College BenW publicatie Druten

dinsdag 6 oktober 2020 09:30 - 13:00
Locatie:
Kamer 1.06
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 3
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Een onderscheid te maken in tijdelijke voorzieningen tussen “schuiloverkappingen” en tenten/bouwwerken voor zitgelegenheden;
  2. Daar waar ruimtelijke gezien mogelijkheden bestaan, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan tot uiterlijk mei 2021 voor het plaatsen van (tijdelijke) “schuiloverkappingen”;
  3. Een werkwijze vast te stellen voor de behandeling van aanvragen voor tijdelijke “schuiloverkappingen”;
  4. Kennis te nemen van bijgevoegde checklist als hulpmiddel voor de aanvrager van een tijdelijke “schuiloverkapping”;
  5. De gedoogsituatie rond tenten en schuilgelegenheden te handhaven tot mei 2021.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Een onderscheid te maken in tijdelijke voorzieningen tussen “schuiloverkappingen” en tenten/bouwwerken voor zitgelegenheden; 2\. Daar waar ruimtelijke gezien mogelijkheden bestaan\, onder voorwaarden\, medewerking te verlenen aan het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan tot uiterlijk mei 2021 voor het plaatsen van \(tijdelijke\) “schuiloverkappingen”; 3\. Een werkwijze vast te stellen voor de behandeling van aanvragen voor tijdelijke “schuiloverkappingen”; 4\. Kennis te nemen van bijgevoegde checklist als hulpmiddel voor de aanvrager van een tijdelijke “schuiloverkapping”; 5\. De gedoogsituatie rond tenten en schuilgelegenheden te handhaven tot mei 2021\.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  Het Convenant nazorg jeugdgedetineerden Rijk van Nijmegen vast te stellen.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: Het Convenant nazorg jeugdgedetineerden Rijk van Nijmegen vast te stellen.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. De ‘Beleidsregels Maatregelen compensatie chronisch zieken gemeente Druten 2015’ (bijlage 1) in te trekken per 1 januari 2021;
  2. In te stemmen met ‘Beleidsregel Bijdrage extra kosten chronisch zieken 2021 gemeente Druten’ (bijlage 2) en deze van kracht te laten zijn vanaf 1 januari 2021;
  3. De ‘Beleidsregels gemeentelijke bijdrage zorgverzekering gemeente Druten 2018’ (bijlage 3) in trekken per 1 november 2020;
  4. In te stemmen met ‘Beleidsregel CAZ gemeente Druten 2020’ (bijlage 4) en deze van kracht te laten zijn vanaf 1 november 2020.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. De ‘Beleidsregels Maatregelen compensatie chronisch zieken gemeente Druten 2015’ \(bijlage 1\) in te trekken per 1 januari 2021; 2\. In te stemmen met ‘Beleidsregel Bijdrage extra kosten chronisch zieken 2021 gemeente Druten’ \(bijlage 2\) en deze van kracht te laten zijn vanaf 1 januari 2021; 3\. De ‘Beleidsregels gemeentelijke bijdrage zorgverzekering gemeente Druten 2018’ \(bijlage 3\) in trekken per 1 november 2020; 4\. In te stemmen met ‘Beleidsregel CAZ gemeente Druten 2020’ \(bijlage 4\) en deze van kracht te laten zijn vanaf 1 november 2020\.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Kennis te nemen van de verlenging van de overeenkomst Ambulante Wmo 2015 en Jeugdhulp voor 2021 en 2022 (exclusief gemeente Wijchen);
  2. Kennis te nemen van de verlenging van de deelovereenkomsten Jeugdhulp met Verblijf voor 2021 en 2022 (inclusief aansluiting gemeente Wijchen);
  3. Het college van de gemeente Nijmegen mandaat te verlenen met de mogelijkheid tot ondermandaat om de verlengingsovereenkomsten 2021 en 2022 aan te gaan.

  Voorgesteld besluit door de burgemeester:

  1. De burgemeester van Nijmegen volmacht te verlenen de verlengingsovereenkomsten te ondertekenen met de mogelijkheid tot ondervolmacht.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Kennis te nemen van de verlenging van de overeenkomst Ambulante Wmo 2015 en Jeugdhulp voor 2021 en 2022 \(exclusief gemeente Wijchen\); 2\. Kennis te nemen van de verlenging van de deelovereenkomsten Jeugdhulp met Verblijf voor 2021 en 2022 \(inclusief aansluiting gemeente Wijchen\); 3\. Het college van de gemeente Nijmegen mandaat te verlenen met de mogelijkheid tot ondermandaat om de verlengingsovereenkomsten 2021 en 2022 aan te gaan\. Voorgesteld besluit door de burgemeester: 1. De burgemeester van Nijmegen volmacht te verlenen de verlengingsovereenkomsten te ondertekenen met de mogelijkheid tot ondervolmacht.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  De raad te informeren over de stand van zaken van moties, toezeggingen en schriftelijke vragen middels bijgevoegde informatienota.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: De raad te informeren over de stand van zaken van moties, toezeggingen en schriftelijke vragen middels bijgevoegde informatienota.
 • 4
 • 4.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. De Oude Toren restaureren en verbeteren voor een totaalbedrag van € 111.800,-- de raad bij de begroting 2021 hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar laten stellen van € 65.800;
  2. De kapitaallasten van de investering, na aftrek van de subsidie, € 2.650 vertalen in de begroting 2021;
  3. Na de restauratie en verbetering van de Oude Toren, de ondergrond en bijbehorende grond van de Oude Toren voor de periode van 40 jaar in erfpacht geven aan de Stichting en een recht van opstal voor dezelfde periode vestigen t.b.v. de toren. De kosten (ca. € 1.000) van de opstal-/erfpachtakte voor rekening gemeente nemen. Deze kosten zijn al gedekt via de Najaarsnota 2019.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. De Oude Toren restaureren en verbeteren voor een totaalbedrag van € 120\.582\,\-\- de raad bij de begroting 2021 hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar laten stellen van € 74\.582\,\-\-; 2\. De kapitaallasten van de investering\, na aftrek van de subsidie\, € 2\.650 vertalen in de begroting 2021; 3\. Na de restauratie en verbetering van de Oude Toren\, de ondergrond en bijbehorende grond van de Oude Toren voor de periode van 40 jaar in erfpacht geven aan de Stichting en een recht van opstal voor dezelfde periode vestigen t\.b\.v\. de toren\. De kosten \(ca\. € 1\.000\) van de opstal\-/erfpachtakte voor rekening gemeente nemen\. Deze kosten zijn al gedekt via de Najaarsnota 2019\. 4.Onder voorbehoud goedkeuring van de Gemeenteraad.
 • 4.2


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  Toekennen van straatnaam De Paadjes in Puiflijk.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: Toekennen van straatnaam De Paadjes in Puiflijk.
 • 4.3


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  De schriftelijke vragen van Kernachtig Druten over Huisvestingsverordening en toewijzing huurwoningen te beantwoorden volgens de bijgevoegde informatienota.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: Akkoord met het voorstel behoudens enkele tekstuele aanpassingen.
 • 4.4


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  Kennis te nemen van de informatienota aan de gemeenteraad met daarin actuele zaken met betrekking tot AVAN.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: Kennis te nemen van de informatienota aan de gemeenteraad met daarin actuele zaken met betrekking tot AVAN.