -al dan niet in combinatie met ballonnen- verboden wordt;
  o In de APV op te nemen dat evenementen en festivals geen vergunning krijgen als gebruik en verkoop van lachgas niet wordt verboden;
  o In de APV op te nemen dat in de horeca in de gemeente Enschede er geen lachgas gebruikt mag worden;
  o In het beleid gericht op preventie expliciet aandacht te schenken aan de schadelijke werking en gevolgen van het gebruik van lachgas.

  Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan deze motie, waardoor het gebruik van lachgas wanneer dat samengaat met openbare orde verstorende en overlast gevende gedragingen, het gebruik en de verkoop van lachgas in door de burgemeester aan te wijzen gebieden en het gebruik en de verkoop bij evenementen, verboden wordt.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2019, besluit: de verordening tot wijziging van de APV conform de bijlage vast te stellen, waardoor het verboden wordt: a. op openbare plaatsen en in voor publiek openstaande gebouwen lachgas te gebruiken als dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken; b. op openbare plaatsen en in voor publiek openstaande gebouwen, die deel uitmaken van een door de burgemeester vanuit oogpunt van de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid aangewezen gebied; lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten, of al dan niet tegen betaling aan te bieden; c. bij evenementen lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten, of al dan niet tegen betaling aan te bieden.
 • 7.5

  Het bestemmingsplan “Blikkersmaatweg 15” wijzigt een deel van het bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost". De wijzigingen betreffen het toekennen van een bouwvlak om nieuwe bebouwing mogelijk te maken, het toestaan van natuur- en milieueducatie en ondersteunende horeca ten behoeve van de (al toegestane) dagrecreatieve activiteiten.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019, besluit: 1. het bestemmingsplan "Blikkersmaatweg 15" gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153. R20180038-003.
 • 8