B&W Besluitenlijst & Adviezen

dinsdag 22 september 2020 08:00 - 09:00
Locatie:
B&W Kamer
Voorzitter:
Burgemeester J.N. Rozendaal

Agendapunten

 • 1

  H. Wessel
  Zaaknummer: 104556  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het ‘Programma Noord Veluwe Bereikbaar’.
  2. Kennis te nemen van het bestuurlijk traject.
  3. Akkoord gaan met een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het ‘Mobiliteitsfonds Noord-Veluwe bereikbaar’.
  4. De structurele kosten (vanaf 2022 € 46.500) opvoeren bij de concept-MPB 2021-2024 en daarbij dekking aangeven.
  5. In te stemmen met de verdere uitwerking van organisatie, fonds etc. in overleg met gemeentesecretarissen en financiële beleidsmedewerkers, waarvan de resultaten uw college worden voorgelegd.
  6. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  In het collegeadvies staat ten onrechte fictief, dat kan worden geschrapt.
  In de Raadsbrief weglaten onderdeel 2 Begroting NVB 2021.
  Na wijziging akkoord.


  Besluit
  1. Kennis te nemen van het ‘Programma Noord Veluwe Bereikbaar’. 2. Kennis te nemen van het bestuurlijk traject. 3. Akkoord gaan met een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het ‘Mobiliteitsfonds Noord-Veluwe bereikbaar’. 4. De structurele kosten (vanaf 2022 € 46.500) opvoeren bij de concept-MPB 2021-2024 en daarbij dekking aangeven. 5. In te stemmen met de verdere uitwerking van organisatie, fonds etc. in overleg met gemeentesecretarissen en financiële beleidsmedewerkers, waarvan de resultaten uw college worden voorgelegd. 6. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 • 2

  A.J. Klein
  Zaaknummer 99889  Besluit
  Het college besluit: 1. De ‘Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Veluwe’ vast te stellen; De burgemeester besluit: 2. Wethouder A.J. Klein te mandateren om namens het college van B&W van Elburg de ‘Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Veluwe’ te ondertekenen tijdens de daarvoor georganiseerde bijeenkomst.
 • 3

  H. Wessel
  Zaaknummer: 53471  Besluit
  1. Akkoord te gaan met zienswijzennota naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan "De Kopse Waard", ontwerpverkeersbesluit en ontwerpbesluit hogere grenswaarde; 2. In te stemmen met het raadsvoorstel om bestemmingsplan "De Kopse Waard", (10e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012, actualisatie 2018) met het kenmerk "NL.IMRO.0230.PH10BUITENGEB2012-VST" en bijbehorend beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen; 3. In te stemmen met het raadsvoorstel om exploitatieplan "De Kopse Waard" vast te laten stellen 4. In te stemmen met het raadsvoorstel voor het nemen van het verkeersbesluit voor verlegging bebouwde kom grens. 5. Het plan, inclusief het raadsvoorstel en -besluiten, ter besluitvorming aan te bieden aan de agendacommissie.
 • 4
 • 5

  Burgemeester
  Zaaknummer 97372


  Besluit
  1. Instemmen met het bovenformatief benoemen van de beleidsmedewerker ruimtelijke projecten voor een periode van 3 jaar 2. De dekking hiervan regelen zoals voorgesteld bij de financiële paragraaf
 • 6

  S.W. Krooneman
  Zaaknummer: 105133


  Besluit
  1. De Nadere regels compensatie eigen risico gemeente Elburg gewijzigd vast te stellen. 2. De gewijzigde Nadere regels compensatie eigen risico gemeente Elburg per 1 oktober 2020 in werking te laten treden, onder gelijktijdige intrekking van de op 5 december 2017 vastgestelde Nadere regels compensatie eigen risico gemeente Elburg. Akkoord.
 • 7

  A.C. Sneevliet
  Zaaknummer: 105248


  Besluit
  Het jaarverslag 2019 van de welstands-/monumentencommissie voor kennisgeving aannemen.
 • 8

  S.W. Krooneman
  Zaaknummer: 105049  Besluit
  Aan de raad voor te stellen om 1. het Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Elburg 2017-2020 met een jaar te verlengen; 2. het Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Elburg 2021 vast te stellen.